Питання щодо вивченого матеріалу з дидактики
Принципи навчання
Питання щодо вивченого матеріалу з дидактики
Типи уроків
Питання щодо вивченого матеріалу з дидактики
План - конспект урока
Традиційні методи навчання
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
Словесні методи навчання
Види роботи з книгою
Наочні методи навчання
Практичні методи навчання
Індуктивний та дедуктивний методи
Репродуктивні методи
Проблемно - пошукові методи навчання
Проблемно - пошукові методи навчання
Проблемно - пошукові методи навчання
Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності
Методи контролю і самоконтролю
Інноваційні методи навчання
Метод кейса
Портфолио
Критерії вибору методів навчання
Схема анализа урока
208.00K
Category: pedagogypedagogy

Методи навчання, організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1. Питання щодо вивченого матеріалу з дидактики

Назвіть сучасні принципи
навчання.
Які існують типи уроків?
Яку структуру має урок і як
вона використовується у ході
написання конспекту уроку?

2. Принципи навчання

Принцип науковості
Принцип доступності
Принцип систематичності
Принцип послідовності
Принцип активності
Принцип свідомості
Принцип міцності
Принцип наочності
Принцип урахування вікових і
індивідуальних особливостей
Принцип виховуючого характеру навчання

3. Питання щодо вивченого матеріалу з дидактики

Назвіть сучасні принципи
навчання.
Які існують типи уроків?
Яку структуру має урок і як
вона використовується у ході
написання конспекту уроку?

4. Типи уроків

Комбінований урок
Урок одержання нових знань
Урок повторення раніше вивченого
матеріалу
Урок закріплення вивченого
матеріалу
Урок узагальнення і систематизації
Заліковий урок (урок на якому
проводиться тематична атестація)

5. Питання щодо вивченого матеріалу з дидактики

Назвіть сучасні принципи
навчання.
Які існують типи уроків?
Яку структуру має урок і як
вона використовується у ході
написання конспекту уроку?

6. План - конспект урока

Тема, дата, цели (обучающая, воспитательная,
развивающая)
Ход урока
I.Актуализация опорных знаний
1. Проверка д/ з :
2.Повторение ранее изученного материала.
II.Формирование новых знаний и способов
действий.
1.Объяснение нового материала.
2. Первичное закрепление изученного материала.
ІІІ. Сообщение учащимся д/з. Подведе-ние итогов
урока.

7.

8.

Методи навчання
Традиційні
Інноваційні

9. Традиційні методи навчання

Методи організації та здійснення
навчально-пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання і мотивації
навчальної діяльності.
Методи контролю і самоконтролю
за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

10. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

За джерелом
передачі і
сприйняття
навчальної
інформації
За логікою
передачі і
сприйняття
інформації
Словесні
За ступенем
самостійності
мислення
За ступенем
керування
навчальною
роботою
Індуктивні
Репродуктивні
Під керівництвом
викладача
Дедуктивні
Проблемнопошукові
Самостійна
Наочні
Практичні
робота

11. Словесні методи навчання

Розповідь
Бесіда
Робота з книгою

12. Види роботи з книгою

Складання плану прочитаного
Конспектування (короткий виклад
прочитаного)
Виписування цитат
Складання тез (дуже коротке
конспектування)
Реферування (виклад якого-небудь
матеріалу з використанням різних джерел і
з висловленням власної думки)
Рецензування (відзив на роботу)
Складання анотації (передача короткого
змісту статті чи книги)

13. Наочні методи навчання

Метод ілюстрацій
Метод демонстрацій

14. Практичні методи навчання

Репродуктивні вправи
Творчі вправи
Лабораторно-практичні роботи

15. Індуктивний та дедуктивний методи

Метод
1. Індуктивний
2. Дедуктивний
Навчальновиховні завдання,
Сутність методу що вирішуються
за допомогою
методу
Розкриває логіку
руху матеріалу
від часткового до
загального
Формується
уміння в учнів на
основі окремих
фактів робити
висновки й
узагальнення
Розкриває логіку
руху матеріалу
від загального до
часткового
Формується
уміння в учнів
робити часткові
висновки на
основі вивчених
узагальнень

16. Репродуктивні методи

Метод
Сутність
методу
Навчальновиховні завдання,
що вирішуються
за допомогою
методу
1.Пояснюльно-іллюстративний
(найчастіше
використовуєть
ся, хоча і
помилково)
Учитель самостій- Розвивається
но, без залучення
пам'ять і увага
учнів викладає матеріал, учні слухають, не приймаючи
участі в обговоренні будь-яких питань
2.Відтворюючий
(використовуєть
ся як при
поясненні нового
матеріалу, так і
при його закріпленні)
Учитель питаннями залучає
учнів до участі в
дискусії з
пояснення нового
матеріалу і його
подальшого
Формується
уміння робити
висновки,
аналізувати,
порівнювати

