61.50K
Category: warfarewarfare

Концептуальні засади виховної роботи в Збройних Силах України

1.

Тема № 1: “ Концептуальні засади
виховної роботи в Збройних Силах
України.”
Заняття № 1:”Концепція виховної роботи в
Збройних Силах України”

2.

Навчальні питання
1. Концепція виховної роботи в Збройних Силах та
інших військових формуваннях України про
виховну роботу та МПЗ.
2. Зміст понять “виховна робота”, “морально –
психологічне забезпечення”.
3. Концепція гуманітарного і соціального розвитку у
ЗС України.

3.

Література:
• Концепція виховної роботи в ЗС та інших
військових формуваннях України. К, 1998 р.
• Концепція гуманітарного та соціального розвитку
у ЗС
України .2004 р.
• В.В.
Ягупов.
“Морально-психологічне
забезпечення”. – К., КНУ їм. Т.Шевченко, 2002;
• Г.В.Бондарев, В.О.Рєзніков та ін. “Військове
навчання та виховання”. Навчально-методичний
посібник. – Х.,ХІТВ, 2007;
• Коупленд Н. Психология и солдат .М.
Воениздат,1997 р.

4.

Проблеми, які стосуються всієї системи
виховної роботи в Збройних силах та
інших військових формуваннях України.
- відсутність єдиної системи поглядів на завдання,
напрями та порядок управління духовними
процесами;
недосконалість
нормативно-правової
бази
військово-гуманітарної діяльності;
нагальна
потреба
розвитку
кадрового,
інтелектуального,
технічного,
науковоаналітичного потенціалу органів виховної роботи,
підвищення їх престижу, авторитету і статусу.

5.

Метою Концепції є:
-забезпечення
єдності
навчання,
виховання,
розвитку
і
психологічної
підготовки
військовослужбовців;
-координація зусиль та опрацювання однакових
поглядів
на
проблему
виховання
військовослужбовців, визначення ролі органів
виховної
роботи,
що
створюються
при
управліннях військових формувань;
-створення
та
вдосконалення
психологопедагогічних засобів, форм і методів виховання
військовослужбовців, узгодження дій державних і
військових
органів
управління
щодо
цілеспрямованої підготовки молоді до військової
служби.

6.

Виховну роботу у Збройних силах та інших
військових формуваннях України Концепція
визначає як систему організаційних, моральнопсихологічних, інформаційних, педагогічних,
правових,
культурно-просвітницьких
та
військово-соціальних заходів, спрямованих на
формування й розвиток у воїнів професійно
необхідних
психічних
якостей,
моральної
самосвідомості, що має забезпечити високу
бойову і мобілізаційну готовність органів
управління, з’єднань і частин, зміцнення
військової
дисципліни
та
правопорядку,
згуртування військових колективів.

7.

Система виховної роботи у військових
формуваннях включає:
• суб’єктів виховного процесу (вихователів);
• програму діяльності (мету, завдання і зміст
виховної роботи);
• організацію та керівництво виховною роботою;
• об’єктів виховної роботи (вихованців).

8.

Основними принципами виховної
роботи згідно Концепції виховної
роботи в Збройних силах та інших
військових формуваннях України є:
- державна і патріотична спрямованість виховного
процесу;
- взаємозалежність змісту, форм і методів виховної
роботи;
-повага до особистості, конституційних прав і
свобод військовослужбовця, орієнтація на ідеали
демократії
та
гуманізму,
загальнолюдські
моральні цінності;

9.

- безперервність і спадкоємність у виховній роботі,
органічне поєднання у виховному процесі
національних, історичних та культурних традицій
з почуттям нового;
- конкретність та узгодженість змісту, форм і методів
виховної роботи;
- об’єктивно-науковий підхід до планування,
здійснення та оцінки результатів виховної роботи.

10.

