14.32M
Category: historyhistory

Національно-державне відродження українського народу

1.

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА, КУЛЬТУРИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

2.

МЕТА
1.ПОКАЗАТИ
МІСЦЕ
ТА
РОЛЬ
ІСТОРИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИБОРЕНЯЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.
2.З'ЯСУВАТИ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ
ПОБУДОВИ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
МОДЕЛІ ДЕРЖАВИ
АКТУАЛЬНІСТЬ
ПОЛЯГАЄ В НЕОБХІДНОСТІ СПЕЦІАЛИСТА З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ:
1. АНАЛІЗУВАТИ
Й
ОЦІНЮВАТИ
ЯВИЩА
СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В
КОНТЕСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ;
2. ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ;
3. ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯНИНА Й ПАТРІОТА
УКРАЇНИ.

3.

ПЛАН
1. ПОЛІТИКА «ПЕРЕБУДОВИ» ТА ЇЇ
КРИЗА
(1985–1991
рр.)
ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ.
2. ПОГЛИБЛЕННЯ
СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНОЇ
ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ
КРИЗИ В 1990-х рр.
3. ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ ПОЧАТКУ
XXI СТ. (самоопрацювання)

4.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. БОЙКО О.Д. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. – К., 1999.
2. БОРИСЕНКО В. КУРС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. – К.,
1997. – С. 178 – 181, 215 – 227.
3. ГРАБОВСЬКИЙ С., СТАВРОПРОЯЖ С., ШКЛЯР Л.
НАРИС
З
ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. – К., 1995.
4. КАДЕНЮК О.С., ВІТКО Д.О. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:
КУРС ЛЕКЦІЙ. – ТЕРНОПІЛЬ, 2001.
5. КАДЕНЮК О.С. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. – КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ, 2005. – С.284 – 296.
6. СИМЧИШИН М. ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ. – К., 1993.

5.

ПИТАННЯ
1.
ПОЛІТИКА
«ПЕРЕБУДОВИ» ТА ЇЇ КРИЗА
(1985–1991
рр.)
ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

6.

ПРИЧИНИ «ПЕРЕБУДОВИ»
СТАГНАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ,
НАРОСТАННЯ
НАУКОВОТЕХНІЧНОГО
ВІДСТАВАННЯ ВІД ЗАХОДУ,
ПРОВАЛИ В СОЦІАЛЬНІЙ
СФЕРІ
АПАТІЯ
ТА
НЕГАТИВНІ ЯВИЩА В
ДУХОВНІЙ
СФЕРІ
СУСПІЛЬСТВА
ПОЛІТИЧНА КРИЗА, ЯКА ВИРАЗИЛАСЯ У
РОЗКЛАДАННІ
КЕРІВНИЦТВА,
В
ЙОГО
НЕЗДАТНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКОНОМІЧНИЙ
ПРОГРЕС, У ЗРОЩЕННІ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ
НОМЕНКЛАТУРИ
З
ДІЛКАМИ
ТІНЬОВОЇ
ЕКОНОМІКИ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ, ЩО ПРИЗВЕЛО
ДО ФОРМУВАННЯ В СЕРЕДИНІ 1980-Х РР.
СТІЙКИХ МАФІОЗНИХ УГРУПОВАНЬ
ПРИХІД ДО КЕРІВНИЦТВА
КРАЇНИ МОЛОДИХ ПОЛІТИКІВ
(М. С. ГОРБАЧОВ, М. І.
РИЖКОВ, О. М. ЯКОВЛЄВ, Е. А.
ШЕВАРНАДЗЕ),
ЯКІ
НЕ
ТІЛЬКИ ПРАГНУЛИ ЗМІЦНИТИ
ВЛАСНУ
ВЛАДУ,
А
Й
ВИСТУПАЛИ ЗА ОНОВЛЕННЯ
ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

7.

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ
ПРИСКОРЕННЯ
ТЕМПІВ
ЕКОНОМІЧНОГО І СУСПІЛЬНОГО
РОЗВИТКУ (квітень 1985)
ЗМЕНШЕННЯ
ФІНАНСУВАННЯ
ВАЖКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ,
ГАЛЬМУВАННЯ ГОНКИ ОЗБРОЄНЬ
ВИПРАВЛЕННЯ
ДЕФОРМАЦІЙ,
ЗУМОВЛЕНИХ
КОМАНДНОАДМІНІСТРАТИВНО СИСТЕМОЮ
АНТИАЛКОГОЛЬНА
КАМПАНІЯ
Реформа трьох «С»: самостійність, самоокупність, самофінансування. ПІДПРИЄМСТВА
ОТРИМАЛИ МОЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНО ПЛАНУВАТИ ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
УКЛАДАТИ КОНТРАКТИ ЗІ СВОЇМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І СПОЖИВАЧАМИ БЕЗ
ПОСЕРЕДНИЦТВА ДЕРЖПЛАНУ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ – ЗАПРОВАДЖУВАЛАСЯ НОВА АДМІНІСТРАТИВНА
ЛАНКА УПРАВЛІННЯ – ДЕРЖАГРОПРОМ, РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНОГО ТА СІМЕЙНОГО
ПІДРЯДІВ,
СТВОРЕННЯ
АГРОКОМБІНАТІВ,
АГРОФІРМ,
АГРАРНИХ
ЦЕХІВ,
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
ГОЛОВНА МЕТА РЕФОРМИ ПОЛЯГАЛА В ПОЄДНАННІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ПЛАНУВАННЯ З НАДАННЯМ ПІДПРИЄМСТВАМ ПЕВНОЇ СВОБОДИ ДІЙ

8.

ПОЛІТИЧНА РЕФОРМА
ПОЛІПШЕННЯ ВІДНОСИН
КАПІТАЛІСТИЧНИМИ
ДЕРЖАВАМИ
ІЗ
З’ЯВИВСЯ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ В
ПІДТРИМКУ
ПЕРЕБУДОВИ,
ВИНИКЛИ НЕФОРМАЛЬНІ ГРУПИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ
В БЕРЕЗНІ 1990 Р. ВИЛУЧЕНО ІЗ КОНСТИТУЦІЇ СРСР СТ. 6 ПРО “КЕРІВНУ І
СПРЯМОВУЮЧУ РОЛЬ КПРС”, ЩО ПОКЛАЛО ПОЧАТОК ВИНИКНЕННЮ НОВИХ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
СУСПІЛЬНІ РЕФОРМИ
ПРИПИНИЛИСЯ ПОЛІТИЧНІ
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
ПОМ'ЯКШЕННЯ ЦЕНЗУРИ
ПОЛІТИКА ГЛАСНОСТІ ПІДГОТУВАЛА ОСНОВУ ДЛЯ СПРАВЖНЬОЇ
СВОБОДИ СЛОВА, ДРУКУ, ДУМКИ

9.

КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС ЧАСІВ «ПЕРЕБУДОВИ» (1985 – 1991)
АКТИВНА БОРОТЬБА ЗА ПІДНЕСЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ
АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ ПРО ПОСТАТІ
І.С. МАЗЕПИ, М.С. ГРУШЕВСЬКОГО, П.П. СКОРОПАДСЬКОГО,
С.В. ПЕТЛЮРИ, РОЛІ ТА МІСЦЯ ОУН І УПА В ІСТОРІЇ КРАЇНИ
ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ПЕРШІ КОНТАКТИ З
ДІАСПОРОЮ
ПУБЛІКАЦІЯ ПЕРШИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО
ГОЛОДОМОР 1932 – 1933 рр.
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ПОДІЛ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПО
ВІДНОШЕННЮ ДО РЕФОРМ
КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ У СТАВЛЕННІ ДЕРЖАВИ ДО
РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ
АКТИВНА
УЧАСТЬ
ТВОРЧОЇ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
В
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПАРТІЙНОМУ БУДІВНИЦТВІ ОПОЗИЦІЙНИХ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І РУХІВ
СКАСУВАННЯ ЦЕНЗУРИ Й ІДЕОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
У ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІ

10.

ПІДСУМКИ «ГОРБАЧОВСЬКОЇ ЕПОХІ»
РУЙНУВАННЯ
"ЗАЛІЗНОЇ
ЗАВІСИ",
ПРИПИНЕННЯ
ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
ЗАКІНЧЕННЯ
ПРОТИСТОЯННЯ
ВИВЕДЕННЯ
АФГАНІСТАНУ
ЛІКВІДАЦІЯ МОНОПОЛІЇ НА
ВЛАДУ КПРС
ВІЙСЬК
З
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО В
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИБОРІВ
ІСТОРІЇ
ЯДЕРНОГО
КРАЇНИ
ВІЛЬНИХ
ГЛАСНІСТЬ-КЛЮЧОВЕ СЛОВО ПЕРЕБУДОВИ
19-21 СЕРПНЯ 1991 Р. У МОСКВІ ЗДІЙСНЕНО СПРОБУ
ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНОВИЩА (ДКНС)

11.

1990 – 1991 РР. – ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
1 ГРУДНЯ 1991 Р. – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
РЕФЕРЕНДУМ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ АКТА
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ДІСТАВ ПІДТРИМКУ 90 % ГРОМАДЯН. ОБРАННЯ
Л. КРАВЧУКА ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
24 СЕРПНЯ 1991 Р. НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ ВР
УКРАЇНИ, НА ЯКІЙ РОЗГЛЯДАЛИ ПОЛІТИЧНУ
СИТУАЦІЮ В РЕСПУБЛІЦІ КОНСТИТУЦІЙНОЮ
БІЛЬШІСТЮ
БУЛО
ЗАТВЕРДЖЕНО
АКТ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
17 БЕРЕЗНЯ 1991 Р. ВІДБУВСЯ РЕФЕРЕНДУМ ПРО
ДОЛЮ СОЮЗУ ЯК ОНОВЛЕНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 70 %
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРОГОЛОСУВАЛА “ЗА”
ОНОВЛЕНИЙ СОЮЗ
16 ЛИПНЯ 1990 Р. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДИЛА ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ДЕРЖАВНИЙ
СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
2 СЕРПНЯ 1990 Р. ПРИЙНЯТИЙ ЗАКОН “ПРО
ЕКОНОМІЧНУ САМОСТІЙНІСТЬ УРСР”

12.

ВИСНОВОК
ВНАСЛІДОК ПОЛІТИКИ «ПЕРЕБУДОВИ»
СТВОРЕНІ УМОВИ З ОДНОГО БОКУ ДЛЯ
КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНОГО
ПІДНЕСЕННЯ,
З
ІНШОГО

РАЗБАЛАНСУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ТА
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРІ

13.

ПИТАННЯ
2.
ПОГЛИБЛЕННЯ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В 1990-х рр.

14.

1991-1992 – ПЕРШІ КРОКИ
НАЗВА ДЕРЖАВИ
«УКРАЇНА»,
НОВА СИМВОЛІКА
РОЗРИВ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВЯЗКІВ
ІЗ КРАЇНАМИ КОЛИШНЬОГО СРСР
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
КУПОНІВ
ЗАГОСТРЕННЯ КОНФЛІКТУ З
РФ З ПИТАНЬ
ПРИНАЛЕЖНОСТІ КРИМУ,
РОЗПОДІЛУ
ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ
АКТИВНА УКРАЇНІЗАЦІЯ
ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
ВВЕДЕННЯ РИНКОВИХ ЦІН

15.

1993 – ЕКОНОМІЧНА КРИЗА
ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ
ТИМЧАСОВА
БАЗУВАННЯ
ФЛОТУ
УГОДА
ПРО
ЧОРНОМОРСЬКОГО
МАСОВІ
СТРАЙКИ
ШАХТАРІВ
ДОНБАСУ – ПЕРШІ ЗАКЛИКИ ДО
СЕПАРАТИЗМУ
ЗАГОСТРЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОЇ ОБСТАНОВКИ
ТИМЧАСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УРЯДОМ
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКОГО

16.

1994 – ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВИ
05.12. - БУДАПЕШТСЬКИЙ
МЕМОРАНДУМ ПРО ВІДМОВУ
ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ
27.03. - ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ
У ВЕРХОВНУ РАДУ –
ПЕРЕМОГА ЛІВИХ СИЛ
10.07. - ОБРАННЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
Л.Д. КУЧМИ
ПОЛІТИКА БАГАТОВЕКТОРНОСТІ
– ГЕОПОЛІТИЧНОГО
КОМПРОМІСУ
«ПРОЇДАННЯ» КРЕДИТІВ УРЯДАМИ

17.

1996 – КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
28 ЧЕРВНЯ - ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ. УКРАЇНА –
ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА
ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ У
ПРОМИСЛОВІСТЬ
КОНФЛІКТИ МІЖ
ФІНАНСОВОПРОМИСЛОВИМИ ГРУПАМИ
16.09. – ГРОШЕВА РЕФОРМА. ВВЕДЕННЯ ГРИВНІ

18.

КІНЕЦЬ 1990-х – ПОСТРАДЯНСЬКА СТАБІЛІЗАЦІЯ
65 ТИС. ПІДПРИЄМСТВ
ЗМІНИЛИ ФОРМУ ВЛАСНОСТІ,
70 % ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ВИРОБЛАЄТЬСЯ НА
НЕДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
1999 УРЯД ЮЩЕНК А
ЗАПРОВАДИВ ЖОРСТКИЙ
КУРС НА ЗМІЦНЕННЯ
ПОЗИЦІЙ ДЕРЖАВИ В
КЛЮЧОВИХ, СТРАТЕГІЧНИХ
ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
ПІЛЬГОВЕ
ОПОДАТКУВАННЯ,
ПОГАШЕННЯ
ЗАБОРГОВАНОСТІ З
ПЕНСІЙ, ЗМЕНШЕННЯ
ЗВОНІШНЬГО БОРГУ,
ЗРОСТАННЯ ВВП
ПОЛІТ У КОСМОС
Л. КАДЕНЮКА

19.

ВИСНОВОК
ОБ'ЄКТИВНІ
УМОВИ
РОЗРИВУ
ЕКОНОМІЧНИХ
ЗВ'ЯЗКІВ
ВНАСЛІДОК
РОЗВАЛУ
ЄДИНОГО
ГОСПОДАРСЬКОФІНАНСОВОГО
МЕХАНІЗМУ
СРСР
ПРИЗВЕЛИ ДО РУЙНІВНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ
ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ.
ВНАСЛІДОК
КОМПЛЕКСУ РІШУЧИХ ЗАХОДІВ УДАЛОСЯ
СТАБІЛІЗУВАТИ
ОСНОВНІ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

20.

ПИТАННЯ
3.
ДЕРЖАВОТВОРЧІ
ПРОЦЕСИ
ПОЧАТКУ
XXI
СТ.
(самостійний розгляд)

21.

2000–2003 рр. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ.
ПОЛІТИЧНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ
2000-2003 - ВПЕРШЕ ЗА РОКИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ПОЧАТОК
ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ
09. – 11. 2000 – ЗНИКНЕННЯ
Г. ГОНГАДЗЕ. КАСЕТНИЙ
СКАНДАЛ
15.12.2000 – 09.03.2001 – АКЦІЯ
«УКРАЇНА БЕЗ КУЧМИ»
ВЕСНА 2002 – СКАНДАЛ
НАВКОЛО «КОЛЬЧУГИ»
2003 – КОНФЛІКТ НАВКОЛО о. КОСА ТУЗЛА

22.

2004 – 2005 РР. – ПОМЕРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ
КАМПАНІЯ ПРОТЕСТІВ, МІТИНГІВ, ПІКЕТІВ, СТРАЙКІВ ТА ІНШИХ АКТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕПОКОРИ В УКРАЇНІ, ОРГАНІЗОВАНА І ПРОВЕДЕНА
ПРИХИЛЬНИКАМИ В. ЮЩЕНКА, ОСНОВНОГО КАНДИДАТА ВІД ОПОЗИЦІЇ НА
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ У ЛИСТОПАДІ — ГРУДНІ 2004 Р., ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ ПОПЕРЕДНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЗГІДНО З
ЯКИМИ НІБИТО ПЕРЕМІГ ЙОГО СУПЕРНИК — В. ЯНУКОВИЧ. АКЦІЯ ПОЧАЛАСЯ 22
ЛИСТОПАДА 2004 ЯК РЕАКЦІЯ НА МАСОВІ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА
РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРІВ
2004 – РЕКОРДНІ ТЕМПИ РОСТУ
ВВП – 13%
ВНАСЛІДОК
КОМПРОМІСУ,
ДОСЯГНУТОГО
ФРАКЦІЯМИ
ВЕРХОВНОЇ
РАДИ,
ПІСЛЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВТОРНОГО ДРУГОГО ТУРУ
ВИБОРІВ
БУЛИ
ПРИЙНЯТІ
ЗМІНИ
ДО
КОНСТИТУЦІЇ,
ЯКІ
ОТРИМАЛИ
НАЗВУ
КОНСТИТУЦІЙНА
РЕФОРМА
2004.
КОНСТИТУЦІЙНА
РЕФОРМА
ЗМЕНШИЛА
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ГОЛОСУВАННЯ
У
ПОВТОРНОМУ ДРУГОМУ
ТУРІ ВИБОРІВ ПЕРЕМОГУ
ЗДОБУВ ВІКТОР ЮЩЕНКО

23.

