Механіка
Механіка -
Механічний рух -
Основна задача механіки
Механіка поділяється на:
Кінематика -
Матеріальна точка -
Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Траєкторія -
Вектор переміщення ∆r -
Шлях -
Середня швидкість -
Миттєва швидкість
Прискорення
Складові прискорення
212.00K
Category: physicsphysics

Механіка. Механічний рух. Кінематика

1. Механіка

Лекція 1

2. Механіка -

Механіка це наука про механічний
рух, механічні взаємодії і
рівновагу тіл

3. Механічний рух -

Механічний рух це зміна взаємних положень
тіл у просторі з плином часу

4. Основна задача механіки

визначити координати тіла і
його швидкість у будь-який
момент часу

5. Механіка поділяється на:

Кінематику
Динаміку
Статику

6. Кінематика -

Кінематика це розділ механіки, що
вивчає механічний рух тіл,
не розглядаючи причин, які
цей рух зумовлюють

7. Матеріальна точка -

Матеріальна точка це тіло, розмірами якого
можна знехтувати в умовах
даної задачі

8.

Рух тіл здійснюється в
просторі і часі. Тому для
опису руху матеріальної
точки потрібно знати, в яких
місцях простору ця точка
знаходилась і в які моменти
часу вона проходила ті чи
інші положення

9.

Система
відлікуце сукупність
тіла відліку,
зв”язаної з ним
системи
координат і
синхронізованих
між собою
годинників
Система
Тіло
координат – відлікуце прямокутна
декартова
система
координат
зв”язана з тілом
відліку
це довільно
вибране тіло
відносно
якого
визначається
положення
інших тіл

10. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки

Рух матеріальної точки
визначається системою
скалярних рівнянь
яка еквівалентна
векторному рівнянню

11. Траєкторія -

Траєкторія це лінія, яку описує матеріальна
точка під час руху
В залежності від форми траєкторії
розрізняють прямолінійний і
криволінійний рух

12. Вектор переміщення ∆r -

Вектор переміщення ∆r це вектор
проведений із
початкового
положення рухомої
точки до її
кінцевого
положення

13. Шлях -

Шлях це довжина ділянки
траєкторії АВ, пройденої
матеріальною точкою за
даний проміжок часу
При прямолінійному
русі модуль вектора
переміщення
дорівнює пройденому
шляху

14. Середня швидкість -

Середня швидкість векторна величина, яка
дорівнює відношенню приросту
радіус-вектора точки до
проміжку часу ∆t
Напрям вектора середньої
швидкості співпадає з
напрямком вектора
переміщення
Модуль середньої
швидкості:

15. Миттєва швидкість

векторна величина, яка
дорівнює першій похідній
від радіус-вектора
матеріальної точки за
часом
Вектор миттєвої швидкості
напрямлений по дотичній до
траєкторії в бік руху
Модуль миттєвої
швидкості

16. Прискорення

Характеристика
нерівномірного руху;
визначає швидкість
зміни швидкості за
модулем та напрямком
Середнє
прискорення
векторна величина, яка
дорівнює відношенню
зміни швидкості ∆v до
інтервалу часу ∆t
Миттєве
прискорення
векторна величина, яка
дорівнює першій
похідній від швидкості
по часу

17. Складові прискорення

English     Русский Rules