Харчові токсикоінфекції сальмонельоз ботулізм
Харчові токсикоінфекції
Епідеміологія
Сальмонельоз
прояви сальмонельозу
діагностика
лікування сальмонельозу
профілактика
Ботулізм
Діагностування
Симптоми
Ускладнення ботулізму
Ботулізм: лікування
Профілактика ботулізму
2.28M
Category: medicinemedicine

Харчові токсикоінфекції. Сальмонельоз, ботулізм

1. Харчові токсикоінфекції сальмонельоз ботулізм

ХАРЧОВІ
ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ
САЛЬМОНЕЛЬОЗ
БОТУЛІЗМ

2. Харчові токсикоінфекції

ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ
Харчові токсикоінфекції (toxicoinfectiones alimentariae) - група
го стрих кишкових інфекцій, що виникають внаслідок вживання
в їжу продуктів, які містять умовно-патогенні мікроби та їх
ентеротоксини. Характеризуються короткотривалими проявами
загальної інтоксикації та го строго гастриту чи гастроентериту.
Етіологія. Харчові токсикоінфекції спричинюються бактеріями,
які виробляють ентеротоксини. Найчастіше захворювання
зумовлені клебсієлами, протеями, цитробактерами, кишковими
паличками, стрептококами, стафілококами, галофільними
вібріонами, кло стридіями.
Більшість із них до сить стійкі в довкіллі, здатні
розмножуватись у харчових продуктах.

3. Епідеміологія

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Джерелом збудника найчастіше є люди, які
займаються приготуванням їжі, іноді тварини і
птахи - хворі або здорові бактеріоносії. Вони
виділяють збудників у довкілля з
випорожненнями. Оскільки вказані бактерії дуже
поширені в природі, джерело їх походження
встановити часто не вдається. За деяких
обставин ним можуть бути о соби, які мають
гноячкові захворювання шкіри, ангіну,
бактерійний ринофарингіт, пневмонію. Механізм
передачі збудника фекально-оральний.
Найчастіше він реалізується харчовим шляхом,
рідше – водним. Особливо небезпечне
забруднення продуктів, що не обробляються
термічне безпосередньо перед вживанням.

4.

І н куб а ц і й н и й п е р і од ко р от к и й , ч а с т і ш е 5 - 6 год , і н кол и
с ко р оч ує т ьс я д о 1 год ч и п од о вж ує т ь с я д о од н і єї д о б и .
О з н а к и х во р о б и в и н и ка ют ь р ап то во і ш в и д ко
н а р о с т а ют ь .
К л і н і ч н у ка рт и н у зум о вл ю ют ь ур а же н н я т р а в н о го ка н а л у
у в и гл я д і г а с т р и ту, г а с т р о е н те р и ту ч и
г а с т р о е н т е р о кол і ту, і н то кс и ка ц і я т а з н е вод н е н н я .
З ' я вл я ют ь с я м е р з л я куват і с ть , п е р е й м о п од і б н и й б і л ь у
ж и в оті , ч а с т і ш е в е п і г а с т р і ї і н а в коло п уп ка . С л і д ом з а
н и м в и н и ка ют ь н уд от а і п о вто р н е бл ю ва н н я , щ о
п р и н о с и т ь п ол е г ш е н н я х во р ом у. З год ом - п р о н о с .
В и п о р ож н е н н я р і д к і а б о вод я н и с ті , с м е рд юч і , д о 1 0
р а з і в н а д о бу і б і л ь ш е , і н од і з д ом і ш ка м и с л и зу. П о з и в и
н а д е ф е ка ц і ю зд е б і ль ш о го м а ют ь і м п е р ати в н и й ха р а кт е р .
Те м п е р атур а т і л а ч а с т і ш е суб ф е б р и л ьн а ч и н о рм а л ь н а ,
р і д ко п і д в и щ ує т ь с я д о в и с о к и х ц и ф р . Ш к і р а бл і д а , суха ,
п р и тя ж ком у п е р е б і г у с п о с те р і г а єт ьс я с и н ю ш н і с т ь г уб і
к і н ч и к і в п а л ь ц і в . Я з и к в к р и ти й б і л и м а б о с і р и м
н а л ь отом . П ул ь с ч а с т и й , а рт е р і а л ь н и й т и с к н и з ь к и й . П р и
б а г ато р а зо вом у бл ю ва н н і т а п р о н о с і з ' я вл я ют ь с я
с и м п том и з н е вод н е н н я : сух і с т ь і з н и же н н я тур го ру
ш к і р и , зм е н ш е н н я д і ур е зу, суд ом и в м ' я з а х к і н ц і во к ,
т а х і ка рд і я , г і п ото н і я . З м і н и в з а г а л ь н ом у а н а л і зі к р о в і :
п ом і р н и й н е й т р о ф і л ьн и й л е й ко ц и то з і з п а л и ч коя д е р н и м
з сувом ф о рм ул и .
Тр и ва л і с ть х во р о б и 1 - 4 д о б и , п ол і п ш е н н я з а г а л ь н о го
с т а н у н а с т а є в і д р а зу п і с л я п р ом и ва н н я ш л ун ка і к и ш о к .

