Виробнича логістика
План лекції:
Класифікація виробничих процесів
За цільовим призначенням
За характером протікання
За способом впливу на предмет праці і виду застосовуваного устаткування
За ступенем механізації
В залежності від характеру продукції
Основні організаційні типи виробництва
Характеристики різних типів виробництв
Виробничий цикл і його структура
Структура виробничого циклу
Фактори, які впливають на тривалість виробничого циклу
Взаємозв’язок видів руху предметів праці з типом виробництва
Послідовний вид руху матеріального потоку характеризується тим, що кожна наступна операція починається тільки після обробки деталей усіє
Паралельний вид руху матеріального потоку полягає в тому, що окремі деталі або невеликі партії (транспортні партії) передаються на наступн
Паралельно-послідовним видом руху матеріального потоку називається такий спосіб передачі виробів, при якому окремі вироби у партії частк
Шляхи скорочення виробничого циклу
Схеми руху виробів по потокових лініях
Методи оптимізації потужності логістичної системи
Приклад графічної інтерпретації «вузького місця» логістичної системи
Порівняння логістичного та традиційного підходів до організації виробництва
446.00K
Categories: managementmanagement industryindustry

Організація виробничого процесу на підприємстві. (Модуль 2.2)

1. Виробнича логістика

Модуль 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА
ЛОГІСТИКА
Лекція 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

2. План лекції:

• Сутність виробничого процесу на
підприємстві
• Виробничий цикл і його структура
• Шляхи скорочення виробничого
циклу та оптимізації потужності
логістичної системи
• Традиційний та логістичний
підходи до організації виробництва

3.

• Виробничий процес представляє
собою сукупність організованих, в
певній послідовності,
взаємопов’язаних процесів праці і
природних процесів, в результаті
яких вихідні матеріали
перетворюються на готову
продукцію
Виробничий процес
Засоби праці
Предмети
праці
Персонал
Сили природи

4. Класифікація виробничих процесів

Ознака виробничого процесу
Вид виробничого процесу
Основний
За цільовим призначенням
Допоміжний
Обслуговуючий
Безперервний
За характером протікання у
часі
Періодичний
Механічний
За способом впливу на предмети
праці
Апаратний
Фізичний
Хімічний
Біологічний
Ручний
За ступенем механізації
Механізований
Автоматизований
Автоматичний
За характером продукції
Простий
Складний
Природний
Робо
чий
Технологічний
Міжопераційні
простої

5. За цільовим призначенням


Основні виробничі процеси – це процеси безпосереднього
виготовлення основної продукції підприємства, що визначає
профіль його діяльності. Ці процеси визначаються технологією
виготовлення певного виду продукції та можуть складатися з
природних процесів, робочих та технологічних процесів, а
також з між операційних простоїв, передбачених технологією.
Допоміжні виробничі процеси забезпечують безперебійність
функціонування основних виробничих процесів та забезпечують
їх необхідним технологічним оснащенням. Це ремонт
устаткування, забезпечення основного виробничого процесу
різними видами енергії, технологічне оснащення виробництва,
технічний контроль та ін. Такі виробничі процеси мають власні
предмети праці, які відрізняються від предметів праці основних
виробничих процесів.
Обслуговуючі виробничі процеси – це процеси, основним
завданням яких є обслуговування основних і допоміжних
процесів. Вони протікають, як правило, паралельно з
основними і допоміжними процесами. До них відносяться
виконання транспортних і складських операцій, контроль якості,
проведення робіт, пов’язаних з сервісним обслуговуванням
продукції у споживача тощо.

6. За характером протікання

• Безперервні: виробничий процес не
переривається під час завантаження сировини,
видачі готової продукції і контролю за нею.
Безперервне виробництво характерне, зазвичай,
для продуктів харчування та товарів широкого
вжитку.
• Періодичні: характеризуються наявністю
перерв у ході виробничого процесу. Періодичні
процеси характерні для товарів, які
випускаються незначною кількістю або
партіями.

7. За способом впливу на предмет праці і виду застосовуваного устаткування

• Механічні процеси здійснюються вручну чи за
допомогою машин (верстатів, складальних
автоматів тощо). У цих процесах предмет праці
піддається механічним впливам, тобто
змінюються його форма, розміри, положення.
• При апарат них процесах відбувається зміна
фізико-хімічних властивостей предмета праці під
впливом хімічних реакцій, теплової енергії,
різного роду випромінювань чи біологічних
об’єктів. Вони протікають в апаратах різних
конструктивних форм – печах, камерах, ваннах
тощо.

8. За ступенем механізації

• Ручні процеси здійснюються
безпосередньо робітником.
• Механізовані – виконуються робітником
за допомогою машин і механізмів.
• Авт омат изовані процеси виконуються
машинами під наглядом робітників;
• Авт омат ичні процеси здійснюються за
попередньо розробленими програмами
без участі робітників.

9. В залежності від характеру продукції

Простий виробничий процес
оп. 1
оп. 2
оп. 3
деталь
оп. n
Складний виробничий процес
оп. 1
оп. 2
оп. n
деталь 1
оп. 1
оп. 2
оп. 1
оп. n
оп. 2
деталь 3
вузол
оп. 1
деталь 2
оп. 1
оп. n
оп. n
оп. n
виріб

10. Основні організаційні типи виробництва


Одиничне виробницт во характеризується малим обсягом випуску
поодиноких екземплярів виробів, які відрізняються розмірами,
конструкцією, тривалістю технологічного часу тощо. При даному типі
виробництва виготовлення продукції або не повторюється зовсім, або
повторюється через невизначений проміжок часу. Одиничний виробничий
процес застосовується на дослідних заводах, які виготовляють складні
вироби і системи спеціального призначення, а також виробів, що
виготовляють за індивідуальними замовленнями.
Серійне виробницт во характеризується виготовленням визначеної кількості
подібних виробів, які випускаються серіями протягом планового періоду.
Випуск виробів може повторюватися періодично певними партіями. В
залежності від кількості виробів у партії чи серії розрізняють виробництво
дрібносерійне, середньосерійне, крупносерійне. Цей тип виробничого
процесу розповсюджений на підприємствах, які випускають складні вироби
і системи спеціального призначення для обмеженого застосування, а також
товарів широкого вжитку, чий споживчий ринок змінюється дуже швидко.
Масове виробницт во характеризується виготовленням протягом тривалого
часу однотипних виробів з вузьким асортиментом у великих обсягах.
Особливістю даного типу виробництва є те, що воно пристосовано до
постійного і великого попиту, а на більшості робочих місць виконується
одна робоча операція. Масовим виробництвом виготовляють переважно
товари широкого використання, такі як побутова техніка, частково вироби
легкої промисловості, побутова хімія, продукти харчування, медикаменти
тощо.

11. Характеристики різних типів виробництв

Тип виробництва
Фактори
одиничне
серійне
масове
велика
обмежена
мала
відсутня
є
є
малий
середній
великий
відсутнє
часткове
повне
універсальне
універсальне +
частково
спеціальне
в основному
спеціальне
універсальне
універсальне +
спеціальне
в основному
спеціальне
Кваліфікація робочих
висока
середня
в основному
низька
Собівартість продукції
висока
середня
низька
технологічна
змішана
предметна
Номенклатура
виробляються
товарів,
що
Сталість номенклатури
Обсяг випуску
Закріплення
операцій
робочими місцями
за
Застосоване обладнання
Застосовані
оснащення
інструменти
і
Виробнича спеціалізація цехів
і ділянок

12.

• На багатьох підприємствах існують різні типи
виробництва. Проте, в цілому підприємство
відносять до того типу виробництва, який
переважає.
• Найбільш ефективним є масовий тип
виробництва, в умовах якого легко застосувати
високопродуктивне устаткування, а технічно і
організаційно складне і найменш ефективне
одиничне виробництво.
• Але в сучасних умовах спостерігається
тенденція орієнтації підприємств на
задоволення індивідуальних потреб споживача.
Тому часто підприємства переходять від
масового випуску продукції до дрібносерійного
або індивідуального під замовлення окремих
осіб.

13. Виробничий цикл і його структура

• Виробничий цикл – це календарний
період часу, протягом якого вхідні
матеріальні ресурси проходять усі
операції виробничого процесу і
перетворюються у готовий продукт.
• Тривалість виробничого циклу може
виражатися у годинах, календарних
днях, тижнях тощо.

14. Структура виробничого циклу

Виробничий цикл
Час простоїв
Час переходів
Робочий час
У неробочий період
У робочий період
Природний процес
Допоміжні операції
Технологічні операції

