Воркшоп 
Алгоритм написання курсової роботи
2. Підбір, аналіз джерел та літератури з теми
3. Розробка плану роботи
Вступ
Основна частина роботи
Висновки
Завершення курсової роботи
Завдання
1.04M
Category: educationeducation

Курсова робота (Курсовий проект)

1. Воркшоп 

Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених
Інституту журналістики
«Курсова робота, як перше джерело
натхнення»

2.

Курсова робота (Курсовий проект) — вид самостійної
навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що
виконується студентами вищих або середніх-спеціальних
навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення,
поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання
та їх застосування до комплексного вирішення конкретного
фахового завдання.

3. Алгоритм написання курсової роботи

Алгоритм написання курсової роботи
1. вибір теми
Ідеальний варіант
Прагматичний варіант
Ідеально-прагматичний варіант

4. 2. Підбір, аналіз джерел та літератури з теми

Харківська державна
наукова бібліотека
ім В.Г. Короленка

5. 3. Розробка плану роботи

План повинен відповідати загальноприйнятій
структурі: титульний аркуш; зміст; вступ; розділи
(основна частина); висновки; список використаних
джерел; додатки.

6. Вступ

Актуальність роботи має відповідати як сучасним
потребам фахової галузі науки, так і перспективам її
розвитку, практичним завданням.
Об'єкт і предмет дослідження – це поняття, які
існують в єдності і водночас повинні чітко
розрізнятися. Об'єкт – загальна сфера наукового
пошуку, предмет – конкретний ракурс дослідження
об'єкта.

7.

Мета роботи визначається чітко, передбачає з’ясування
певного результату і те, яким його бажає отримати дослідник.
Не можна починати формулювання
мети роботи словами проаналізувати,
вивчити, дослідити.
Замість цих слів можна використати:
Мета дослідження полягає у…
Мета курсового дослідження полягає в…
Мета дослідження – розроблення …
Метою роботи є дослідження…
Метою курсової роботи є

8.

Завдання дослідження мають бути розв’язані для досягнення
поставленої мети.
Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі
завдання:
Досягненню мети курсової роботи підпорядковано
вирішення таких завдань:
Щоб реалізувати мету, необхідно вирішити такі завдання
дослі-дження:
Відповідно до мети поставлено такі завдання:
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність
послідовного вирішення таких завдань:
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких
завдань:

9.

Вони повинні вказувати, що конкретно планується
зробити: "дослідити", "показати", "простежити",
"виявити", "окреслити", "виокремити", "визначити",
"обґрунтувати" тощо.

10.

Методи дослідження слід добирати й виробляти
адекватно предмету, меті та завданням дослідження,
оскільки саме методи допомагають їх вирішити.

11. Основна частина роботи

Завдання розділів основної частини - переконливо довести та
проілюструвати головну думку автора. В основній частині
автор послідовно та переконливо викладає факти, аргументи
та докази, які він отримав опрацювавши відповідний масив
джерел та літератури.
Кожен розділ має починатись з
передмови, де актуалізуються завдання
дослідження, які будуть вирішенні в
цьому розділі. Наприкінці розділу
потрібно сформулювати висновки із
стислим викладенням наведених у
розділі наукових і практичних результатів.

12. Висновки

Висновоки мають містити результати
проведеного дослідження.
Небажано в висновках викладати нові факти,
ідеї та аргументи, які відсутні в основній частині
роботи.
Висновоки - це нагода наголосити на тому, що
вже було сказано в основній частині роботи. Дуже
важливо, щоб висновки відповідали
поставленим завданням.
У висновку зазначаються питання, які
потребують подальшого дослідження,
визначаються орієнтири на майбутнє.

13. Завершення курсової роботи

список використаних
джерел;
додатки.

14. Завдання

1. Змоделювати процес створення курсової роботи.
2. Створити орієнтовний план курсової роботи.
English     Русский Rules