Тема бакалаврської роботи
Склад матеріальних ресурсів підприємства
Розподіл ринку пива серед основних виробників
Структура витрат ПрАТ «Оболонь» за елементами у 2016-2018 роках, %
Показники ділової активності ПрАТ «Оболонь» за 2016-2018 роки
Очікувані результати від реалізації заходів з оптимізації матеріальних витрат на ПрАТ «Оболонь», тис.грн.
324.57K
Category: economicseconomics

Напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві

1. Тема бакалаврської роботи

Напрями підвищення ефективності
використання матеріальних ресурсів на
підприємстві
на прикладі підприємства
ПрАТ «Оболонь».
Науковий керівник к.е.н., доц. Труш Ю.Л.
Виконала: Онуфрієва Н.О.

2.

Метою бакалаврської роботи є дослідження та
розробка напрямів підвищення ефективності
використання матеріальних ресурсів на ПрАТ
«Оболонь».
Предметом бакалаврської роботи є напрями
підвищення ефективності використання
матеріальних ресурсів на ПрАТ «Оболонь».
Об’єктом бакалаврської роботи є матеріальні
ресурси ПрАТ «Оболонь».
ПрАТ «Оболонь» -корпорація з виробництва пива,
безалкогольних та слабоалкогольних напоїв,
мінеральної води

3. Склад матеріальних ресурсів підприємства

4. Розподіл ринку пива серед основних виробників

5.

Динаміка техніко-економічних показників діяльності
ПрАТ «Оболонь» за 2016-2018 роки
Найменування показника
1
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції, тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції,
тис.грн.
Валовий прибуток, тис.грн.
Інші операційні доходи, тис.грн.
Адміністративні витрати, тис.грн.
Витрати на збут, тис.грн.
Інші операційні витрати, тис.грн.
Фінансовий результат від операційної
діяльності, тис.грн.
Чистий прибуток, тис.грн.
Витрати на 1 грн. чистої виручки від
реалізації, тис.грн.
Середньооблікова чисельність
працюючих, осіб
Продуктивність праці, тис.грн./чол.
Роки
Відхилення
абсолютне, од.
відносне, %
2017
2018
2017
2018
5
6
7
8
2016
2
2017
3
2018
4
4310214
4777539
5078764
467325
301225
10,8
6,3
3290800
3878473
4292370
587673
413897
17,9
10,7
1019414
899066
786393
-120348
-112673
-11,8
-12,5
62589
285569
968802
61663
88488
296579
612349
29144
85301
303955
675489
20451
25899
11010
-356453
-32519
-3187
7376
63140
-8693
41,4
3,9
-36,8
-52,7
-3,6
2,5
10,3
-29,8
-234031
49482
-128200
283513
-177682
-
-359,1
-885243
176580
-365420
1061823
-542000
-
-306,9
0,76
0,72
0,85
-0,0452
0,13
-5,9
17,7
2699
2602
2487
-97
-115
-3,6
-4,4
1597
1836
2042
239
206
15,0
11,2

6.

Обсяги виробництва продукції ПрАТ «Оболонь» в
натуральному вираженні у 2016-2018 роках, літрів
Вид продукції
2016
232024826
Пиво
Безалкогольні
103582512
напої
Мінеральна
та
62978167
питна вода
Промислові
14087222
товари
Сидр
1657320
Разом
414330047
Роки
2017
252163092
2018
268036293
Темп приросту, %
2017
2018
8,7
6,3
104343349
104488724
0,7
0,1
62171245
68144820
-1,3
9,6
13912446
13447245
-1,2
-3,3
2173820
434763953
181720
454298801
31,2
4,9
-91,6
4,5

7.

Показники ефективності використання основних засобів
ПрАТ «Оболонь»
Найменування
показника
Основні засоби,
тис.грн.
Фондовіддача,
грн./грн.
Фондомісткість,
грн./грн.
Фондо-озброєність
праці, грн./чол.
Оборотність
основних засобів,
рази
Термін обороту
основних засобів, дні
Коефіцієнт зносу
основних засобів
Коефіцієнт
придатності
основних засобів
Рівень
рентабельності
основних засобів, %
Роки
Відхилення
абсолютне, од.
відносне, %
2017
2018
2017
2018
2016
2017
2018
5421561
5141361
4867736
-280200
-273625
-5,2
-5,3
0,80
0,97
1,04
0,17
0,07
21,3
7,2
1,26
1,04
0,96
-0,22
-0,08
-17,5
-7,7
2009
1976
1957
-33
-19
-1,6
-1,0
0,79
0,95
1,01
0,16
0,06
20,3
6,3
457
378
355
-79
-23
-17,3
-6,1
0,54
0,57
0,59
0,03
0,02
5,6
3,5
0,46
0,43
0,41
-0,03
-0,02
-6,5
-4,7
-23,2
3,4
-16,3
26,6
-19,7
-114,7
-579,4

8.

