Я-член сім'ї,громадянин держави,громадянин планети земля
Я-член сім'ї
Мої обов'язки в сім'ї
Я-громадянин держави
Принципи правового статусу громадян
Мої обов'язки в державі
Я—громадянин планети Земля
Завдання, що стоять перед людством
Я повинен протистояти таким явищам:
Я член сім'ї, громадянин держави, людина на планеті
               Дякуємо за увагу!!!
12.87M
Categories: lawlaw sociologysociology

Людина і світ. 11 клас

1. Я-член сім'ї,громадянин держави,громадянин планети земля

2. Я-член сім'ї


Сім’я є мікросередовищем, у якому
проходить першопочаткове формування
людської особистості, тут
починається становлення її потреб,
рис характеру, схильностей. У
безпосередньому спілкуванні з
членами сім’ї дитина набуває
елементарних трудових навичок,
оволодіває мовою, засвоює прийняті
в суспільстві цінності та норми
поведінки, життєві орієнтири.
Сім’я — явище історичне. Разом з
еволюцією соціально-економічних
основ суспільного життя відбувалася
зміна сім’ї. Найінтенсивніше
ослаблення та втрата базових
функцій сім’ї відбувається в
сучасному індустріальному
суспільстві. Наслідком цього є
наростання процесу руйнування
традиційної сім’ї як соціальної
групи та соціального інституту й
виникнення різноманітних
альтернативних їй варіантів
співіснування людей.

3. Мої обов'язки в сім'ї

-Самообслуговування
-Догляд за молодшими
дітьми
-Допомога батькам
-Спільна праця
батьків та дітей
-Робота в домі,на
городі тощо
-Прибирати свою
кімнату
Мої обов'язки в
сім'ї

4. Я-громадянин держави


Кожна людина певної держави користується
сукупністю прав та обов’язків, які закріплені в
основному законі держави — Конституції, а
деталізуються в інших правових актах. Значною
мірою права й обов’язки зумовлюються характером
політичного режиму держави.
Громадянство визначає правову належність особи до
певної держави. Як наслідок такої належності на
особу поширюються права й обов’язки, встановлені
цією державою, а держава, зі свого боку, бере на
себе обов’язок забезпечення прав і законних
інтересів цієї особи як усередині країни, так і
за її межами.
Кожен із нас є громадянином України.
Громадянство України регулюється Конституцією,
Законом України “Про громадянство України” й
ухваленими відповідно до них іншими нормативноправовими актами.
Громадянство України — це система юридично
закріплених принципів і норм, що регулюють
відносини й зв’язки між державою та її
громадянами, визначають ознаки належності до
громадянства України, засади його прийняття та
припинення, зміни або збереження громадянства
дітей у разі зміни громадянства батьків, а також
порядок прийняття рішень з питань громадянства,
їх виконання й оскарження.
Право на громадянство є невід’ємним правом
людини. Всі громадяни України незалежно від
підстав набуття громадянства України мають рівні
конституційні права і свободи та рівні перед
законом.

5. Принципи правового статусу громадян

• 1. Рівноправність.
• 2. Рівність усіх перед
законом.
• 3. Єдність прав та обов’язків.
• 4. Юридична гарантованість
прав і свобод громадян.
• 5. Взаємна відповідальність
держави і громадянина.

6. Мої обов'язки в державі

-Сплачувати
податки,подавати
декларації про свої
доходи
-Зберігати природу і
охороняти її багатства
-Охороняти історичні
пам`ятки та інші
культурні цінності
-Додержуватися
Конституції та законів
України
-Захищати
Вітчизну,служити у ЗСУ
-Поважати національну
гідність інших
громадян

7. Я—громадянин планети Земля


Сучасний світ — це оточення, соціальне
середовище, в якому живе людина і яке
безпосередньо впливає на формування особистості,
звужуючись та розширяючись постійно від кола
родини до школи, від школи до роботи, від міста
до країни, часткою якої є її громадяни, а далі —
до осмислення себе громадянином Земля.
Історичний процес розвитку людства веде до
формування загальносвітової цивілізації, але зі
збереженням національних, культурних
особливостей, притаманних окремим народам.
Мірилом цивілізаційного процесу є людина, її
свобода, можливості її саморозвитку й
самовдосконалення У різноманітності світу основа
його розвитку й процвітання, бо цілісність світу
не означає, що людство стає одноманітним.
Різноманітності, відмінності залишаються.
Людина є головною цінністю на Землі. Потрібне
єднання всіх народів і держав світу, які прагнуть
до співробітництва та розв'язання поставлених
перед людством завдань. Людство найперше повинно
вирішувати проблеми життєзабезпечення та якості
життя населення. А тому важливе тісне міжнародне
співробітництво і координація зусиль усього
людства в різних сферах: економічній, політичній,
соціальній, гуманітарній, науковій, освітянській
тощо.
Треба пам’ятати, що лише та людина, яка виробила
в собі здатність до розвитку своєї
індивідуальності, пошуку власних неповторних
цінностей, є складником загальноцивілізаційного
процесу.

8. Завдання, що стоять перед людством


1. Реалізувати загальнолюдські цінності, які повинні стати пріоритетними для кожної
людини, кожної спільноти і всього людства в цілому.
2. Людству, всім народам і державам, кожній людині усвідомити глобальні загрози.
3. Мобілізувати зусилля людства, всіх країн для розв’язання глобальних проблем.
4. Необхідна допомога розвинених країн світу слаборозвиненим у вирішенні їхніх
проблем.
5. Активізувати діяльність світових та регіональних організацій у вирішенні сучасних
проблем людства.
6. Виробити новий світовий порядок, який дасть змогу вирішувати різноманітні
проблеми без конфліктів, мирним шляхом.

9. Я повинен протистояти таким явищам:

• війни і воєнні конфлікти;
• мілітаризм і шовінізм;
• націоналізм у всіх його
проявах;
• порушуються права людей і
норми міжнародного права;
• активізує свої дії міжнародний
тероризм;

10. Я член сім'ї, громадянин держави, людина на планеті

Кожній людині є своє місце на планеті.
Наприклад я член сім'ї. Так це дійсно. В
мене є матуся тато які мене люблять. Я
громадянин держави - я живу у цій країні і
мені вона дуже подобається. І я людина на
цій планеті тому, що я живу і займаю якесь
місце на цій планеті. Кожна людина проходить
свій єтап життя. Спочатку маленькі діти
ходять у дитсадок, потім в школу і вони
школярики, потім до університету і на працю.
Дійсно, це наші єтапи життя. Тому давайте
завжди стратися, щоб займати місце на цій
прекрасній планеті!

11.                Дякуємо за увагу!!!

Дякуємо за увагу!!!
Проект учня 11 класу
Миного Миколи
English     Русский Rules