План матеріально-технічного забезпечення підприємства
Зміст:
1. Зміст та основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення
Матеріально-технічне постачання (МТП) – це процес забезпечення підприємства всіма необхідними видами матеріально-технічних ресурсів у вс
Основним завданням процесу МТП – є своєчасність, безперебійне та комплексне забезпечення ресурсами відповідно до встановлених планових
Процес МТП включає:
Функції МТП
Функції МТП
Форми і методи МТП:
Найпоширеніші методи МТП ресурсів:
2. Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах
План матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) – це один з основних розділів плану підприємства, головним завданням якого є визначення по
Розробка річного плану МТЗ починається знизу, з підрозділів підприємства, і являє собою розрахунок потреби в матеріальних ресурсах, необх
Визначення потреби у МТ ресурсах проводиться у натуральному і вартісному вираженнях з метою узгодження цього розділу плану з планами собі
3. Запаси, їх види та принципи регулювання
Види виробничих запасів:
Потреба у МТ ресурсі
312.75K
Category: managementmanagement

План матеріально-технічного забезпечення підприємства

1. План матеріально-технічного забезпечення підприємства

2. Зміст:

Змісттатаосновні
основнізавдання
завданняплану
плануматеріально-технічного
матеріально-технічного
1.1. Зміст
забезпечення
забезпечення
Плануванняпотреби
потребив всировині
сировиніі матеріальних
і матеріальнихресурсах
ресурсах
2.2. Планування
Запаси,їхїхвиди
видитатапринципи
принципирегулювання
регулювання
3.3. Запаси,
Запаси
Час

3. 1. Зміст та основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення

Змісттатаосновні
основнізавдання
завданняплану
плану
1.1.Зміст
матеріально-технічногозабезпечення
забезпечення
матеріально-технічного

4. Матеріально-технічне постачання (МТП) – це процес забезпечення підприємства всіма необхідними видами матеріально-технічних ресурсів у вс

Матеріально-технічнепостачання
постачання(МТП)
(МТП)– –цецепроцес
процес
Матеріально-технічне
забезпечення підприємства
підприємства всіма
всіма необхідними
необхідними
забезпечення
видами матеріально-технічних
матеріально-технічних ресурсів
ресурсів у у
видами
встановленийтермін
термінта
тавідповідних
відповіднихобсягах
обсягахдля
для
встановлений
йогонормальної
нормальної(стабільної)
(стабільної)роботи
роботи
його
Від організації своєчасного надходження матеріальних
Від організації своєчасного надходження матеріальних
ресурсів у потрібній кількості, якості та асортименті, значною
ресурсів у потрібній кількості, якості та асортименті, значною
мірою залежить рівномірний та ритмічний випуск готової
мірою залежить рівномірний та ритмічний випуск готової
продукції, її конкурентоспроможність, а також ефективність
продукції, її конкурентоспроможність, а також ефективність
роботи підприємства в цілому
роботи підприємства в цілому

5. Основним завданням процесу МТП – є своєчасність, безперебійне та комплексне забезпечення ресурсами відповідно до встановлених планових

Основнимзавданням
завданнямпроцесу
процесуМТП
МТП– –є єсвоєчасність,
своєчасність,
Основним
безперебійне та
та комплексне
комплексне забезпечення
забезпечення
безперебійне
ресурсамивідповідно
відповіднододовстановлених
встановленихпланових
планових
ресурсами
завдань
завдань

6. Процес МТП включає:

ПроцесМТП
МТПвключає:
включає:
Процес
визначенняперспективної
перспективноїі поточної
і поточноїпотреби
потребив в
• • визначення
матеріалах,сировині
сировиніі обладнанні;
і обладнанні;
матеріалах,
розробкаматеріальних
матеріальнихбалансів;
балансів;
• • розробка
розміщеннязамовлень,
замовлень,здійснення
здійсненняоперативних
оперативних
• • розміщення
заходівщодо
щодоїхїхреалізації;
реалізації;
заходів
встановленнярівня
рівняякості
якостіМР,
МР,відповідно
відповіднододо
• • встановлення
стандартів,та
таоптимального
оптимальногоспіввідношення
співвідношенняміж
між
стандартів,
засобамивиробництва;
виробництва;
засобами
вибірпостачальників
постачальниківта
тапідтримка
підтримказ зними
нимизв'язків.
зв'язків.
• • вибір

