БҰЛ рандомизацияланған, қос соқыр, плацебо-бақыланатын зерттеу. 1. науқастар кездейсоқ таңдап алынған. 2. Егде жастағы
Кілт сөздер:
Әдістері:
Нәтижелері:
Қорытынды
1.01M
Category: medicinemedicine

Созылмалы гепатит С ауруымен ауыратын науқасқа тиімді ем қолдану

1.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ПРОЕКТ тақырыбы: Созылмалы
гепатит С ауруымен ауыратын
науқасқа тиімді ем қолдану.
Орындаған: Жәмбет Ә.
Топ: СД 14-001
Қабылдаған: Қасиева Б.
Алматы 2017 ж.

2.

Жағдай:
50 жастағы науқас Б созылмалы гепатит С
ауруымен ауырады. Науқас
поликлиникаға дәрігер кеңесін алуға
келді. Науқасқа ем қолданарда дәрігерде
сұрақ туындайды:
Қай терапиялық ем тиімді?
Стандартты терапия немесе үштік
терапия?

3.

PICO бойынша:
1. Науқас 50 жаста созылмалы
гепатит С ауырады
2. Негізгі ем стандартты
антивирустық терапия
3. Қосымша үштік антивирустық
терапия
4. Бауыр церрозын болдыртпау.
Ауруды емдеу.

4.

СҰРАҚ:
Созылмалы гепатит С ауруымен
ауыратын науқасқа қай
антивирустық емнің тиімділігі
жақсы? Стандартты антивирустық
терапия немесе үштік
антивирустық терапия?

5. БҰЛ рандомизацияланған, қос соқыр, плацебо-бақыланатын зерттеу. 1. науқастар кездейсоқ таңдап алынған. 2. Егде жастағы

БҰЛ РАНДОМИЗАЦИЯЛАНҒАН, ҚОС СОҚЫР, ПЛАЦЕБО-
БАҚЫЛАНАТЫН ЗЕРТТЕУ.
1. НАУҚАСТАР КЕЗДЕЙСОҚ ТАҢДАП АЛЫНҒАН.
2. ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАР АЛЫНҒАН
3.ЕКІ ТОПҚА БӨЛГЕН (АМАНТАДИН,ПЛАЦЕБО).
4. БАРЛЫҚ 171 НАУҚАС ҚАТЫСҚАН.
5. ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАСЫРЫН ЖҮРГІЗІЛГЕН
6. ДӘРІЛЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ САЛЫСТЫРЫЛҒАН.
7. СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ ШЫҚТЫ.

6. Кілт сөздер:

КІЛТ СӨЗДЕР:
Созылмалы гепатит С, стандартты
терапия, үштік терапия
KEYWORDS:
chronic hepatitis c, standard therapy,
triple therapy

7.

8.

9.

10.

11.

Тақырып:
Randomised, double blind, placebo
controlled trial of interferon, ribavirin, and
amantadine versus interferon, ribavirin, and
placebo in treatment naïve patients with
chronic hepatitis C
Cозылмалы гепатитпен ауыратын
науқастарды емдеуде плацебо
интерферон, рибавирин және амантадинді
интерферонмен, рибавиринмен
салыстыра отырып рандомизацияланған,
қос соқыр, плацебо-бақыланатын зерттеу.

12.

Автор:
Thuluvath ПИ -1, А Махешвари, Мехди Дж, Фэрбенкс
КД, у ЛЛ, Gelrud ЛГ, Райан МДж, Анания ФА, если
Лобис, черный M.
Ақпарат көзі:
1. Pianko с McHutchison J. и Перелечивание вирусного гепатита С
пациентов, которые не реагируют на интерферон: поиск продолжается. Я
Дж Гастроэнтерол 2000;95:1122-4. [В pubmed]
2. McHutchison Ю. г., Гордон СК, Шиф ЕР и соавт. Интерферон Альфа-2B
в одиночку или в комбинации с рибавирином в качестве
первоначального лечения хронического гепатита С. Н Энгл Дж мед
1998;339:1485-92. [В pubmed]
3. Poynard Т, Марселен П, ли СС, и соавт. Рандомизированное
исследование применения интерферона Альфа-2B плюс рибавирин в
течение 48 недель или 24 недели по сравнению с интерфероном Альфа2B плюс плацебо в течение 48 недель для лечения хронической
инфекции вируса гепатита C. Журнала lancet 1998;352:1426-32. [В pubmed]
4. Смит ДЖП. Лечение хронического гепатита C с амантадин. Копать Дис
ТСМ 1997;42:1681-7. [В pubmed]
5. Гофф ж. с., Побудкой РМ, Джонсон А. лечение хронического гепатита C
с амантадин. Копать Дис ТСМ 2000;45:1389-91. [В pubmed]

13.

Background and aim:
In this study, we compared the efficacy of triple
therapy (interferon alfa, ribavirin, and amantadine)
with standard therapy (interferon alfa and ribavirin) in
treatment naïve patients with chronic hepatitis C virus
(HCV).
Алғышарт және мақсаты:
Бұл зерттеуде біз созылмалы гепатит C вирусын
(HCV) емдеуде үштік терапияның (интерферон
альфа, рибавирин және амантадин) және
стандартты терапиянның (интерферон альфа және
рибавирин) тиімділігін салыстырдық.

14.