17. Проблемно - пошукові методи навчання

Метод
Сутність методу
1. Проблемний Учитель ставить
навчальну проблему,
самостійно її вирішує,
без залучення учнів,
показуючи при цьому всі
труднощі і протиріччя
Навчальновиховні завдання, що вирішуються за допомогою методу
Відбувається
озброєння учнів
методами пізнання
(аналогія, порівняння, моделювання, аналіз, синтез
тощо), формується
логічне мислення

18. Проблемно - пошукові методи навчання

Метод
Сутність методу
Навчальновиховні завдання, що вирішуються за допомогою методу
2. Частково
пошуковий чи
евристичний
Учитель ставить
проблему і за допомогою
навідних запитань
підводить учнів до
рішення цієї проблеми,
намічає кроки пошуку
рішення проблеми. У
випадку утруднення
приходить на допомогу
учням
Формується уміння
самостійнео
добувати знання,
розвивається
логічне мислення й
інтерес до
навчання.

19. Проблемно - пошукові методи навчання

Метод
Сутність методу
3.Дослідницький Учитель ставить
(після 8 класу)
проблему й учні
самостійно, без
допомоги вчителя, її
вирішують.
Навчальновиховні завдання, що вирішуються за допомогою методу
Формуються
здібності до
творчої діяльності

20. Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності

Методи стимулювання інтересу до
навчання
Методи
стимулювання
відповідальності
Створення ситуацій цікавості
Використання цікавих аналогій
Зіставлення наукових і життєвих
тлумачень окремих природних явищ
Пред'явлення
навчальних
вимог
Створення ситуації новизни
Створення ігрових ситуацій
Навчальні дискусії
Стимулювання за допомогою аналізу
життєвих ситуацій
Створення ситуації успіху в навчанні
Заохочення й
осудження в
навчанні

21. Методи контролю і самоконтролю

Методи
усного
контролю
Методи
письмового
контролю
Індивідуальне
опитування
Письмові
контрольні
роботи
Фронтальне
опитування
Письмові
заліки
Усні заліки
Письмові
іспити
Усні іспити
Письмові
роботи
Методи
практичного
контролю
Методи
самоконтролю
Самоперевірка
Машинний
контроль Самоспостере
-ження
Контроль- Самоаналіз
но-лабораторний
контроль Самооцінка

22. Інноваційні методи навчання

Метод кейса
Портфолио

23. Метод кейса

Фаза
роботи
Дії викладача
Дії студента
До
заняття
1.Підбирає кейс
2. Визначає основні і допоміжні
матеріали для підготовки
студентів
3. Розробляє сценарій
заняття
1.Одержує кейс і список
літератури, що рекомендується
2. Індивідуально готується до заняття
Впродовж
заняття
1.Організує попереднє
обговорення кейса
2. Поділяє групу на підгрупи
3. Керує обговоренням кейса в
підгрупах, забезпечуючи їх
додатковими зведаннями
1.Задає питання, що
поглиблюють розуміння кейса і проблеми
2. Розробляє варіанти
рішень, слухає, що
говорять інші
3. Бере участь у прийнятті рішень
Після
заняття
1.Оцінює роботу студентів
2. Оцінює прийняті рішення і
поставлені питання
Складає письмовий
звіт про заняття за
даною темою

24. Портфолио

Папка досягнень
Рефлексивний портфоліо
Проблемно-дослідницький
портфоліо
Тематичний портфоліо

25. Критерії вибору методів навчання

Відповідність методів принципам
навчання
Відповідність цілям навчання
Відповідність змісту даної теми
Відповідність навчальним можливостям
школярів
Відповідність методам тієї науки, основи
якої вивчаються на даному етапі
навчального процесу
Відповідність можливостям допоміжних
засобів навчання
Відповідність можливостям самих
вчителів

26. Схема анализа урока

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Тема.
Класс.
Место урока в системе уроков по учебной теме.
Цели урока.
Тип и структура урока.
Логика раскрытия учебного материала.
Реализация принципов обучения на уроке.
Эффективность средств, методов и приёмов
обучения.
Соотношение индивидуальной, фронтальной и
коллективной работы учащихся.
English     Русский Rules