7. Функції МТП

ФункціїМТП
МТП
Функції
Внутрішня
Внутрішня
Взаємодія служби забезпечення з:
Взаємодія служби забезпечення з:
• виробничими цехами,
• виробничими цехами,
• підрозділами апарату
• підрозділами апарату
управління
управління
Зовнішня
Зовнішня
Взаємовідносини підприємства з:
Взаємовідносини підприємства з:
• постачальниками,
• постачальниками,
• постачальницько-збутовими
• постачальницько-збутовими
організаціями,
організаціями,
• органами державного
• органами державного
управління
управління

8. Функції МТП

ФункціїМТП
МТП
Функції
Основні
Основні
Марке• визначення потреби в МР
Марке• визначення потреби в МР
тингові
(сировина, матеріали, пальне),
тингові
(сировина, матеріали, пальне),
• закупівля МР,
• закупівля МР,
• оренда МР,
Питання
• оренда МР,
• доставка МР,
Питання
вибору
• доставка МР,
вибору
• складування,
постач. МР
• складування,
постач.
МР
• розподіл,
• розподіл,
• доведення МР у потрібній кількості
• доведення МР у потрібній кількості
та якості до роб.місць,
та якості до роб.місць,
• визнач. потреби підприємства у
• визнач. потреби підприємства у
МР для виконання інноваційних планів,
МР для виконання інноваційних планів,
• організація оперативного обліку
• організація оперативного обліку
руху МР,
руху МР,
•Аналіз витрат і рівня
•Аналіз витрат і рівня
використання МР, відходів
використання МР, відходів
Допоміжні
Допоміжні
Юридичні
Юридичні
Питання повязані із:
Питання
повязані із:
• забезп.
прав
• забезп. прав
власності,
власності,
• підготовка
• підготовка
переговорів,
переговорів,
• провед. переговорів,
• провед. переговорів,
• оформл. угод,
• оформл. угод,
• контроль за
• контроль за
виконанням угод
виконанням угод

9. Форми і методи МТП:

Формиі іметоди
методиМТП:
МТП:
Форми
• закупівлі через товарно-сировинні біржі;
• закупівлі
через товарно-сировинні біржі;
• закупівлі через аукціони;
• закупівлі
через аукціони;
• оптові закупівлі;
• оптові
закупівлі;
• закупівлі малими партіями;
• закупівлі
малими партіями;
• закупівлі відповідно до потреби;
• закупівлі
відповідно до потреби;
• на замовлення;
• на замовлення;
• рахунок власного виробництва;
• зазарахунок
власного виробництва;
• прямими договорами
• зазапрямими
договорами

10. Найпоширеніші методи МТП ресурсів:

Найпоширенішіметоди
методиМТП
МТПресурсів:
ресурсів:
Найпоширеніші
•закупівля МР однією партією за один раз;
•закупівля
МР однією партією за один раз;
• регулярні закупівлі невеликими партіями;
• регулярні
закупівлі невеликими партіями;
• щоденні (щомісячні) закупівлі
• щоденні
(щомісячні) закупівлі
• одержання ресурсів відповідно до потреби;
• одержання ресурсів відповідно до потреби;
• через фірмові магазини;
• через
фірмові магазини;
• постачання ресурсів за графіком споживача
• постачання
ресурсів за графіком споживача
("канбан", "in time", "точно в термін")
("канбан", "in time", "точно в термін")

11. 2. Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах

Плануванняпотреби
потребиввсировині
сировиніі і
2.2.Планування
матеріальнихресурсах
ресурсах
матеріальних

12. План матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) – це один з основних розділів плану підприємства, головним завданням якого є визначення по

Планматеріально-технічного
матеріально-технічногозабезпечення
забезпечення(МТЗ)
(МТЗ)– –цеце
План
один з з основних
основних розділів
розділів плану
плану підприємства,
підприємства,
один
головним завданням
завданням якого
якого є є визначення
визначення потреби
потреби
головним
підприємства у у матеріально-технічних
матеріально-технічних ресурсах
ресурсах і і
підприємства
джерелахїхїхпокриття
покриттянанапланових
плановихперіод
період
джерелах
Розробляється план МТЗ у річному,
Розробляється план МТЗ у річному,
квартальному та місячному розрізах
квартальному та місячному розрізах

