Тема 2 (8 год). Початок української революції. Урок 7. Українська революція 1917 – 1921. Початок.
ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ ПОЧАТКУ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921.
ПОДІЇ В РОСІЇ. Результати Лютневої революції.
Українські політичні партії
ПОДІЇ В УКРАЇНІ. Сучасний вітчизняний історик Валерій Солдатенко про характер Української революції
Початок української революції 1917 – 1921
Утворення Української Центральної Ради
ПОНЯТТЯ.
Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934) 
Домашнє завдання.
424.94K
Category: historyhistory

Початок української революції (1917-1921)

1. Тема 2 (8 год). Початок української революції. Урок 7. Українська революція 1917 – 1921. Початок.

ТЕМА 2 (8 ГОД). ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
УРОК 7. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1921.
ПОЧАТОК.
ПРОБЛЕМНЕ ЗАВДАННЯ. Сучасні історики зазначають, що після падіння
російського самодержавства провідною тенденцією розвитку України було
піднесення національно-визвольного руху, який переріс у національнодемократичну революцію. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Чи є
підстави називати Українську революцію національно-демократичною?
Відповідь обґрунтуйте.

2. ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ ПОЧАТКУ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921.

3. ПОДІЇ В РОСІЇ. Результати Лютневої революції.

ПОДІЇ В РОСІЇ. РЕЗУЛЬТАТИ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
27 лютого 1917 р. Демократична революція в Петрограді, внаслідок якої
повалено самодержавство, 2 березня 1917 р. Російський цар
Микола И зрікся престолу
Тимчасовий уряд
(кадети – їх була більшість,
октябристи, есери,
безпартійні) на чолі Князь Львов.
Мав діяти до скликання
Установчих зборів
(затвердити форму
державного ладу і прийняти
Конституцію)
Проголосив ПРАВА и СВОБОДИ
ДВОВЛАДДЯ
Рада
робітничих і
солдатських
депутатів
(есери, меншовики,
більшовиків мало)
ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ
ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙю

4. Українські політичні партії

УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
Українська
народна партія
(УНП),
М.Міхновький
Виступала за незалеж ність України.
Українська
партія
соціалістів
революціонерівесерів (УПСР)
М.Грушевський
В.Голубович
М.Ковалевськи
й
Найвпливовіша, мали вплив серед сільського
населення.
Виступали за національно-територіальну автономію,
за ліквідацію поміщицького землеволодіння і
передання землі в користування селянам.
Українська
В.Винниченко
соціалС.Петлюра
демократична
М.Порш
робітнича партія
(УСДР)
Друга за чисельністю і впливом.
Вимагали національно-територіальної автономії
України, виступали за парламентську республіку.
Висловлювалися за проведення важливих соціальних
реформ, за демократичний розвиток України з
соціалістичною перспективою.
УкраїнськДемок
ратична
хліборобська
партія (УДХП),
Приватна власність, незалежність України
Український варіант монархічної влади
В.ЛИПИНСЬКИ
Й

5. ПОДІЇ В УКРАЇНІ. Сучасний вітчизняний історик Валерій Солдатенко про характер Української революції

ПОДІЇ В УКРАЇНІ. СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ
ІСТОРИК ВАЛЕРІЙ СОЛДАТЕНКО ПРО ХАРАКТЕР
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
За характером Українська революція була
національно-демократичною, у своїй меті вона
органічно поєднувала завдання національного
відродження і державотворення із необхідністю
соціальних зрушень в інтересах широких мас
українства.
Попри розбіжності щодо майбутнього України,
лідери різних політичних сил поєдналися для
створення єдиного керівного органу, який мав
очолити боротьбу за відродження української
державності.