5.

Вст анов ити етіоло гі ю харчової токсикоін фекції н а підст аві
к лінічних прояв і в н е можн а , од нак зах вор юванн я , спричи нені
п евни ми
збудни ками ,
мают ь
свої
о собли во сті .
При к лебсі є льозній харчо вій токсикоінф екції т емп ератур а ті ла
ч астіш е
ф ебри льн а,
блюванн я
повтор не ,
випорожн енн я
вод ян исті ,
у
т ретини
хворих
збі льш уєть ся
п ечінка.
У к лініці прот ейної токсикоінф ек ції про відни ми є інтен си вний
розлитий бі ль у жи воті , н удот а, блюван ня , рясні рідкі см ерд ючі
в ипорожн енн я , у т р етини х ворих зелен уваті , інколи подібні н а
м ' ясні
помиї ,
г ар ячка
від зн ач аєт ься
рідше ,
ні ж
при
к лебсі є льозі .
П ри ст афі лококовій інтоксикації інкуб аційний п еріод най коротший (до 2-6 год) . Х вороб а проявляєт ься болем голов и ,
н уд ото ю , н е ст ри мни м блю ванн ям, си льн ими різями у верхній
поло в ині жи вот а, ш видки м розвитком си мптомі в зн еводн енн я .
Проно су може і н е бути . Гаряч ка рідко буває в исоко ю. У
важких вип адках можут ь розв ин ути сь ціаноз , корчі , колап с .
П рот е
вже
ч ере з
добу
н аст ає
ш видке
поліп шенн я .
У разі ст рептококової токсикоінф екції у х ворих , крім
си мптомі в ураженн я ш лунка і кишок , ч асто виникає біль у
го рлі в наслідок розвитку кат ар а льного ф арин гіту чи тонзиліту.
Х ворі н а к ло ст ридійн у харчо ву токсикоінф екці ю скар жат ься на
різки й бі ль в епі гаст рії , н авколо п упка, іноді о пері зува ль -ний .
Н уд от а не значн а , блюванн я ч астіш е н емає . Випорожн енн я
р ясні , вод яни сті , з бульбашками г азу, можуть бути з домішкам и
кро ві . Тем пер атур а ті ла здебіль шо го но рма ль н а . В о слаблених
о сіб і дітей часом розви ваєть ся го ст рий ан аеробний с епси с,
н ек р отичний ен т ерит, щ о м ожут ь п р и зве сти д о см ерт і .

