Патентне право. Правове регулювання патентного права
Зміст
Нормативно-правова база патентного права
Поняття патентного права
Порядок отримання патенту
264.32K
Category: lawlaw

Патентне право. Правове регулювання патентного права

1. Патентне право. Правове регулювання патентного права

Виконав:
студент НН ІЕБ 508
Цицохов Дмитро
2017

2. Зміст

1. Нормативно-правова база патентного права;
2. Поняття патентного права;
3. Порядок отримання патенту

3. Нормативно-правова база патентного права


Конституція України. Стаття 54. Громадянам
гарантується свобода літературної, художньої, наукової і
технічної творчості, захист інтелектуальної власності,
їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів,
що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної
діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати
або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими
законом. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових
зв'язків України зі світовим співтовариством. Культурна спадщина
охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних
пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність,
вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей
народу, які знаходяться за її межами.

4.

• Закон України «Про охорону прав на винаходи та
корисні моделі»
Закон України «Про охорону прав на винаходи та
корисні моделі» (далі — Закон) є одним з найважливіших
нормативно-правових актів у сфері охорони промислової
власності. Законодавство України про охорону прав на
винаходи (корисні моделі) базується на Конституції
України і складається із цього Закону, законів України
«Про власність», «Про державну таємницю» та інших
нормативно-правових актів. Згідно цього закону правова
охорона надається винаходу (корисній моделі), що не
суперечить публічному порядку, принципам гуманності і
моралі та відповідає умовам патентоздатності.

5.

• Закон України «Про інноваційну діяльність»
Законодавство України у сфері інноваційної
діяльності базується на Конституції України і складається
із законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і
науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних
парків», цього Закону та інших законодавчих актів, що
регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Закон України «Про інноваційну діяльність» (із
наступними змінами та доповненнями) — створює
сприятливе законодавче поле для реалізації зростання
виробництва та конкурентоспроможності товарів
вітчизняного виробника на внутрішньому і зовнішньому
ринках.

6.

• Закон України «Про охорону прав на промислові
зразки»
Цей Закон регулює відносини, що виникають у
зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на
промислові зразки в Україні. Згідно цього закону правова
охорона надається промисловому зразку, що не суперечить
публічному порядку, принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоспроможності. Об'єктами
промислового зразка є форма, малюнок чи розфарбування
або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення
естетичних та ергономічних потреб.

7.

• Закон України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг»
Цей Закон регулює відносини, що виникають у
зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки
для товарів і послуг (далі - знак) в Україні. Знак —
позначення, за яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
Згідно цього Закону Об'єктом знака може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі
власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи,
кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка
комбінація таких позначень. Право власності на знак
засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10
років від дати подання заявки до Укрпаетнту.

8. Поняття патентного права

Патентне право - це сукупність норм, що регулюють
особисті немайнові та майнові відносини, які виникають у
зв'язку зі створенням, оформленням і використанням
винаходів, корисних моделей і промислових зразків.
Зазначена назва цієї групи об'єктів інтелектуальної
власності обумовлена назвою охоронного документа, який
видається на підтвердження визнання результату творчої
діяльності об'єктом інтелектуальної власності і засвідчує права
на нього. На відміну від авторського права, де права на твори
науки, літератури та мистецтва виникають без виконання будьяких формальних дій, про об'єкти патентного права - винаходи,
корисні моделі та промислові зразки - можна говорити лише з
моменту одержання патенту. Такий підхід законодавця
пояснюється, зокрема, можливістю паралельного
винахідництва, а тому існує потреба кваліфікації творчого
досягнення і закріплення права на нього за конкретною
особою, яка перша розкрила ці знання суспільству.

9. Порядок отримання патенту

Як показує практика, процедура одержання патенту на
винахід в Україні займає 2,5-3 роки, патенту на корисну модель 9-11 місяців.
В Україні існує єдиний державний орган, уповноважений
видавати патенти на винаходи (корисні моделі) - Державний
департамент інтелектуальної власності. Заявки на видачу
патенту подаються в Український інститут промислової
власності (Укрпатент), що є структурним підрозділом
Департаменту. Подається:
• заява на видачу патенту на винахід (корисну модель);
• опис винаходу (корисної моделі);
• формулу винаходу (корисної моделі);
• реферат;
• креслення (за необхідності).
Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за
подання заявки у встановленому розмірі.

10.

Заявником винаходу (корисної моделі) може бути його
(її) автор, роботодавець автора або їхній
правонаступник. Подати заявку може як фізична, так і
юридична особа (резидент і нерезидент) - як
самостійно (тільки резиденти), так і через довірену
особу. В останньому випадку до матеріалів заявки
додається довіреність, видана заявником на ведення
діловодства.
• встановлення дати подання заявки – заявка
перевіряється на наявність всіх необхідних
документів і матеріалів, а також перевіряється
відповідність сплаченого держзбору встановленому
розміру. У випадку, якщо матеріали заявки
відповідають всім установленим правилам,
заявникові направляється повідомлення про
встановлення дати подання заявки на винахід
(корисну модель).

11.

• формальна експертиза – перевіряється
правильність оформлення матеріалів заявки та їх
відповідність вимогам Закону України «Про
охорону прав на винаходи й корисні моделі». У
випадку невідповідності матеріалів заявки якійнебудь із установлених вимог, заявникові
направляється повідомлення із зазначенням
порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник
має можливість виправити помилку або внести
уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали
заявки відповідають всім установленим вимогам,
заявник одержує рішення про завершення
формальної експертизи й можливості проведення
кваліфікаційної експертизи (за заявками на
винаходи) або рішення про видачу патенту на
корисну модель.

12.

• кваліфікаційна експертиза (проводитися тільки за
заявками на винаходи) – перевіряється відповідність
заявленого винаходу критеріям патентоздатності,
встановлених Законом. Кваліфікаційна експертиза
проводиться тільки після одержання Укрпатентом
відповідної заяви й оплати збору за її проведення. У
випадку невідповідності винаходу якому-небудь із
установлених критеріїв, заявникові направляється
обґрунтований попередній висновок із зазначенням
порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник
має можливість надати аргументовану відповідь і
усунути зазначені недоліки. Якщо винахід відповідає
всім установленим критеріям патенотоздатності або
якщо експертиза взяла до відома доводи заявника щодо
усунення недоліків, заявникові направляється рішення
про видачу патенту на винахід.

13.

Після одержання позитивного рішення за
заявкою заявник повинен оплатити державне мито
за видачу патенту й державний збір за публікацію у
встановленому розмірі.
Після оплати відомості про видачу патенту на
винахід (корисну модель) публікуються в
офіційному бюлетені «Промислова власність» і
одночасно заносяться у відповідний Державний
реєстр. При цьому заявник винаходу (корисної
моделі) одержує патент і статус власника
виключних прав на винахід (корисну модель).

14.

Дякую за увагу!
Після одержання позитивного рішення за
заявкою заявник повинен оплатити державне мито
за видачу патенту й державний збір за публікацію у
встановленому розмірі.
Після оплати відомості про видачу патенту на
винахід (корисну модель) публікуються в
офіційному бюлетені «Промислова власність» і
одночасно заносяться у відповідний Державний
реєстр. При цьому заявник винаходу (корисної
моделі) одержує патент і статус власника
виключних прав на винахід (корисну модель).
English     Русский Rules