НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ У 2015 РОЦІ
ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
ВИЩА ОСВІТА
ВИЩА ОСВІТА
ВИЩА ОСВІТА
НАУКА
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК
1.31M
Category: educationeducation

Освітня політика

1.

НОВА ОСВІТНЯ
ПОЛІТИКА: якість та
рівний доступ до освіти
і науки
Сергій Квіт,
Міністр освіти і науки України
Листопад 2015 року

2. НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ У 2015 РОЦІ

Зміна законодавства у сфері освіти
Оновлення змісту та стандартів освіти
Вдосконалення мережі навчальних закладів
Реалізація нових принципів в управлінні освітою
Реформування державної політики у сфері науки та
досліджень
Міжнародне співробітництво

3. ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Зміна законодавства
у сфері освіти
Оновлення змісту та
стандартів освіти
Доступність освіти
Розроблено проект закону «Про освіту»
Змінено навчальні програми для 1-4, 5-9 класів
Затверджена і впроваджується Концепція
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Збільшено кількість годин для вивчення англійської мови
Створено 19,5 тис. нових місць у дитсадках
Внесено зміни до Податкового Кодексу (створення
сприятливих умов для діяльності приватних дитсадків)
Затверджено нормативну базу для впровадження
інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах

4. ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Реалізація нових
принципів в управлінні
освітою:
дебюрократизація
Скасовано 1600 показників галузевої звітної
документації
Спрощено процедуру атестації дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
Вдосконалення мережі
навчальних закладів
Триває процес оптимізації шкільної мережі
Виділено 100 млн гривень на нове обладнання
кабінетів фізики та хімії
Організацією економічної співпраці та розвитку
(ОЕСР) погоджено заявку України на участь у
міжнародному дослідженні PISA в 2018
Міжнародне
співробітництво
Інновації
Електронний конкурс підручників
Мовні табори

5. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Зміна законодавства
у сфері освіти
Оновлення змісту та
стандартів освіти
Законопроект «Про професійну освіту» (схвалено
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і
освіти та включено до порядку денного засідання
Верховної Ради України)
Розроблено та затверджено 78 державних стандартів
професійно-технічної освіти з конкретних робітничих
професій, що користуються попитом на ринку
праці (у т.ч. 10 - на модульно-компетентнісній основі)

6. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Реалізація нових
принципів в управлінні
освітою: участь
роботодавців та
місцевої влади в системі
підготовки робітничих
кадрів
Затверджено новий Порядок замовлення, видачі та
обліку документів про професійно-технічну освіту –
обласні та міські органи управління освітою
відповідають за організацію видачі документів про
професійно-технічну освіту навчальними закладами
ПТО
Вдосконалення мережі
навчальних закладів
Створено 84 навчально-практичні центри інноваційних
технологій (за галузевим спрямуванням)
Міжнародне
співробітництво
Проект Twinning
Співпраця з European Training Foundation в рамках
Туринського процесу

7. ВИЩА ОСВІТА

Зміна законодавства
у сфері освіти
Імплементація Закону України «Про вищу освіту»:
20 нормативно-правових актів – затверджено, 15 – на
погодженні
Оновлення змісту та
стандартів освіти
Затверджено порядок створення Науково-методичної
ради і науково-методичних комісій на конкурсних засадах
для розробки стандартів вищої освіти
Вдосконалення
мережі навчальних
закладів
Припинено діяльність 80 ВНЗ та філій, що не
забезпечували належну якість навчання

