Семинар сабақтарының жоспары:
2.19M
Category: financefinance

Бухгалтерлік есеп және аудит

1.

«Бухгалтерлік
есеп және аудит»
«Есеп және қаржы» кафедрасының аға
оқытушысы
Жангалиева Р.У

2.

Пәннің мақсаты
Курсты оқытудың басты мақсаты
кәсіпорындардағы есепті ұйымдастырудың
әдістемелік сұрақтары болып табылады.
Нарықты экономика жағдайында қазіргі
кәсіпорындардың шаруашылық қызметін
бақылаудың құралы болып табылатын
бухгалтерлік есептің рөлі мен маңызы.

3.

Пәннің міндеті :
Курстың міндеті студенттерді
экономикалық тәрбиелеу болып
табылады, ол мынадай негізгі
бағыттарда қарастырылады: есеп
туралы ғылымға қызығушылық
тудыруға тәрбиелеу, өндіріс
құралдарына деген меншікке
сақтықпен қарауға және қаржылық
тәртіпті сақтауға тәрбиелеу,
қоғамның материалдық, еңбек және
қаржы ресурстарын тиімді
қолдануды білуге тәрбиелеу.

4.

Пререквизиттер
Пәнді оқытудың міндеті болып, сонымен қатар
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру барысында кездесуі
мүмкін келеңсіз жағдайларды табу, олардың пайда
болу себептерін және оларды қайта қалпына келтіру
жолдарын ашып көрсету болып табылады.
Пәнді оқытудың міндетінің бірі есеп саласындағы
болашақ жоғары білікті мамандарды тәрбиелеп,
оларға моральдық тазалық, тәртіптілік,салмақтылық
сияқты сапалық қасиеттерге уйрету.
Осы пәнді игеру үшін «Экономикалық
теория негіздері» пәні бойынша
игерілген білімдер қажет етіледі.

5.

Постреквизиттер
«Бухгалтерлік есеп және аудит» пәні
бойынша игерілген білім студенттің
бойында әрі қарай оқылатын
«Экономикалық теория», «Аудит»,
«Басқару есебі», «Экономика саласындағы
бухгалтерлік есеп» пәндері бойынша
білімдерінің негізін қалауға мүмкіндік
береді.

6.

Оқыту негізгі оқу
материалдары
қамтылған дәрістер
мен практикалық
сабақтар негізінде
жүргізіледі және
алынған практикалық
дағдылар, түсініктер
бекітіліп отырады.
Студенттердің білімін
бақылау үй
тапсырмаларын
тексеру, электрондық
оқулық т.б. оқу
құралдарында берілген
тестілерді орындау,
ауызша сұрау, жеке
семестрлік
тапсырмалар арқылы
жүзеге асады.

7.

Курстың мазмұны:
1-тақырып. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің мәні
2-тақырып. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің концепциялары және
қағидалары.
3-тақырып. Бухгалтерлік баланс, шоттар және екіжақты жазу.
4-тақырып. Аудиторлық тексеріс: жоспарлау, дәлелдеу және
нәтиже
5-тақырып. Қазақстандағы бухгалтерлік есеп пен аудиттің
ұйымдастырылуы..
6-тақырып. Материалды емес активтердің есебі және аудиті
7-тақырып. Негізгі қорлардың және олардың тозуының есебі және
аудиті
8-тақырып. Ақша қаражаттарымен олардың эквиваленттерінің
есебі және аудиті..
9-тақырып. Тауарлық–материалдық құндылықтар есебі және
аудиті.
10-тақырып. Дебиторлық борыш есебі және аудиті
11-тақырып. Ағымдағы міндеттемелер есебі және аудиті
12-тақырып. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі және аудиті.
13-тақырып. Меншікті капитал есебі мен аудиті
14-тақырып. Табыстар мен шығындарды тану және қаржылық
нәтижелер есебі мен аудиті
15-тақырып. Қаржылық есеп беруді ұсыну және оның аудиті.

8.

Оқыту әдістері:
Оқыту негізінен негізгі оқу материалдарының мазмұнын
көрсететін дәріс және правктикалық сабақ түрінде
жүргізіліп, практикалық тәжірбие мен алынған
түсініктер есте сақталады. Студенттердің алған білімін
бақылау ауызша коллоквиум, жазбаша бақылау жұмысы
және/немесе тест есептерін, жеке семестрлік
тапсырмаларды орындау және оларды қорғау арқылы
іске асырылады.
Студенттерге қойылатын талаптар:
Курс бойынша жақсы балл алу күнделікті тапсырманы
орындаусыз мүмкін емес. Ол курс бойынша бағаның
семестр бойына қалыптасатынын көрсететді. Студент
оқу кезінде сабаққа белсене қатысуға қызығушылық
таныту керек. Жұмыстың барлық түріне ең жоғарғы
баға, егерде қойылған сұрақтарға толық, дұрыс, анық
жауап берілген болса және толық көлемде орындалған
болса ғана қойылады.

9. Семинар сабақтарының жоспары:

Қаржылық есептіліктің элементтері және бухгалтерлік есеп объектілері.
Активтердің құрамы мен сипаттамасы.
Капиталдың құрамы мен сипаттамасы
Табыстар жайлы түсінік және оны танудың әдістері
Шығыстар жайлы түсінік.
Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны
Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік баланс баптарына әсері.
Бухгалтерлік шоттар жайлы түсінік және оның жіктелінуі..
Екі жақты жазу жүйесі.
Бухгалтерлік құжаттар, олардың атқаратын қызметі мен жіктелінуі
Түгендеу.
Ағымдағы активтердің анықтамасы: ақшалар және оның сипаттамасы.
Дебиторлық борыштың танылуы мен бағалануының есебі.
Қорлар есебі және оларды бағалау.
Міндеттемелердің анықтамасы мен жіктелуі.
English     Русский Rules