Тірек-қимыл жүйесінің қалыпты жасқа байланысты рентгенанатомиясы.
Негізгі зерттеу әдісі
Негізгі әдістер
Рентгенология және өнер
Рентгенография
Екінші проекцияның маңыздылығы
Функционалды рентгенография
Компьютерлік томография (КТ)
Магнитты – резонансты томография
Магнитно – резонансная томография
3D реконструкция (рендеринг)
3D реконструкция
Қосымша әдістер
Радиоизотопты әдіс – сцинтиграфия
Метастаздар
Позитронды – эмиссионды томография
Қаңқаның рентгенологиялық анатомиясы
Түтікті сүйектің анатомиясы
Диафиз, метафиз, эпифиз
Тізе буынның анатомиясы
Тәзе буынның анатомиясы
Балалар қаңқасының ерекшеліктері
Балалар қаңқасының ерекшеліктері
Жіктелу
Негізгі рентгенологиялыө симптомдар
Сынықтар
Сынық түрлері
Сынық сызығының бағыты:
Сынық сызығының бағыты:
Бойлық сызықтар
Бойлық сынықтар
Бойлық сынықтар
Көлденең сынықтар
Көлденең сынықтар
Қиғаш сынық
Винттәрізді сынық
Винттәрізді сынық
Полифокалді (екідеңгейлі) сынықтар
Полифокалді сынықтар
Бөлшектелген сынық
Оқтан п.б. сынықтар
Эпифизеолиз
Бөлшектердің қозғалуы
Бөлшектердің қозғалуы
Сүйек білігі бойынша қозғалу
Ажырау
Кіру
Артқа қозғалу
Бұрыш жасап қозғалу
Бұрыш жасап қозғалу
Балалардағы сынықтардың ерекшеліктері
6.00M
Category: medicinemedicine

Тірек-қимыл жүйесінің қалыпты жасқа байланысты рентгенанатомиясы

1. Тірек-қимыл жүйесінің қалыпты жасқа байланысты рентгенанатомиясы.

Лектор: м.ғ.к., ассистент
Куанышева А.Г.

2. Негізгі зерттеу әдісі

• – рентгенологиялық әдіс
• Радиоизотопты диагностика сирек
қолданады

3. Негізгі әдістер

– Рентгенография
– Томография ( қазір жті қолданбайды)
– Компьютерлік томография
– Магнитты – резонансты томография

4. Рентгенология және өнер

• Красота строения гаверсовой структуры кости

5. Рентгенография

• Негізгі талаптар:
• Барлық анатомиялық
аумақтарды көру (
патологиялық және
маңындағы буындағы
өзгерістерді.
• Минимум 2- проекция
қолдану.
• Керек жағдайда –
атипиялық
проекцияларды қолдану

6. Екінші проекцияның маңыздылығы

• Полипроекцияла
у–
рентгеноостеоло
гияның маңызды
ережесі.
• Омыртқалардың
травмалық
шығуы тек ғана
қырынан
жасалған
проекцияда
көрінеді.

7. Функционалды рентгенография

• Функционалды
рентгенография – бір
проекцияда жасалынған
екі немесе бірнеше
түсірілімдер
буынды
максималды бүгу және
жазу жағдайда.
• Түсірілімдерде – L3-4
дискілерде
омырқалардың
қозғалымы –
остеохондроздың
кезеңі.
тым
ерте

8. Компьютерлік томография (КТ)

• Бассүйек КТ.
• Сүйек
деструкциясының
аймағы жақсы
көрінеді.
• Оң маңдай сүйегінің
хондросаркомасы.

9. Магнитты – резонансты томография

• Рентгенологи
ялық
сәулеленусіз,
сүйек, жұмсақ
тіндер,
шеміршектер,
байламдар
және
ОЖЖ
анықтауға
көмектеседі.

10. Магнитно – резонансная томография

• Видно разрушение
тела грудного
позвонка,
сдавление спинного
мозга и его
оболочек.
• Хорошо отражены
изменения
превертебральных
тканей.

11. 3D реконструкция (рендеринг)

12. 3D реконструкция

13. Қосымша әдістер

• Радиоизотопты әдіс – сцинтиграфия
• Позитронды эмисионды томография
(костный мозг)
• Ультрадыбыстық диагностика (жұмсақ
тіндер, шеміршек, буындар)

14. Радиоизотопты әдіс – сцинтиграфия

• Қаңқаға
метастазалардың
таралуын анықтайды.
• Түсірілімде – бел
омыртқаларда,
жамбас сүйектерінде,
қабырғаларда,
бассүйекте
метастазалардың
таралуы.

15. Метастаздар

Метастазы рака предстательной железы в таз,
ребра

16. Позитронды – эмиссионды томография

17. Қаңқаның рентгенологиялық анатомиясы

18. Түтікті сүйектің анатомиясы

19. Диафиз, метафиз, эпифиз

• Диафизде сүйектік
өзек жақсы
анықталады
• Метафизде өзек
көрінбейді
• Ересектерде эпифиз
метафизден склероз
таспасымен
бөлінген.

20. Тізе буынның анатомиясы

21. Тәзе буынның анатомиясы

• 1. Femur
2. Patella
3. Medial epicondyle of femur
4. Lateral epicondyle of femur
5. Medial condyle of femur
6. Lateral condyle of femur
7. Intercondylar eminence
8. Intercondylar notch
9. Knee joint
10. Lateral condyle of tibia
11. Medial condyle of tibia
12. Tibia
13. Fibula

22. Балалар қаңқасының ерекшеліктері

• Балаларда
өсу
аймақатары
жақсы көрінеді –
эпифиз
және
метафиз
арасындағы өсу
шеміршектің
таспасы.
• Арнайы
жаста
олар бітіседі.

