Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
Косіння трав
Плющення трав
Згрібання у валки
Транспортування і скиртування сіна
3. Заготівля соломи
Основні зелені корми (злакові)
Основні зелені корми (бобові)
Основні зелені корми (бобові)
Основні зелені корми (олійні)
29.19M
Category: industryindustry

Грубі та зелені корми

1. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
ГРУБИХ І ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ

2.

ПЛАН
1. Народногосподарське значення виробництва
рослинних кормів.
2. Технологія заготівлі високоякісного сіна.
3. Заготівля соломи.
4. Сучасні методи виробництва зелених кормів.
5. Організація зеленого конвеєру для тварин.

3.

ЛІТЕРАТУРА
1. Довідник по заготівлі і зберіганню кормів. Бабич А.О., Олішинський
С.Й., Ясенецькнй В.А. та ін. – К.: Урожай, 1989. – 176 с.
2. Заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика
аліментарних захворювань : навч. посібник. – Столярчук П.З., Півторак Я.І.,
Голодюк І.П. та ін. – Львів: «Добрий друк», 2011. – 288с.
3. Виробництво, зберігання і використання кормів : навч. посіб. / за
ред. В.Ф. Петриченка. – Вінниця: Діло, 2005. – 471 с.
4. Кормовиробництво. Зінченко О.І. - К.: Вища школа, 1994. – 440с.
5. Енергозберігаючі технології заготівлі та використання кормів / М.Ф.
Кулик [та ін.]. – К.: Урожай, 1987. – 157 с.
6. Годівля сільськогосподарських тварин. Ібатулін І.І., Мельничук О.Д.,
Столярчук П.З. – В.: Нова книга, 2007. – 612 с.

4.

1. Народногосподарське значення виробництва
рослинних кормів
«Технологія виробництва рослинних кормів» – це
дисципліна, яка вивчає сучасні технології виробництва
основних видів рослинних кормів.
Студенти повинні:
знати: сучасні технології виробництва рослинних
кормів;
вміти: організовувати технологію виробництва
рослинних кормів.

5.

Природні
кормові
угіддя
Польове
кормовиробництво
ДЖЕРЕЛО
КОРМІВ

6.

Інтенсифікація кормовиробництва
Поліпшення
якості кормів
Впровадження
інтенсивних
технологій
Впровадження
нових форм
організації та
оплати праці
Збільшення
виходу кормів
з 1 га
Кормовиробництво

7.

8.

Ранньовесняні сумішки трав
Горох
Овес
Ріпак
Люпин
Соняшник

9.

Пізньовесняні сумішки трав
Кукурудза
Соняшник
Ріпак
Люпин

10.

Пожнивні сумішки трав
Овес
Вика
Соняшник
Ріпак

11.

Методи зменшення втрат поживних речовин:
1. Заготівлі сіна активним вентилюванням або пресуванням
2. Заготівлі та використання сінажу
Сінаж – консервований в
анаеробних умовах корм,
заготовлений із прив’ялених
до вологості 45-55% трав.

12.

3. Виробництво трав'яного борошна

13.

4. Гранулювання і брикетування кормів

14.

2. Технологія заготівлі високоякісного сіна
Теоретично-господарські обґрунтування заготівлі сіна:
Дотримання
оптимальної висоти
зрізання трав
Правильне
визначення
строків
скошування трав
на сіно
СІНО
Добір комплекту
с.-г. машин і
механізмів
Наукове
обґрунтування та
правильний
вибір технології
заготівлі сіна

15.

Найбільший вихід поживних речовин
Злакові рослини – у фазі виходу в трубку до початку колосіння.
Фаза колосіння
Фаза кущіння
Бобові рослини – від бутонізації до цвітіння.
Зернобобові – від початку бутонізації до наливання зерна.

16.

ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
РОСЛИН
Збільшується
вміст
клітковини
Зменшується вміст
протеїну, каротину,
жиру, БЕР
Знижується
перетравність
корму

17.

Основні види заготовленого сіна
Розсипне
Пресоване
Подрібнене

18. Косіння трав

Заготівля розсипного сіна
Косіння трав

19. Плющення трав

Косарка-плющилка ротаційна
«ПАЛЕССЕ CH60F»

20.

Ворушіння трав

21. Згрібання у валки

22.

Підбір валків

23. Транспортування і скиртування сіна

24.

Заготівля пресованого сіна

25.

Переваги пресованого сіна над розсипним:
ПРЕСОВАНЕ СІНО
1. Скорочується кількість операцій
2. Зменшується тривалість перебування
маси у полі
3. Знижуються втрати листків, суцвіть,
поживних речовин і каротину
4. Скорочуються механічні втрати при
транспортуванні та розвантаженні

26.

ПРЕСОВАНЕ СІНО
5. Знижуються собівартість корму та затрати
праці на збиранні і транспортуванні
6. Зменшується потреба у сховищах
7. Полегшуються процеси обліку та
нормування сіна при згодовуванні
8. Поліпшуються санітарні умови праці
тваринників на фермах

27.

Заготівля подрібненого сіна
Створення можливостей
для механізованого
використання всіх
технологічних операцій
Скорочення
затрат праці та
коштів на
заготівлю
Механізація
процесу дозування
корму
ПОДРІБНЕНЕ
СІНО

28.

Скошування трави з одночасним плющенням

29.

Підбирання пров’яленої маси з валків з
одночасним подрібненням і завантаженням у
транспортні засоби

30.

Транспортування подрібненої маси до місць
досушування та зберігання

31.