15. Фактори, які впливають на тривалість виробничого циклу

Структурні
складові циклу
Фактори
Конструкторські
Технологічні
Організаційні
Час
безпосереднього
виготовлення
Структурний і
кількісний склад
виробу.
Габарити, маса виробу.
Складність і точність
деталей.
Матеріаломісткість
конструкції.
Рівень уніфікації.
Раціональність
технологічного процесу і
його відповідність типу і
об’єму виробництва.
Технічний рівень знарядь
праці.
Коефіцієнт прогресивної
технологічної оснащеності.
Раціональність організації
робочого місця і характер
його обслуговування.
Форми оплати праці і їх
прогресивність.
Час допоміжних
процесів і
технологічного
контролю
Складність деталей і
вимоги, які
пред’являють до їх
якості.
Склад виробу.
Габарити.
Раціональність
технологічних процесів
контролю.
Технологічний рівень
контрольно-вимірювальних
приладів і апаратури.
Раціональність організації
технологічного контролю
(охоплення контрольними
операціями, розміщення
контрольних точок і
персоналу).
Відповідність застосування
транспортних засобів і
операцій прогресивному
рівню.
Раціональність організації
транспорту, наявність
транспортних засобів і їх
відповідність для
переміщення.
Маршрутизація перевезень.
Час
транспортування
Габарити і маса.
Число деталей і збірних
одиниць.

16. Взаємозв’язок видів руху предметів праці з типом виробництва

Види руху предметів праці на виробництві
Послідовний
Одиничне
Паралельний
Паралельнопослідовний
Серійне
Масове
Типи виробництва

17. Послідовний вид руху матеріального потоку характеризується тим, що кожна наступна операція починається тільки після обробки деталей усіє

Послідовний вид руху мат еріального пот оку
характеризується тим, що кожна наступна операція
починається тільки після обробки деталей усієї
партії на попередній операції

18.

Переваги послідовного виду руху:
• відсутність простоїв устаткування в межах обробки
однієї партії деталей;
• відсутність перерв у роботі робітників.
Недоліки послідовного виду руху:
• деталі пролежують тривалий час із причин перерв
партійності;
• великий обсяг незавершеного виробництва;
• значна тривалість технологічного (виробничого)
процесу.
Послідовний вид руху переважно застосовують при
одиничному чи дрібносерійному виробничому
процесі, які характеризуються виготовленням
виробів в одиночних екземплярах або малими
партіями.

19. Паралельний вид руху матеріального потоку полягає в тому, що окремі деталі або невеликі партії (транспортні партії) передаються на наступн

Паралельний вид руху мат еріального пот оку
полягає в тому, що окремі деталі або невеликі
партії (транспортні партії) передаються на
наступну операцію одразу після обробки їх на
попередній, незалежно від усієї партії

20.

Переваги паралельного виду руху:
• найменша тривалість виробничого циклу, особливо,
якщо процес синхронізований;
• рівномірне завантаження робітників та устаткування;
• створення умов для високопродуктивної праці.
Недоліки паралельного виду руху:
• по операціях спостерігаються простої: до початку
обробки на першій операції і після закінчення
обробки на останній операції;
• деталі пролежують усередині транспортної партії.
Паралельний вид руху застосовується при серійному
чи масовому виробництві – виготовлення виробів
великими партіями, які періодично повторюються.

21. Паралельно-послідовним видом руху матеріального потоку називається такий спосіб передачі виробів, при якому окремі вироби у партії частк

Паралельно-послідовним видом руху
мат еріального пот оку називається такий спосіб
передачі виробів, при якому окремі вироби у партії
частково одночасно обробляються на двох або
декількох операціях технологічного процесу і
робота на всіх операціях відбувається безперервно

22.

• Послідовно-паралельний вид руху певною
мірою поєднує переваги послідовного і
паралельного видів руху матеріального потоку
у виробництві і характеризується тим, що
вироби від одного робочого місця передаються
до іншого в такій кількості, щоб устаткування не
простоювало (як при послідовному виді руху) і
щоб цикл оброблення партії виробів був якомога
коротший (як при паралельному виді руху).
• Цей метод застосовується при значному
випуску однойменної продукції на ділянках з
неоднаковою потужністю, на підприємствах
серійного і крупносерійного випуску продукції.
• Це вимагає постійної підтримки між
операціями, мінімального запасу предметів
праці, чітко організованого виробництва і
планування.

23. Шляхи скорочення виробничого циклу

Вдосконалення т ехнічного рівня:
• вдосконалення технології;
• вдосконалення конструкції випускаючої продукції;
• застосування більш продуктивного обладнання, інструментів, засобів
технологічного оснащення;
• автоматизація виробничих процесів і застосування гнучких процесів;
• спеціалізація і кооперація виробництва.
Підвищення рівня організації виробницт ва:
• для вдосконалення процесів контролю, транспорту і складування
доцільно їх суміщати по часу з технологічним циклом; переходити
від загального контролю на вибірковий; здійснювати механізацію й
автоматизацію складських операцій;
• скорочення виробничого циклу може відбуватися шляхом
пришвидшення природних процесів, скорочення переривів, які
спричинені аваріями обладнання, нестачею матеріалів та ін.;
• скорочення неробочих переривів досягається шляхом збільшення
змінності роботи, застосування паралельно-послідовного способу
обробки партії, раціонального використання відпочинку працівників,
застосування ефективних систем оперативно-календарного
планування.

