ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Банківські операції» на тему: «Операції банків з цінними паперами» на прикладі «Миколаївського
1.16M
Category: financefinance

«Операції банків з цінними паперами» на прикладі «Миколаївського РУ» ПАТ КБ «ПриватБанк»

1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «Банківські операції» на тему: «Операції банків з цінними паперами» на прикладі «Миколаївського

РУ» ПАТ КБ «ПриватБанк»
Виконала:
Студентка Ф3/1
Щуренко Валерія

2.

Мета курсової роботи полягає у тому, щоб розглянути питання, суть
і види операцій з цінними паперами та особливості їх надання
банком.
Завданням цієї курсової роботи є:
дослідити ринок цінних паперів в системі ринкових відносин
комерційних банків;
провести аналіз діяльності комерційного банку;
запропонування методів підвищення ефективності діяльності
банку.
Об’єктом дослідження курсової роботи є аналіз операцій з
цінними паперами ПАТ КБ «ПриватБанк».
Предметом дослідження в ПАТ КБ «ПриватБанк» виступають
операції з цінними паперами, які здійснює банк.

3.

КБ «ПриватБанк» активно здійснює операції з цінними
паперами. В 2014 році порівняно з 2013 роком відбулось
значне зростання розміру портфеля цінних паперів на
депозитарному обліку і відповідно зростання кількості
цінних паперів на депозитарному обліку. КБ «ПриватБанк»
має значну долю цінних паперів на
ринку інвестиційних послуг.

4.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від
18.06.91 р. передбачає випуск в обіг таких видів цінних
паперів:
1) акцій;
2) облігацій підприємств;
3) облігацій внутрішніх державних і місцевих позик;
4) казначейських зобов’язань держави;
5) ощадних сертифікатів;
6) векселів;
7) приватизаційних паперів.

5.

Акція – це безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного фонду
акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу АТ у вигляді
дивідендів, а також на участь в управлінні товариством.
Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і
підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу
у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка, якщо інше не
передбачено умовами випуску.
Облігації державних і місцевих позик – боргові зобов’язання уряду і місцевих рад
народних депутатів, які передбачають відшкодування номінальної вартості цих цінних
паперів у відповідний строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не
передбачено умовами випуску).
Казначейські зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника, що засвідчують
внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання
фінансового доходу.
Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, що
засвідчує право вкладника на одержання по закінченню встановленого терміну
депозиту і відсотків по ньому.
Вексель – це письмово оформлене боргове зобов’язання встановленого зразка, яке
засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання
строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Приватизаційні папери – це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують
право їх власника на безкоштовне одержання в процесі приватизації майна державних
підприємств, державного житлового фонду і земельного фонду.

6.

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують відношення власника
документа по відношенню до особи, що випустила його. Іншими словами
цінний папір – це форма існування капіталу, яка полегшує його перерозподіл та
може обертатися на ринку як товар і приносити дохід.

7.

Депозитарна установа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» має:
досвід роботи на фондовому ринку України з 1996 року;
ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (серія АЕ №
263148 від 12.06.2013, безстрокова), ліцензія на здійснення діяльності по
зберіганню активів інститутів спільного інвестування ( серія АЕ № 263147
від 12.06.2013, безстрокова), ліцензія на здійснення діяльності із
зберігання активів пенсійних фондів (серія АЕ № 263149 від 12.06.2013,
безстрокова);
член "Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв" (ПАРД) (свідоцтво,
подяку за активне сприяння у розвиток фондового ринку України);
обслуговування рахунків у цінних паперах більше ніж 129 000 клієнтів.

8.

Послуги, які надає ПриватБанк:
Послуги депозитарної установи
Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
Облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій.
Розрахунково-клірингові операції за принципом «поставка проти платежу».
Консультації депонентів про стан рахунку в цінних паперах.
Комплексні послуги для емітентів цінних паперів: надання послуг з підготовки
інформації про емітента, що підлягає розкриттю, організація та проведення
загальних зборів акціонерів, надання послуги з отримання вільного реєстру
акціонерів у Національному депозитарії України (для проведення зборів,
розсилання повідомлень тощо).
Переведення цінних паперів з документарної форми випуску в
бездокументарну.
Інші послуги відповідно до чинного законодавства.