Досушування
З а в а н т ата
ж езберігання
н н я м а с иподрібненого
у с х о в и щ а сіна
Завантаження маси у сховища
Поступове досушування сіна активним
вентилюванням

32. 3. Заготівля соломи

3. З а г о т і в л я с о л о м и
Солома – це залишки достиглих злаково-бобових
зернових культур після їх обмолоту.
Солома характеризується низькою перетравністю до
55% і великою кількістю клітковини (50% в т.ч. 16% і
більше лігніну).
СОЛОМА
озимих злаків (житня, пшенична)
ярих злаків (ячмінна, вівсяна, просяна)
горохова
люпинова
гречана

33.

Збирання соломи з одночасним пресуванням

34.

Збирання соломи
Прес-підборщик тюковий Z-2241

35.

Збирання соломи
СНУ-550

36.

Збирання солом'яних тюків

37.

Транспортування соломи
Причеп тракторний ПРТ-8 рулоновоз

38.

Складання соломи

39.

Методи підвищення перетравності соломи
Хімічна обробка
Біологічна
обробка
Опромінення
СОЛОМА
Запарювання
Гранулювання
Брикетування

40. Основні зелені корми (злакові)

4. Сучасні методи виробництва зелених кормів
Основні зелені корми (злакові)
Кукурудза
Костриця лучна
Лисохвіст
Райграс
Тимофіївка

41. Основні зелені корми (бобові)

Конюшина
червона
Люцерна
Чина
Еспарцет
Галега

42. Основні зелені корми (бобові)

Амарант
Горох
Буркун
Конюшина
біла
Люпин

43. Основні зелені корми (олійні)

Ріпак
Суріпиця
Олійна редька

44.

Технологічні операції заготівлі зелених кормів
1. Скошування трави з одночасним подрібненням і
завантаженням маси
Рось -2

45.

2. П е р е в е з е н н я з е л е н о ї м а с и

46.

3. Р о з д а в а н н я к о р м у в г о д і в н и ц і

47.

Варіанти комплексів машин для застосовуваних
традиційних технологій:
І варіант
КПИ-2,4А
ПСЕ-20
МТЗ-80
МТЗ-80

48.

ІІ в а р і а н т
КРП-2 “Рось”
ПСЕ-20
МТЗ-80
МТЗ-80

49.

Варіанти комплексів машин для застосовуваних нових
технологій:
І варіант
МТЗ-80
МТЗ-80
830S

50.

ІІ в а р і а н т
МТЗ-80
КПР-9 в агрегаті з УЭС-2-250
Case MX 285
Jumbo 7200

51.

ІІІ в а р і а н т
КРС-2,0
МТЗ-80
Граблі ГУР-4,2
в агрегаті
з трактором МТЗ-80

52.

КПИ-2,4А
МТЗ-80
ПСЕ-20
МТЗ-80

53.

Візки-підбирачі
SENATOR 28/9 PRO
Strautmann Super Vitesse CFS
KRONE ZX
POETTINGER

54.

5. Організація зеленого конвеєру для тварин
Зелений конвеєр – це безперебійне подекадне
забезпечення тварин зеленими кормами.
Зелений конвеєр
Основні вимоги при складанні зеленого конвеєру:
1. Повне використання природних факторів і
ресурсного потенціалу господарства
2. Збільшення періоду надходження зеленого
корму
3. Розміщення посівів якнайближче до ферм
4. Добір найбільш високоврожайних,
високопоживних і адаптованих культур

55.

5. Внесення під культури оптимальної кількості
Зелений конвеєр
добрив
6. Застосування різних способів і термінів
сівби кормових культур
7. Сумісне використання бобових і злакових
культур
8. Передбачення страхових запасів силосу та
сінажу

56.

Набір культур у зеленому конвеєрі для Полісся
Озима суріпиця, озимий ріпак, перко.
Озиме жито з озимою викою чи озимим ріпаком.
Озима пшениця з озимою викою.
Конюшина з тимофіївкою, вівсяницею (І укіс).
Вико-овес, ячмінь з горохом.
Конюшина з тимофіївкою, вівсяницею (ІІ укіс).
Люпин з вівсом.
Кукурудза з кормовими бобами або люпином.
Гичка цукрових і кормових буряків.
Кормова капуста, конюшина-стернянка, яра суріпиця.

57.

Набір культур у зеленому конвеєрі для Лісостепу
Озима суріпиця, озимий ріпак, перко.
Озиме жито з озимою викою чи озимим ріпаком.
Озима пшениця з озимою викою.
Люцерна з райграсом високим, конюшина з
тимофіївкою, еспарцет з грястицею збірною (І укіс).
Вико-овес, ячмінь з горохом.
Люцерна з райграсом високим, конюшина з
тимофіївкою, еспарцет з грястицею збірною (ІІ укіс).
Суданка з соєю або чиною.
Кукурудза з соєю чи кормовими бобами.
Гичка цукрових і кормових буряків.
Кормова капуста, конюшина-стернянка, яра суріпиця.

58.

Набір культур у зеленому конвеєрі для Степу
Озима суріпиця, озимий ріпак, перко.
Озиме жито з озимою викою.
Озима пшениця з озимою викою.
Люцерна з житняком чи райграсом високим, еспарцет
з грястицею (І укіс).
Ячмінь з горохом, вико-овес.
Люцерна з житняком чи райграсом високим, еспарцет
з грястицею (ІІ укіс).
Суданка з чиною або лобелією, сорго з лобелією.
Кукурудза з соєю, кукурудза з соняшником.
Кабачки, гарбузи, кормові кавуни.
Яра суріпиця.

59.

Способи використання зеленого конвеєру
Укісно-підвозний
Пасовищний
Комбінований
ЗЕЛЕНИЙ
КОНВЕЄР

60.

Дякую за увагу!
Лекцію підготував Г о л о д ю к І.П.,
к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин
і технології кормів Львівського НУВМ
та БТ ім. С.З. Гжицького
English     Русский Rules