УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «УКРСИББАНК»
  Рис.1. – Основні принципи управління прибутком банку
Рис. 2 – Взаємозв'язок компонентів системи управління прибутком банку
Рис. 3 – Динаміка та структура окремих складових активів ПАТ «УкрСиббанк» порівняно з показником по банківській системі в
Рис. 4 – Порівняння темпів росту пасивів по ПАТ «УкрСиббанк», І групі банків та банківській системі в цілому, %
Таблиця 1 – Динаміка доходів ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр., млн грн
Таблиця 2 – Динаміка витрат ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр., млн грн
Рис.5 − Структура витрат ПАТ «УкрСиббанк» та частка процентних витрат та відрахувань до резервів в цілому по банківській
Рис. 6 – Відповідність темпів зростання доходів та витрат ПАТ «УкрСиббанк» темпам зростання активів та зобов’язань за 2012-2014
Рис. 7 – Динаміка чистого прибутку та прибутку до оподаткування ПАТ «УкрСиббанк» за 2011 - 2014 рр., млн грн.
Таблиця 3 – Основні показники ефективності діяльності ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр.
Таблиця 4 – Основні показники, необхідні для розрахунку факторної моделі
Рис. 8 – Технологія аналізу показників прибутковості
Рис. 9 – Динаміка власного капіталу, чистого прибутку та прибутковості капіталу ПАТ «УкрСиббанк» в 2013-2014 рр.
Таблиця 4 – Розраховані дані, необхідні для аналізу моделі
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
246.49K
Category: financefinance

Управління прибутком та рентабельністю діяльності ПАТ «Укрсиббанк»

1. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «УКРСИББАНК»

2.   Рис.1. – Основні принципи управління прибутком банку

Рис.1. – Основні принципи управління прибутком банку
Принципи управління прибутком
Інтегрованість з
загальною системою
керування банком
Комплексний характер
формування
управлінських рішень
Варіативність підходів
до розробки окремих
управлінських рішень
Високий динамізм
управління
Орієнтованість на
стратегічні цілі
розвитку банку

3. Рис. 2 – Взаємозв'язок компонентів системи управління прибутком банку

Регулювання
Наступний
Управління прибутком банку
Поточний
Забезпечення:
правове;
нормативне;
інформаційне
Попередній
Управління прибутковістю
функціонування окремих підрозділів
Управління окупністю виробничих
фондів
Аналіз
Управління доходами і витратами
Перспективний
Підсумковий
Планування
Поточний
Комплекс
підрозділів, що
забезпечують
управління
прибутком банку
Попередній
Оперативне планування
формування і розподілу прибутку
Поточне планування формування,
розподілу і використання прибутку
Прогнозування формування і
розподілу прибутку
Рис. 2 – Взаємозв'язок компонентів системи управління прибутком банку
Формування,
використання і
розподіл
прибутку банку
Контроль

4. Рис. 3 – Динаміка та структура окремих складових активів ПАТ «УкрСиббанк» порівняно з показником по банківській системі в

цілому за період 01.01.2013 01.01.2015 рр.
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
15309640
14904777
66,3
14601718
62,6
61,6
62,6
59,1
5114353
6 070 762
4392260
56,5
2466811
140836
911123
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
Грошові кошти та їх еквіваленти (ліва шкала)
Кредити та заборгованість клієнтів (ліва шкала)
Цінні папери в портфелі банку на продаж (ліва шкала)
Інші активи (ліва шкала)
Частка КП у структурі активів ПАТ "УкрСиббанк" (права шкала)
Частка КП у структурі активів по банківській системі в цілому (права шкала)
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0

5. Рис. 4 – Порівняння темпів росту пасивів по ПАТ «УкрСиббанк», І групі банків та банківській системі в цілому, %

Рис. 4 – Порівняння темпів росту пасивів по ПАТ «УкрСиббанк», І групі банків та банківській системі в
цілому, %
120,00
115,00
112,19
114,71
116,98
113,34
113,16
110,00
105,00
106,92
103,07
100,00
95,00
90,00
90,12
85,00
80,00
78,88
75,00
70,00
01.01.2013
ПАТ «УкрСиббанк»
01.01.2014
І група банків
01.01.2015
Банківська система в цілому