6. Сальмонельоз

САЛЬМОНЕЛЬОЗ
Сальмонельоз — інфекційне захворювання, що
передається, в більшо сті випадків, з їжею, а т акож
конт актно-побутовим шляхом, який переважає с еред
дітей раннього віку, о сіб похилого і ст аречого віку т а
дуже о слаблених. Викликається різними мікробами роду
с альмонел. Ці бактерії довгий час зберігаються в
зовнішньому с ередовищі : у воді до 5 міс., м'ясі т а
ковбасних виробах від 2 до 4 міс., в замороженому м'ясі
— біля 6 міс. (в пт ашиних тушках — більше року), в
молоці — до 20 днів, ке фірі — до 2 міс., у вершковому
маслі — до 4 міс., твердому сирі — до 1 року, в ґрунті —
до 18 міс. В деяких продуктах (молоко, м'ясні вироби)
с альмонели здатні не тільки зберігатися, а й
розмножуватись, не змінюючи зовнішнього вигляду т а
смаку їжі ( наприклад, у напівфабрикатах). Солення т а
копчення на цього збудника кишкової інфекції
впливають не значно, а заморозка навіть збільшує
терміни виживання мікроорганізмів в продуктах .

7. прояви сальмонельозу

ПРОЯВИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ
Інкубаційний період при сальмонельозі
від 6 годин до 2-3 діб, в середньому 12-24
години. Часто захворювання починається
го стро: озноб, підвищення температури до
38-39С,
головний
біль,
слабкість,
нездужання, переймоподібні болі в животі,
нудота
і
блювота.
Стілець
рідкий,
водянистий,
пінистий,
смердючий,
зеленуватого кольору від 5 до 10 разів на
добу. На 2-3-й день хвороби у частини
хворих в стільці виявляється домішка
слизу
і
(рідко)
крові.
Тривалість
захворювання в більшості випадків від 2
до 10 діб.
До ускладнення відно сяться перитоніт,
токсичну розширення кишки, реактивний
поліартрит,
інфекційно-токсичний
і
дегідратаційний шоки.

8. діагностика

ДІАГНОСТИКА
Для підтвердження діагнозу
сальмонельозу необхідні
бактеріологічне і серологічне
дослідження. Матеріалом для
бактеріологічного дослідження
служать кров, випорожнення,
сеча, блювотні маси, промивні
води шлунка, жовч, гній з вогнищ
запалення.
Для виявлення антитіл
використовують реакцію непрямої
гемаглютинації. Мінімальний
діагностичний титр - 1: 200.

9. лікування сальмонельозу

ЛІКУВАННЯ
САЛЬМОНЕЛЬОЗУ
При появі перших симптомів сальмонельозу у дітей необхідно
звернутися до лікаря. Показано стаціонарне лікування, що пов'язано
з високим ризиком генералізації інфекції, а також - з ризиком
розвитку важкого зневоднення. У легких випадках захворювання у
дорослих лікування сальмонельозу може проводитися в домашніх
умовах.
Якщо захворювання протікає в легкій формі, призначають рясне
пиття розчинів, що містять глюкозу і електроліти (регідрон).
При середньому і важкому перебігу розчини електролітів вводять
внутрішньовенно, лікування сальмонельозу проводять в стаціонарі.
Не рекомендується прийом протидіарейних препаратів (імодіум,
лопедіум), так як вони погіршують перебіг захворювання,
порушуючи виведення токсинів і мікробів з кишечника. Антибіотики
призначають тільки при генералізованих формах, а також пацієнтам
з групи ризику.

10. профілактика

ПРОФІЛАКТИКА
Профілактика сальмонельозу спрямована на попередження
поширення захворювання серед домашніх тварин, дотримання
санітарного режиму на підприємствах харчової промисловості
та громадського харчування. Вирішальне значення при цьому
має механізація і автоматизація технологічних проце сів на
підприємствах, що виготовляють продукти харчування.

11. Ботулізм

БОТУЛІЗМ
Ботулізм - гостре інфекційне
захворювання, обумовлене отруєння
ботулотоксином, що потрапляють в
організм людини внаслідок вживання
різних продуктів харчування, що містять
токсини ботулізму і характеризується
важким ураженням вегетативної та
центральної нервових систем.