23. Балалар қаңқасының ерекшеліктері

• Баланың қалыпты
тізе буыннның
рентгенограммасы.

24. Жіктелу

9 негізгі топты ажыратады:
1. Травмалық бұзылыстар:
– сынықтар, жарықтар.
– буындағы бұзылыстар (шығу).
2. Қаңқа бұзылыстары.
3. Қабыну процесстер.
4. Дегенеративті – дистрофиялық қабынулар және
асептикалық некроздар
5. Нейротрофиялық бұзылыстар.
6. Қаңқаның метаболикалық аурулары
7. Ретикулоэндотелиоздщар
және
қабынусыз
гранулемалар.
8. Фиброзды остеодистрофиялар
9. Қатерсіз ісіктер.
10.Қатерлі ісіктер.

25. Негізгі рентгенологиялыө симптомдар

–Сүйек пішіні және құрылымының
бұзылысы
–Сүйектердің
бір
бірімен
байланысының бұзылысы
–Буындар патологиясы
–Жұмсақ тіндердің патологиясы.

26. Сынықтар

• Сынық – сүйектің
механикалық
біркелкілігінің
бұзылысы.
• Негізгі белгілері:
• Сынықтың сызығы
немесе жарықтың п.б.
• Бөлшектердің
қозғалуы.

27. Сынық түрлері

• Толық сынық
(сынық сызығы
сүйек көлденесінен
толығымен өтеді)
• Жарық ( сынық
сызығы сүйектің
қарама қарсы
жиегіне жетпейді)

28. Сынық сызығының бағыты:

• Варианты линии перелома:
• 1 — поперечная линия перелома; 2 — косая линия перелома; 3
— винтообразная линия перелома; 4 — две линии перелома
при полифокальном переломе; 5 — оскольчатый
(многоплоскостной) перелом, при котором линии переломов
не указываются; 6 — Т-образная линия перелома; (см
продолжение на следующем слайде)

29. Сынық сызығының бағыты:

• 7 — У-образная линия перелома; 8 — вертикальная линия
перелома; 9 — линия перелома при эпифизеолизе; 10 — линия
перелома при апофизеолизе; 11 — поднадкостничный
перелом, при котором линия перелома практически не
дифференцируется; 12 — линия перелома, типичная для
перелома по типу «зеленой ветки»

30. Бойлық сызықтар

• Шынтақ сүйектің
дисталді диафизінде
жарық

31. Бойлық сынықтар

32. Бойлық сынықтар

• Ортан жіліктегі
дисталді
метаэпифиз
аймағындағы
бойлық сынық

33. Көлденең сынықтар

34. Көлденең сынықтар

• Ортан жіліктің
хирургиялық
мойынның
көлденең
сынығы

35. Қиғаш сынық

• Қиғаш сынықтың
ұзындығы сүйек
көлденесінен асып
кетеді.
• 5–ші табан сүйектің
қиғаш сынығы.

36. Винттәрізді сынық

37. Винттәрізді сынық

• Тоқпан жіліктің
диафизінің
винтәрізді
бөлшектелген
сынығы.

38. Полифокалді (екідеңгейлі) сынықтар

• Бір сүйекте бірнеше
сынық
• Бір анатомиялық
аймақта орналасқан
бірнеше сүйектердің
сынығы

39. Полифокалді сынықтар

• Сынық пен
жарық бірге
көрінеді

40. Бөлшектелген сынық

• Екі фрагменттен көп
сынықтар

41. Оқтан п.б. сынықтар

42. Эпифизеолиз

• Эпифизеолиз –
сынықтың сызығы
өсу аймақтан өтеді.
• Балаларда және
жасөспірімдерде
кездеседі.

43. Бөлшектердің қозғалуы

• Типы смещения отломков при переломах костей:
• 1 — неполное боковое; 2 — полное боковое
(медиально); 3 — полное боковое (латерально); 4 —
полное боковое кзади; 5 — полное боковое кпереди;

44. Бөлшектердің қозғалуы

• 6 — по длине с захождением отломков; 7 — по
длине с вклинением отломков; 8 — по длине с
расхождением отломков; 9 — по периферии; 10 —
под углом.

45. Сүйек білігі бойынша қозғалу

• Ажырау.
• Кіру.
• Ротация ішке және сыртқа.

46. Ажырау

47. Кіру

48. Артқа қозғалу

• Ортан жіліктің
дисталді диафизінің
қиғаш бөлшектелген
сынығы

49. Бұрыш жасап қозғалу

• Абдукциялық бұрыш сыртқа ашық
• Аддукциялық –
бұрыш ішке қарай
ашық

50. Бұрыш жасап қозғалу

• Кәрі жілік сүйегінде
сыртқа ашылған 25о
Ішке
33о бұрыш,
• Шынтақ сүйекте –
18о сыртқа
ашылған бұрыш.

51. Балалардағы сынықтардың ерекшеліктері

• Балаларда «жасыл
бұтақ»
түрінгдегі
сүйекқабы
астындағы
толық
емес
сынықтар
кездеседі , сонда
сүйектің ішкі бөлімі
сынып,
сүйекқабы
ажыра бастайды.
• Сынық
сызығы
көрінбеу мүмкін.

52.

• Назарларыңызға
рахмет!!!!!
English     Русский Rules