Характеристика методів навчання
План
Література:
Методи навчання –
Прийом навчання
Засоби
Класифікація методів за джерелами придбання знань
за характером пізнавальної діяльності школярів (за М. Скаткіним і І. Лернером)
Групи методів навчання (За І. Харламовим)
за джерелами придбання знань
Види бесіди (за характером діяльності учнів)
Форми проведення бесіди
Дискусія — суперечка, обговорювання будь-якого питання.
НАОЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Вимоги до використання наочних методів:
ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ
Бінарні методи
МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЇ
Функції гри
Чинники вибору методів:
Завдання:
Щиро дякую за увагу!
516.18K
Category: pedagogypedagogy

Характеристика методів навчання. Лекція 4

1. Характеристика методів навчання

2. План

1. Поняття про методи, прийоми,
засоби навчання.
2. Класифікація методів навчання
3. Характеристика окремих
методів
4. Оптимальний вибір методів і
прийомів навчання

3. Література:

Алексюк А.М. Загальні методи навчання. — К.,
1981.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України.
Історія. Теорія. - К., 1998. –Теми 15,16.
Ващенко Г. Загальні методи навчання. — К.,
1981.
Выбор методов обучения в средней школе /Под
ред. Ю.К. Бабанского. — М., 1981. — Гл. І, II, II.
Дидактика современной школы /Под ред. В.А.
Онищука. — К., 1987. — Гл. IV.
Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990. – Гл.10
Ягупов В.В. Педагогіка. - К., 2002. –Тема 11.

4. Методи навчання –

це впорядковані способи
взаємозв’язаної
діяльності вчителя й
учнів, які спрямовані на
розв’язання навчальновиховних завдань.

5. Прийом навчання

окремі операції, дії вчителя
або учнів, які
забезпечують спосіб
засвоєння змісту освіти.

6. Засоби

процеси, які є
джерелом навчальної
інформації та
інструментами для її
засвоєння

7. Класифікація методів за джерелами придбання знань

Словесні
Наочні
Практичні

8. за характером пізнавальної діяльності школярів (за М. Скаткіним і І. Лернером)

за характером пізнавальної
діяльності школярів
(за М. Скаткіним і І. Лернером)
пояснювально-ілюстративний (або
інформаційно-рецептивний)
репродуктивний (відтворюючий)
проблемного викладу
частково-пошуковий (або
евристичний)
дослідницький

9. Групи методів навчання (За І. Харламовим)

Групи методів навчання
(За І. Харламовим)
метод усного викладення
методи закріплення навчального
матеріалу
методи самостійної роботи
методи навчальної роботи по
використанню знань на практиці
методи перевірки й оцінки знань, умінь,
навичок

10.

Характеристика
окремих методів
навчання

11. за джерелами придбання знань

СЛОВЕСНІ МЕТОДИ
Монологічні (лекція,
пояснення, розповідь)
Діалогічні (бесіда: вступна,
повідомлювальна, бесідаповторення, контрольна)

12. Види бесіди (за характером діяльності учнів)

Евристична
Катехізична
Герменевтична

13. Форми проведення бесіди

Фронтальна (питання звернені
до всього класу)
Індивідуальна (питання
адресовані конкретній людині)
Групова (питання звернені до
певної групи слухачів)

14. Дискусія — суперечка, обговорювання будь-якого питання.

Диспут — це публічна
суперечка на наукову або
суспільно важливу тему.

15.

Робота з книгою
Процес читання

16. НАОЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Спостереження
Ілюстрація
Демонстрація
Відеометоди

17. Вимоги до використання наочних методів:

1. Чітка постановка вчителем мети
використання наочних методів, що
потребує від нього вступного
слова.
2. Здійснення керування
сприйняттям і розумінням того, що
сприймається.
3. Забезпечення якісного боку
ілюстрацій і демонстрацій.

18. ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ

Вправа (усні, письмові,
тренувальні, творчі,
контрольні, графічні,
технічні)
Лабораторний метод
Практичні роботи

19. Бінарні методи

Інформаційноповідомлюючий
пояснювальний
Інструктивнопрактичний
Пояснювальноспонукальний
спонукальний
Виконавчий
Репродуктивний
Практичний
Частковопошуковий
Пошуковий

20. МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЇ

Метод емоційного
стимулювання
Метод розвитку
пізнавального інтересу

21. Функції гри

гностична (оволодіння знаннями);
розвивальна (розвиток мислення,
умінь, навичок);
спеціально-психологічна (оволодіння
комунікативними якостями);
мотиваційна;
організаційна;
креативна;
діагностична та ін.

22.

Оптимальний
вибір методів і
прийомів
навчання

23. Чинники вибору методів:

1. Можливість методів у реалізації
поставленої конкретної мети і завдань
уроку.
2. Відповідність методів до специфіки
навчального предмета, змісту й
обраних форм організації навчання.
3. Особливості учнівського колективу,
і окремого учня зокрема.
4. Специфіка рис особистості, широти
кругозору вчителя, його здібностей.
5. Матеріально-технічна база школи.

24. Завдання:

Методи емоційного стимулювання
Методи розвитку пізнавального
інтересу
Евристична бесіда / репродуктивна
бесіда
Типи завдань: проблемне /
навчальне
Методи проблемного навчання

25. Щиро дякую за увагу!

English     Русский Rules