6. Початок української революції 1917 – 1921

ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921
Мітинги, демонстрації пихильників УНР
Березень 1917. Політичні настрої
населення. У багатьох містах Наддніпрянської
України відгуком на російську революцію стали
багатотисячні демонстрації під національними
синьо-жовтими прапорами. Демонстранти вийшли
на вулиці Києва, Одеси, Полтави, Харкова з
транспарантами «Автономію Україні»,
ПРОБЛЕМНЕ ЗАВДАННЯ. Після
падіння російського самодержавства
провідною тенденцією розвитку
України було піднесення
національно-визвольного руху, який
переріс у національно-демократичну
революцію.
Чи погоджуєтеся ви з таким
твердженням? Чи є підстави
називати Українську революцію
національно-демократичною?
Відповідь обґрунтуйте.
«Вільна Україна у вільній Росії», «Хай
живе самостійна Україна» тощо. В
Україні наростала національнодемократична революція.

7. Утворення Української Центральної Ради

УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
3-4 березня 1917 р.
УНП+ ТУП= Центральна Рада
— національний представницький
орган влади (парламент) українських
національно-демократичних сил, який
очолив національно-визвольний рух в
Україні та ставив за мету побудову
національно-територіальної автономії
в Україні на демократичних засадах.
Голова Ради (обраний заочно) —
видатний історик і громадський
діяч М. С. Грушевський.
З перших днів існування УЦР її авторитет серед українського народу
почав стрімко зростати, оскільки вона відстоювала близькі, на той
час, кожному українцеві соціалістичні ідеї та національнотериторіальну автономію. Ці ідеї стали для УЦР програмними.

8. ПОНЯТТЯ.

Автономія – право на самостійне управління, вирішення
державних питань, яке надається частині держави згідно
загальнодержавних законів або конституції.
Федера́ція (лат. foederatio — об'єднання, союз, спілка) — форма
державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці держави
мають певну юридично визначену політичну самостійність, чим
відрізняються від адміністративно-територіальних одиниць
унітарної держави. Складові частини федерації — це своєрідні
державоподібні утворення, які називають суб'єктами федерації.
Установчі збори - виборний законодавчий орган, покликаний
випрацювати конституцію держави й, таким чином, на правовій
основі оформити новий державний і суспільний устрій.
ТИМЧАСОВИЙ УРЯД - …..
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА - …….

9. Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934) 

Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934)
разом з УЦР, враховуючи
зміну політичної й
соціально-економічної
ситуації,
пройшов шлях від
вимог автономії до
проголошення
незалежної України.
Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934) - історик,
літературознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч, лідер
українського національно-визвольного руху. Народився в м.
Холм (Польщі). Після закінчення Київського університету
здійснював дослідницьку роботу в наукових установах Львова та
Києва. Водночас брав активну участь у громадсько-політичному
житті: один із засновників Національно-демократичної
партії в Галичині, а згодом — Товариства українських
поступовців. Неодноразово був заарештований монархічним
режимом.
У 1917 р. обраний Головою Української Центральної
Ради, яку очолював до останніх днів її існування.
У квітні 1919 р. виїхав до Австрії.
Його найважливіші праці: «Історія України-Руси», «Нарис
історії українського народу», «Історія української
літератури» та ін.
1918 року був вибран Президентом Української Народної Республіки.
1924р. повернувся в радянську Україну, був обраним членом Української
академії наук, а з 1929р. академік академії наук СРСР. У 30-х роках
звинувачений у причетності до діяльності антирадянського «Українського
національного центру». Помер 1934р. в Москві, за незрозумілих обставинах
«Український народ належить до західноєвропейського чи,
коротше кажучи, — просто-таки європейського кругу не силою
тільки історичних зв’язків, які протягом століть зв’язали
українське життя з західним, а й самим складом народного
характеру». Михайло Грушевський, «Хто такі українці і
чого вони хочуть», 1917 р.

10. Домашнє завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Вивчити параграф.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ:
«Початок Української революції:
загальноукраїнський
і регіональний виміри»
(Під час опрацювання розділу вашим завданням
буде створити сайт «Українська революція в
нашому краї». Потрібно буде визначитися з
назвою сайту та контентом, рубриками,
матеріалами, статтями, документами, фото-,
відеоматеріалами, іграми тощо).
English     Русский Rules