Zabezpieczenia wykopów w gęstej zabudowie miejskiej na przykładzie budowy Małopolskiego Ogrodu Sztuki oraz budynku przy ul. Staszica w Kielcach
Dziękuję!
37.45M
Categories: industryindustry draftingdrafting

Zabezpieczenia wykopów w gęstej zabudowie miejskiej na przykładzie budowy w Kielcach

1. Zabezpieczenia wykopów w gęstej zabudowie miejskiej na przykładzie budowy Małopolskiego Ogrodu Sztuki oraz budynku przy ul. Staszica w Kielcach

Broad Customer Base
Widest Range of Technologies
Growth Platform
Zabezpieczenia wykopów w gęstej zabudowie miejskiej
na przykładzie budowy Małopolskiego Ogrodu Sztuki
oraz budynku przy ul. Staszica w Kielcach
mgr inż. Michał Marchwicki
Local Focus
Deep Experience
Global Scale

2.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Prezentacja inwestycji
Nowoczesna i imponująca
rozmachem bryła
budynku zaprojektowana
przez architektów
Krzysztofa Ingardena i
Jacka Ewy. Na czterech
kondygnacjach o łącznej
powierzchni użytkowej
4,2 tys. m. kw. znajdą się:
sala teatralna na 250
miejsc, kameralna sala
do projekcji dla 128
widzów, kawiarnia oraz
pomieszczenia, w których
planuje się organizować
zajęcia edukacyjne
związane ze sztuką.
Budynek przybrał kształt litery L, by wpasować się w sąsiadujące kamienice. Elewacja
zostanie wykonana z szkła i ceramiki. Jej cechą charakterystyczną jest zachwiana rytmika
podziałów, asymetryczna linia kondygnacji i nieregularne odstępy pomiędzy elementami
zewnętrznych ścian. Na dziedzińcu, nazwanym przez projektantów ogrodem sztuki, będą
odbywały się m.in. wystawy plenerowe

3.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Teren budowy

4.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Planowany wykop

5.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Sąsiednia zabudowa

6.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Warunki gruntowe

7.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Rozwiązanie przetargowe
Grubość ściany szczelinowej – 80 cm
Powierzchnia ściany szczelinowej – 5378 m2
Ilość zbrojenia – ok. 148 ton
Głębokość od 15,30m do 32,10 m (średnio 19,10 m)
Konstrukcja tymczasowa rozparcia – ok. 105 ton
Oczep żelbetowy – 80 x 80 cm
Poziom oczepu -2,20 m, powyżej ściana żelbetowa (węzeł w środku przęsła)

8.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Rozwiązanie Keller Polska
Grubość ściany szczelinowej – 60 cm
Powierzchnia ściany szczelinowej – 4673 m2
Ilość zbrojenia – ok. 145 ton
Głębokość od 9,6m do 19,7 m (średnio 15,13 m)
Konstrukcja tymczasowa rozparcia – ok. 60 ton
Oczep żelbetowy – 60 x 60 cm
Poziom oczepu -1,40 m tam gdzie możliwe dostosowany do poziomów stropów kondygnacji podziemnych

9.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
W części przegłębienia poziomu zalegania iłów zastosowano poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną

10.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
W miejscu najgłębszego poziomu planowanego wykopu zastosowanie dodatkowych żeber wzmacniających zwiększających
sztywność ściany szczelinowej