12. Діагностування

ДІАГНОСТУВАННЯ
Діагно стика ботулізму ґрунтується на
врахуванні наступних даних:
- епідемічні дані;
- клінічні дані;
- дані лабораторної діагно стики;
- дані щодо виявлення рівня
специфічного типу ферментів, на підставі
яких визначається ступінь компенсації,
актуальна для судин і серця

13. Симптоми

СИМПТОМИ
В о сновному інкубаційний період короткий і може тривати від 4 до 6
годин, але бувають рідкісні випадки подовження інкубаційного
періоду аж до 7-10 днів. На початковому етапі захворювання ознаки
можуть бути неточними, їх легко можна сплутати з іншими
захворюваннями, у зв'язку з чим, рання діагно стика неможлива.
Ботулізм початкового періоду можна виділити в наступних формах:
1. Гастроентерологічна форма викликає переймоподібні болі в
епігастральній ділянці, можлива блювота - один-два рази після їжі, і
по слаблення стільця. При ботулізмі температура не підвищується,
починається сухість слизових оболонок у роті.
2. Очна форма - для неї характерні великі розлади зору, у вигляді
сітки на очах, туману, появи мушок перед очима, втрати чіткості
контурів у предметів. Іноді можливий розвиток го строї далекозоро сті;
3. Розвивається гостра дихальна недостатність, це вкрай
небезпечний варіант розвитку ботулізму, вона розвивається дуже
швидко і переходить у форми перепочинок, ціанозу, тахікардії. Смерть
може наступити протягом 3-4 годин.

14. Ускладнення ботулізму

УСКЛА ДНЕННЯ БОТУЛІЗМУ
Ускладнення ботулізму можуть бути трьох типів, для кожного
характерні власні прояви:
Специфічні ускладнення. Сюди відно ситься міозит при частому
ураженні литкових, потиличних і стегнових м'язів, що
проявляється у вигляді припухло сті і ускладненості у спробах
здійснення рухів, а також у хворобливості. Крім міозиту не
виключається можливість такого специфічного ускладнення, як
поразка нервових серцевих вузлів, що, в свою чергу, призводить
до утворення у пацієнтів аритмій.
Бактеріальні (вторинні) ускладнення. Сюди відно ситься
пневмонія і гнійна форма трахеобронхіту, ателектази і
пієлонефрит, а також сепсис.
Ятрогенні ускладнення. Проявляються вони у формі атрофії
кишечника, сироваткової хвороби, гіперфо сфатемії,
гіперглікемії.

15. Ботулізм: лікування

БОТУЛІЗМ: ЛІКУВАННЯ
Лікування ботулізму проводять шляхом
введення протиботулінічних сироваток.
При установці діагнозу ботулізм всі
хворі підлягають негайній
госпіталізації. Відразу ж хворому
роблять промивання шлунка, ставлять
сифонні клізми, призначають проносні.
Протиботулінічні сироватки краще
вводити в перші години хвороби, саме в
цей час вони надають потужне
лікувальну дію. Уже після встановлення
типу ботулотоксину вводять відповідну
протівоботулічну сироватку.

16. Профілактика ботулізму

ПРОФІЛАКТИКА БОТУЛІЗМУ
Профілактика ботулізму базується на дот риманні правил обробки,
приготування (консервування ), зберігання грибних, м'ясних, рибних
конс ервованих продуктів, копчених м'ясних напівфабрикатів, рибних продуктів
домашнього приготування.
У жодному разі не слід купувати на ринках конс ервовані продукти домашнього
приготування "з рук", ковбасу на стихійних ринках т а бе з відповідних умов
ре алізації.
Для консервування слід відбирати лише свіжі, непошкоджені плоди, ретельно
відчищені від землі. Зім'яті т а злежані, підгнилі овочі, фрукти, гриби
переробляти не можна.
Не менш важливо дот римуватись і правил варки т а нормування солі й оцту. В
кислому с ередовищі мікроб ботулізму розвивається значно повільніше.
Якщо кришка здулася (бомбаж) чи відбуло ся с амо відкриття - банку необхідно
викинути, продукт зіпсувався. В жодному разі не можна його куштувати, т акі
конс ерви знищують.

17.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules