план
Література
Проголошення незалежності України. Державотворчий процес
Соціально-економічний розвиток
перехід від командної до ринкової економіки
радикальні економічні реформи
Зміст перетворень
Вихід з економічної кризи
Політичний розвиток
Леонід Макарович Кравчук (1991-1994)
Леонід Данилович Кучма (1994-2004)
«Помаранчева революція» 2004 р.
Віктор Андрійович Ющенко (2005-2010)
Віктор Федорович Янукович (2010-2014)
«Євромайдан» 2013-2014
Зовнішня політика України
Відносини з європейськими країнами
Відносини з європейськими країнами
Україна і СНД
Україно-російські відносини
Україно-російські відносини
Відносини з США
Стосунки з НАТО.
Стосунки з НАТО.
Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури.
Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури.
Підсумки
Висновки
Висновки
Контрольні питання
Контрольні питання
3.44M
Category: historyhistory

Україна в умовах розбудови незалежності

1.

УКРАЇНА В УМОВАХ
РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

2. план

1. Проголошення незалежності України.
Державотворчий процес
2. Соціально-економічний розвиток
3. Політичний розвиток
4. Зовнішня політика України

3. Література

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Бойко О.Д. Історія України: Посібник. –К.: Академія, (Альма-матер), 2003. – С.
567-592.
Революция в оранжевых тонах: украинский путь к демократии // МЭМО. –
2005. – №10. – С. 20-32.
Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003. –
520 с.
Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2005. – 496 с.
Кульчицький С. Політичне життя в Україні 2002-2005 рр. // Історія в школах
України. – 2006. - №4. – С. 52-55.
Лаврова І.І. Історія України: Конспект лекцій. – Маріуполь. : ДВНЗ «ПДТУ». –
2012. – С. 111-115.
Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. – 4-те вид.,
випр.. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 379-389.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. 4-е вид. – К. : Каравела, 2009. – С.
312-324.

4. Проголошення незалежності України. Державотворчий процес

1.
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

5.

Дев’яності роки ХХ ст. в
історії України мають особливе
значення. Ця доба є перехідним
періодом від тоталітаризму до
демократії,
від
командної
економіки до ринкової. Це
період народження України як
самостійної держави.

6.

24 серпня 1991 р.
Верховна Рада України прийняла
Акт проголошення державної
незалежності України.
Приводом до цього стала
невдала спроба державного
перевороту в СРСР 19 серпня
1991р., підготовленого і
здійсненого за участю
Комуністичної партії.
30 серпня 1991 р. президією
Верховної Ради діяльність
Комуністичної партії в Україні
була заборонена.
26 жовтня 1991 р. колишні представники Компартії України
провели у Києві установчий з’їзд нової партії, яку назвали
Соціалістичною партією України (СПУ).

7.

1 грудня 1991 р.
відбулися референдум і
вибори Президента України.
У бюлетень до
референдуму було
включено питання: «Чи
підтверджуєте Ви Акт
проголошення
незалежності України?».
90,3% громадян, які взяли
участь в референдумі,
відповіли «Так», тобто
підтвердили згоду з Актом
незалежності України.
Першим Президентом
України був обраний
Леонід Кравчук.

8.

Отже, наприкінці
1991 р. закінчилася
епоха, що тривала
понад сімдесят років.
Зійшла у минуле
радянська форма
державності, яка
зв’язувала Україну з
тоталітарною державою
СРСР. Народилася нова
демократична Україна.
8 грудня 1991 р. була підписана угода про створення
Співдружності Незалежних держав (СНД), до якої увійшло
11 республік, у тому числі, Україна.
Однак за час існування СНД значних економічних і політичних
результатів не було досягнуто.

9.

Першочерговою
проблемою після проголошення
незалежності стало державне
будівництво.
Протягом 1991-1994 рр. було
прийнято
основні
закони
незалежної
України:
про
громадянство, про державні
кордони,
про
національні
меншини,
про
формування
власних Збройних Сил тощо.
Було
затверджено
нову
символіку, грошову одиницю.
Законом від 17 вересня
1991 р. назва «Українська
Радянська
Соціалістична
республіка» була замінена на
історичну назву «Україна».

10.

Законом
від
17
вересня 1991 р. назва
«Українська
Радянська
Соціалістична республіка»
була замінена на історичну
назву «Україна».
Постанова Верховної
Ради від 9 вересня 1991 р.
започаткувала
вихід
України з рубльової зони та
запровадила обіг купонів
багаторазового
використання (у 1996 р.
було введено гривню).

11.

Закон «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991
р. встановив, що кожний, хто постійно проживав на території
республіки, міг отримати її громадянство. Подвійного
громадянства не допускалося.
У листопаді 1991 р. Верховна рада прийняла Закон
«Про Державний кордон України», яким встановлювалися
кордони, порядок їх охорони та перетину.

12.

З 1991 р. почала виходити щоденна газета «Голос
України», власний друкований орган парламенту України.

13.

6 грудня 1991 р.
Верховна Рада прийняла
Закон «Про Збройні сили
України».
Ним
проголошувалося,
що Україна як незалежна
держава створює власні
збройні сили: війська
наземної оборони, війська
повітряного
простору,
військово-морські сили.
Міністерство
оборони
очолив К.Морозов.

14.

У січні-лютому 1992 р. Верховною Радою була
затверджена нова державна символіка – синьо-жовтий
прапор як Державний прапор України, музика М.Вербицького
до національного гімну «Ще не вмерла Україна» як Державний
гімн України, тризуб як герб України.

15.

Всього за 1992-1994 рр. Верховна Рада прийняла
близько 450 законів. Було створено принципово нові владні
інстанції:
постав
інститут
президентства,
створено
Конституційний суд, запроваджено нові органи виконавчої
влади, розроблено нову систему місцевого самоврядування,
на основі багатопартійності та народовладдя забезпечено
виборний процес.

16.

28 червня 1996 р. було проголошено Конституцію
України – першооснову розбудови держави і суспільства. У
Конституції Україна визначена як незалежна, суверенна,
демократична, соціальна і правова держава. За формою
правління Україна є республікою, за державним устроєм –
унітарною (єдиною) державою.
Главою
держави
є
президент,
єдиним
органом законодавчої
влади є парламент –
Верховна Рада, вищим
органом
виконавчої
влади
є
Кабінет
міністрів.
Вищою
судовою
владою
є
Верховний Суд України.

17. Соціально-економічний розвиток

2.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

18. перехід від командної до ринкової економіки

• Стартовим моментом реформ була глибока економічна криза.
• Становище ускладнювали незнання основ ринкової економіки,
відсутність чіткої стратегії реформ, низка допущених помилок,
неефективне управління.
• Загострилися серйозні проблеми:
зросли ціни,
розпочалася інфляція, яка згодом переросла у гіперінфляцію,
зросла зовнішня заборгованість України,
збільшилися масштаби тіньової економіки,
посилилася корупція,
катастрофічно падав життєвий рівень населення: зросло
безробіття, поглибилася соціальна нерівність, більше половини
населення опинилося за межею бідності.

19. радикальні економічні реформи

1994 р. другий Президент України
Леонід Кучма у посланні до
Верховної Ради «Шляхом
радикальних економічних реформ»
оголосив нову соціально-економічну
стратегію розвитку країни:
•фінансову стабілізацію,
•становлення відкритої ринкової
економіки
•реформування відносин власності
(денаціоналізацію та приватизацію
об’єктів),
•земельну реформу,
•утвердження ринкового механізму
ціноутворення,
•лібералізацію торгівлі.

20. Зміст перетворень


Сільське господарство:
відмова від колгоспно-радгоспного ладу,
перехід землі в приватну власність. Поряд з державною,
відтепер могли існувати колективна і приватна власність на
землю, всі вони визначались рівноправними.
Земельною реформою 1994 р. було надано поштовх
приватизації, роздержавленню землі. Відбувається
формування реального власника землі, передача землі
безпосередньо тим, хто її обробляє. Власниками землі стали
близько 11 млн. громадян.
Промисловість: розвивається недержавний сектор економіки.
За 1991-1999 рр. понад 70 тисяч підприємств змінили форму
власності. У 2000 р. понад 70% обсягу промислової продукції
вироблялося на недержавних підприємствах.

21. Вихід з економічної кризи


У 1999 р. уперше за десятиліття стали виявлятися ознаки
економічної стабілізації:
уперше було отримано приріст ВВП на 2,8% порівняно з 1998 р.,
обсяг промислового виробництва зріс на 4,3%,
зросли випуск товарів народного споживання, житлове будівництво.
Покращилися соціальні показники: зросли доходи населення,
знизився рівень бідності, зріс розмір реальної заробітної плати.
Знизився рівень безробіття з 11,7 до 9,1% економічно активного
населення. Отже, Україна зробила значний крок виходу з кризи.
На початку ХХІ ст. відбувається підвищення темпів економічного
зростання, стабілізується соціально-економічна ситуація. Ринкові
перетворення стали «працювати» на ефективність, давати віддачу.

22. Політичний розвиток

3.
ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК

23. Леонід Макарович Кравчук (1991-1994)

• Перший Президент незалежної
України.
• Успіхи в державотворенні –
прийняття основних законів
України.
• Однак в той період надзвичайно
складним виявився процес
формування трьох гілок влади –
законодавчої, виконавчої та
судової.
• Незавершеність розподілу
функцій, неузгодженість дій між
гілками влади, протистояння
Президента і Верховної Ради на
фоні економічної кризи і зростання
соціального протесту закінчилося
рішенням про дострокове
припинення їх повноважень.

24. Леонід Данилович Кучма (1994-2004)


Здобув перемогу на дострокових
президентських виборах 1994 р.
1999 р. був переобраний на
другий термін.
Кардинальні економічні реформи
та покращення соціальних
показників, запровадження у
грошовий обіг національної
грошової одиниці – гривні.
У 1996 р. була прийнята
Конституція України.
2004 р. за ініціативою Л.Кучми
була проведена політреформа,
згідно з якою було внесено зміни
до Конституції 1996 р.
Україна перейшла від
президентсько-парламентської
моделі державного устрою до
парламентсько-президентської
республіки.

25. «Помаранчева революція» 2004 р.


широка кампанія протестів, організованих і
проведених в Україні у листопаді-грудні
2004 р. прихильниками В. Ющенка.
На президентських виборах 2004 р.
кандидатом від влади на посаду
президента став прем’єр-міністр України,
лідер Партії регіонів Віктор Янукович.
Головним його суперником виступив
кандидат від блоку «Наша Україна» Віктор
Ющенко.
За результатами І туру виборів з невеликим
відривом лідирував В.Ющенко, на другому
місці був В.Янукович.
Під час проведення ІІ туру голосування 21
листопада були зафіксовані масові
порушення. В.Ющенко заявив, що
відбувається фальсифікація результатів
виборів.
22 листопада Центральний виборчий
комітет (ЦВК) оголосив, що з невеликим
відривом лідирував В.Янукович. Почалися
мирні акції громадянської непокори,
мітинги протесту, страйки, будівництво у
Києві наметового табору.
В.Ющенко звернувся до Верховного
суду з позовом на дії ЦВК і вимогою
визнати результати виборів
21 листопада такими, що не
відповідають закону. У грудні
Верховним судом України скарга
В.Ющенка була задоволена. Було
призначено переголосування.

26. Віктор Андрійович Ющенко (2005-2010)

• На виборах 26 грудня 2004 р.
перемогу здобув В.Ющенко.
• 23 січня 2005 р. відбулася
інавгурація президента
Віктора Ющенка, а 5 лютого
Верховна Рада затвердила
Юлію Тимошенко на посаді
прем’єр-міністра.
• Нова політична еліта
проголосила курс на
демократичні перетворення і
європейську інтеграцію.

27. Віктор Федорович Янукович (2010-2014)

• 2010 р . було скасовано зміни, внесені
у 2004 р. до Конституції України.
Форма правління в Україні знов
перетворюється з парламентськопрезидентської на президентськопарламентську республіку.
• 2010 р. В.Янукович підписав з
Президентом Росії М.Медвєдєвим
домовленості: Україна отримує знижку
на поставку російського газу у розмірі
30%; продовжено на 25 років термін
перебування в Криму російського
Чорноморського флоту; знижка за газ
враховується як частина орендної
плати за перебування флоту Росії в
Україні.
• Результати цих домовленостей
оцінюються по-різному: Україна
суттєво покращила відносини з Росією,
або Україна повернулася до сфери
впливу російської геополітики.