11.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Szczegółowe obliczenia statyczne dla wszystkich faz pracy konstrukcji przy użyciu programu GGU Retain pozwalające na
optymalizację zbrojenia ściany szczelinowej. Ze względu na duże zróżnicowanie poziomów płyty fundamentowej i stropu
rozpatrywano ok. 20 różnych schematów statycznych dla ściany szczelinowej.
0 .5 0
0 .15
20 8
Er f. P ro fillän ge = 7. 88
Er f. E inbi ndet ie fe = 5. 28
G = 1.2 5
G ( W ate r pre s s ure) = 1 .0 0
Q = 1.3 0
E p = 1 .30
Su m V m et / = 0. 73
0 .25
M OS ot w _ B
D ia ph rag m w all
C alc ula tio n b as is :
N o ep re d is trib ut ion
Ac t iv e e p ac co rding t o: DIN 4085
Eq u iv ale n t ep c oef f ic ient k a h [- ] = 0. 200
Pa ss iv e ep ac c ordi ng to : D IN 40 85 (new )
Se ct ion le ngt h a ut om at ic
D e s ign v alu es :
Ve rific ati on D iaph ragm w all
E = 3 20 0. 00 k N /c m 2
4
I = 1800 000 .00 c m /m
R e in fo rc em ent DIN 1045 -1
C o n cr e te C 30/ 37
St ee l 5 00/ 550 M P a
M (d ) = 228. 8 k N · m / m
N (d) = - 67. 7 kN / m
ep s( c2 ) [ o/ o o ] = -2 .3
ep (s 1) [o /o o] = 2 5. 0
As 1 [ c m2 / m ] = 9. 5 ( m in. re inf . = 7. 7 c m 2)
He igh t = 0 .6 00 m
d 1/ h = 0. 166 67
sig 1(I ) = 3. 70/ s ig2( I) = -3 .9 3 M N / m 2
She ar rein fo r ce me nt :
Q (d) = V Sd = 30 7. 4 kN / m
VR d, m ax = 1 721 .2 k N / m (VS d/ VR d, m ax = 0 .1 78 6)
As (s h ear ) = 9. 3 c m 2/m (M inde st be w. )
St irrup d ist an ce = 3 0. 0 cm
M OS ot w _ B
D ia ph rag m w all
C alc ula tio n b as is :
R ec ta ngu lar ep red is trib ut io n
Ac t iv e e p ac co rding t o: DIN 4085
I nc reas e d a ct iv e eart h pre ss u re (f = 0. 25 )
Eq u iv ale n t ep c oef f ic ient k a h [- ] = 0. 200
Pa ss iv e ep ac c ordi ng to : D IN 40 85 (new )
S e c ti on leng th au to m at ic an d d egre e of f ix ity fr om 0 .2 00
E rf . Pro fill än ge = 9 .5 4
E rf . Ein bin de tie fe = 3 .5 4
G = 1 .2 5
G (W at er pre ss ur e) = 1. 00
E 0 g = 1 .10
Q = 1 .3 0
E p = 1. 30
Sum
D e s ign
V mvet
alu
/ es
= :0.5 9
Ve rific ati on D iaph ragm w all
E = 3 20 0. 00 k N /c m 2
4
I = 1800 000 .00 c m /m
R e in fo rc em ent DIN 1045 -1
C o n cr e te C 30/ 37
St ee l 5 00/ 550 M P a
M (d ) = 383. 3 k N · m / m
N (d) = - 138. 5 k N / m
ep s( c2 ) [ o/ o o ] = -3 .5
ep (s 1) [o /o o] = 2 4. 3
As 1 [ c m2 / m ] = 16 .0 (m in. rein f . = 7 .7 c m 2)
21 0
H eig h t = 0. 60 0 m
d1/ h = 0. 16 667
s ig1( I) = 6. 16 /s ig2 (I) = - 6. 62 M N/ m 2
Sh ear rein fo rc em ent :
Q(d ) = VSd = 2 10. 0 k N / m
VR d, m ax = 172 1.2 k N / m (V Sd/ VR d, m ax = 0. 12 20 )
As (s hea r) = 9. 3 cm 2 /m (M ind es tb ew .)
St irru p dis ta nc e = 30. 0 c m
0 .8 5
0. 0
0. 50
0.40
205 . 30
