2.35M
Category: psychologypsychology

Лекція 1. Предмет психології як науки та її завдання

1.

2.

1.Предмет психології як науки та її завдання.
2.Загальне поняття про психіку. Структура психічних
явищ: психічні процеси, стани, властивості.
3.Основні галузі психології.
4.Основні принципи сучасної психології. Значення
психологічних знань у педагогічній діяльності.

3.

4.

•Варій М.Й. Загальна психологія: підручник для студентів ВНЗ / М.Й. Варій. – 3-є
вид., випр. та доп.
– К. : Центр учбової літератури, 2009. – С. 79-90.
•Загальна психологія: навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Д. Максименко, В.О.
Зайчук, В.В. Клименко
та ін.; за ред. С.Д.Максименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця: Нова книга,
2004. – С. 14-20.
•Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огоднійчук
та ін. – К.: Либідь, 2005. – С. 5-23.
•Максименко С.Д. Загальна психологія. Навч. посібник / С.Д. Максименко. – К.:
Центр навчальної літератури, 2004. – С. 8-20.
•Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.;
за ред. Ю.Л. Трофімова. – 3-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – С. 11-15.
PSYCHOJOURNAL.RU ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПО ПСИХОЛОГИИ
[ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ДЖЕРЕЛА:
HTTP://PSYCHOJOURNAL.RU

5.

Психіка (душа) – це функція мозку, яка виявляється у відображенні
мозком
навколишнього середовища
Психологія – це наука про психіку і закономірності її прояву й
розвитку
Сучасна психологія – це складна система різноманітних галузей
цієї науки, що виділилась в процесі її історичного розвитку, тісно
пов’язаних між собою
Галузі сучасної психології:
Фундаментальні
(базові)
Спеціальні
5

6.

Структура сучасної психології:
Галузі психології, що вивчають
психологічні проблеми
конкретних видів людської
діяльності
Юридична
психологія
Медична
психологія
Психологія
спорту
Психологія
праці
Педагогічна
психологія
Військова
психологія

7.

Галузі психології, що вивчають аспекти розвитку
психіки:
Вікова
психологія
Психологія
аномального
розвитку
Порівняльна
психологія

8.

Соціальна психологія
вивчає взаємовідносини людей у різних
організованих та неорганізованих
суспільних групах

9.

"Людина є єдиною твариною,
для якої її власне існування
є проблемою,
яку вона має вирішити
та від якої
вона не може втекти"
English     Русский Rules