Початок Української революції
Етапи української революції
Лютнева Революція 1917 р
Утворення Української Центральної Ради
Всеукраїнський національний конгрес 6-8 квітня 1917 р.
Український національний рух
І Універсал УЦР
ІІ Універсал УЦР
Жовтнева Революція 1917 р.
ІІІ Універсал УЦР
ІІІ Універсал УЦР
Перша радянсько-українська війна
ІV Універсал УЦР
Окупаційна політика більшовиків
Брест-Литовський мирний договір
13.72M
Category: historyhistory

Початок Української революції

1. Початок Української революції

2.

Причини і передумови
Великодержавницька
політика
Соціальне
становище
Революція в Росії
Аграрне
питання,
захист
робітників
Піднесення
українського
національновизвольного руху
Перша
світова
війна
привід
Зречення Миколи ІІ престолу
Мета
Здобуття автономії як першого кроку до незалежності

3. Етапи української революції

Перший етап – Доба УЦР, створення УНР –
Березень 1917 – квітень 1918 рр.
Другий етап – Доба Гетьманату –
29 квітня – 14 грудня 1918 р.
Третій етап – Доба Директорії –
грудень 1918 р. – листопад 1920 р.

4. Лютнева Революція 1917 р

Тимчасовий
уряд
Ради робочих
та
солдатських
депутатів
Активізація
суспільнополітичного
руху

5. Утворення Української Центральної Ради

Перша Українська Центральна
Рада
Голова УЦР –
Михайло
Грушевський

6. Всеукраїнський національний конгрес 6-8 квітня 1917 р.

Оновлення
складу УЦР
Доручення
УЦР справу
автономії
Травень – делегація до Петрограду.
Мета: надання автономії

7. Український національний рух

Автономісти
Самостійники
Автономія
України у складі
Російської
Федерації
Самостійна,
незалежна
Українська
держава
УПСР, УСДРП,
УПСФ
УПСС, УДХП

8. І Універсал УЦР

10 червня 1917 р.
Причини
Створенн
я ЦР
Український
Національний
Конгрес
І і ІІ Військові
зїзди
Наслідки
Створення
Генерального
Секретаріату
Проголошення
Автономії

9.

• Хай
буде
Україна
вільною.
Не
одділяючись
від
всієї
Росії,
не
розриваючи з державою Російською,
хай народ український на свої землі має
право
сам
порядкувати
своїм
життям. Хай порядок і лад на Вкраїні
дають вибрані вселюдним, рівним,
прямим
і
тайним
голосуванням
Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі
закони, що повинні дати той лад тут
у нас, на Вкраїні, мають право
видавати тільки наші Українські
Збори.

10. ІІ Універсал УЦР

03 липня 1917 р.
Причини
Компромісні відносини з
Тимчасовим урядом
Делегація Тимчасового уряду до
Києва
Наслідки
Автономія
відкладена до
Установчих зборів
Обмеження влади УЦР
Збройний виступ
самостійників

11.

Ми, Центральна Рада, яка завжди
стояла за те, щоб не одділяти Україну
од Росії, щоб вкупі з усіма народами її
прямувати до розвитку та добробуту
всієї Росії і до єдності демократичних
сил її, з задоволенням приймаємо
заклик Правительства до єднання і
оповіщаємо всіх Громадян України:

12.

Українська Центральна Рада, обрана
Українським
народом
через
його
революційні
організації,
незабаром
поповниться на справедливих основах
представниками инших народів, що
живуть на Україні, від їх революційних
організацій, і тоді стане тим єдиним
найвищим
органом
революційної
демократії
України,
який
буде
представляти інтереси всієї людності
нашого краю.

13.

• Поповнена
Центральна
Рада
виділить наново з свого складу
окремий одповідальний перед нею
орган - Генеральний Секретаріат, що
буде
представлений
на
затвердження
Временного
Правительства,
яко
носитель
найвищої краєвої влади Временного
Правительства на Україні.

14.

Прямуючи
до
автономного
ладу
на
Україні,
Центральна
Рада
в
згоді
з
національними
меньшостями України підготовлятиме проект законів
про автономний устрій України для внесення їх на
затвердження Учредительного Зібрання.
Вважаючи, що утвореннє краєвого органу Временного
Правительства
на
Україні
забезпечує
бажане
наближення управління краєм до потреби місцевої
людності в можливих до Учредительного Зібрання
межах, і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно
зав'язана з загальними здобутками революції, ми
рішуче
ставимось
проти
замірів
самовільного
здійснення автономії України до Всеросійського
Учредительного Зібрання.

15. Жовтнева Революція 1917 р.

Державний
переворот (прихід
до влади
більшовиків)
Декрет про
мир
Декрет про
землю
Другий з'їзд
рад
Сформовано
радянський уряд –
Рада Народних
Комісарів

16. ІІІ Універсал УЦР

07 листопада 1917 р.
Причини
Жовтнева
революція
Прихід до влади
більшовиків
Наслідки
Утворення
більшовицького
уряду у Харкові
Проголошення УНР

17. ІІІ Універсал УЦР

18.

