Курсова робота З теми “ Ефективність виробництва: вимірювання та чинники підвищення ”
Виходячи з мети курсової роботи, були розроблені такі основні завдання дослідження:
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС”
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
ВИСНОВКИ
ВИСНОВКИ
96.82K
Category: economicseconomics

Ефективність виробництва: вимірювання та чинники підвищення

1. Курсова робота З теми “ Ефективність виробництва: вимірювання та чинники підвищення ”

Мета: дослідження методів і практики
розрахунків показників ефективності
виробництва підприємства
Виконала: студентка 3 курсу
Групи К35ф-14
Омельченко Алла

2. Виходячи з мети курсової роботи, були розроблені такі основні завдання дослідження:

1)
Дослідити сутність ефективності виробництва
2)
Систематизувати
основні
методичні
підходи
до
вимірювання ефективності виробництва
3)
Провести
розрахунок
та
оцінювання
ефективності
виробництва ПАТ “ ЗАПОРІЖКОКС ”
4)
Визначити основні фактори підвищення ефективності
виробництва

3.

Предмет дослідження: теоретико – методичні та
практичні
підходи
щодо
вимірювання
та
чинників
підвищення ефективності виробництва
Об’єкт дослідження: процес аналізу ефективності
виробництва ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС”
Методи дослідження: теоретичного узагальнення,
аналізу, синтезу; групування та класифікації; метод
порівняння.

4. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

1) Узагальнюючі показники економічної
ефективності
виробництва
Рентабельність =
Вартість реалізованої продукції
Оборотні кошти + основні фонди
2)Показники ефективності використання
матеріальних ресурсів
Вартість продукції
Матеріаловіддача = Вартість
матеріалів

5.

3) Показники ефективності використання
праці
затрат живої праці
Трудомісткість = Вартість
Вартість продукції
Продуктивність праці =
Обсяг продукції
Кількість працівників
4) Показники ефективності використання
ОФ, ОБК, КВ
Обсяг капіталовкладень
Капіталомісткість = Приріст
обсягу виробленої продукції
Вартість виробленої продукції
Фондовіддача = Вартість
основних фондів
Фондомісткість =
1
.
Фондовіддача

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС”


Показник
Значення
1
Рентабельність підприємства
1,17
2
Фондовіддача продукції
0,26 (тис. грн.)
3
Фондомісткість продукції
3,83 (тис. грн.)
4
Фондоозброєність
583,88 (тис. грн.)
5
Матеріаловіддача продукції
6,92 (тис. грн.)
6
Матеріаломісткість продукції
0,14 (тис. грн.)
7
Виробіток
865,31
(од
продукції,
виробленої 1 прац за рік)
8
Трудомісткість продукції
0,0012 (витрата праці на
виготовлення од продукції)

7.


Показники
Формула для розрахунку
1
Сума господарських коштів, що Підсумок балансу
знаходяться у підприємства
звітного періоду
2
Структура активів підприємства: Співвідношення
між
групою
активів та їх заг. вартістю
на
Дані розрахунків
кінець 3192001
- питома вага нематеріальних Залишкова вартість НА / Підсумок (2415/3192001)*10
активів
балансу на кінець звітного 0%= 0,076%
періоду х 100%
- питома вага основних засобів
- питома вага оборотних активів
3
Коефіцієнт
засобів
зносу
Залишкова вартість ОЗ / Підсумок (1035285/3192001)
балансу на кінець звітного *100% =32,43%
періоду х 100%
Підсумок розділу ІІ активу / (2154301/3192001)
Підсумок балансу на кінець * 100% = 67,49%
звітного періоду х 100%
основних Сума зносу ОЗ / Первісна вартість (115033/1150318)*
ОЗ на кінець звітного періоду х 100% = 10%
100%

8. РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

1)
Підвищення продуктивності праці
2)
Збільшення випуску продукції з меншими затратами
праці
3)
Економія живої праці
4)
Поліпшення
використання
основних
виробничих
фондів
5)
Модернізувати та автоматизувати технічне обладнання
на підприємстві

9. ВИСНОВКИ

У даній роботі досліджено сутність ефективності
виробництва.
Надана
характеристика
показників
ефективності виробництва, які необхідно застосовувати
при оцінці ефективності виробництва підприємства.
Також,
систематизовано
показники
ефективності
виробництва, які дають всебічну оцінку використання всіх
ресурсів підприємства.

10. ВИСНОВКИ

У роботі проведено аналіз господарської діяльності
підприємства ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС ”.
На
підставі
рекомендації
отриманих
щодо
результатів,
вдосконалення
надано
управління
виробництва підприємства.
Підсумком даної роботи є результат розрахунків
системи показників ефективності виробництва на прикладі
ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС”.
English     Русский Rules