Этнопедагогика
Қазақ этнопедагогикасының ғылыми теориялық мәселелері
Халық тәлімінің тарихи кезеңдері
Қазақ этно-педагогика ғылы-мының қалыптасу кезеңдері : 1)Кезеңге тән қасиеттер 2)Кезеңнің қалып-тасуына әсер еткен оқиғалар
Жасырын сурақтар
1-сурақ
Назарларыңызға
2.62M
Category: pedagogypedagogy

Этнопедагогика. Қазақ этнопедагогикасының ғылыми теориялық мәселелері

1. Этнопедагогика

2. Қазақ этнопедагогикасының ғылыми теориялық мәселелері

3. Халық тәлімінің тарихи кезеңдері

4.

• Этнопедагогика - (гр. ethnos - халық,
pedagogike - бала тәрбиесі туралы ғылым) педагогика ғылымының саласы. Оның
қарастыратындары: 1.нақты халық (ұлттық
педагогика) үшін дәстүрлі тәрбие және оқыту
түрлері, әдісі, міндеті, тапсырма және
мақсаттарын зерттеу; 2. әр түрлі халықтарға
тән тәрбиемен оқудың салыстырмалы
спецификасының зерттеуі; 3. сол немесе басқа
этникалық қоғамның өкілдерін оқытумен
тәрбиелеудегі ұлттық психологияның әсерінің
анализі;

5.

Этнопедагогика
ғылымының қалыптасуы
(1907-1927)
Жинақталған халықтық педагогиканың ой-пікірлері
мен тәжірибесін жүйелеу, теориясын жасау және
өмірге өңдеп енгізу.
Ұлттық идеяның күшеюі, ұлттық тәуелсіздікке
ұмтылу және өзін-өзі басқаруға қол жеткізу.

6. Қазақ этно-педагогика ғылы-мының қалыптасу кезеңдері : 1)Кезеңге тән қасиеттер 2)Кезеңнің қалып-тасуына әсер еткен оқиғалар

3)Кезеңнің қалыптасуына әсер еткен тұлғалар

7.

Халықтық педагогика қағазға түспе-ген бала тәрбиесі
туралы ой-пікірлер мен тәжірибе қазақ халқының
қалыптасуы Билер, ақсақалдар, ата-аналар .
Педагогикалық этнография Халықтық педагогиканың
ой-пікірлері мен тәжірибесін жинақтау, қағазға түсіру.
Дамыған көрші елдермен қарым-қатынастың күшеюі,
көрші елдердің қоластына өту, дамыған білім беру
жүйесіне тартылу Орыс, батыс саяхатшы-ғалымдары:
П.С.Паллас, Э.С.Вульфсон, А.Вамбери А.Левшин,
.Ÿнушкевич Н.Г.Потанин, В.Радлов Ш.Уәлиханов
Ы.Алтынсарин А.құнанбаев Ш.құдайбердиев
М.ғабдуллин Б.Момышұлы

8.

К.Ж. қожахметова «Казахская
этнопедагогика: методология, теория,
практика» деп аталатын
монографиясында қазақ
этнопедагогикасының тарихына шолу
жасай келіп, С.қалиевтің пікірімен
келіспей, былай деп жазады: »

9.

Бірінші
дәуір
Б.д.д. тас, қола замандары
Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі тәрбие
Екінші дәуір Б.д.д. VII-II ғ.ғ.-б.д. V ғ. Дейін
Сақтар мен гундердің жауынгерлік тәрбиесі
Үшінші дәуір VI-IX ғ.ғ аралығы
Ұлы түрік қағанаты кезіндегі тәлім-тәрбие
Төртінші
дәуір
X-XV ғ.ғ. арлығы
Араб-шығыс мәдениет, орта ғасыр ойшылдарарының тәлімнерлік ойпікірлері
Бесінші
дәуір
XV-XVIII ғ.ғ аралығы
Қазақ хандығы кезіндегі ұлттық тәлім тәрбие көріністері/жыраулар
поэзиясындағы тәлімдік ойлар /
Алтыншы
дәуір
XVIII ғ.-дан XX ғ.ғ. 20 ж. дейін
Қазақстанның Ресейге қосылу кезіндегі ұлт –азаттық қозғалысы мен
ағартушылық-демократиялық бағывттағы тәлім тәрбие
Жетінші
дәуір
1920-1990 жж. Аралығы
Кеңестік дәуірдегі ғылыми педагогиканың қалыптасуы
Сегізінші
дәуір
1991 ж. Кейінгі егеменді ел
Тәуелсіз Қазақстандағы ұлттық тәлім- тәрбиенің өркен жаюы

10.

11.

Халық тәлімінің тарихи кезеңдері.
Қазақ халқының ұрпақ тәрбиелеу жөніндегі тәжірибесі.
1.
Ұлы Түркі қағанаты және оның тәлімділік- танымдық мұрагерлері.
2
( VI-IX ғ.ғ. ) Араб- шығыс мәдениетінің қазақ даласына тарауы, орта ғасыр
оқымыстыларының тәлімгерлік ой- пікірлері. (X-XVғ.ғ.)
3.
Қазақ хандығы тұсындағы ұлттық тіәлім- тәрбие (Жыраулар поэзиясындағы
ойлар). Ресей отаршылдығына қарсы қазақ даласындағы ұлт- азаттық
қозғалыстар және ағартушылық- демократиялық идеялардың өркен жаюы.
4.
Кеңестік дәуірлегі қазақ педагогикасының ғылым ретінде дамып
қалыптасуы.Егеменді Қазақстан Республикасында ұлттық тәлім- тәрбиенің
қайта жандануы.

12.

13. Жасырын сурақтар

1
2
Жасырын сурақтар
3
4

14. 1-сурақ

15.

2-сұрақ

16.

3-сұрақ

17.

4-сұрақ

18. Назарларыңызға

English     Русский Rules