9.

Послуги торговця цінними паперами
Купівля-продаж цінних паперів (акції, облігації) на біржах України та
неорганізованому ринку.
Купівля акцій українських емітентів в інтересах великих власників.
Купівля цінних паперів на аукціонах, конкурсах.
Формування портфеля цінних паперів клієнта.
Надання інформації про котирування цінних паперів.
Включення цінних паперів у біржовий список або реєстр.
Проведення торгових операцій з цінними паперами для підтримання їх в
біржовому списку або реєстрі.
Консолідація пакетів акцій.

10.

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?
На рахунку в цінних паперах можуть обліковуватися
акції, облігації підприємств, державні облігації,
інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати
фондів операцій з нерухомістю та інші види емісійних
цінних паперів.

11.

Показники діяльності банку за 2012-2014 роки
№ з/п
1
Показник
Од.
Середньооблiкова
Роки
Відхилення
2012
2013
2014
у сумі
у%
ос.
393
394
398
5,00
101,27
чисельнiсть штатних
працiвникiв облiкового
складу
2
Фонд оплати праці
млн. грн.
19,8
19,5
19,8
0,03
100,15
3
Середньорічна оплата праці
млн. грн. / ос. 0,05
0,05
0,05
0,00
98,89
4
Кредитний портфель
млн. грн.
1325,31
1426,10
1780,9
6455,65
134,38
5
Депозитний портфель
млн. грн.
1003,26
992,35
1573,8
8570,62
156,88
6
Вартість основних засобів і млн. грн.
27,26
28,81
20,30
-6,96
74,46
нематеріальних активів
7
Активи
млн. грн.
1813,19
2208,27
2579,5
1766,31
142,26
8
Власний капітал
млн. грн.
443,18
460,47
598,42
155,03
135,09
9
Зобов’язання
млн. грн.
1370
1748
1981
611,07
144,60
10
Прибуток/(збиток)
до млн. грн.
53,63
23,63
62,8
14,65
127,32
млн. грн.
42,83
17,25
52,83
10,01
123,37
оподаткування
11
Чистий прибуток

12.

Рис. 2.1. Доля ПриватБанку на ринку інвестиційних послуг на кінець 2007 року, %
В 1995 році ПриватБанк отримав Ліцензію №1 на залучення приватизаційних
майнових сертифікатів фізичних осіб. На основі ліцензії банк залучив в довірче
управління і розмістив в акції українських підприємств більш ніж 1,2 млн.
сертифікатів, що складало 2,3 % їх загальної кількості. В липні 1992 року
ПриватБанк отримав Дозвіл Міністерства Фінансів України № 38 на здійснення
діяльності по випуску та обертанню цінних паперів.

13.

Висновок
Операції комерційних банків з цінними паперами посідають значне місце у
загальній діяльності банків. Проте, для розвитку операцій банків з цінними
паперами існують певні перешкоди у вигляді різноманітних проблем
(наприклад, нерозвиненість, нестабільність ринку цінних паперів;
нестабільність і кризові явища в економіці; відсутність повної і достатньої
інформації про фінансовий стан ринку, емітентів тощо; недостатня підготовка
кадрів; проблеми в законодавчій базі країни тощо).
Перспективи розвитку операцій комерційних банків з цінними паперами
можливі лише після усунення усіх або більшої частини існуючих проблем. Якщо
це буде можливим, то комерційні банки зможуть вийти на зовсім новий для
них рівень діяльності, розширити обсяги проведення таких операцій, збільшити
свої прибутки і підвищити свою конкурентоспроможність, порівняно з банками
інших країн.

14.

Дякую за увагу!!!
English     Русский Rules