28. «Євромайдан» 2013-2014

Верховна Рада України прийняла
рішення до повернення
Конституції 2004 р., тобто перехід
до парламентськопрезидентської республіки, та
призначила дострокові
президентські вибори на 25
травня 2014 р.
• 21 листопада 2013 р. в Києві на Майдані
Незалежності розпочалися акції
протесту. Приводом до «Євромайдану»
стало рішення Кабінету Міністрів України
про призупинення процесу підготування
до підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Євросоюзом.
• 30 листопада 2013 р. відбувся силовий
розгін демонстрації в Києві, після чого
масові мітинги та демонстрації протесту
значно поширилися. 18-20 лютого 2014
р. сталося поновлення силового
протистояння між силовиками та
мітингувальниками. У результаті сутичок
загинуло близько ста повстанців, яких в
жалобних промовах назвали «Небесною
сотнею».
• Результатом подій стало відсторонення
22 лютого Верховною Радою від
виконання обов'язків Президента
України Віктора Януковича. Парламент
аргументував таке рішення
самоусуненням Януковича від виконання
своїх обов'язків.

29. Зовнішня політика України

4.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

30.

Після
проголошення
незалежності
Україна стала рівноправним суб’єктом
міжнародних відносин.
Першими незалежність України визнали
- Польща,
- Канада,
- Угорщина,
- Латвія,
- Литва.
Сьогодні незалежність України визнали
практично всі держави світу.

31.

У липні 1993 р. Верховна Рада
схвалила
«Основні
напрямки
зовнішньої політики України».
Серед
пріоритетів
зовнішньої
політики визначено розширення участі
у європейському співробітництві та в
межах СНД, активна участь у діяльності
ООН.

32.

Згідно зі Ст. 18 Конституції України,
зовнішньополітична діяльність України
спрямована
на
забезпечення
її
національних інтересів і безпеки
шляхом
підтримання
мирного
і
взаємовигідного співробітництва з
членами міжнародного співтовариства.

33. Відносини з європейськими країнами

У 1992 р. Президент
України
підписав
Заключний Акт наради з
безпеки і співробітництва
в Європі (НБСЄ), що
сприяло інтеграції України
у європейські структури.
1995 р. Україна стала
37 членом Ради Європи.

34.

Відносини з європейськими країнами
У 1996 р. Україна приєдналася до
об’єднання держав Центр Європейських
ініціатив (ЦЄІ), мета якого – служити
зміцненню стабільності і безпеки в цьому
регіоні.

35. Відносини з європейськими країнами

Підписано угоди, в яких
закріплено відсутність будь-яких
територіальних
претензій
з
усіма європейськими сусідами.
Тим самим створено пояс
безпеки навколо України.
У перспективі Україна прагне
до рівноправного членства в
Європейському
Союзі.
Прийнято стратегію інтеграції
України в Євросоюз.

36. Україна і СНД

У 1994 р. Україна на правах
асоційованого члена приєдналася
до економічного союзу в рамках
СНД.
Керівництво України робить
наголос на економічній складовій
у діяльності СНД, прагне до
розширення співробітництва між
країнами СНД на двосторонній
основі.

37. Україно-російські відносини

Тривалий час ці відносини залишалися
складними і суперечливими. Вони
ускладнювалися такими питаннями, як:
- розподіл іноземних боргів, закордонного
майна активів СРСР,
- розподіл Чорноморського флоту, статус м.
Севастополя,
- різні позиції щодо НАТО.

38. Україно-російські відносини

31 травня 1997 р. президенти
України і Росії Л.Кучма і Б.Єльцин
підписали Договір про дружбу,
співробітництво і партнерство
між
Україною
і
Російською
федерацією.
Договір
завершив
процес
розмежування країн, заклав базу для
вирішення всіх проблем у стосунках
між Україною і Росією.
Співпраця країн базується на
національних інтересах, на просуванні
країн шляхом демократії, формуванні
необхідних
умов
для
стійкого
економічного зростання й підвищення
життєвого рівня населення.