-4. 3
1 .4
205 .3 0
0.4 0
2 03. 90 (1)
11 .8/ 13 .2
21 .2
-1. 8
1 . 30
2 .4 0
0 .8 5
20 6
4 .9
20 4
0. 25
0. 15
20 8
20 6
)20 4.0 0
- 17. 9
1 .10
20 4
p v , g = 320. 0
2 10. 0
2 03. 90 (1)
-2 7 .5
p v,g = 32 0 . 0
2 02. 60 (2)
202 . 70
0.2 0
-0. 0
G W (2 02. 20 )
0. 0
21 .2
2 02. 60 (2)
17. 5/ 20. 8
G W (202 .2 0)
-52. 3
G W (202 .2 0)
0. 0
20 2
3 83 .3
3 .6 0
20 2
-10 8. 9
20 0
- 9 7. 6
-0 .0
G W (1 98. 70 )
20 0
2 7.1
-5 .0
21 .2
199 .3 0
21. 2/ 34. 1
3 5 .0 -6 3. 6
-137 .0
-2 07. 2
19 8
-2 2 8.8
-24 .1
19 6
0. 0
30 7.4
3 5. 8
19 8
3 5. 5So il
e ph/ e a h [k N /m ac
2] t /p as
d
19 6
-3
-2
-1
0
M OS ot w _B
D iaph ra gm w all
C alc u la tio n b as is :
R ec ta ngu lar ep red is trib ut io n
Ac t iv e e p ac co rdin g t o: DI N 4085
I n c reas ed a ct iv e e art h pre ss u re (f = 0. 25 )
Eq uiv alen t e p c oef f ic ient k a h [- ] = 0. 2 00
Pa ss iv e e p ac c ord i n g to : D IN 40 8 5 (new )
21 0
8 4. 3
47 .3
eph /e ah [ kN / m 2]
d
-11 1. 7
1
2
k
'k
[ kN / m 3] M [[k
k N /m
[kN
·m3]/ m ]
1 8. 0/ 18. 0 10 .0/ 10 .0
d
1 9. 0/ 19. 0 10 .0/ 10 .0
2 0. 5/ 20. 5 10 .5/ 10 .5
2 1. 0/ 19. 0 11 .0/ 10 .0
2 1. 0/ 21. 0 11 .0/ 11 .0
2 1. 0/ 21. 0 11 .0/ 11 .0
2 0. 0/ 20. 0 10 .0/ 10 .0
3
4
k
[°]
1 5.0 /1 5. 0
3 0.0 /3 0. 0
3 4.0 /3 4. 0
4 0 .0 /0 .0
4 0.0 /4 0. 0
3 4.5 /3 4. 5
1 1.5 /1 1. 5
5
S e c ti on leng th a u to m a t ic a n d d egre e of f ix ity fr om 1 .0 00
E rf . Pro fill änge = 7 .9 2
E rf . Ein binde tie fe = 1 .9 2
G = 1. 25
G (W a t er pre ss ur e) = 1. 00
E 0 g = 1. 10
Q = 1. 30
E p = 1. 30
ck
[k N /m 2] Q
5 .0 /5 .0
0 .0 /0 .0
0 .0 /0 .0
0 .0/ 25 0 .0
0 .0 /0 .0
0 .0 /0 .0
54. 5/ 0. 0
6
ac
e ] p as si ve
[ kNtiv
/m
0. 50 0
-0.6 6 7
d
0. 50 0
-0.6 6 7
0. 50 0
-0.6 6 7
0. 50 0
-0.6 6 7
0. 50 0
-0.6 6 7
0. 50 0
-0.6 6 7
0. 50 0
-0.6 6 7
7
8
19 4
D e s ig nat ion
N [ k N /m ]
nN
d
P d Ia
Ps (+¿
) Ib
e kr
k ran
an s o ilc ret e
P r+¿
, Po Ic
Pr+ KR + ¿I I a
I³ I II
9
10
Sum
D es ig
V nmvet
alu
/ e=s :0 .1 3
Ve rif ic a ti on D iap h rag m w all
E = 3 200 . 00 k N /c m 2
4
I = 18 00 000 .00 c m /m
R ein fo rc e m ent DI N 104 5 -1
C on cr ete C 30/ 3 7
St ee l 5 00/ 550 M P a
M (d ) = 19 9. 9 k N · m / m
N (d) = - 1 86. 4 k N / m
e p s( c2 ) [ o/ oo ] = -2 .2
e p (s 1 ) [o /o o] = 2 5. 0
As 1 [ c m2 / m ] = 7.7 (m in. rein f. ) (ca lc ulat ed = 6. 7)
k
[ kN / m 3]
1 8. 0/ 18. 0
1 9. 0/ 19. 0
2 0. 5/ 20. 5
2 1. 0/ 19. 0
2 1. 0/ 21. 0
2 1. 0/ 21. 0
2 0. 0/ 20. 0
So il
ac t /p as
Dia
hr ag
w p[ m
mm
] wa ll
EI = 5 .7 60 E+ 5 k N· m 2/m
(q+ g)
0 . 6, k0 m
19 2
1 95. 70 (3)
11
12
13
14
15
H eig ht = 0 .6 0 0 m
d 1 /h = 0 .1 6667
s ig1 (I) = 3 .0 2/s ig 2(I ) = -3. 64 M N /m 2
Sh ear re inf orc em en t:
Q (d) = VS d = 215 .2 k N / m
VR d ,m ax = 17 2 1. 2 kN / m ( VSd /VR d, m ax = 0 .1 25 0)
As (s h e a r) = 9 . 3 c m 2/ m (M in des tb ew . )
St irr up dis t anc e = 3 0. 0 c m
-1 0
-5
M OS ot w _B
D iaph ra gm w all
C a lc ula tio n b as is :
R e c ta ngu lar ep red is trib ut ion
Ac t iv e e p a c co rding t o: DI N 40 85
I nc reas ed a ct iv e eart h p re ss u re (f = 0 .5 0 )
Eq uiv alen t ep c oef f ic ie nt k a h [- ] = 0. 20 0
Pa ss iv e e p ac c ordi ng to : D IN 40 8 5 (n ew )
21 0
20 8
Q [ k N /m ]
N [k N /m ]
w [m m ]
d
d
d
E I = 5. 760 E+5 k N ·m 2/ m
'k
[[kk N /m 3]
10 .0/ 10 .0
10 .0/ 10 .0
10 .5/ 10 .5
11 .0/ 10 .0
11 .0/ 11 .0
11 .0/ 11 .0
10 .0/ 10 .0
k
[°]
1 5.0 /1 5. 0
3 0.0 /3 0. 0
3 4.0 /3 4. 0
4 0 .0 /0 .0
4 0.0 /4 0. 0
3 4.5 /3 4. 5
1 1.5 /1 1. 5
0
ck
[k N /m 2]
5 .0 /5 .0
0 .0 /0 .0
0 .0 /0 .0
0 .0/ 25 0 .0
0 .0 /0 .0
0 .0 /0 .0
54. 5/ 0. 0
ac tiv e
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
p a s si ve
-0 .6 6 7
-0 .6 6 7
-0 .6 6 7
-0 .6 6 7
-0 .6 6 7
-0 .6 6 7
-0 .6 6 7
Dia p hr ag m wa ll
nN
P d Ia
Ps (+¿
) Ib
e kr
k ran
an s o ilc ret e
P r+¿
, Po Ic
Pr+ KR + ¿I I a
I³ I II
5
0 .6 0 m
10
D e s ign v alu e s :
Ve rif ic ati on D iaph ragm w all
E = 3 2 00. 00 k N /c m 2
4
I = 1800 000 .00 c m /m
R e in fo rc em ent DI N 1045 -1
C o n cr ete C 30 /37
St ee l 5 00/ 55 0 M P a
M (d ) = 4 43. 1 k N · m / m
N (d) = - 544. 4 k N / m
ep s( c2 ) [ o/ oo ] = -3 .5
ep (s 1) [o /o o] = 1 6. 7
As 1 [ c m2 / m ] = 1 4 .4 (m in. reinf . = 7 .7 c m 2)
S ec ti o n leng th a u to m at ic an d d egre e of f ix ity fr om 1 .0 00
E rf . Pro fill äng e = 8 .2 4
E rf . Ein bind e tie fe = 2 .0 4
G = 1. 35
E 0 g = 1. 20
Q = 1. 50
E p = 1. 40
S um V me t/ = 0. 03
1 94. 20 (4)
D e s ig nat ion
15
H eigh t = 0. 60 0 m
d1/ h = 0 . 16 6 67
s ig1( I) = 6. 48 /s ig2 (I) = - 8 . 29 M N/ m 2
Sh ear rein fo rc em ent :
Q (d ) = VSd = 3 75. 5 k N / m
VR d ,m a x = 172 1.2 k N / m (V Sd/ VR d, m a x = 0 .2 182 )
As (s hea r) = 9. 3 cm 2 /m (M ind es tb ew .)
St irru p dis ta n c e = 30. 0 c m
C ra c k w id th v erif ic ation:
M (k ) = 32 8 .8 k N · m / m N (k ) = -40 5 .1 k N / m
Ef f ek tiv e Z ugf es t igk e it d es C on cr et es [ N /m m 2] = 2. 90
C rit ic al cra ck w idt h [m m ] = 0.3 0
I nte rnal f orc e s lev er [ m] = 0. 4 64
R einf orc e me nt [ % ] = 0. 240
R equ ired: 5 Re ba rs (dia m ete r 25 m m )
Erf ord erlic h As [c m 2 / m ] = 24 . 5
C rac k w id th is the g ov e rn i ng ve rif ic ati on!
0 .85
0. 50
20 6
0.2 5
0.1 5
0. 25
0. 15
20 8
0 . 50
0.8 5
20 6
05.
50
2205
.5 0
0. 40
-1 .7
1 .3 0
21. 2
0 0 .0 / M g =3 28 .0 (205 .4 )
V g =0.240
2 5 .6
443
443 .1
.1
4. 1
0. 3
-2. 2
-0. 0
