“ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ” НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНКУ”
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
736.69K
Category: financefinance

“Інвестиційні операції банків” на прикладі ПАТ КБ “Приватбанку”

1. “ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ” НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНКУ”

Виконав студент групи Ф3/1
Прокопенко Сергій

2.

Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих
галузей і економіки в цілому.
Різноманітність і складність змін, що відбуваються в
інвестиційній сфері економіки України, потреба
розробки ефективних методів регулювання
інвестиційної діяльності і механізму реалізації нею своїх
функцій у системі ринкових відносин визначають
актуальність теми.
Основною метою курсової роботи є розробка науковотеоретичних положень та рекомендацій щодо
вдосконалення банківських інвестиційних операцій в
Україні.

3.

Комерційний банк
«Приватбанк» є одним з
найбільших учасників фондового ринку в Україні.
Головним критерієм добору певних цінних паперів
до інвестиційного портфелю банку “Приватбанк” є їх
доходність та ліквідність. Інвестиційний портфель
банку формується таким чином, щоб забезпечити
максимальну доходність. При цьому дотримання
високої ліквідність цінних паперів необхідне для
того, щоб банк мав можливість швидко продати ті
цінні папери, по яким склалася несприятлива
динаміка курсових вартостей.

4.

Участь комерційних банків в інвестиційному процесі має як
позитивні, так і негативні моменти.
До позитивних можна віднести наступні:
1. Допуск банків на фондовий ринок
сприятиме конкуренції між його
учасниками, що означає зменшення
витрат емітентів та інвесторів.
2. Вкладення банком коштів у цінні папери
диверсифікує його активи, що підвищує
стабільність банку, а отже, і надійність
збереження коштів вкладників.
3. Взаємопроникнення банківського та
промислового капіталу покращує потік
інформації, посилює
конкурентоздатність банків та
виробничого сектора. Володіючи
акціями підприємства, банки отримують
доступ до депозитів, а також мають
вплив на підприємство у поверненості
кредитів.
До негативних:
1. Операції з цінними паперами є більш
ризиковим видом діяльності, ніж
банківська справа.
2. Збитки банків від зміни курсової
вартості цінних паперів або
невдалого їх розміщення при емісії
цінних паперів можуть зашкодити
інтересам банків, дестабілізувати
банківську систему.
3. Наявність системи страхування
депозитів зменшує самосвідомість
банкірів.

5.

Згідно з чинним законодавством комерційні банки можуть
здійснювати операції з цінними паперами у таких
напрямах:
1. Як емітенти цінних паперів
2. Як інвестори.
3. Як посередники, що виконують операції з цінними
паперами в інтересах та за дорученням своїх клієнтів.

6.

Інвестиційний ризик — це можливість або ймовірність
повного або часткового недосягнення (неотримання)
очікуваних інвесторами результатів здійснення
інвестицій.
Інвестиційні ризики можуть класифікуватися за сферами
прояву, за формами інвестування і за джерелами
виникнення.
Інвестиційні ризики за сферами прояву можуть бути:
- економічними;
- політичними;
- соціальними;
- екологічними;
- іншими.

7.

Загальний обсяг випусків цінних паперів, зареєстрованих
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 1
січня 2015 року національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку констатує зменшення обсягу укладених
біржових контрактів з цінними паперами на 13,62%, або на 11,910
млрд гривень до 74,010 млрд гривень у січні-лютому 2015 року з
порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.
Традиційно найбільший обсяг торгів на біржовому ринку серед
всіх фінансових інструментів був зафіксований з державними
облігаціями – 68,42 млрд гривень, або 92,45% сукупного обсягу
біржових торгів.
До того ж, значне місце в загальному обсязі біржових торгів з
цінними паперами займають операції з облігаціями підприємств –
2,17 млрд гривень, або 2,94%.
За два перші місяці 2015 року комісія зареєструвала 21 випуск
акцій на загальну суму 10,260 млрд гривень, що більше на 7,650
млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Передумовою зростання обсягів угод із цінними паперами є
постійне зростання грошової маси в країні та приріст ВВП.

8.

Для забезпечення високої ефективності та стабільності
на ринку інвестиційних операцій необхідно подолати в
першу чергу ряд проблем, знизити ризиковість такої
діяльності та створити сприятливі умови шляхом
вдосконалення нормативної бази, та створення
механізму управління інвестиційною діяльністю.
Щодо проблем даної сфери діяльності комерційних
банків, то як уже зазначалося в попередніх розділах
ними є: низька ліквідність акцій український
підприємств; низька дохідність; політична
нестабільність в країні; обмеження доступу до
інформації про фінансово-господарську діяльність
підприємств.

9.

В процесі здійснення банками інвестиційних
операцій
виникають
ризики,
які
можуть
загрожувати ліквідності та знижувати ефективність
розміщеного капіталу. Основними шляхами, які
можуть підвищити економічний ефект інвестицій
є:
1. Планування інвестиційної діяльності і контроль
за нею.
2. Регулювання та стимулювання інвестиційної
діяльності.
3. Інвестиційний аналіз і прогнозування.
English     Русский Rules