39. Відносини з США

Розвиваються у напрямі виходу на рівень
партнерських
відносин.
Поліпшенню
американо-українських відносин сприяла
реалізація Україною без’ядерного статусу.

40. Стосунки з НАТО.

У 1997 р. було підписано Хартію
про особливе партнерство України
і НАТО. Обидві сторони брали на
себе зобов’язання розширювати
співробітництво, яке сприятиме
забезпеченню
більшої
стабільності,
спільних
демократичних цінностей у Європі.

41. Стосунки з НАТО.

Зокрема, документ передбачав
проведення
консультацій
з
політичних питань і питань
безпеки,
підтримання
миру,
нерозповсюдження
ядерної
зброї, боротьби з контрабандою
наркотиків
та
тероризмом,
врегулювання
конфліктів
і
гуманітарних операцій.

42. Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури.

Пріоритетом у зовнішній політиці є
економічний аспект. У 1992 р. Україна
стала
рівноправним
членом
Міжнародного валютного фонду та
Європейського банку реконструкції і
розвитку.

43. Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури.

У 2008 р. Україна
вступила до Світової
організації
торгівлі
(СОТ), що дозволить
лібералізувати
режим
торгівлі між Україною та
Європейським Союзом,
гарантуватиме
нашу
країну від витіснення
української продукції з
ринку ЄС.

44. Підсумки

Отже, Україна налагоджує всебічні зв’язки з
країнами світу, займає гідне місце у світовому
співтоваристві.
Головним принципами її зовнішньої політики є
демократизм,
миролюбність,
ядерне роззброєння,
розширення економічного співробітництва.

45. Висновки

90-і рр. ХХ ст. були переломним періодом в
історії України. Вони позначилися глибокими
перетвореннями в політичній і соціальноекономічній сфері – здобуття незалежності,
становлення власних демократичних інститутів,
економічні реформи.
Довгим був шлях
України до незалежності,
нелегкою є розбудова її
державності,
зокрема,
ринкової економіки та
суспільно-політичних
відносин.

46. Висновки

Та, попри складнощі, сьогодні відбувається
національно-культурне відродження України,
розширюється її співробітництво з іншими
державами на принципах миролюбності й
демократії. Майбутнє України залежить від
далекоглядності, мудрості та толерантності її
лідерів.

47.

48. Контрольні питання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Коли був прийнятий Акт проголошення державної незалежності
України?
Коли відбувся всенародний референдум?
Яке питання було поставлено на референдумі та як воно було
вирішено?
Назвіть Президентів незалежної України.
Як відбувався державотворчий процес в Україні у 1991-1994 рр.?
Коли було проголошено Конституцію України?
Якими, за Конституцією, є форма правління та державний устрій
України?
Назвіть вищі органи законодавчої, виконавчої та судової влади в
Україні.
Які економічні питання довелося вирішувати керівництву України в
перші роки незалежності?

49. Контрольні питання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
У чому полягав головний зміст економічного розвитку України на
початку 1990-х рр.?
Коли було запроваджено в обіг національну грошову одиницю
гривню?
Дайте визначення термінам «денаціоналізація» та «приватизація».
Як ви розумієте події «Помаранчевої революції»?
Схарактеризуйте особливості політичного розвитку України після
здобуття незалежності.
Як ви розумієте поняття «Євромайдан»?
Назвіть пріоритетні напрямки зовнішньої політики незалежної
України.
Коли Україна стала членом Ради Європи?
Коли Україна стала членом рівноправним членом Міжнародного
валютного фонду (МВФ), Європейського банку реконструкції і
розвитку (ЄБРР), Світового банку, Світової організації торгівлі (СОТ)?

50.

• Лекцію-презентацію «Україна в умовах
розбудови незалежності» підготовлено у
співробітництві зі студентами ІІ курсу
факультету інформаційних технологій ДВНЗ
«ПДТУ» Донец Н. та Лисих О. (гр. КН-12).
English     Русский Rules