ТЕМА 3. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ СКЛАДОВІ В УКРАЇНІ.
1. Поняття та типи міжбюджетних відносин
2. Система міжбюджетних трансфертів в Україні та за її межами  
3. Дотації.
4. Субвенції та субсидії
106.00K
Category: financefinance

Міжбюджетні відносини та їх складові в Україні

1. ТЕМА 3. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ СКЛАДОВІ В УКРАЇНІ.

План
1. Поняття та типи міжбюджетних відносин.
2. Система міжбюджетних трансфертів в Україні та за її
межами
3. Дотації.
4. Субвенції та субсидії.

2. 1. Поняття та типи міжбюджетних відносин

1. ПОНЯТТЯ ТА ТИПИ
МІЖБЮДЖЕТНИХ
ВІДНОСИН

3.

1. Поняття та типи міжбюджетних відносин
Міжбюджетні відносини в Україні — це спеціалізована форма взаємозв'язків і взаємозалежностей між місцевими бюджетами і Державним
бюджетом України, а також між окремими рівнями системи місцевих
бюджетів.
Об'єкт
фінансові ресурси, що розподіляються між бюджетами
різних рівнів для усунення диспропорцій в економічному
розвитку регіонів.
Суб'єкт
органи місцевого самоврядування та Міністерство
фінансів України
Причина
виникнення
суспільна потреба в перерозподілі бюджетних
ресурсів на користь бюджетів, що в меншій мірі забезпечені чи мають у цей час більшу потребу в коштах

4.

1. Поняття та типи міжбюджетних відносин
розподіл витрат відповідно
до розподілу повноважень
між виконавчою державною
владою та органами
місцевого самоврядування
Типи
МБВ
формування умов для
збільшення зацікавленості
органів місцевого
самоврядування в мобілізації
доходів
забезпечення місцевих бюджетів
дохідними джерелами для
виконання власних і делегованих
державою фінансових зобов'язань
перерозподіл через Державний
бюджет фінансових ресурсів від
«багатих» у фінансовому розумінні
регіонів «бідним»
використання у процесі виконання
бюджету різних форм і методів
взаємодії між Державним і місцевим
бюджетами

5. 2. Система міжбюджетних трансфертів в Україні та за її межами  

2. СИСТЕМА
МІЖБЮДЖЕТНИХ
ТРАНСФЕРТІВ В УКРАЇНІ ТА
ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

6.

2. Система міжбюджетних трансфертів в
Україні та за її межами
Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого.
Види
Критерій
напрям руху коштів
вертикальні
горизонтальні
форма
грошові
реальні (натуральні)
частина бюджету, до
якої зараховуються
МБТ
поточні
капітальні
джерела надходження
кошти ДБ і держ. міністерств та відомств
кошти бюджетів урядів інших рівнів держави
спосіб формування
трансфертного фонду
процентні відрахування від певного контингенту
доходів відповідного бюджету,
щорічні бюджетні асигнування;
обсяг видатків бюджетів нижчого рівня, які
компенсуються урядом вищого рівня.

7.

2. Система міжбюджетних трансфертів в
Україні та за її межами
Критерій
Види
спосіб розподілу
трансфертного фонду між
одержувачами
згідно з формулою
як компенсація певної частини видатків бюджету
нижчого або того самого рівня,
як частина бюджету уряду вищого рівня, що
передається донизу,
згідно з спеціальними рішеннями держави.
наявністю обмеження
сфери їх використання
загальні
цільові
спосіб зарахування
коштів до бюджету
прямі
непрямі
за Бюджетним кодексом України МБТ є
дотації вирівнювання,
субвенції,
кошти, що передаються до ДБ України та МБ з інших МБ,
інші дотації

8. 3. Дотації.

3. ДОТАЦІЇ.

9.