Показники ефективності використання трудових
ресурсів ПрАТ «Оболонь»
Найменування
показника
Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції,
тис.грн.
Чистий прибуток,
тис.грн.
Середньооблікова
чисельність
працюючих, осіб
Продуктивність праці,
тис.грн./чол.
Рівень прибутку
(збитку) на одного
працівника, тис.грн.
Фонд заробітної плати,
тис.грн.
Середньомісячна
заробітна плата одного
працівника, грн.
Роки
Відхилення
абсолютне, од.
відносне, %
2017
2018
2017
2018
2016
2017
2018
4310214
4777539
5078764
467325
301225
10,8
6,3
-885243
176580
-365420
1061823
-542000
-
-306,9
2699
2602
2487
-97
-115
-3,6
-4,4
1597
1836
2042
239
206
15,0
11,2
-328
68
-147
396
-215
-
-
419131
448146
529153
29015
81007
6,9
18,1
12941
14353
17731
1412
3378
10,9
23,5

9.

Динаміка витрат ПрАТ «Оболонь» за елементами у
2016-2018 роках, тис.грн.
Роки
Стаття витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату
праці
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні
витрати
Разом
Темп приросту,
%
2017
2018
2016
2017
2018
2807074
2960495
3267238
5,5
10,4
419131
448146
529153
6,9
18,1
89353
95052
113058
6,4
18,9
702113
451790
457032
-35,7
1,2
709162
1107101
1296562
56,1
17,1
4726833
5062584
5663043
7,1
11,9

10. Структура витрат ПрАТ «Оболонь» за елементами у 2016-2018 роках, %

Структура витрат ПрАТ «Оболонь» за елементами у 20162018 роках, %
Роки
Стаття витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні
заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
Відхилення (+/)
2017
2018
-0,9
-0,8
0,0
0,5
2016
59,4
8,9
2017
58,5
8,9
2018
57,7
9,3
1,9
1,9
2,0
0,0
0,1
14,9
15,0
100
8,9
21,9
100
8,1
22,9
100
-5,9
6,9
0,0
-0,9
1,0
0,0

11.

Показники ліквідності ПрАТ «Оболонь» за 20162018 роки
Роки
Найменування Нормативн
показника
е значення 2016 2017 2018
Відхилення
абсолютне відносне, %
(+/-)
2017 2018 2017 2018
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності
Коефіцієнт
поточної
ліквідності
0,2-0,35
0,016 0,029 0,006 0,01 -0,023 85,4 -79,3
0,7-2
0,10
0,57
0,14
0,47 -0,43 476,3 -75,4
1-2,5
0,38
1,04
0,41
0,66 -0,63 171,9 -60,6

12.

Показники фінансової стійкості ПрАТ «Оболонь» за
2016-2018 роки
Найменування
показника
Коефіцієнт
забезпечення
оборотних активів
власними коштами
Коефіцієнт
забезпечення запасів
власними коштами
Коефіцієнт
маневреності ВК
Коефіцієнт мобільності
Індекс постійного
активу
Коефіцієнт фінансової
стабільності
Коефіцієнт фінансової
незалежності
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт
фінансового ризику
Коефіцієнт фінансової
стійкості
Значення по роках
Відхилення
абсолютне (+/-)
відносне, %
2017
2018
2017
2018
Нормативне
значення
2016
2017
2018
≥ 0,1
-2,65
-1,63
-2,64
1,02
-1,01
-38,4
62,0
0,5-0,8
-3,58
-3,63
-4,06
-0,05
-0,43
1,3
11,8
0,3-0,5
-1,36
-1,09
-1,4
0,27
-0,31
-19,9
28,4
Збільшення
0,22
0,32
0,22
0,10
-0,1
46,8
-31,3
≥ 0,5
2,36
2,09
2,4
-0,27
0,31
-11,5
14,8
Збільшення
0,53
0,57
0,52
0,04
-0,05
6,7
-8,8
˃0,5
0,35
0,36
0,34
0,01
-0,02
4,3
-5,6
˂0,5
0,65
0,64
0,66
-0,01
0,02
-2,3
3,1
<2
1,87
1,76
1,93
-0,12
0,17
-6,3
9,7
0,75-0,9
0,53
0,77
0,55
0,23
-0,22
43,9
-28,6

13.