6. Таблиця 1 – Динаміка доходів ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр., млн грн

Таблиця 1 – Динаміка доходів ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр., млн грн
2012
Найменування статті
2013
2014
сума, млн грн
Темп росту, %
Приріст, тис. грн
2014/ 2013
2014/
2014/ 2013 2012
Процентний дохід
3124,9
2328,9
2427,2
98,3
104,22
77,67
Комісійний дохід
670,0
761,8
910,9
149,3
119,58
135,95
-
27,9
0,6
-27,3
2,02
-
-
100,0
16,9
-83,1
16,97
-
90,4
-
514,9
514,9
-
569,52
14,3
12,3
-
-12,3
-
-
500,1
158,9
-
-158,9
-
-
Інші операційні доходи
198,1
100,7
99,7
-1,0
99,05
50,34
Усього доходів
4818,5
3490,6
3975,7
485,2
113,90
82,51
Торгівельний дохід
Результат
від
переоцінки
інших
фінансових
інструментів
Результат від операцій з
іноземною валютою
Результат
від
переоцінки
іноземної
валюти
Відрахування
до
резерву під знецінення
кредитів

7. Таблиця 2 – Динаміка витрат ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр., млн грн

Таблиця 2 – Динаміка витрат ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр., млн грн
2012
Найменування статті
2013
2014
сума, млн грн
Темп росту, %
Відхилення,
+/-.
2014/ 2013
2014/ 2013
2014/ 2012
Процентні витрати
1574,5
1259,1
1054,8
-204,3
83,77
66,99
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку
Результат
від
переоцінки
інших
фінансових інструментів
Результат від продажу цінних паперів
Результат від операцій з іноземною
валютою
Результат від переоцінки іноземної
валюти
Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Відрахування
до
резервів
за
зобов'язаннями
Адміністративні та інші операційні
витрати
Витрати на податок на прибуток
130,2
112,1
158,6
46,5
141,43
121,78
62,3
-
-
-
-
-
7,1
-
-
-
-
-
9,7
-
-
-
-
-
-
66,7
-
- 66,7
-
-
-
-
170,1
170,1
-
-
-
-
1452,4
1452,4
-
-
35,8
-
-
-
-
-
-
2,9
-
-2,9
-
-
-
3,0
17,9
14,9
597,64
-
2933,7
1945,2
1990,8
45,6
102,34
67,86
-
60,2
142,6
82,4
236,76
-
4753,3
3449,3
4987,1
-1537,8
144,58
104,92
Усього витрат

8. Рис.5 − Структура витрат ПАТ «УкрСиббанк» та частка процентних витрат та відрахувань до резервів в цілому по банківській

системі з 2012 - 2014 рр, %
70,00
60,00
56,39
56,05
50,00
40,00
70,00
61,72
60,00
58,21
39,92
36,64
36,50
41,08
33,13
61,74
37,73
30,00
40,00
30,00
21,15
20,00
10,00
50,00
20,00
2,74
3,67
3,25
1,75
3,18
2,86
0,00
10,00
0,00
2012
2013
2014
Питома вага процентних витрат ПАТ «УкрСиббанк» (права шкала)
Питома вага комісійних витрат ПАТ «УкрСиббанк» (права шкала)
Питома вага адміністративних та інших операційних витрат ПАТ «УкрСиббанк» (права шкала)
Питома вага витрат на податок на прибуток ПАТ «УкрСиббанк» (права шкала)
Питома вага процентних витрат по банківській системі (ліва шкала)
Питома вага адміністративних та інших операційних витрат (ліва шкала)

9. Рис. 6 – Відповідність темпів зростання доходів та витрат ПАТ «УкрСиббанк» темпам зростання активів та зобов’язань за 2012-2014

рр., млн грн
30000
25000
6000
25888,4
4818,5
23259,6
24620,1
23329,6
20538
20000
26400,7
4987,1
3975,7
4753,3
3449,3
3490,6
15000
5000
4000
3000
10000
2000
5000
1000
0
0
2012
Зобов'язання
2013
Активи
2014
Усього доходів
Усього витрат

10. Рис. 7 – Динаміка чистого прибутку та прибутку до оподаткування ПАТ «УкрСиббанк» за 2011 - 2014 рр., млн грн.

