“ Система, поняття та види основних прав, свобод та обов'язків людини та громадянина України ”
План презентації
Класифікація прав та свобод
Природні (особисті) права та свободи
Громадянські права та свободи
Економічні права та свободи
Соціальні права та свободи
Культурні права та свободи
Обов'язки громадян України
Висновок
Список використаної літератури
2.96M
Category: lawlaw

Система, поняття та види основних прав, свобод та обов'язків людини та громадянина України

1. “ Система, поняття та види основних прав, свобод та обов'язків людини та громадянина України ”

Підготувала: студентка 721 групи
Перехожук Світлана

2. План презентації

3-4. Пояснення конституційно-правових категорій:
права, свободи та обов'язки людини та громадянина
України;
5. Тлумачення права різними вченими
6. Класифікація прав та свобод:
7-8) Природні (особистісні)
9-10) Громадянські
11) Економічні
права і свободи
12) Соціальні
13) Культурні, політичні
14-18) Обов'язки людей та громадян України
19)Висновок
20)Список використаних джерел

3.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
визначаються у ІІ розділі Конституції України, одразу
ж після Загальних засад. За своїм змістом є
найбільшим розділом ( ст. 21 – 68, всього 48 статей)
серед усіх інших.

4.

Права людини – це гарантована законом міра свободи
особи та її можливості вільно діяти та обирати вид і міру
власної поведінки з метою задоволення матеріальних та
духовних потреб через користування надбаннями та благами
суспільства та держави.
***
Свобода людини та громадянина – це спроможність
людини вільно діяти відповідно до своїх інтересів та мети.
***
Конституційний обов'язок людини та громадянина
України – це міра обов'язкової поведінки, якої кожний
повинен дотримуватися для забезпечення нормального
функціонування інших суб'єктів громадянського суспільства.

5.

Одні автори стверджують, що права людини – це певні
можливості, необхідні для її існування та розвитку в конкретних
історичних умовах і визначені рівнем економічного,
соціального, духовного розвитку суспільства, які мають бути
рівними для всіх людей.
Зокрема, інші автори вважають, що такі права встановлює закон,
гарантує держава, вони надають громадянину певні юридичні
можливості для набуття матеріальних, соціальних та духовних
благ.
Ще інші автори визначають права громадянина як міру та вид
можливої поведінки, встановлені та захищені державою.

6. Класифікація прав та свобод

Природні
(особисті)
Культурні
Громадянські
Соціальні
Економічні
Політичні

7. Природні (особисті) права та свободи

Природними правами називають право на життя, свободу,
особисту недоторканість, честь і репутацію, які надаються їй з
народження. В. Костюк називає їх ще життєвими або вітальними
правами.
Ця група прав відображена у таких статтях Конституції:
- ст. 21, згідно з якою усі люди є вільними і рівними у своїй
гідності та правах;
- ст. 23, - кожна людина має право
на вільний розвиток особистості ;
- ст. 27, ЗГІДНО ЯКОЇ КОЖНА
ЛЮДИНА МАЄ НЕВІДЄМНЕ
ПРАВО НА ЖИТТЯ;

8.

- ст. 29, - кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність;
- ст. 32, ніхто не може втручатися в особисте і сімейне життя;
- ст. 34, - кожному гарантується право на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх почуттів і переконань;
- ст. 35, - кожен має свободу світогляду та віросповідання;

9. Громадянські права та свободи

Громадянські права та свободи людини – це визнані та гарантовані
Конституцією і законами України, своєрідні гарантії охорони життя
людини з боку держави.
До них належать, зокрема:
- забезпечення особистої недоторканості людини (ст. 29)
- недоторканість житла ( ст. 30)
- право на достатній життєвий рівень (ст. 48)

10.