Показники рентабельності ПрАТ «Оболонь» за
2016-2018 роки, %
Показник
Рентабельність активів
Рентабельність власного капіталу
Рентабельність реалізованої
продукції за валовим прибутком
Рентабельність реалізованої
продукції за операційним
прибутком
Рентабельність реалізованої
продукції за чистим прибутком
Роки
Абсолютне
відхилення
2017р. 2018р.
15,9
-8,6
45,3
-24,6
2016
-13,3
-38,2
2017
2,6
7,1
2018
-6,0
-17,5
23,7
28,2
15,5
4,5
-12,7
-5,4
1,0
-2,5
6,4
-3,5
-20,5
3,4
-7,2
23,9
-10,6

14. Показники ділової активності ПрАТ «Оболонь» за 2016-2018 роки

Показники ділової активності ПрАТ «Оболонь» за 20162018 роки
Найменування показника
2016
2017
2018
Відхилення
абсолютне
відносне, %
2017
2018
2017
2018
3,62
2,98
3,67
-0,64
0,69
-17,7
23,2
99
121
98
21
-23
21,5
-19,0
25,40
16,66
20,26
-8,74
3,6
-34,4
21,6
14
22
18
7
-4
52,4
-18,2
4,67
4,29
4,64
-0,38
0,35
-8,1
8,2
77
84
78
7
-6
8,9
-7,1
Коефіцієнт оборотності запасів
4,89
6,61
6,91
1,72
0,3
35,3
4,5
Термін оборотності запасів, днів
74
54
52
-19
-2
-26,1
-3,7
Коефіцієнт оборотності активів
0,65
0,72
0,78
0,07
0,06
11,5
8,3
Термін оборотності активів, днів
557
499
460
-58
-39
-10,3
-7,8
Коефіцієнт оборотності оборотних
коштів
Термін оборотності оборотних коштів,
днів
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
Період оборотності дебіторської
заборгованості, днів
Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
Термін оборотності кредиторської
заборгованості, днів
Значення по роках

15.

Показники ефективності використання матеріальних
ресурсів ПрАТ «Оболонь»
Найменування
показника
Обсяг виробництва,
тис.грн
Матеріальні витрати,
тис.грн.
Матеріаловіддача, грн..
Матеріалоємність, грн.
Питома вага
матеріальних ресурсів у
собівартості продукції,
%
Роки
Темп приросту,
%
2017/
2018/
2016
2017
2016
2017
2018
4310214
4777539
5078764
10,8
6,3
2807074
2960495
3267238
5,5
10,4
1,54
0,65
1,61
0,62
1,55
0,64
5,1
-4,9
-3,7
3,8
85,30
76,33
76,12
-10,5
-0,3

16. Очікувані результати від реалізації заходів з оптимізації матеріальних витрат на ПрАТ «Оболонь», тис.грн.

Статті доходів/витрат
Приріст чистого доходу від реалізації продукції
Інвестиції (витрати на реалізацію заходу)
Собівартості реалізованої продукції
Приріст валового прибутку
Приріст інших операційних витрат
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток (18%)
Приріст чистого прибутку (Грошовий потік на кінець року за
результатами реалізації проекту)
Значення
558664
43200
440160
75304
1360
76664
13800
62864

17.

Вплив запропонованих заходів на техніко-економічні
показники діяльності ПрАТ «Оболонь»
Показники
Чистий дохід від реалізації
продукції, тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції,
тис.грн.
Валовий прибуток, тис.грн.
Чистий прибуток (збиток),тис.грн.
Матеріальні витрати, тис.грн.
Маетріалоємність, грн.
Матеріаловіддача, грн.
Продуктивність праці, тис.грн.
Витрати на реалізацію проекту,
тис.грн.
Індекс прибутковості
Термін окупності, років
Чистий економічний ефект, тис.грн.
До впровадження
(2018 рік)
Після
впровадження
Абсолютне
відхилення
5078764
5637428
558664
4292370
4732530
440160
786393
-365420
3267238
0,64
1,55
2042
904898
62864
3551580
0,63
1,59
2267
118505
428284
284342
-0,01
0,04
225
-
43200
43200
-
1,22
0,82
(10 місяців)
19664
-
-
-
19664

18.

Дякую за увагу !
English     Русский Rules