13. Розробка річного плану МТЗ починається знизу, з підрозділів підприємства, і являє собою розрахунок потреби в матеріальних ресурсах, необх

Розробка річного
річного плану
плану МТЗ
МТЗ починається
починається знизу,
знизу, з з
Розробка
підрозділівпідприємства,
підприємства,і іявляє
являєсобою
собоюрозрахунок
розрахунок
підрозділів
потребив вматеріальних
матеріальнихресурсах,
ресурсах,необхідних
необхіднихдля
для
потреби
виконання виробничої
виробничої програми,
програми, будівельних
будівельних і і
виконання
ремонтнихробіт
робіт
ремонтних
Вихідними даними для розробки плану МТЗ є виробнича програма
Вихідними даними для розробки плану МТЗ є виробнича програма
випуску продукції, план капітального будівництва, план технічного
випуску продукції, план капітального будівництва, план технічного
розвитку, специфікації і нормативи витрат матеріалів
розвитку, специфікації і нормативи витрат матеріалів

14. Визначення потреби у МТ ресурсах проводиться у натуральному і вартісному вираженнях з метою узгодження цього розділу плану з планами собі

Визначенняпотреби
потребиу уМТ
МТресурсах
ресурсахпроводиться
проводитьсяу у
Визначення
натуральномуі вартісному
і вартісномувираженнях
вираженняхз зметою
метою
натуральному
узгодження цього
цього розділу
розділу плану
плану з з планами
планами
узгодження
собівартості,
прибутку,
рентабельності,
собівартості,
прибутку,
рентабельності,
фінансовимпланом
планом
фінансовим
Розрахунки планової потреби у МТ ресурсах здійснюються ,
Розрахунки планової потреби у МТ ресурсах здійснюються ,
переважно, методом прямого рахунку, тобто множенням норми
переважно, методом прямого рахунку, тобто множенням норми
витрат ресурсу на відповідний обсяг виробництва чи роботи у
витрат ресурсу на відповідний обсяг виробництва чи роботи у
плановому періоді
плановому періоді

15. 3. Запаси, їх види та принципи регулювання

Запаси,їхїхвиди
видитатапринципи
принципирегулювання
регулювання
3.3.Запаси,

16. Види виробничих запасів:

Видивиробничих
виробничихзапасів:
запасів:
Види
поточні
поточні
Призначені для безперервного забезпечення виробництва
Призначені для безперервного забезпечення виробництва
в період між поставками матеріалів
в період між поставками матеріалів
підготовчий
підготовчий
необхідний на час підготовки необхідних матеріалів
необхідний на час підготовки необхідних матеріалів
для виробничого споживання
для виробничого споживання
страхові
страхові
для забезпечення безперервності виробництва у випадках
для забезпечення безперервності виробництва у випадках
відхилень від прийнятих інтервалів поставок
відхилень від прийнятих інтервалів поставок
сезонні
сезонні
створюється на сезон, якщо поставки залежать від сезону
створюється на сезон, якщо поставки залежать від сезону
року
року

17.

Для оптимізації обсягів виробничих запасів на
Для оптимізації обсягів виробничих запасів на
складах підприємства використовуються методи
складах підприємства використовуються методи
теорії управління запасами
теорії управління запасами
Управліннязапасами
запасами– –цецевстановлення
встановленнямоментів
моментів
Управління
подачі
замовлень
на
закупівлю
чи
виробництво
подачі замовлень на закупівлю чи виробництво
товарів для
для поповнення
поповнення запасів
запасів і і прийняття
прийняття
товарів
рішеньпро
проїхїхкількість
кількістьчичиобсяг
обсяг
рішень

18. Потреба у МТ ресурсі

Потребау уМТ
МТресурсі
ресурсі
Потреба
залежна
залежна
Потреба, що безпосередньо
Потреба, що безпосередньо
пов'язана з виробництвом
пов'язана з виробництвом
продукції
продукції
Планується з достатньо
великою ймовірністю, оскільки
плани виробництва
плануються завчасно
незалежна
незалежна
Потреба, що прямо не
Потреба, що прямо не
пов'язана з виробництвом
пов'язана з виробництвом
продукції
продукції
English     Русский Rules