Вчення про природні права
Основа кодексу прав людини
Особисті (громадянські) права, за Конституцією України
Особисті (громадянські) права, за Конституцією України
Політичні права і свободи, за Конституцією України
Економічні права, за КонституцієюУкраїни
Соціальні права, за Конституцією України
Культурні права, за Конституцією України
Основні обов'язки громадянина України
Основні обов'язки громадянина України
Основні обов'язки громадянина України
Европейский суд по правам человека:
1.09M
Category: lawlaw

Права людини

1.

Права людини

2.

10 грудня - день прав людини.
10 грудня 1948 р Генеральна Асамблея ООН
прийняла одноголосно Загальну декларацію прав
людини
Права людини ті права, які
мають
універсальне
(загальне)
застосування.

3. Вчення про природні права

Розробив Дж. Локк (англ. Філософ) в XVII в. (Називали
Вольтер, Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Т.Джефферсон)
З'являються з народження і є невід'ємними
Основні:
На життя,
На свободу,
На власність: (на
майно, на особистість,
на свої дії, на свою
працю і його
результати)
Інші:
На рівність (прав),
На охорону своєї
власності (свого життя,
свободи, майна),
На повстання проти
тиранічної влади,
зазіхає на природні
права і свободи

4. Основа кодексу прав людини

Загальна
декларація
прав
людини,
1948
Міжнародни
й пакт про
політичні
права, 1966
Міжнародний
пакт про
економічні,
соціальні і
культурні
права, 1966
Міжнародний
білль про
права людини
Факультативни
й протокол до
Міжнародного
пакту про
громадянські і
політичні права,
1966

5.

Права людини
Особисті
Політичні
Забезпечують саме існування людини і
захист від державного свавілля
Забезпечують участь громадян у
політичному житті країни
Экономічні
Забезпечують вільне розпорядження
предметами споживання і основними
чинниками господарської діяльності:
умовами виробництва і робочою силою
Соціальні
Забезпечують добробут і гідний рівень
життя
Культурні
Забезпечують духовний розвиток і
самореалізацію

6.

Різниця понять «права людини» і «свободи
людини»
Права людини
___________________________
Це охоронювані і
забезпечуються державою
можливості щось робити,
здійснювати. Це те, що
дозволено законами і
відповідає природі людини.
Свободи людини
____________________
Це відсутність будь-яких
обмежень в діяльності або
поведінці.

7. Особисті (громадянські) права, за Конституцією України

Право на
відшкодування
за рахунок
держави чи
органів місцевого
самоврядування
матеріальної і
моральної
шкоди, завданої
органами
державної влади
чи органами
місцевого
самоврядування
На життя
Право на судовий
захист своїх прав
Право на особисту свободу і
недоторканість
Право на правову
допомогу
Право на повагу
своєї гідності
Право на таємницю
особистого життя

8. Особисті (громадянські) права, за Конституцією України

Право на недоторканість житла
Свобода світогляду і
віросповідання
Свобода пересування та право
вільного вибору місця
проживання
Право знати свої права
Свобода від зобов’язання
виконувати явно злочинні
розпорядження і накази

9. Політичні права і свободи, за Конституцією України

Право на свободу об'єднання у
політичні партії та громадські
організації (ст. 36)
Право громадян України брати
участь в управлінні держав ними
справами, у всеукраїнському та
місцевих референдумах, вільно
обирати та бути обраними до
органів державної влади та
органів місцевого
самоврядування (ст. 38)
Право громадян України
збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, походи
і демонстрації (ст. 39)
Право направляти індивідуальні
чи колективні письмові звернення
або особисто звертатися до
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування (ст.
40)

10. Економічні права, за КонституцієюУкраїни

Право приватної власності (ст.
41)
Право на підприємницьку
діяльність, яка не заборонена
законом (ст. 42)
Право на користування
об'єктами права державної та
комунальної власності (ст. 41)
Право на користування власністю
Українського народу (ст. 13).
Право на працю (ст.43)
Право на страйк (ст.44)
Право на страйк (ст.44)
Право на відпочинок (ст.45)

11. Соціальні права, за Конституцією України

Право на соціальний
захист(ст.46)
Право на житло(ст.47)
Право на достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї
(ст.48)
Право на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне
страхування (ст. 49)

12. Культурні права, за Конституцією України

Права на результати власної
інтелектуальної, творчої
діяльності (ст. 54 Конституції)
Право громадян на свободу
літературної, художньої, наукової
і технічної творчості (ст. 54
Конституції)
Право на освіту (ст. 53
Конституції)

13. Основні обов'язки громадянина України

Обов'язок неухильно
додержуватися Конституції
України та законів України (ст. 68
Конституції України). При
виконанні цього обов'язку особа
повинна дотримуватися і
підзаконних актів, і актів органів
місцевого самоврядування. Цей
обов'язок конкретизується в низці
конституційних заборон,
передбачених статтями 13, 17, 19,
23, 24, 37, 41,55,126 Конституції
України
Обов'язок не посягати на
права і свободи, честь і гідність
інших людей (ч. 1 ст. 68
Конституції України). Цей
обов'язок деталізується у
статтях 24,27, 28, 32, 41,43,44,
47,54,64 Конституції України.
Обов'язок не заподіювати
шкоду природі, культурній
спадщині, відшкодовувати
завдані збитки (ст. 66
Конституції України);

14. Основні обов'язки громадянина України

Обов'язок сплачувати
податки і збори в
порядку і розмірах,
встановлених законом
(ст. 67 Конституції
України)
Відповідно до ст. 51 Конституції
України кожен із подружжя має
рівні права і обов'язки у шлюбі
та сім'ї. Батьки зобов'язані
утримувати дітей до їх
повноліття. Повнолітні діти
зобов'язані піклуватися про
своїх непрацездатних батьків.
Зміст цих обов'язків
деталізується в Сімейному
кодексі України;.

15. Основні обов'язки громадянина України

Відповідно до ст. 51 Конституції
України кожен із подружжя має
рівні права і обов'язки у шлюбі та
сім'ї. Батьки зобов'язані
утримувати дітей до їх
повноліття. Повнолітні діти
зобов'язані піклуватися про своїх
непрацездатних батьків. Зміст
цих обов'язків деталізується в
Сімейному кодексі України;.
Обов'язок отримати повну
загальну середню освіту, який
випливає з ч. 2 ст. 53
Конституції України. Ухилення
батьків або осіб, що їх
замінюють, від обов'язку
забезпечення необхідних умов
життя, навчання та виховання
неповнолітніх дітей тягне
адміністративну або
кримінальну відповідальність,
передбачену законодавством
України

16. Европейский суд по правам человека:

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUNCIL OF EUROPE F – 67075, STRASBOURG - CEDEX

17.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!
English     Русский Rules