8. ВИЩА ОСВІТА

Реалізація нових
принципів в управлінні
освітою:
Автономія
Прозорість та
підзвітність
Адміністративна автономія – обрання керівництва ВНЗ;
сприятливі умови для ефективної діяльності студентського
самоврядування; можливість самостійно виготовляти
документи про освіту державного зразка та додатки до них
Академічна автономія – формування власних освітніх
програм; визнання іноземних дипломів; умови для
внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності
студентів та викладачів;
Фінансова автономія – можливіть відкривати рахунки у
державних банках та використовувати зароблені кошти на
розвиток закладу
Забезпечено прозорість діяльності ВНЗ (зобов’язання
оприлюднювати фінансову та іншу звітність на своїх сайтах)
Автоматизовано процес зарахування студентів до ВНЗ через
попереднє визначення пріоритетів абітурієнтів

9. ВИЩА ОСВІТА

Переміщено 16 університетів та 10 наукових інститутів
Робота з
переміщеними ВНЗ
Створено умови для переміщених навчальних
закладів:
знято обмеження щодо можливості
здійснювати закупівлі, необхідні для налагодження
освітньої і наукової діяльності
ведуться перемовини з міжнародними
партнерами стосовно вирішення матеріально-технічних
проблем переміщених університетів
Міжнародне
співробітництво
Ратифіковано Угоду про асоційоване членство у
програмі ЄС «Горизонт 2020» - відкрито доступ до
фінансування інноваційних наукових проектів та
розробок для українських університетів і наукових
установ

10. НАУКА

Зміна законодавства у
сфері науки
Інноваційна
діяльність
Міжнародне
співробітництво
Прийнято Закон України «Про наукову та науковотехнічну діяльність» (26.11.2015)
Прийнято Концепцію реформування політики в
інноваційній сфері на 2015-2020 роки
(розпорядження КМУ від 04.06.2015 №575)
Спільно з Фундацією CRDF Global створено
Глобальний фонд підтримки українських вчених
метою якого є підтримка українських вчених,
надання їм фінансової допомоги при проведенні
наукових досліджень

11. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК

ЗАКОНОДАВСТВО
Розроблення проекту Закону “ Про загальну
середню освіту”
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
ЗАКОНІВ
“Про вищу освіту”
“Про наукову та науково-технічну діяльність”
У разі прийняття:
“Про освіту”
“Про професійну освіту”

12. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК

ДОШКІЛЬНА ТА
ЗАГАЛЬНА
СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ПРОФЕСІЙНА
ОСВІТА
Інфраструктурні зміни у шкільній освіті в контексті реформи з
децентралізації: перенесення управлінських функцій щодо
мережі шкіл, комплектації штату працівників на рівень громад та
їхніх представницьких органів
Забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами на якісну освіту та активну участь у житті суспільства
Розроблення та затвердження:
Положення про корпоративний дошкільний навчальний
заклад
Типових навчальних планів для старшої школи відповідно до
нового Державного стандарту
Модернізація підготовки та перепідготовки фахівців у сфері
професійної освіти

13. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК

ВИЩА ОСВІТА
ЯКІСТЬ
Запуск Національного агенства із забезпечення якості вищої
освіти
Створення внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти
ФІНАНСУВАННЯ
Реформування системи державного фінансування вищої освіти
ЗМІСТ
Розробка нового покоління стандартів вищої освіти на основі
компетентнісного підходу
Запровадження структурованих програм третього циклу вищої
освіти та підготовки фахівців за ступенем «молодшого бакалавра»
Реконцепція післядипломної освіти (диверсифікації форм та
змісту освіти впродовж життя)

14. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК

Розробка проекту Державної цільової економічної програми
ІННОВАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
розвитку в Україні інноваційної інфраструктури на період до 2020
року
Створення сучасної інноваційної системи для забезпечення
неперервного зв’язку від дослідної лабораторії до виробництва
(технологічні та наукові парки, венчурні фонди, мережі трансферу
технологій тощо)
Запровадження механізмів державно-приватного партнерства
в інноваційній сфері
Асоційована участь України в Рамковій програмі Європейського
Союзу «Горизонт- 2020»
Розробка комплексної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти
в Україні
Підготовка України до проведення міжнародного
моніторингового дослідження PISA
English     Русский Rules