2005 – 2010 НОВИЙ КУРС
КУРС НА ІНТЕГРАЦІЮ С ЄС, НАТО
21 ЛЮТОГО 2005 Р. В БРЮССЕЛІ ПІДПИСАНО ПЛАН ДІЙ
УКРАЇНА-ЄС
2008 – ПРОВАЛ ПЛАНУ ДІЙ З ЧЛЕНСТВА В НАТО НА
БУХАРЕСТСЬКОМУ САМІТІ
В.А. ЮЩЕНКО
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПОЛІТИКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
СПРОБИ ПОБУДОВИ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
2008 – 2009 рр. «ГАЗОВІ ВІЙНИ»
РАЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНАСЛІДОК
ДЕЗОРГАНІЗАЦІОННИХ ДІЙ УЧАСНИКІВ «ПОМЕРАНЧОВОЇ» КОМАНДИ –
РОЗВАЛ КОАЛІЦІЇ

24.

2010 – 2014 рр. – ПОВЕРНЕННЯ ДО
БАГАТОВЕКТОРНОСТІ
В.Ф. ЯНУКОВИЧ – ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ З
25 ЛЮТОГО 2010 ДО 22 ЛЮТОГО 2014
СКАСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 2004
21.04. 2010 – ХАРКІВСЬКІ УГОДИ
ЧЕРВЕНЬ 2011 – СУД НАД Ю. ТИМОШЕНКО
КОРУПЦІЙНІ СКАНДАЛИ РОДИНИ В. ЯНУКОВИЧА
2012 – ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ (ЄВРО – 2012)
28—29 ЛИСТОПАДА 2013 Р. НА САМІТІ ГЛАВ ДЕРЖАВ У ВІЛЬНЮСІ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕ ПІДПИСАВ УГОДУ
ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОСОЮЗОМ[134], ЩО
ВИКЛИКАЛО БУРХЛИВІ НЕГАТИВНІ РЕАКЦІЇ ЗАХОДУ ТА УКРАЇНИ,
ДОДАВШИ ЩЕ БІЛЬШИХ МАСШТАБІВ ЄВРОМАЙДАНУ

25.

Листопад 2013 – лютий 2014 – «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ»
КОНСОЛІДАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА НАВКОЛО ІДЕЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ СПРИЯЛА
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ КРИЗИ ПРАВЛЯЧОЇ
ВЛАДИ. ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПІД
ЧАС ЄВРОМАЙДАНУ ВІДБУЛАСЯ ЕСКАЛАЦІЯ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
НАПРУГИ
ТА
РАДИКАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОВАЛЕННЯ ВЛАДИ
ОКУПАЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА м. СЕВАСТОПОЛЯ РОСІЄЮ —
ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ РОСІЇ, СПРЯМОВАНА НА НАСИЛЬНИЦЬКЕ ПРОТИПРАВНЕ
ВІДТОРГНЕННЯ КРИМСЬКОЇ АВТОНОМІЇ ТА СЕВАСТОПОЛЯ ВІД УКРАЇНИ ТА ЇХ
ПРИЄДНАННЯ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПРАВАХ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ, ЩО БУЛО ЗДІЙСНЕНО ПРОТЯГОМ БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ,25 ТРАВНЯ 2014 Р. БУЛО ОБРАНО
П.О. ПОРОШЕНКА
ВІЙНА
НА
СХОДІ
УКРАЇНИ—
ВІЙСЬКОВИЙ
КОНФЛІКТ,
РОЗПОЧАТИЙ
РОСІЙСЬКИМИ
ЗАГОНАМИ, ЯКІ ВТОРГЛИСЯ У КВІТНІ 2014 РОКУ НА
ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО
ДОНБАСУ
ПІСЛЯ
ЗАХОПЛЕННЯ РОСІЄЮ КРИМУ

26.

ВИСНОВОК
РОЗВИТОК СУПЕРЕЧЛИВИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ ПЕРШОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ XX СТОЛІТТЯ
ОБУМОВИВ РІЗНОВЕКТОРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБРАННЯ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ
МАЙБУТНОГО,
ЩО
ВИКЛИКАЛО
РЕВОЛЮЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
В
УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ.
ВІДМОВА
ВІД
БАГАТОВЕКТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ СПРОВОКУВАЛИ ЗБРОЙНУ
АГРЕСІЮ З БОКУ РФ

27.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
СКЛАДНИЙ ТА СУПЕРЕЧЛИВИЙ ПРОЦЕС
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
СВІДЧИТЬ
ПРО
ОБ'ЄКТИВНІ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ШЛЯХУ
НАЦІЇ, ЇЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА ЗДОБУТТЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ТА
ПОБУДОВИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ,
ДЕМОКРАТИЧНОЇ,
СОЦІАЛЬНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
English     Русский Rules