Морфологія і систематика бактерій
План лекції
1. Морфологічні типи мікроорганізмів
2. Бактерії: клас, форма, розміри
3. Будова бактеріальної клітини
4. Рухливість бактерій
5. Розмноження бактерій
6. Спороутворення у бактерій
7. Систематика бактерій
1.69M
Category: biologybiology

Морфологія і систематика бактерій

1. Морфологія і систематика бактерій

2. План лекції

1. Морфологічні типи мікроорганізмів.
2. Бактерії: клас, форма, розміри.
3. Будова бактеріальної клітини.
4. Рухливість бактерій.
5. Розмноження бактерій.
6. Спороутворення бактерій.
7. Систематика бактерій.

3. 1. Морфологічні типи мікроорганізмів

До
мікроорганізмів
відносять
бактерії, дріжджі, гриби, водорості.
Переважно
це
нижчі
рослинні
об'єднання. Особлива група протисти,
які відносять до нижчих тварин.
Всі живі організми мають клітинну
будову. За типом клітинної будови їх
поділяють:
прокаріоти
еукаріоти

4.

Прокаріоти – не мають чітко
сформованого ядра, примітивний
ядерний апарат, органели що не
відмежовані
від
цитоплазми
мембранами, відсутні мітохондрії, є
одна кінцева хромосома
Еукаріоти – мають сформоване ядро,
вторинні порожнини, мітохондрії

5. 2. Бактерії: клас, форма, розміри

Розміри бактерій коливаються від десятих
часток мікрометру (мкм) до кількох
мікрометрів. Середній розмір більшості
бактерій складає 1-5 мкм
Залежно від форми клітини бактерії
поділяють на:
кулясті
(коки)
паличкоподібні
звивисті

6.

7.

8.

Звивисті бактерії
(залежно від ступеня звивості)
вібріони
Злегка зігнуті
(у вигляді коми)
спірили
Один чи кілька
закруток
спірохети
з численними
закрутками

9.

Бактеріальна клітина складається
переважно з тих самих частин, що й
клітини вищих рослин, а саме з
оболонки, протопласту, різних
включень, які знаходяться в
цитоплазмі тощо.

10. 3. Будова бактеріальної клітини

Схема будови бактеріальної клітини:
1 - капсула; 2 - клітинна стінка; З - цитоплазматична
мембрана;
4 - цитоплазма; 5 - мезосоми; 6 - рибосоми; 7 - нуклеоїд;
8 - внутрішньоцитоплазматичні мембранні утворення; 9 жирові краплі; 10- полісахаридні гранули; 11 - гранули
поліфосфату; 12 - вкраплення сірки; 13 - джгутики; 14 базальне тільце

11.

Функції окремих структурних утворень
бактеріальної клітини.
Оболонка
Протопласт
•механічний бар'єр
•Підтримує форму клітини
•Бере участь в обміні
речовин клітини
Сукупність усіх речовин, з
яких складається вміст
бактеріальної клітини, без
клітинної оболонки

12.

Цитоплазма
з різними
включеннями
Цитоплазматична
мембрана
(ущільнений шар
протоплазми)
• Вибіркова проникність
мезосоми
Енергетичний
обмін
рибосоми
Синтез білка
Включення
запасних та інших речовин
•гранульоза
•глікоген
•жир
•волютин
•сірка
•пігменти
• Поглинання та виділення
клітиною іонів і молекул
Ядерна речовина
(нуклеоїд)
Складається з подвійної
спіралі ДНК у вигляді
замкнутого кільця

13.

У цитоплазмі бактерій старих
культур добре помітні вакуолі порожнини, заповненні клітинним
соком, який є водним розчином
мінеральних і органічних сполук

14.

15. 4. Рухливість бактерій

16.

17. 5. Розмноження бактерій

Бактерії розмножуються тільки
шляхом простого поділу клітини
навпіл (бінарний поділ) у випадку
сприятливих умов (відповідна
температура, достатня кількість
поживних речовин, вологи та ін.)
Поділ клітини бактерії відбувається за 20-30
хвилин

18.

19. 6. Спороутворення у бактерій

Спороутворення – захисна функція деяких (переважно
паличкоподібних) бактерій для збереження виду в
несприятливих умовах
Збідненння
середовища
поживними
речовинами
Накопичення продуктів
обміну вище визначеного
рівня
Несприятлива
температура

20.

У клітині бактерії утворюється лише одна спора
(протягом декількох годин або доби). Усі бактерії, які
здатні до спороутворення, називаються бацилами, ті, що
не здатні до спороутворення - просто бактеріями

21.

Стійкість спор до умов зовнішнього середовища
забезпечується за рахунок:

22.

Форма та розміщення спори у клітині бактерії
спора розташована у центрі та
термінально, форма
материнської клітини не
змінена
спора розташована
термінально, материнська
клітина має форму барабанної
палички - плектридіум
спора розташована у центрі,
материнська клітина
деформована і набула форму
веретена - клостридіум

23.

Проростання спори
(відбувається за сприятливих умов)
полярне
Латеральне
(екваторіальне)

24. 7. Систематика бактерій

25.

26.

27.

28.

Для бактерії прийнята бінарна
номенклатура: кожній бактерії
присвоюють родову і видову
назви, які пишуться латинською
мовою. Перше слово вказує на
родову належність, друге –
назву виду.
Наприклад: Streptococcus lactis,
Bacillus subtilis
English     Русский Rules