- 542 .2
-1. 6
20 4.0 0
1 .1 0
-1 7. 9
88. 9
2 0 3. 90 (1)
-27 . 5
2 .6 0
20 5. 30
20 4
2 03. 90 (1)
p v ,g = 32 0.0
p v ,g =3 20 .0
2 0 2. 60 (2)
21. 2
-1. 8
GW (202 .2 0)
0 .0
10 2 .3
GW (2 02 .2 0 )
3.1 0
0. 5 0
-0. 0
G W (1 98. 70)
- 199. 9 1 2 4.8
20 0
-21 5 .2
2 5 .6
1 99 .8 0
0 . 50
21. 2
19 9.8 0
19 9. 30
2 02. 60 (2)
25 .6 /1 8 5 .0
0. 0
20 2
3.10
20 2
20 0
1 95. 70 (3)
0. 0
M [ kN ·m / m ]
( q +g ) , k
- 313. 1
20 4
3-221
5 .0 .2
d e lt a wa te r p r.
dp w [ k N/ m 2]
0 .0
d e lt a w ate r pr.
dp w [ k N/ m 2]
1 99. 30
21. 2/ 3 4 .1
35. 0-63 .6
81. 7
- 0. 0
G W (1 98. 70)
-20 7. 3
-3 3 6. 7
205 .0
-375 .5
25. 6/ 41 .9
3 5.0 -5 9 .1
-77 0. 8
132 .6
19 8
19 8
d e lta w at er p r .
dpw [ kN / m 2]
35. 0
-1 34 . 2
10 8. 7
- 19 5. 3
0.0
41. 3
eph /ea h [k N /m 2]
d
M [k N ·m / m ]
Q [ k N /m ]
N [ k N /m ]
w [m m ]
d
d
d
E I = 5. 760 E+5 k N ·m 2/ m
delta w at er pr.
d pw [ k N /m 2]
3 5.0
-129 .7
1 38. 9
-76 4.3
e ph/ eah [ k N/ m 2]
d
M [ k N ·m /m ]
Q [ kN / m ]
N [ k N/ m ]
w [m m ]
d
d
d
E I = 5 . 760E +5 k N ·m 2/ m
(q +g ),k
19 6
1 9 5. 70 (3)
So il
a c t /p as
19 4
-10
-8
-6
-4
-2
k
[ kN / m 3]
1 8. 0/ 1 8. 0
1 9. 0/ 1 9. 0
2 0. 5/ 2 0. 5
2 1. 0/ 1 9. 0
2 1. 0/ 2 1. 0
2 1. 0/ 2 1. 0
2 0. 0/ 2 0. 0
0
'k
[[k
k N /m 3]
10 .0/ 10 .0
10 .0/ 10 .0
10 .5/ 10 .5
11 .0/ 10 .0
11 .0/ 11 .0
11 .0/ 11 .0
10 .0/ 10 .0
2
k
[°]
15. 0/ 15 . 0
30. 0/ 30 . 0
34. 0/ 34 . 0
40 .0 /0 .0
40. 0/ 40 . 0
34. 5/ 34 . 5
11. 5/ 11 . 5
c k
[k N /m 2]
5 .0 /5. 0
0 .0 /0. 0
0 .0 /0. 0
0. 0/ 250 .0
0 .0 /0. 0
0 .0 /0. 0
5 4. 5/ 0. 0
4
ac tiv e
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
p as si ve
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
6
(q +g ) ,k
19 6
1 95. 70 (3)
Dia ph r ag m wa ll
8
0 .6 0 m
10
12
k
[ kN /m 3]
1 8.0 /1 8. 0
1 9.0 /1 9. 0
2 0.5 /2 0. 5
2 1.0 /1 9. 0
2 1.0 /2 1. 0
2 1.0 /2 1. 0
2 0.0 /2 0. 0
So il
ac t/p as
D e s ig nat ion
nN
P d Ia
Ps (+¿
) Ib
e kr
k ran
an s oilc re t e
P r+¿
, Po I c
Pr+ KR + ¿I I a
I³I II
1 9 4. 20 (4)
14
16
0. 0
5 1.1
19 4
-1 0
-8
-6
-4
-2
0
'k
[[kk N /m 3]
1 0 .0/ 10 .0
1 0 .0/ 10 .0
1 0 .5/ 10 .5
1 1 .0/ 10 .0
1 1 .0/ 11 .0
1 1 .0/ 11 .0
1 0 .0/ 10 .0
2
k
[°]
1 5.0 /1 5. 0
3 0.0 /3 0. 0
3 4.0 /3 4. 0
4 0 .0 /0 .0
4 0.0 /4 0. 0
3 4.5 /3 4. 5
1 1.5 /1 1. 5
ck
[k N /m 2]
5 .0 /5. 0
0 .0 /0. 0
0 .0 /0. 0
0. 0 /2 50 .0
0 .0 /0. 0
0 .0 /0. 0
54 .5 /0 . 0
4
ac tiv e
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
0. 50 0
6
p as si ve
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
-0. 66 7
D es ig n at ion
Di ap hr a gm wa ll
nN
P d Ia
Ps (+¿
) Ib
e kr
k ran
an s oilc ret e
P r+¿
, Po I c
Pr+ KR + ¿II a
I³ III
8
1 94. 20 (4)
0 .6 0 m
10
12
14
16