Рис. 7 – Динаміка чистого прибутку та прибутку до оподаткування ПАТ «УкрСиббанк» за 2011 - 2014 рр.,
млн грн.
500
65,2
101,5
41,3
0
2011
-500
2012
2013
-109,3
-1000
-868,8
-1500
-2000
-2500
-3000
-3500
-3556,1
-4000
2014
-3767,9
Прибуток до оподаткування
Чистий прибуток
-1011,4

11. Таблиця 3 – Основні показники ефективності діяльності ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр.

Таблиця 3 – Основні показники ефективності діяльності ПАТ «УкрСиббанк» за 2012 - 2014 рр.
Відхилення
Показник
2012
2013
2014
2013/
2012
2014/
2013
2014/
2012
1
2
3
4
5
6
7
Коефіцієнт
загального
рівня рентабельності
0,01
0,01
-0,20
-0,002
-0,215
-0,217
Коефіцієнт
співвідношення
загальних доходів банку
та загальних витрат
1,014
1,012
0,797
-0,002
-0,215
-0,217
Прибутковість статутного
капіталу
3,70
2,30
-5,70
-1,4
-8,0
-9,40
Прибутковість
балансового капіталу
2,50
1,50
-5,68
-1,0
-7,18
-8,18
Прибутковість активів
0,30
0,20
-3,8
-0,1
-4,0
-4,1
Чиста процентна маржа
5,98
4,50
5,20
-1,48
0,70
-0,78
Чистий спред
3,80
2,78
1,96
-1,02
-0,82
1,84

12. Таблиця 4 – Основні показники, необхідні для розрахунку факторної моделі

Показник
2013
2014
Відхилення
К
2791,6
1780,6
-1011,0
Да
0,14962
0,15059
0,00097
Мк
8,35710
14,82722
6,47012

0,02907
-0,21854
-0,24761

13. Рис. 8 – Технологія аналізу показників прибутковості

Технологія аналізу показників прибутковості
Крок 1
Розрахунок фактичного значення коефіцієнтів прибутковості на основі
необхідних даних
Крок 2
Порівняльна оцінка коефіцієнтів з їх рівнем в попередні періоди
Крок 3
Виявлення основної тенденції в динаміці коефіцієнтів
Крок 4
Виявлення факторів, які здійснюють найбільший вплив на визначену
тенденцію в зміні коефіцієнтів
Крок 5
Оцінка факторів з позиції ліквідності і банківських ризиків
Крок 6
Розробка рекомендацій по підвищенню прибутковості банку,
планування відповідних заходів

14. Рис. 9 – Динаміка власного капіталу, чистого прибутку та прибутковості капіталу ПАТ «УкрСиббанк» в 2013-2014 рр.

3000000
2500000
2791589
0,1
0,0148
2000000
0
1780556
-0,1
-0,2
1000000
500000
-0,3
41269
0
2013
-0,4
2014
-500000
-0,5
-1000000
-0,568
-1500000
Власний капітал
Чистий прибуток (збито)
-1011408
-0,6
ROE
Одиниць
Тис. грн
1500000

15. Таблиця 4 – Розраховані дані, необхідні для аналізу моделі

Показник
2013
2014
Відхилення
0,01478
-0,5683
-0,582
0,0119
-0,2028
-0,2147
0,1679
0,2025
0,0346
5,883
4,9426
-0,941
0,1862
0,1866
0,0003
8,3571
14,827
6,470
ROE
Прибутковість витрат (Пв)
Витратність зобов’язань (Вз)
Мультиплікатор зобов’язань (Мз)
Доходність активів (Да)
Мультиплікатор капіталу (Мк)

16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

English     Русский Rules