1.67M
Categories: biologybiology physicsphysics

Реактивний рух у природі

1.

Реактивний рух у природі

2.

Реактивний рух
Реактивний рух – це рух, що виникає при відокремленні
від тіла із певною швидкістю будь-якої його частини.
Реактивна сила виникає без будь-якої взаємодії з зовні
шніми тілами.

3.

Застосування реактивного руху у природі
Багато хто з нас у своєму житті зустрічався п ід час купання в мор і з м
едузами. У всякому разі,в Чорному морі їх цілком вистача є. Але мало
хто замислювався, що і медузи для пересування користуються реакти
вним рухом. Крі м того, саме так пересуваються і личинки метелик ів, і
деякі види морського планктону. І найчастіше ККД морських безхребе
тних тварин при використанні реактивного руху набагато вище, н іж у
техновиробі в.

4.

Кальмари
• Кальмар є найкрупнішим безхр
ебетним мешканцем океанських
глибин. Він пересувається за при
нципом реактивного руху, вбира
ючи в себе воду, а потім з велич
езною силою проштовхуючи її ч
ерез особливий отвір - "воронк
у", і з великою швидкістю (близь
ко 70 км/год) рухається поштовх
ами назад. При цьому всі десять
щупалець кальмара збираються
у вузол над головою і він набува
є обтічної форми.

5.

Кальмари досягли вищої досконал
ості в реактивній навігації. У них н
авіть тіло своїми зовнішніми фор
мами копіює ракету (або краще с
казати – ракета копіює кальмара,
оскільки йому належить у цій спр
аві безперечний пріоритет).

6.

Літаючий кальмар
Це невелика тварина розміром з оселе
дець. Він переслідує риб з такою стр ім
кістю, що нерідко вискакує з води, стрі
лою проносячись над її поверхнею. Ро
звинувши у воді максимальну реактив
ну тягу, кальмар-пілот стартує в повітр
я і пролітає над хвилями більше п'ятде
сяти метрів. Апогей польоту живої рак
ети лежить так високо над водою, що
літаючі кальмари нерідко потрапляють
на палуби океанських суден. Чотирип'ять метрів – не рекордна висота, на
яку піднімаються в небо кальмари. Іно
ді вони злітають ще вище.

7.

Восьминіг
Пульсуючи свої ми перетинчатими лапами, штов
хаючи воду через воронку для реактивного рух
у, восьмині г перемі щує ться у воді , допомагаючи
собі великими плавниками. Коли необхі дно шви
дко настигнути жертву, швидкі сть восьминога ст
ає дуже швидкою, і дивовижною швидкі стю вос
ьмині г може зникати від переслідуючого хижака
.

8.

Восьминоги теж вмі ють лі тати.
Французький натуралі ст Жан Ве
рані бачив, як звичайний восьм
ині г розі гнався в акварі умі і рап
том задом вперед несподівано
вискочив з води. Описавши в п
ові трі дугу метрі в в п'ять, він пл
юхнувся назад в акварі ум. Наби
раючи швидкі сть для стрибка, в
осьмині г рухався не ті льки за ра
хунок реактивної тяги, але й грі
б щупальцями.

9.

10.

Каракатиця
Каракатиця, як і більшість голов
оногих молюсків, рухається у во
ді наступним способом. Вона за
бирає воду в зяброву порожнин
у через бічну щілину і особливу
воронку попереду тіла, а потім е
нергійно викидає струмінь води
через воронку. Каракатиця напр
авляє трубку воронки в бік або н
азад і стрімко видавлюючи з неї
воду, може рухатися в різні боки.

11.

Медузи
Медузи, здвигаючи кр
аї свого прозорого дзві
ночка, викидують з-пі д
нього воду вниз і дещо
вбі к, а самі ві дштовхую
ться в протилежну стор
ону. Вимі рюючи ді амет
р ві дштовхуючої струї ,
вони можуть вимі рюва
ти свою швидкі сть.

12.

13.

Гребі шок
Манті я морського гребі шка
має особливу оторочку, яка
направляє струю води до сп
ини, де по обидві сторони ві
д хрящової звязки вода вик
идає ться.

14.

Сальпа
Сальпа – морська тварина з проз
орим тілом, при русі приймає во
ду через передній отвір, причому
вода попадає в широку порожни
ну, всередині якої по діагоналі на
тягнуті зябра. Як тільки тварина
зробить великий ковток води, от
вір зачиняється. Тоді подовжні і
поперечні м'язи сальпи скорочу
ються, все тіло стискається і вод
а через задній отвір відштовхуєт
ься наззовні. Реакція виштовхую
чої струї штовхає сальпу вперед.

15.

Личинки стрекоз
В прі сних водоймах, ря
туючись ві д небезпеки,
рухаються, використову
ючи принцип реактивн
ого руху, личинки багат
ьох бабок. Вода виштов
хує ться і з заднього киш
ечника пі д час стисканн
я, проштовхуючи комах
у на 5-10 см вперед.

16.

Скажений огірок
У південних країнах (і у нас на уз
бережжі Чорного моря теж) виро
стає рослина під назвою "скаже
ний огірок". Варто тільки злегка
доторкнутися до зрілого плоду, с
хожому на огірок, як він відскаку
є від плодоніжки, а через отвір в
ід плоду зі швидкістю до 10 м/с в
илітає рідина з насінням. Стріля
є скажений огірок (інакше його н
азивають "дамський пістолет") б
ільш ніж на 12 метрів.

17.

18.

Виконали:
Бортик Ксенія
Ніколаєва Ксенія
English     Русский Rules