- захист прав та свобод людини судом ( ст. 55)
- право на правову допомогу ( ст. 59)
- принцип презумпції невинності ( ст. 62)
- право на повагу гідності ( ст. 28)
- праву захисту своїх прав та обов'язків ( ст. 57)
- праву невиконання незаконних розпоряджень та наказів ( ст. 60)
- право підсудного на захист ( ст. 63)

11. Економічні права та свободи

До цієї групи належать:
- право на володіти, користуватися та розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальною, творчої
діяльності ( ст. 41)
- право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом
( ст. 42)
- право на працю ( ст. 43)

12. Соціальні права та свободи

- право на соціальний захист ( ст. 46)
- право на житло ( ст. 47)
- право на охорону здоровця, медичну допомогу та медичне
страхування ( ст. 49)

13. Культурні права та свободи

- право на освіту ( ст. 53)
- свобода літературної, художньої, наукової та
технічної творчості ( ст. 54)
Політичні права та свободи
- право на свободу об'єднання у політичні та
громадські об'єднання ( ст. 36)
- право на утворення і діяльність політичних партій
та громадських організацій ( ст. 37)
- громадяни мають право брати участь в управлінні
державними справами, у всеукраїнському
референдумі, обирати і бути обраним до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
( ст. 38)
- право збиратися мирно, проводити збори, мітинги,
походи та демонстрації (ст. 39)

14. Обов'язки громадян України

Обов'язки є логічними і обов'язковими аналогами відповідних
прав та свобод.
Так у статі 23 Конституції України зазначається, що кожна
людини має право на вільний розвиток своєї особистості , якщо
при цьому не порушуються права та свободи інших людей, та
має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечуються
вільний і всебічний розвиток її особистості.
Закріплені в Конституції України основні обв'язки можуть
одночасно стосуватися як людини так і громадянина України, а
можуть лише громадянина України.
До першої групи, що стосуються людини належать такі основні
обов'язки:
- кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та
законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність
інших людей;

15.

- кожен зобов’язаний на заподіяти шкоду живій природі,
культурній спадщині та відшкодовані завдані ним збитки;
До другої групи, крім зазначених, належать додаткові обов'язки,
які стосуються лише громадян України:
- в першу чергу, це обов’язок захищати Вітчизну, незалежність
та територіальну цілісність України, шанувати її державні
символи ( ч. 1 ст. 65) .

16.

- громадяни України зобов'язані щорічно подавати до
податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій
майновий стан та доходи за минулий рік у порядку
встановленому законом.
До третьої групи належать додаткові обов’язки, які стосуються
як людини так і громадянина України:
- ця група обов'язків включає обов’язок кожного мати повну
загальну середню освіту ( ст. 53)

17.

- Згідно з ст. 51 Конституції України обов'язком батьків є
утримання дітей до їх повноліття, а повнолітні діти зобов’язані
піклуватися про своїх непрацездатних батьків .

18.

Обов’язком органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових та службових осіб цих органів є
розгляд і дача обґрунтованих відповідей у встановлених
законом строк на індивідуальні чи колективні письмові
звернення людини та громадянина (ст. 40).
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним
обов'язком держави.
Існує міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод
людини та громадянина, зокрема Європейський суд з прав
людини, Комісія з прав та свобод ООН та інші.

19. Висновок

Отже, права і свободи людини і громадянина — це
правові можливості (надбання), необхідні для
існування і розвитку особи, які визнаються
невід'ємними, мають бути загальними і рівними для
кожного, забезпечуватись і захищатись державою в
обсязі міжнародних стандартів.
Основні обов’язки людини і громадянина – це
закріплені в Конституції України вимоги, які
пред’являються кожній людині і громадянину, аби він
діяв певним, чітко визначеним конституційною
нормою чином для забезпечення інтересів суспільства,
держави, недотримання ж цих вимог тягне за собою
юридичну відповідальність.
А гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина
забезпечуються і піддаються як національним так
міжнародним законодавством.

20. Список використаної літератури

1. Конституційне право України: Підручник/ За ред. В. Ф.
Погорілка. - К.: Наукова думка, 2006.
2. Основи конституційного права України / За ред. З. С.
Гладун, В. І. Федчишин
3. Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини та
громадянина: ( Навч. посібник) / П. М. Рабінович, М. І.
Хавронюк – К.: Атіка, 2004.
4. Конституційне право України: Підручник/ За ред. В. Ф.
Погорілка, О. Ф. Фрицького – К.: Наукова думка, 2003
5. Кравченко В. В. Права та свободи людини та громадянина
України/ В. В. Кравченко: Навч. посібник – Х.: Освіта, 2005

21.

Дякую за увагу !
English     Русский Rules