12.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Zamienne rozwiązanie konstrukcji tymczasowej rozparcia stalowego

13.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Zamienne rozwiązanie konstrukcji tymczasowej rozparcia stalowego

14.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Konstrukcja oczepu żelbetowego dostosowana do wymogów konstrukcji budynku i sąsiedniej zabudowy

15.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Konstrukcja oczepu żelbetowego

16.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Zdjęcia z realizacji

17.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Prezentacja inwestycji
Wybudowany w 1968 dom handlowy Ludwik został wyburzony w marcu 2009 roku. W jego
miejsce powstanie nowoczesna, pięciokondygnacyjna kamienica, która zajmie całą
działkę, zapełniając tym samym pierzeję tej części ulicy. Na parterze, który będzie miał
powierzchnię ok. 1 500m² będą restauracja z polską kuchnią, szybki bar i recepcja. Do
restauracji będzie można wejść z dwóch stron, czyli od ul. Staszica oraz od strony
Silnicy, gdzie pojawi się letni ogródek. a parterze znajdzie się także wjazd do garażu
podziemnego. Na I piętrze zaplanowano powierzchnie biurowe. Trzy kolejne
kondygnacje przeznaczono na mieszkania (40 - 200 m²)

18.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Teren budowy

19.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Planowany wykop

20.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Sąsiednia zabudowa

21.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Warunki gruntowe

22.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Sposób posadowienia oraz stan istniejącego budynku przy ul. Staszica 10
W oparciu o wykonane ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz dodatkowe odkrywki fundamentów
stwierdzono iż budynek posadowiony jest na głębokości ok. -3,2 do -3,8 m na poduszce kamiennej
Budynek podpiwniczony jednak piwnice zostały zasypane z uwagi na zalewanie oraz zły stan techniczny ścian
fundamentowych
Ogólny stan budynku określono jako niedobry, stabilny, liczne spękania, wilgoć
Zalecono prowadzenie monitoringu przemieszczeń budynku

23.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie przetargowe

24.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie zabezpieczenia – niezabudowany naziom wykopu

25.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie Keller Polska

26.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie Keller Polska

27.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie Keller Polska – rozpoczęcie budowy 03.08.2010

28.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie Keller Polska – pomiary geodezyjne przemieszczeń budynku

29.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Rozwiązanie Keller Polska – podjęte działania – zakończenie budowy 03.09.2010
Zmiana technologii wykonania bryły podchwytującej budynek

30.

Budynek „LUDWIK” w Kielcach
Zdjęcia z realizacji

31. Dziękuję!

Broad Customer Base
Widest Range of Technologies
Growth Platform
Dziękuję!
Local Focus
Deep Experience
Global Scale
English     Русский Rules