3. Дотації
Дотація – це безповоротно та безвідсотково виділена тверда сума з
бюджету вищого рівня для збалансування бюджету нижчого рівня
у випадку перевищення видатків над доходами.
Дотації вирівнювання - міжбюджетний
трансферт на вирівнювання доходної
спроможності відповідного бюджету.
Додаткові
(інші)
дотації
кошти, що передаються до ДБ
України та МБ з інших МБ
Видатки
МБ
Доходи
МБ
Видатки
МБ
Доходи
МБ

10.

3. Дотації
Господарським кодексом України також передбачено надання
дотацій суб‘єктам підприємництва (Ст.16).
• на підтримку виробництва життєво важливих продуктів
харчування,
на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та
засобів реабілітації інвалідів,
• на імпортні закупівлі окремих товарів,
• послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі
перевезення,
• суб'єктам господарювання, що опинилися у критичній соціальноекономічній або екологічній ситуації, з метою фінансування
капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх
діяльності,
• на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект,
• на здійснення компенсації або доплати сільськогосподарським
товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що
реалізується ними державі
• в інших випадках, передбачених законом.

11. 4. Субвенції та субсидії

4. СУБВЕНЦІЇ ТА СУБСИДІЇ

12.

4. Субвенції та субсидії
Субвенція – це певна сума коштів, що
• спрямовуються на фінансування конкретних заходів;
• здійснюється у формі часткової участі у видатках відповідних
бюджетів;
• орган, який надає субвенції, встановлює призначення, обсяг,
отримувача, порядок і умови надання субвенції, має право
контролювати їх використання;
• отримувач зобов‘язаний звітувати про їх використання.
Державний
бюджет
Субвенція (БКУ) — цільовий
МБТ призначений на певну мету
в порядку, визначеному тим
органом, який її надав
Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

13.

4. Субвенції та субсидії
З Державного бюджету:
1) субвенція на здійснення програм соціального захисту (пільги
ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, додаткові
виплати населенню на покриття витрат з оплати житловокомунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян);
2) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого
самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок
надання пільг, встановлених державою;
3) субвенція на виконання інвестиційних проектів надається бюджету
АРК, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя з їх
подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого
самоврядування. Такі субвенції на виконання інвестиційних проектів
надаються на засадах конкурентності між бюджетами місцевого
самоврядування та передбачають фінансову участь бюджету
отримувача субвенції у здійсненні програми чи проекту. Органи
місцевого самоврядування, у яких середньорічний фактичний обсяг
видатків на утримання бюджетних установ за три останні бюджетні
періоди менший за обсяг, визначений згідно з фінансовими
нормативами бюджетної забезпеченості, мають пріоритетне право
на отримання субвенції на виконання інвестиційних проектів.

14.

4. Субвенції та субсидії
З місцевого бюджету
1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів
спільного користування;
2) субвенції на виконання власних повноважень
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань,
якщо інший орган державної влади чи місцевого
самоврядування може виконати цю функцію
ефективніше;
3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
4) інші субвенції.

15.

4. Субвенції та субсидії
До субсидій необхідно зарахувати всі фінансові пільги вибіркової дії,
що впливають на розподіл ресурсів в економіці, тобто всі форми
прямих, непрямих та прихованих переваг, які мають грошову оцінку і
які держава чи ОМС надає окремим підприємствам або певним
секторам економіки
Прямі:
бюджетне фінансування операційних витрат;
покриття або списання збитків суб‘єктів підприємницької діяльності;
бюджетні інвестиції підприємствам недержавної форми власності.
Непрямі:
пільгове кредитування;
податковий кредит ;
надання податкових пільг;
заборгованість зі сплати податків;с
писання податкової заборгованості; користування державним майном без сплати
оренди;
надання підприємствам гарантій для отримання кредитів;
продаж націоналізованих підприємств монополіям за заниженими цінами;
купівля продукції монополізованих підприємств за завищеними цінами;
скупка державою нереалізованих товарів та активів підприємств, які банкрутують;
пільги монополіям по оподаткуванню;
держане гарантування та страхування депозитів, експортних кредитів, тощо.
English     Русский Rules