Past Continuous
Қай уақытта қолданылады
Past Continuous шағын қолданып:
Формула
Make sentences
Болымсыз түрі
Make negative sentences
Сұраулы сөйлем
Make questions
Thank you !!!
1.53M
Category: englishenglish

Созылыңқы өткен шақ

1. Past Continuous

Созылыңқы
өткен шақ

2.

Мен үйге
кірдім
Мен үйге бара
жатырғанмын(са
ғат 7 де)
I was going home (at
7)

3. Қай уақытта қолданылады

Өткен шақтағы белгілі бір уақытта басталып, сол туралы
айтқан кезде әлі де жалғасып жатқан оқиғаны білдіреді.
I was going home …
• Кеше сағат 6-да (yesterday at 6 o’clock)
• Алдыңғы аптада сағат 6дан 8-ге дейін (last week
from 6 to 8)
• Кеше , сен келгенкезде (yesterday, when you came)

4. Past Continuous шағын қолданып:

• Өткен шақтағы нақты уақыттағы іс-әрекет
At 1 o’clock we were sunbathing.
• Өткен шақтағы созылыңқы екі іс-әрекетті
біріктіру
While I was washing up, he was watching TV.
• Созылыңқы өткен шақтағы іс-әркетпен жай осы
шақтың іс-әрекетін біріктіру
I was sleeping when the rain
started.

5. Формула

to be + Ving
to be
Жекеше (I, he, she, it)
Көпше (you, we, they)
was
were
was + Ving
were + Ving

6. Make sentences

I
Mother
Father
Sister
We
My friend
My friend
and I
was
were
sleep…
do…
homework
cook…
watch… TV
play…
talk…
go… home
yesterday
at 6
o’clock

7. Болымсыз түрі

I was going home
yesterday at 6 o’clock.
I was not going home
yesterday at 6 o’clock
was/were + Ving
was/ + not + Ving
were

8. Make negative sentences

I
Mother
Father
Sister
We
My friend
My friend and I
sleep…
do… homework
was
were
cook…
watch… TV
play…
talk…
go… home
yesterday
at 6
o’clock

9. Сұраулы сөйлем

I was going home yesterday at 6.
Was I going home yesterday at 6?

10. Make questions

I
Mother
Father
Sister
We
My friend
My friend and I
sleep…
do… homework
was
were
cook…
watch… TV
play…
talk…
go… home
yesterday
at 6
o’clock

11.

12. Thank you !!!

English     Русский Rules