161.00K
Category: economicseconomics

Формування та використання виробничого потенціалу підприємства

1.

Дипломна робота
на тему:
«Формування та використання
виробничого потенціалу підприємства»
Здобувачка вищої освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
Хорошун Тетяна Анатоліївна
Науковий керівник:
канд.екон.наук., доц.
Новікова Людмила Флорівна

2.

Слайд 2
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.Виробничий потенціал як економічна категорія
1.2.Складові виробничого потенціалу підприємства: характерні ознаки та властивості
1.3.Формування та використання виробничого потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "А.В.К."
2.1.Організаційно-економічна характеристика ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."
2.2.Аналіз основних техніко-економічних показників ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."
2.3.Оцінка виробничого потенціалу ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К."
3.1.Стратегічні напрямки вдосконалення політики управління виробничим потенціалом
підприємства ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."
3.2.Формування політики формування та використання виробничих ресурсів на основі
тенденцій зміни вартості виробничого потенціалу ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

3.

Слайд 3
Метою дипломної роботи є дослідження
формування та використання
виробничого потенціалу підприємства
та розробка пропозицій стосовно його
зміцнення.
Об’єктом дослідження є виробничий
потенціал підприємства.
Предмет дослідження – формування та
використання виробничого потенціалу
підприємства.

4.

Слайд 4
Аналіз вибіркових техніко-економічних показників ПАТ "КФ"А.В.К." (2014-2016 рр.)
Роки
Показник
Відх. від поп. року
2014
2015
2016
2015
2016
Середньорічна вартість активів, тис. грн.
229411
285540
384449
56129,5
98909
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.
190944
193705,5
186646
2761,5
-7060
Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн.
168012
184216
183276
16204
-940,5
Реалізовано продукції, тис. грн.
338352
310722
434188
-27630
123466
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
305798
287564
413277
-18234
125713
Матеріальні витрати, тис. грн.
60660
68272
162018
7612
93746
Витрати на оплату праці, тис. грн.
75894
65513
87724
-10381
22211
Чисельність працюючих, чол.
1489
1470
1649
-19
179
Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.
1162
1160
1234
-2
74
Чистий прибуток, тис. грн.
1704
-4410
-578
-6114
3832
Фондовіддача
1,77
1,60
2,33
-0,17
0,72
Фондомісткість
0,56
0,62
0,43
0,059
-0,19
Фондоозброєність
128,24
131,77
113,19
3,53
-18,58
Продуктивність праці персоналу, тис. грн. / чол.
227,23
211,38
263,30
-15,85
51,92
Продуктивність праці пром.-вир. персоналу, тис. грн. / чол.
291,18
267,86
351,85
-23,32
83,99
Матеріаломісткість продукції, %
17,93
21,97
37,32
4,04
15,34
Середня заробітна плата, грн.
50969,8
44566,7
53198,3
-6403,1
8631,6
Рентабельність продукції, %
0,56
-1,53
-0,14
-2,09
1,39
Рентабельність активів, %
0,74
-1,54
-0,15
-2,28
1,39
Рентабельність власного капіталу, %
1,01
-2,39
-0,31
-3,4
2,08

5.

Слайд 5
Динаміка коефіцієнтів зносу, придатності, відновлення, вибуття та приросту
основних виробничих фондів ПАТ "КФ "А.В.К."
2014
1,00
0,90
2015
2016
0,87
0,81
0,80
0,60
0,40
0,20
0,19
0,10
0,14
0,13
0,03
0,03
0,05 0,04
0,10
0
0,00
Коефіцієнт
зносу
-0,20
Коєфіцієнт
придатності
Коефіцієнт
відновлення
Коефіцієнт
вибуття
-0,01
0,03
Коефіцієнт
приросту

6.

Слайд 6
Динаміка коефіцієнту реальної вартості майна ПАТ "КФ "А.В.К."
1,00
0,90
0,89
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2014
2015
2016

7.

Слайд 7
Динаміка вибіркових показників ефективності використання нематеріальних
активів ПАТ "КФ "А.В.К."
Прибутковість нематеріальних активів
Фондовіддача нематеріальних активів
Коефіцієнт виробничої віддачі нематеріальних
6000
5000
4879
4000
4096
2526
3000
2038
2000
1824
2150
1000
0
198
2014
188
235
2015
2016

8.

Слайд 8
Динаміка структури необоротних та оборотних активів ПАТ "КФ "А.В.К."
Необоротні активи
Оборотні активи
100%
14
90%
80%
45
56
70%
60%
50%
40%
86
55
30%
20%
44
10%
0%
2014
2015
2016

9.

Слайд 9
Аналіз оборотності оборотних активів ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."
(2014-2016 рр.)

