171.98K
Category: englishenglish

To be going to

1.

To be going to

2.

To be going to – тіркесі көмегімен
келешекте іс-әрекетті жасаймын
деген ниетті білдіргенде
қолданамыз.

3.

"Going to" ережесi:
Going to етiстiгi келер шақты бiлдiру үшiн
қолданылады. Мысалы:
I am going to buy a car - Мен көлiк алайын деп
жатырмын.
She is going to marry - Ол күйеуге шығайын деп
жатыр.
"Going to" етiстiгiнiң "will" етiстiгiнен
айырмашылығы "going to" нақты ойдағы iс-әрекеттi
бiлдiредi. Демек, егер сiз бiр iстi алдын ала
ойластырып қойсаңыз немесе бiр iске дайындалып
қойсаңыз онда "going to" етiстiгiн қолданасыз.

4.

Мысалы:
I am going to go to the football match between
Kazakhstan and England next week, I believe we will
win! (I have already bought tickets)
Мен келесi аптада Қазақстан және Англия
арасындағы футбол ойынына барамын, Қазақстан
ұтады деген сенiмдемiн! (Мен бiлеттер алып
қойғанмын)
Бұл жердегi "going to" нақты iстi бiлдiрсе, "will"
етiстiгi Қазақстан ұтады дегендi 100% бiлдiрмейдi.
*американдық ағылшында "going to" етiстiгi "gonna"
деп те айтылады.

5.

Болымды сөйлем
I am going to play football.
I'm going to play football. You are going to play
handball.
You're going to play football. You are going to play
handball.
You're going to play football.

6.

Болымсыз сөйлем
I am not going to play football.
I'm not going to play football.
You are not going to play football.
You're not going to play football.
You aren't going to play football.

7.

Сұраулы сөйлем
Am I going to play handball?
Are you going to play handball?

8.

9.

Homework
Fill in the GOING TO future.
1. I _____him tomorrow. (meet)
2. They ____ to Dublin. (drive)
3. He ____ to the football match. (go)
4. She ______ her aunt. (visit)
5. We ______ a test. (write)
6. They ______them tea. (offer)
7. My _____friends their holidays in Wales. (spend)
8. My _____ uncle a birthday present for Harry. (buy)
9. I _____ the rabbits. (feed)
10. My father _____ his car. (wash)
English     Русский Rules