Магістерська робота як науковий твір
Структура магістерської роботи
Вступ
Мета
Завдання
Публікації та апробація
Структура роботи
1 розділ
2 розділ
3 розділ
Висновки.
Практичні рекомендації
Список використаних джерел
Додатки.
122.50K
Category: educationeducation

Магістерська робота як науковий твір

1. Магістерська робота як науковий твір

2.

Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень
фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра
або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні
уміння та знання інноваційного характеру, має
певний досвід їх застосування та продукування
нових знань для вирішення проблемних
професійних завдань у певній галузі. Магістр
повинен мати широку ерудицію,
фундаментальну наукову базу, володіти
методологією наукової творчості, сучасними
інформаційними технологіями, методами
отримання, обробки, зберігання і використання
наукової інформації, бути спроможним до
творчої науково-дослідницької і науковопедагогічної діяльності.
Магістерська освітньо-професійна програма
включає в себе дві приблизно однакові за
обсягом складові - освітню і науководослідницьку. Зміст науково-дослідницької
роботи магістра визначається індивідуальним
планом. Одночасно призначається науковий
керівник, котрий повинен мати науковий

3.

Магістерська робота - це самостійна випускна
науково-дослідницька робота, яка виконує
кваліфікаційну функцію, тобто готується з
метою публічного захисту і отримання
академічного ступеня магістра. Основне
завдання її автора - продемонструвати рівень
своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно
вести науковий пошук і вирішувати конкретні
наукові завдання.
Магістерська робота, з одного боку, має
узагальнюючий характер, оскільки є
своєрідним підсумком підготовки магістра, а з
іншого - самостійним оригінальним науковим
дослідженням студента, у розробці якого
зацікавлені установи, організації або
підприємства, при цьому студент упорядковує
за власним розсудом накопичені наукові факти
та доводить їх наукову цінність або практичну
значимість.

4. Структура магістерської роботи

титульний аркуш;
зміст;
вступ;
розділи і підрозділи основної
частини;
висновки;
список використаних джерел;
додатки.

5. Вступ

Актуальність – на підставі аналізу
наявних літературних джерел і
соціально-економічної ситуації в
країні автор доводить важливість
обраної теми, її невирішеність у цей
час.

6. Мета

Розширена назва роботи, у якій
ілюструється як саме досягається
виконання поставленої мети.
Розмір не повинен перебільшувати
12 слів.

7. Завдання

Це кроки, які повинен виконати
автор, щоб досягнути виконання
мети.
Оптимальна кількість – 3-4.
Порядок: огляд літератури,
складання програми, отримання
результатів, оцінка безпеки
життедіяльності та охорони праці,
розробка практичних
рекомендацій.
Завдання повинні бути
конкретними та чіткими

8.

Об̕ єкт дослідження – що саме буде
досліджуватися.
Предмет дослідження – які
властивості будуть досліджуватися.

9.

Новізна та практична значущість –
важливість дослідження для науки і
практики.
Використовуються обороти:
“вперше доведено...”, “отримані
нові відомості...”
Практична значущість доводиться
актами впровадження в наукову,
практичну та навчальну діяльність.

10. Публікації та апробація

Робота обов‘ язково повинна мати
публікації.
Робота повинна докладатися і
обговорюватися на наукових
форумах, семінарах тощо.

11. Структура роботи

Включає обсяг – кількість сторінок,
Ілюстрованість – наявність
таблиць, малюнків
Структуру – які саме розділи,
додатки
Інформація про використані
джерела

12. 1 розділ

Огляд літератури включає
цитування основних наукових
джерел з теми роботи.
Обяг не повинен перебільшувати
25-30% від загального обсягу
роботи.
Висновок: ствердження
актуальності теми, її невирішеності,
наявність адекватних методів, що
можуть бути використані.

13. 2 розділ

Програма – скільки етапів
планувалося і що було їх змістом.
Матеріали – хто був учасником,
який обсяг вибірки, її склад, рівень
майстерності тощо, розподіл на
групи (мінімально 2 – дослід і
контроль).
Методи, які застосовані в роботі, із
розшифруванням або посиланням.

14. 3 розділ

Власні дослідження – основні
результати, отримані при виконанні
роботи.
Обов‘ язково статистична обробка
Ілюстрація за допомогою таблиць і
малюнків.
Дискусійний аналіз результатів.
Висновки наприкінці розділу.

15. Висновки.

Кожне завдання повинно бути
відображено у висновках.
Можливо 2 висновки на 1
завдання.
Наявність цифрового матеріалу для
ілюстрації.

16. Практичні рекомендації

Що рекомендується фахівцям –
практикам на підставі виконання
магістерської роботи (оптимізація
відбору, покращання контролю,
перебудова тренувального процесу
тощо)

17. Список використаних джерел

Застосовані літературні джерела,
оформлені відповідно до ДСТУ.
Порядок – алфавітний або у
порядку посилань.

18. Додатки.

Згода на участь у дослідженні.
Бланковий матеріал.
Особливо великі таблиці або схеми.

19.

Дякую за
увагу!
English     Русский Rules