Методи навчання на уроках світової літератури
ПЛАН
Метод — Це засіб взаємопов'язаної діяльності вчителя її учнів, спрямованої на досягнення навчально-вііховної мети.
Розглянемо найсуттєвіші визначення поняття "метод".
У методичній науці існує кілька принципів класифікації методів, серед яких:
класифікація методів опанування літературою, що спирається на класифікацію, розроблену вченим-методистом М.Кудряшовим і
метод творчого читання сприяє розширенню світогляду учнів, розвиткові їхніх естетичних і моральних почуттів
прийом коментованого читання види коментарів:
евристичний метод спрямовує навчальну діяльність учнів, розвиває їхні почуття
дослідницький метод застосовується з метою навчити учнів науково розглядати художній твір, аналізувати, ретельно студіювати.
репродуктивний метод
репродуктивний метод
90.14K
Categories: literatureliterature pedagogypedagogy

Методи навчання на уроках світової літератури

1. Методи навчання на уроках світової літератури

2. ПЛАН

3. Метод — Це засіб взаємопов'язаної діяльності вчителя її учнів, спрямованої на досягнення навчально-вііховної мети.

4. Розглянемо найсуттєвіші визначення поняття "метод".

Насамперед,
звернемося
до
педагогічної
енциклопедії: "Методи навчання — це засоби
роботи вчителя й учнів, за допомогою яких
здійснюється оволодіння знаннями, вміннями й
навичками,
формується
світогляд
учнів,
розвиваються їхні здібності."В. Голубков у книзі
"Методика викладання літератури" подає таке
визначення методу: "Метод — це такий засіб
навчання, який вживається систематично і має
великий
вплив
на
загальне
спрямування
педагогічної роботи."
У книзі Є.Пасічника «Українська література в
школі» метод характеризується як "способи
взаємодії вчителя й учнів, що спрямовані на
розв'язання тих навчальних, освітніх і виховних
завдань, які реалізуються на уроках."'

5. У методичній науці існує кілька принципів класифікації методів, серед яких:


методи навчання, що визначаються за
джерелом знань — словесні (слово
вчителя),
практичні (робота з книжкою),
наочні (всі види наочності);
— методи навчання, зумовлені формою
здобуття знань (лекція, бесіда, самостійна
робота);

методи,
обгрунтовані
характером
діяльності вчителя й учнів під час
навчального процесу (творче читання,
евристичний,
дослідницький,
репродуктивний).

6. класифікація методів опанування літературою, що спирається на класифікацію, розроблену вченим-методистом М.Кудряшовим і

метод
творчого читання;
евристичний метод;
дослідницький метод;
репродуктивний метод.

7. метод творчого читання сприяє розширенню світогляду учнів, розвиткові їхніх естетичних і моральних почуттів

Прийоми
Види діяльності учнів
•Індивідуальне читання
(вголос, про себе, "ланцюжком", під музику);
•читання хором;
• читання в особах;
•коментоване
читання;
повторне читання;
•вибіркове читання;
•виразне
читання;
читання напам'ять та
інші.
•Читання вдома і в
класі;
•заучуванняя напам'ять;
активне слухання під час
художнього читання;
•пошук слів, які вказують
на нацюнальну специфіку
твору;
•ілюстрування
прочитаного та інші.

8. прийом коментованого читання види коментарів:

— історико-культурний (розкриття маловідомих і
незрозумілих учням фактів історії та культури іншої
країни, відбитих у художньому творі);
— побутовий (пояснення національно-специфічних
побутових реалій, ознак національного побуту, звичаїв, не
притаманних українському народу);
— географічний, або природничий (пояснення
особливостей клімату, флори й фауни, рельєфу країни,
про яку розповідає автор твору);
— лінгвістичний (коментування незрозумілих слів та їхніх
значень, умов вживання в художньому тексті: елементів
поетичної мови на лексичному, синтаксичному, звуковому,
метричному рівнях; фразеологізмів, які потребують
додаткових пояснень);
— лінгвопорівняльний (пояснення прямих і переносних
значень слів, а також значення ступеня спорідненості їхніх
семантичних полів, стилістичної забарвленості в
українській та в інших мовах).

9. евристичний метод спрямовує навчальну діяльність учнів, розвиває їхні почуття

Прийоми
Види діяльності учнів
•Побудова системи запитань;
бесіда за прочитаним;
•словникова робота;
• побудова системи завдань;
•постановка пролеми;
•проведення диспуту;
•порівняння творів та інші.
•Близькі до тексту перекази;
•перекази
з
елементами
порівняння;
• складання плану, читацьких
відгуків;
•художні перекази;
•створення сценаріїв;
•твір з елементами порівняння;
•структурне порівняння творів;
•зіставлення
підрядника,
перекладу й переспіву та інші.

10. дослідницький метод застосовується з метою навчити учнів науково розглядати художній твір, аналізувати, ретельно студіювати.

Прийоми
Види діяльностві учнів
•Побудова системи питань;
•постановка
проблемних
питань;
•постановка
дослідницьких
завдань
(аналіз,
синтез,
порівняння,
узагальнення,
оцінка художнього твору або
кри-тичної
літерату-ри,
доведення
факту
наслідування,
порівняння
творів);
тем
для
повідомлень,доповідей
та
інші.
•Аналіз
художнього
тексту
різними шляхами;
•порівняльний аналіз;
•зіставлення
творів
у
тематичному,
проблемноідейному, історико-літературному планах;
•аналіз
двох
точок
зору;
зіставлення літератур-ного твору
з його екранізацією;
•самостійна
оцінка
вистави,
кінофільму, твору живопису
та інші.

11. репродуктивний метод

Головна
мета цього методу — дати учням
знання в готовому вигляді й зорієнтувати
їхні
зусилля
на
запам'ятовування
відповідної інформації. Тому в методичній
літературі його називають викладацьким
або репродуктивнотворчим.
Домінуючими прийомами цього методу є
слово й розповідь учителя, лекція.

12. репродуктивний метод

Прийоми
Види діяльностві учнів
•Слово, розповідь,
•лекція вчителя;
•завдання за підручником;
•самостійний
добір
навчального матеріалу та
інші.
•Уважне сприйняття
•слова, розповіді,
•лекції вчителя;
• запис плану, тез або
конспекту лекцій учителя;
•складання
плану,
таблиці;
• підготовка
усних
відповідей, повідомлень,
доповідей;
•написання різних видів
творів.
English     Русский Rules