Тяжка й трудна година впала на
землю Російської Республіки. На
півночі в столицях іде межиусобна й
крівава боротьба. Центрального
Правительства нема й по державі
шириться безвластя, безлад і руїна.
Народе Український! Ти, разом з
братніми
народами
України,
поставив нас берегти права, здобуті
боротьбою, творити лад і будувати
все життя на нашій землі.

19.

І ми, Українська Центральна Рада,
твоєю волею, в ім'я творення ладу в
нашій країні, в ім'я рятування всеї
Росії, оповіщаємо:
Однині Україна стає Українською
Народньою Республікою.
Однині на території Української
Народньої Республіки існуюче право
власности на землі поміщицькі та
инші землі нетрудових хазяйств
сільськогосподарського значіння, а
також на удільні, кабінетські та
церковні землі - касується.

20.

Признаючи, що землі ті єсть
власність усього трудового народу й
мають перейти до нього без викупу,
Українська Центральна Рада доручає
Генеральному
Секретареві
по
земельних справах негайно виробити
Закон про те, як порядкувати
земельним
комітетам,
обраним
народом,
тими
землями
до
Українських Установчих Зборів.
На території Народньої Республіки
України відсьогодня встановлюється
по всіх підприємствах вісім годин
праці

21.

Четвертий рік на фронтах ллється кров
і гинуть марно сили всіх народів світу.
Волею і іменем Української Республіки
ми,
Українська
Центральна
Рада,
станемо твердо на тому, щоб мир було
встановлено якнайшвидше. Для того ми
вживемо рішучих заходів, щоб через
Центральне Правительство примусити
й спільників і ворогів негайно роспочати
мирні переговори.
Однині на землі Республіки Української
смертна кара касується.

22.

Всім ув'язненим і затриманим за
політичні виступи, зроблені до
сього дня, як уже засудженим, так
і незасудженим, а також і тим,
хто ще до відповідальности не
потягнений,
дається
повна
амністія. Про се негайно буде
виданий закон.
Суд на Україні повинен бути
справедливий,
відповідальний
духові народу.

23. Перша радянсько-українська війна

4 грудня
5 грудня
8 грудня
Маніфест
більшовиків до УЦР
Початок
війни
Захоплення
Харкова
Подальше
просування
радянських військ
Січень 1918 р.
9-12 грудня
з'їзд рад
29 січня 1918 р.
Лютий 1918 р.
Бій під Крутами
Взяття Києва
З'їзд
Рад у
Харкові
Утворення
ДонецькоКриворізької
республіки
Проголошення ІV
Універсалу
Утворення
Центрального
Виконавчого Комітету
(ЦИК) України
Окупаційна
політика
більшовиків
Утворено уряд –
Народний
Секрітаріат

24. ІV Універсал УЦР

09-12 січня 1918 р.
Причини
Маніфест
більшовиків до УЦР
Наступ більшовиків
на Україну
Наслідки
Більшовиць
ка окупація
Виїзд УЦР з
Києва
Переговори
у БрестЛитовську

25.

Твоєю силою, волею, словом стала на
Землі
українській
вільна
Народня
Республіка.
Справдилась колишня
давня мрія батьків твоїх, - борців за
вольности і права трудящих…
Однині Українська Народня Республіка
стає самостійною, ні від нікого
незалежною,
вільною,
суверенною
державою українського народу...

26.

А
тим
часом
петроградське
правительство народніх комісарів, щоб
привернути
під
свою
владу
вільну
Українську Республіку, оповістило війну
Україні і насилає на наші землі своє
військо, красногвардійців-большевиків, які
грабують хліб у наших селян і без всякої
плати вивозять його в Росію, не жаліючи
навіть зерна, наготовленого на засів,
вбивають неповинних людей і сіють скрізь
безладдя, злодіяцтво, безчинство...

27.

До того
ж
часу
всіх громадян
самостійної
Української
Народньої
Республіки кличемо непохитно стояти на
сторожі добутої волі та прав нашого
народу і всіма силами боронити свою
долю
від
усіх
ворогів
селянськоробітничої самостійної Республіки.

28. Окупаційна політика більшовиків

Червоний
терор
Ревкоми та
воєнревкоми
Народний суд,
робітничі та
селянські
трибунали
Червона
гвардія
конфіскація
націоналізація
Аграрна
революція
Вивіз хліба

29. Брест-Литовський мирний договір

27 січня 1918 р.
Країни учасниці
Забов'язаня
УНР постачати
продовольчі
товари країнам
Троїстого союзу
Умови
Троїстий
союз надає
УНР
дефіцитний
товар
Країни Троїстого
союзу
Військова
допомога УНР
в боротьбі
проти
більшовиків
УНР
Квітень 1918 р.
– більшовики
залишили
Україну
English     Русский Rules