з/п
Відхилення від
попереднього
року
Роки
Показники
2014
2015
2016
2015
2016
1.
Чистий дохід від реалізації продукції
338352
310722
434188
-27630
123466
2.
Середньорічний обсяг оборотних активів
38280,5
91690
197698
53410
106008
3.
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
(с.1 / с.2)
8,8
3,4
2,2
-5,4
-1,2
4.
Тривалість одного обороту оборотних
активів в днях (365 / с.3)
41
108
166
66
58
5.
Коефіцієнт завантаження оборотних
активів (с.2 / с.1)
0,11
0,30
0,46
0,18
0,16
6.
Одноденна сума виручки від реалізації
продукції, тис. грн. (с.1 / 365)
926,99
851,29
1189,56
-75,70
338,26
7.
Додатково залучено оборотних активів в
оборот внаслідок уповільнення їх
зростання, тис. грн. (с.6 (р.4-5) х с.4 (р.6-7))
56536
69574

10.

Слайд 10
Динаміка вибіркових показників потенціалу персоналу ПАТ "КФ "А.В.К."
Продаж на одного працівника
Випуск на одного працівника
Матеріальні витрати на одного працівника
300,0
120,0
263,3
250,0
98,3
227,2
205,4
200,0
211,4
250,6
195,6
80,0
150,0
100,0
100,0
60,0
40,7
46,4
40,0
50,0
20,0
0,0
0,0
2014
2015
2016

11.

Слайд 11
Аналіз показників рентабельності ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." (20142016 рр.)

з/п
Відхилення від
попереднього року
Роки
Показники
2014
2015
2016
2015
2016
1.
Рентабельність активів
0,74
-1,54
-0,15
-2,29
1,39
2.
Рентабельність оборотних
активів
4,45
-4,81
-0,29
-9,26
4,52
3.
Рентабельність основних
засобів
0,89
-2,28
-0,31
-3,17
1,97
4.
Рентабельність власного
капіталу
1,01
-2,39
-0,32
-3,41
2,08
5.
Рентабельність за валовим
прибутком
9,62
7,45
4,82
-2,17
-2,64
6.
Рентабельність за чистим
прибутком
0,50
-1,42
-0,13
-1,92
1,29
7.
Операційна рентабельність
1,28
-1,51
0,14
-2,79
1,66

12.

Слайд 12
Структура виробничого потенціалу підприємства з урахуванням
взаємозв’язку між ринковим середовищем та менеджментом підприємства
Стратегічні напрямки
вдосконалення політики
управління виробничим
потенціалом підприємства
ПАТ "Кондитерська
фабрика "А.В.К.":
1). Збільшення асортименту
дешевої, але якісної
продукції для внутрішніх
споживачів.
2). Пошук нових ринків збуту за
межами країни, тобто
нарощення експорту
продукції високої якості.
3). Впровадження екологічного
менеджменту та соціальної
відповідальності.
ПОТЕНЦІАЛ 1-ГО
РІВНЯ
(зовнішня складова)
ПОТЕНЦІАЛ 2-ГО
РІВНЯ
(внутрішня складова)
ВИРОБНИЧИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ЯКОСТІ
ПРОДУКТУ
ІННОВАЦІЙНИЙ
ВИРОБНИЧИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ВИРОБНИЧИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ВАРТОСТІ
ПРОДУКТУ
ПОТЕНЦІАЛ
ВИРОБНИЧОЇ
ГНУЧКОСТІ
ВИРОБНИЧИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ДОСТАВКИ
ПРОДУКТУ
ПОТЕНЦІАЛ
ВІДТВОРЕННЯ

13.

Слайд 13
Методика аналізу вартості виробничого потенціалу підприємства
Структура
виробничого
потенціалу
Інтеграційний показник
Інформація
Вартість інформації = залишок грошових активів на кінець періоду + чистий
прибуток звичайної діяльності.
Промислововиробничий
персонал
Вартість промислово-виробничого персоналу = фонд заробітної плати
промислово-виробничого персоналу + витрати на навчання кадрів
промислово-виробничого персоналу + витрати, пов’язані з перепідготовкою
промислово-виробничого персоналу + витрати з підвищення кваліфікації
промислово-виробничого персоналу.
Основні
виробничі фонди
Вартість основних виробничих фондів = середньорічна балансова вартість
основних виробничих фондів + витрати на модернізацію основних
виробничих фондів.
Енергетичні
ресурси
Витрати енергетичних ресурсів = вартість спожитої обладнанням
електроенергії х кількість спожитої обладнанням електроенергії.
Технологія
Вартість технології = вартість матеріальних витрат підприємства +
амортизаційні відрахування підприємства.

14.

Слайд 14
Динаміка структури вартості виробничого потенціалу ПАТ "КФ "А.В.К."
Вартість інформації
Вартість промислово-виробничого персоналу
Вартість основних виробничих фондів
Витрати енергетичних ресурсів
Вартість технології
250000
218865
199226
196700
тис. грн.
200000
150000
100000
50000
0
80003
75025
6800
10142,2
2014
85827
87040
65052,2
6603
11937
2015
7182
13227,6
2016
179451

15.

Слайд 15
Динаміка вартості виробничого потенціалу ПАТ "КФ "А.В.К."
483600,6
390835,2
368645,2
500000
450000
400000
тис. грн.
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2014
2015
2016

16.

Дякую за увагу!
Доповідь
закінчено!
English     Русский Rules