199.41K
Category: mathematicsmathematics

Төртбұрыштар

1.

төртбұрыштар

2.

Ой толғау
“ Математика
пәнінің
маңыздылығы
соншалық,
сондықтан да оны
қызықты өткізуге
мүмкіндік жібермеу
керек”
Блез Паскаль
француз математигі

3.

В
А
С
D
Қарама-қарсы қабырғалары қос қостан параллель
болатын төртбұрыш параллелограмм деп аталады.
АВ//СD, AD//ВС

4.

В
С
О
А
D
1) Параллелограмның қарамақабырғалары және
бұрыштары тең.
АВ=СD, ВС=АD;
<A=<С, <В=<D.
2) Параллелограмның
диагональдары қиылысу
нүктесінде тең екі бөлікке
бөлінеді.
DО=ВО, АО=СО.

5.

А
В
О
D
С
1) Егер төртбұрыштың қарамақарсы қабырғалары тең және
параллель болса, онда ол
параллелограмм болады.
2) Егер төртбұрыштың қарамақарсы бұрыштары тең болса, онда
ол – параллелограмм болады.
3)Егер төртбұрыштың
диагональдары қиылысу
нүктесінде тең екіге бөлінсе, онда
ол параллелограмм болады.
4) Егер төртбұрыштың бір қабырғасына іргелес
бұрыштарының қосындысы 180º-қа тең болса,онда ол–
параллелограмм боладыº.

6.

В
А
С
L
K
F
P
D
M
Екі қабырғасы ғана параллель
болатын дөңес төртбұрыш трапеция
деп аталады.
Параллель қабырғалары
табандары, ал параллель емес
қабырғалары бүйір қабырғалары
N
деп аталады.
S
Трапеция тең бүйірлі
(АВ=СD)
және тік бұрышты болады ( <P =<F
G
= 90° ) .

7.

В
А
1. Теңбүйірлі
трапецияның
табандарындағы
бұрыштары тең.
<A=<D, <В=<С.
С
D
2. Теңбүйірлі
трапецияның
диагональдары тең.
AC=BD

8.

В
С
А
D
Барлық бұрыштары тік болатын параллелограмм
тіктөртбұрыш деп аталады.
<А=<B=<C=<D=90°

9.

В
С
О
А
1.Барлық бұрыштары тең.
<A=<B=<C=<D=90°
2. Қарама - қарсы
қабырғалары тең.
AB=CD, BC=AD
3.Диагональдары қиылысу
нүктесінде қақ бөлінеді.
AO=CO, BO=DО
D
4.Тіктөртбұрыштың диагональдары тең.
АС=ВD

10.

В
А
С
D
Егер параллелограмның
диагональдары тең болса,
онда ол параллелограмтіктөртбұрыш болады..
AC=BD

11.

В
А
С
D
Барлық қабырғалары тең
параллелограмм ромб деп
аталады. АВ=ВС=СD=AD

12.

В
А
О
D
1. Барлық қабырғалары
тең. АВ=ВС=СD=AD
2. Қарама-қарсы
бұрыштары тең.
С
<A=<C, <B=<D
3.Диагональдары
қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді.
АО=СО, ВО=DО
4.Ромбының диагональдары өзара перпендикуляр және
олар бұрыштардың биссектрисасы болады.
AC ┴ BD, <ABO=<CBO

13.

А
В
С
D
Барлық қабырғалары тең тіктөртбұрыш квадрат деп
аталады.
AB=BC=CD=DA

14.

1. Барлық қабырғалары
тең.
AB=BC=CD=DA
В
С
2. Барлық бұрыштары
тең.
<A=<B=<C=<D= 90о
3. Диагональдары
О
қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді.
D
AO=CO, ВО=DО
А
4. Диагональдары тең. АС=ВD
5. Диагональдары өзара перпендикуляр және
бұрыштарын қақ бөледі.
AC┴BD, <ABO=<CBO

15.

Параллело
грамм
Қарама-қарсы
қабырғалары тең
Барлық қабырғалары тең
Қарама-қарсы бұрыштары
тең
Барлық бұрыштары тең
Диагональдары қиылысу
нүктесінде қақ бөлінеді
Диагональдары тең
Диагональдары
перпендикуляр және
бұрыштың биссектрисасы
болады
Тік
төртбұрыш
ромб
квадрат

16.

Қарама-қарсы
қабырғалары тең
Параллело
грамм
Тік
төртбұрыш
ромб
квадрат
+
+
+
+
+
+
+
+
Барлық қабырғалары тең
Қарама-қарсы бұрыштары
тең
+
Барлық бұрыштары тең
Диагональдары қиылысу
нүктесінде қақ бөлінеді
Диагональдары тең
Диагональдары
перпендикуляр және
бұрыштың биссектрисасы
болады
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
English     Русский Rules