Methods:
In this prospective, randomised, double blind, placebo
controlled, multicentre study, 85 patients (amantadine
group) received a three drug regimen of interferon alfa2b 3 million units three times per week, ribavirin 1000–
1200 mg daily in divided doses, and amantadine 100 mg
twice daily, and 86 patients (placebo group) received
interferon alfa-2b, ribavirin, and identical placebo.
Treatment was discontinued at 24 weeks if patients had
detectable HCV RNA by polymerase chain reaction
(PCR). All patients were followed for 24 weeks after
completion of treatment. The primary end point was
undetectable HCV-RNA by PCR at 24 weeks (sustained
viral clearance) after completion of treatment.

15. Әдістері:

Осы перспективалы, рандомизирленген, қос соқыр,
плацебо-бақыланатын, көп орталықты зерттеуде, 85
науқас (аммантадин тобы) аптасына үш рет 3 мезгіл
интерферонды альфа-2б 3 миллион бірлікте,
рибавиринге күніне 1000-1200 мг бөлінген дозада
және күніне екі рет 100 мг амантадинді және 86
науқас (плацебо тобы) интерферон альфа-2б,
рибавирин және бірдей плацебо алған. Пациенттер
гепатит с вирусына антитела РНК анықтағанда
полимеразды тізбекті реакция (ПТР) болған кезде
емдеу 24 аптаның ішінде тоқтатылды. Барлық
науқастар емдеу аяқталғаннан кейін 24 апта бойы
бақыланды. Бастапқы нүкте емдеу аяқталғаннан
кейін 24 аптада (тұрақты вирустық тазарту) ПТР
арқылы анықталмайтын HCV-RNA болды.

16.

DISCUSSION
In this double blind, randomised, controlled study, we have shown
that addition of amantadine to interferon alfa-2b and ribavirin did not
increase HCV RNA clearance rate in treatment naïve HCV patients.
Amantadine was very well tolerated with a similar adverse event
profile in the amantadine and placebo groups. Our study corroborated
the previous observations of low response rate in older patients, and
those with genotype 1, cirrhosis, and a higher viral load. In addition,
none of our 28 African-Americans responded to either triple therapy
(0/16) or standard treatment (0/12).
ТАЛДАУ
Бұл қос соқыр, рандомизирленген, бақыланатын зерттеуде біз
амантадиннің интерферон альфа-2b және рибавиринге
қосылғаны HCV-ның емделушілерінде HCV RNA тазарту
жылдамдығын арттырмағанын көрсеттік. Амантадиннің
амантадин және плацебо топтарындағы жағымсыз оқиғалар
профилі өте жақсы шықты. Біздің зерттеуіміз егде жастағы
науқастарда, сондай-ақ цирроздың генотипі мен жоғары
вирустық жүктемедегі төмен жауап беру жылдамдығының
бұрынғы бақылауларын дәлелдеді. Сонымен қатар, 28
африкандық американдықтар үшеудің терапиясына (0/16) немесе

17.

Results:
At the end of treatment, HCV RNA clearance was seen in
32.9% of the amantadine group and 38.4% of the placebo
group (p=0.3). Sustained virological response was seen in
24.7% of the amantadine group and in 27.9% of the placebo
group by intention to treat analysis; response rate was 30.4%
and 34.8%, respectively, in those who completed 24 weeks
of treatment. Poor response was seen in both groups among
cirrhotics, African-Americans, genotype 1, and those with a
higher viral load. By multivariate analysis, genotype 1, high
viral load, and low serum albumin were the only predictors
of poor response. Addition of amantadine to the standard
regimen did not result in any unexpected side effects.

18. Нәтижелері:

Емдеу аяқталғаннан кейін HCV RNA тазалығы 32,9%
аммантадин тобының және плацебо тобында 38,4%
байқалды (р = 0,3). Тұрақты вирусологиялық реакция
аммантадин тобының 24,7% -ында және плацебо
тобында 27,9% талдау жасауды көздейді; емдеудің 24ші аптасын аяқтағандарға жауап беру деңгейі
тиісінше 30,4% және 34,8% құрады. Екі топта да әлсіз
жауаптар цирротикадан, афроамерикандықтардан, 1генотиптен және жоғары вирустық жүктемесі бар
адамдардан байқалды. Көп мөлшерлі талдау арқылы
генотип 1, жоғары вирустық жүктеме және төмен
сарысулық альбумин нашар реакцияның жалғыз
көрсеткіші болды. Стандартты режимге
амантадиннің қосылуы кез-келген күтпеген жанама
әсерге әкелмеді.

19.

Conclusion:
Response to triple therapy of interferon alfa,
ribavirin, and amantadine was similar to standard
therapy of interferon alfa and ribavirin. Our
results suggest that amantadine has no role in the
management of HCV.
Қорытынды:
Интерферон-альфа, рибавирин және
амантадиннің қолданылған үштік емдеудің
нәтижесі интерферон-альфа мен рибавириннің
стандартты терапиясына ұқсас. Біздің
нәтижелеріміз көрсеткендей, амантадин HCV
емдеуде ешқандай маңызды рөл атқармайды.

20. Қорытынды

Зерттеу барысында созылмалы
гепатит С ауруымен ауыратын
науқастарды емдеуге екі терапиялық
емнің тиімділігі бірдей болды.
Амантадин дәрісінің интерферональфа және рибавиринге қосылып
берілуі ешқандай өзгеріс берген жоқ.
English     Русский Rules