Одним із змістовних елементів виховної роботи є
її складові, які визначені Концепцією виховної
роботи. До них належать:
- морально-психологічне забезпечення бойової і
мобілізаційної готовності військ (сил), бойового
чергування, бойової служби, оперативної та
бойової підготовки, специфічної діяльності
військових формувань;
- морально-психологічне забезпечення військової
дисципліни та профілактики правопорушень;
- інформаційно-пропагандистське забезпечення;
- культурно-виховна і просвітницька робота;
- військово-соціальна робота.

11.

Морально-психологічне забезпечення (МПЗ)
являє собою комплекс взаємопов’язаних і
узгоджених заходів державного і військового
керівництва, органів військового управління з
метою досягнення достатнього рівня моральнопсихологічного стану особового складу Збройних
сил та всього населення України для забезпечення
обороноздатності держави в мирний і воєнний
час, максимальне зниження психологічних втрат у
військах та досягнення й утримання моральнопсихологічної переваги над противником з метою
ефективного виконання бойових та інших завдань.

12.

Загальними завданнями МПЗ у мирний і
воєнний час є:
- формування у особового складу віри в політичне
та військове керівництво держави, вірність
Військовій присязі та військовому обов’язку,
високої відповідальності за захист Батьківщини;
- інформування і роз’яснення особовому складу
військово-політичної та морально-психологічної
обстановки, яка склалася в даний час, та про
основні заходи, які приймаються держаним і
воєнним керівництвом щодо підготовки та
ведення бойових дій;
- підтримання на високому рівні процесу бойової та
гуманітарної підготовки, індивідуальної та
колективної дисциплінованості, згуртованості
навколо національних і державних ідей;

13.

- сприяння підвищенню бойової активності та
напруги військовослужбовців у ході виконання
поставлених завдань;
- формування у особового складу високих
морально-психічних якостей, відданості народу
України, ненависті до його ворогів, витримки і
самоволодіння, розвиток відповідальності за
підтримку високої бойової та мобілізаційної
готовності, несення бойового чергування, вартової
та внутрішньої служб;
- вивчення, оцінка і прогнозування моральнопсихічного стану військ як в мирний, так і
воєнний час;
- формування високого рівня морально-психічної
стійкості та готовності особового складу до
виконання бойових та інших завдань;

14.

- забезпечення і реалізація правових гарантій
військовослужбовців, які передбачені законами та
правовими актами мирного чи воєнного часу,
підтримка
постійної
взаємодії
органами
державної влади і управління з метою вирішення
соціальних проблем військовослужбовців та
членів їх сімей, забезпечення військ всім
необхідним для ведення бойових дій;
- проведення заходів щодо зриву та послаблення
інформаційно-психологічного впливу противника,
прогнозування, профілактика і попередження
дезінформації та деморалізації особового складу;

15.

організація
психологічної
допомоги
військовослужбовцям і психологічної реабілітації
у воєнний час;
- організація роботи у бойовій обстановці системи
радіомовлення, поліграфічного устаткування,
воєнної печаті, центрів культури та дозвілля,
забезпечення військ засобами інформації та МПЗ,
їх своєчасний ремонт і поновлення тощо.
-

16.

В
структурі
МПЗ
бойових
основними складовими якої є:
дій,
інформаційно-пропагандистське забезпечення;
психологічне забезпечення;
воєнно-соціальна та правова робота;
культурно-виховна робота;
інформаційно-психологічна протидія.

17.

Гуманітарна політика у Збройних Силах це
цілеспрямована діяльність органів
військового
управління щодо реалізації конституційних прав та свобод
військовослужбовців,
працівників
Збройних
Сил,
забезпечення їх духовного, культурного та фізичного
розвитку.
Соціальна політика у Збройних Силах - це діяльність
органів військового управління щодо розвитку та
управління соціальною складовою Збройних Сил з метою
задоволення
соціальних
потреб
та
інтересів
військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників
Збройних Сил, соціальної реабілітації, підтримки та
захисту військовослужбовців та осіб, які звільнені із
Збройних Сил у запас або у відставку.
English     Русский Rules