Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи психології вищої школи. Вікові особливості студентської молоді
Література до опрацювання
Література
Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи психології вищої школи
Об′єкт та предмет психології ВНЗ
Проблеми і завдання психології вищої школи
Проблеми і завдання психології вищої школи
Методи дослідження в психології вищої школи
Тест Роршаха
Вікові особливості студентської молоді
Удосконалення психічних процесів в юнацькому віці та в молодості
Вдосконалення психічних процесів в юнацькому віці і в молодості
Показники інтелектуальної зрілості
Студентство як соціальна категорія
Студентство як соціальна категорія
Новоутворення в психіці
Дж Марсіа: формування ідентичності
Ідентифікація та соціально-рольове самовизначення студентів
Кризи “студентського віку”
Адаптація першокурсників до умов навчання у вищій школі
Дякую за увагу!
1.48M
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи психології вищої школи

1. Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи психології вищої школи. Вікові особливості студентської молоді

2. Література до опрацювання

• Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та
психології вищої школи. – К., 1995. – 279 с.
• Гірник А. М. Основи психопедагогіки. – К., 1996. – 239 с
• Грановская Р. М. Элементы практической психологии.
– СПб.: Питер, 2006. – 565 с.
• Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник
для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.
• Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої
школи: Курс лекцій. – Кременчук, 2006. – 272 с.
• Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:
Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
• Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум:
Навч. посібн. – К.: Каравела, 2007. – 336 с

3. Література

• Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності:
Навч. посібн. для студ. вищих пе. нав. закл. – К.: Вища
школа, 2004. – 336 с.
• Слєпкань З.І. Наукові засади пелагогічного процессу у
вищій школі. – К .: Вища школа, 2005. – 240 с.
• Смирнов П.И. Психология высшего образования: От
деятельности к личности.– М.: Академия, 2005. – 354 с.
• Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої
школи: Навчальний посібник / Д.В. Чернілевський,
М.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціальноекономічний ін-т унів. «Україна», 2006. – 402 с.
• Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій /
В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. – К: КСУ, 2004. – 176 с.

4. Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи психології вищої школи

• Вища освіта в Україні. Психологія вищої
школи – галузь прикладної психології,
педагогічної психології чи самостійна
психологічна дисципліна?
• Проблеми і завдання психології вищої
школи.
• Методи дослідження та інтерпретації в
психології вищої школи.

5. Об′єкт та предмет психології ВНЗ

• Об′єкт − суб′єкт-суб′єктні стосунки
учасників навчально-виховного
процесу у ВНЗ
• Предмет − психологічні особливості
учасників навчально-виховниого
процесу у вищій школі, особистість
викладача та студента у їхній
розвивальній взаємодії

6. Проблеми і завдання психології вищої школи

Проблеми
Завдання
Удосконалення
методики викладання
Дослідження
психічних процесів та
розробка ефективних
методик подачі
матеріалу
Інформаційна
пересиченість
Дослідження
сприймання
інформації та розробка
способів ефективної
інформаційної
діяльності

7. Проблеми і завдання психології вищої школи

Проблеми
Завдання
Адаптація студентів до
навчання у ВНЗ
Розробка ефективної
діагностики адаптивності
студентів та ефективних
адаптаційних заходів
Мотивація студентів до
навчання
Діагностика навчальної
мотивації студентів та
розробка ефективної
системи стимулів
Мотивація працівників до
роботи
Діагностика мотивації
працівників та розробка
ефективних стимулів

8. Методи дослідження в психології вищої школи


Спостереження (включене, невключене)
Експеримент (лабораторний, природний)
Тестування
Бесіда
Інтерв′ю
Анкетування
Аналіз процесу та продуктів діяльності
Проективні методики

9. Тест Роршаха

10. Вікові особливості студентської молоді

• Вдосконалення психічних процесів в
юнацькому віці і в молодості.
• Студентство як соціальна категорія.
Новоутворення в психіці. Ідентифікація та
соціально-рольове самовизначення студентів.
• Адаптація першокурсників до умов навчання
у вищій школі.

11. Удосконалення психічних процесів в юнацькому віці та в молодості

• Фукціональна зрілість мозку
• Найменший латентний період реакції на
подразник
• Оптимум абсолютної та розпізнавальної
чутливості аналізаторів
• Найбільша пластичність і гнучкість в
утворенні навичок
• Найбільший обсяг короткочасної пам′яті
• Високі показники уваги (18-33 роки)

12. Вдосконалення психічних процесів в юнацькому віці і в молодості

• Оптимум розвитку інтелектуальних функцій
(18-20 років)
• Найвища швидкість розв′язання словеснологічних завдань
• Інтенсивність розвитку всіх почуттів
• Підвищена емоційна чутливість
• Інтелектуальна зрілість

13. Показники інтелектуальної зрілості

• Широта кругозору
• Гнучкість і багатоваріантність оцінок
• Готовність приймати суперечливу
інформацію
• Уміння усвідомлювати інформацію в
термінах минулого (причина) та майбутнього
(наслідок)
• Здатність бачити явище в контексті його
зв′язків
• Вміння мислити у категоріях ймовірного

14. Студентство як соціальна категорія


Особистісна зрілість
Відповідальність
Гідність
Спрямованість на майбутній високий
соціальний статус
• Спрямованість на досягнення
• Формування професійних, світоглядних та
громадянських якостей
• Розвиток фахових якостей

15. Студентство як соціальна категорія

• Творчість як передумова подальшої
самостійної професійної творчості
• Центральний період становлення інтелекту,
стабілізації рис характеру та особливостей
особистості
• Формування системи ціннісних орієнтацій
• Професіоналізація
• Соціальні цінності, політичні погляди
• Формування індивідуального стилю
діяльності

16.

17. Новоутворення в психіці

• Особистісна ідентичність
• Професійне самовизначення
• Соціально-рольове
самовизначення

18. Дж Марсіа: формування ідентичності

досягнута
мораторій
дострокова
невизначена

19. Ідентифікація та соціально-рольове самовизначення студентів

• Усвідомлення змін: самоаналіз,
самокритика, самооцінка
• Власна конструктивна позиція
• Довірливі стосунки
• Відкритість до нового досвіду
• Емоційний та мотиваційний
інтелект
• Професійне самовизначення

20. Кризи “студентського віку”

• Криза професійного вибору
• Криза залежності від батьків
• Криза інтимно-сексуальних
стосунків
• Криза у способах опанування
професійними знаннями,
вміннями та навичками

21. Адаптація першокурсників до умов навчання у вищій школі


Брак навчальних умінь
Пристосування до нових вимог
Нова група
Нове середовище
Нове місто
Брак навичок та умінь самообслуговування
Невпевненість у правильності власного
вибору
• ?????????????

22.

23.

24.

25.

26.

27. Дякую за увагу!

English     Русский Rules