24. Схеми руху виробів по потокових лініях

25. Методи оптимізації потужності логістичної системи

1-й – балансовий метод. Він складається із трьох етапів:
• складання балансу потужностей логістичної системи за
поданням результатів аналізу та формалізації продукту;
• обчислення необхідних потужностей для одержання
необхідної кількості та необхідної якості продукту;
• зіставлення отриманих значень потужності з реально
існуючими можливостями.
2-й – метод «вузьких місць». Вузькі місця – це будь-який
ресурс, потужність (пропускна здатність) якого менша, ніж
потреба в ньому. Водночас про вузькі місця в логістичних
системах можна говорити як про контрольну точку, яка може
управляти всією системою, оскільки такий ресурс працює
повсякчас і дає впевненість, що в результаті попередніх
операцій не випускається надлишкового обсягу продукції,
не створюються надлишкові запаси незавершеної продукції.
3-й – метод виявлення зайвих потужностей. За змістом він є
протилежним до методу «вузьких місць». Усі ланки, де
виявлено надлишки потужностей, повинні скорочуватися до
оптимальних меж.

26. Приклад графічної інтерпретації «вузького місця» логістичної системи

Проектна
потужніст
ь, пляшок
в
тиждень
750 000
1 200 000
800 000
720 000
Автомобілі
кінцевої
доставки
Склад
Транспортна
компанія
Ділянка
пакування
Завод по
розливу
Вузьке місце
800 000
Матеріальний потік
Способи подолання вузьких місць є доволі різними залежно від
місця їхнього виникнення: наприклад, введення додаткового
обладнання, використання аутсорсингу в період піка сезонності тощо.
Доцільно зазначити, що «вузьке місце» має таку особливість:
після того, як його ліквідовано в одній ланці логістичної системи, не
виключено, що воно з’явиться в іншій. Тому потрібно постійно
здійснювати моніторинг основних ланок логістичної системи.

27. Порівняння логістичного та традиційного підходів до організації виробництва

Фактор
Традиційний підхід
Логістичний підхід
Матеріальні запаси
Захист при помилках в прогнозі, проблемах з
обладнанням, затримці з поставками. Чим
більше запасів, тим безпечніше.
Необхідно робити все можливе, щоб рівень запасів був
зведений до нуля.
Швидкій підготовці обладнання до зміни
процесу рідко приділяється багато уваги та
зусиль. Як правило, основна мета –
максимальний обсяг випуску продукції.
Необхідно досить швидко налагоджувати обладнання, щоб
не затримувати процес. Або мати додаткове обладнання,
наперед підготовлене. Швидке налагодження робить
вигідними маленькі виробничі партії та дає змогу
виробляти широкий асортимент виробів.
Черги та очікування
Необхідні фонди. Черги дають змогу
підтримати виробничу операцію навіть якщо
виникли проблеми на попередній операції.
Повна ліквідація. Проблеми виявляються та ліквідуються за
необхідності. Легше відбувається коректування, коли черги
мінімальні.
Техобслуговування
обладнання
За необхідності. Завдяки чергам та запасам не
має критичного значення.
Постійне та ефективне. Поломки та збої обладнання
повинні бути зведені до мінімуму.
Терміни
виробництва і
поставок
Охоплюють великий часовий інтервал. Немає
потреби в зменшенні, поки підтримуються
значні страхові запаси.
Якомога коротші. Зростає швидкість реакції каналів збуту
на зміни попиту і зменшується невизначеність, пов’язана із
прогнозуванням потреби в продукції.
Допустимий певний рівень браку.
Нульові дефекти. Якщо рівень якості не 100%, то існує
загроза виробництву.
Підтримуються тривалі ділові відносини з
постачальниками.
Як
правило,
велика
кількість постачальників, між якими штучно
підтримується конкуренція.
Партнери, частина команди. Відносини тільки з надійними
постачальниками. Невелика кількість постачальників.
Управління здійснює загальний менеджмент.
Зміни
здійснюються
незважаючи
на
робітників, а не завдяки їм.
Необхідна узгодженість дій як робітників, так і
управлінського персоналу. Не можна вносити зміни в
логістичний процес, поки немає узгодженості дій
персоналу.
Підготовка до
виробництва
Якість
Постачальники
Персонал
English     Русский Rules