Поняття, предмет та метод галузі конституційного права
Загальні ознаки конституційного права
Спеціальні ознаки конституційного права:
Функції конституційного права
Загальні принципи конституційного права
Спеціальні принципи конституційного права
Взаємозвязок конституційного права з іншими галузями права
846.00K
Category: lawlaw

Поняття, предмет та метод галузi конституцiйного права

1. Поняття, предмет та метод галузі конституційного права

2.

План
1. Поняття конституційного права як галузі
права
2. Структура предмету галузі конституційного
права
3. Методи галузі конституційного права
4. Поняття та види принципів
конституційного права
5. Провідна роль конституційного права в
системі національного права України

3.

Конституційне право
України – це провідна
галузь національного
права, норми якої
визначають і регулюють
політичні та інші
найважливіші суспільні
відносини в економічній,
соціальній, культурній
(духовній) та інших
сферах життя і діяльності
суспільства і держави.

4. Загальні ознаки конституційного права

Нормативність;
Формальна визначність;
Знаходить своє продовження і
логічне завершення у відповідній
галузевій юридичній науці та
освіті
Спрямованість на досягнення
певного правового результату;
Можливість захисту правових
приписів засобами державного
впливу;

5. Спеціальні ознаки конституційного права:

Конституційне право належить до публічних галузей
права;
Предметом правового регулювання найважливіші
суспільні відносини у політичній та інших сферах
суспільного і державного ладу;
Конституційне право має свій метод правового
регулювання ;
Конституційне право України має досить розгалужену
систему.
характерна особлива система галузевих джерел права

6.

Функції
конституційного
права
України,
тобто
основні напрями і види його
впливу
на
суспільні
відносини поширюються на
всі або більшість сфер
суспільного та державного
життя України – політичну,
економічну,
соціальну,
культурну
(духовну,
ідеологічну),
екологічну,
інформаційну,
зовнішньополітичну;

7. Функції конституційного права

Конституційне право України передбачає особливий вид
суспільних відносин, пов'язаних із юридичною відповідальністю за
порушення конституційно-правових норм;
Конституційне право України має винятково велике значення для
національної системи права і правової системи України в цілому;
Конституційне право України відіграє виключно важливу роль у
суспільстві
та
державі,
виступаючи
одночасно
як
загальновизнаною соціальною цінністю (благом), так і засобом
пізнавання дійсності.
Для конституційного права України характерне широке коло
суб'єктів відповідних галузевих правовідносин. Фактично учасниками
конституційно-правових відносин є майже всі суб'єкти національного
права. Але найголовнішим, пріоритетним суб'єктом конституційного
права є народ України. Але не менш важливими суб'єктами
конституційного права є людина, громадянське суспільство та його
інститути.

8.

Предмет
правового
регулювання
конституційного
права – це складне
правове
явище,
представлене системою
політичних, економічних,
соціальних,
культурних,
екологічних та інших
тісно пов'язаних з ними
найважливіших суспільних
відносин.

9.

Метод
конституційного
правового
регулювання – це
система способів,
прийомів
цілеспрямованого
юридичного впливу норм
конституційного права на
суспільні відносини, що є
предметом
конституційного
правового регулювання.

10.

11.

Методи конституційного права України:
метод заборони передбачає юридичне обмеження
правосуб'єктивності
учасників
конституційноправових відносин;
метод конституційного зобов'язання – зобов'язальні
норми примушують здійснювати ті чи інші дії;
метод дозволу – дозволені норми дозволяють
здійснювати певні дії;
метод імперативно-владного впливу – передбачає
регулювання суспільних відносин зверху-донизу на
власно-імперативних засадах.

12.

Принципи
конституційного
права України – це
керівні засади ідеї,
ідеали,
які
визначають сутність,
зміст, спрямованість
і
форми
конституційноправового
регулювання.

13. Загальні принципи конституційного права

принцип публічності;
пріоритетності;
універсальності;
демократизму;
науковості;
наступності;
системності;
програмності.

14. Спеціальні принципи конституційного права

принципи основ конституційного ладу України;
принципи конституційно-правового статусу людини;
принципи форм безпосередньої демократії;
Принципи організації та діяльності органів державної
влади;
принципи місцевого самоврядування;
принципи конституційної юстиції;
Принцип основ конституційної безпеки і оборони
України.

15.

Роль
конституційного
права полягає в тому, що
воно забезпечує
збалансованість публічних
і приватних засад у праві,
визначає основи
повновладдя українського
народу, регулює політичні
відносини у сфері
організацій і здійснення
публічної влади.

16. Взаємозвязок конституційного права з іншими галузями права

Цивільним правом
Кримінальнопроцесуальним
правом
Кримінальним правом
Взаємозв'язок
конституційного
права з
іншими
галузями права
Адміністративним
правом
Цивільнопроцесуальним правом
Фінансовим правом
English     Русский Rules