Әкімшілік құқық бұзушылық
Әкімшілік құқық бұзушылықтың ұғымы, белгілері
Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері
Әкімшілік құқық бұзушылықтың саралануы
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері 25 тарау, 592 бап (10-34 тарау, 73-681 баптар)
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері
935.00K
Category: lawlaw

Әкімшілік құқық бұзушылық

1. Әкімшілік құқық бұзушылық

1.
2.
3.
4.
Әкімшілік құқық бұзушылықтың ұғымы, белгілері
Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы
Әкімшілік құқық бұзушылықтың саралануы
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері

2. Әкімшілік құқық бұзушылықтың ұғымы, белгілері

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 25бабына сәйкес Әкімшілік құқық бұзушылық деп
жеке тұлғаның құқыққа қарсы, кiнәлi (қасақана
немесе абайсызда жасаған) әрекетi не әрекетсiздiгi
немесе заңды тұлғаның құқыққа қарсы әрекетi не
әрекетсiздiгi әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп
танылады.

3. Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері

қоғамдық қауіптілігі —қоғамға, мемлекетке, адамдардың
мүдделеріне зиян келтіретін әрекет, өзінің әлеуметтік
маңыздылығы жағынан коғамға қарсы
әкімшілік кұқықтың және басқа да еңбек, жер,
қаржы құкықтарының нор-маларын бұзатын ісқимылдың құқыққа қайшы келетіндігі
кінәлілігі — егер де құқық бұзған тұлға кінәлі деп
табылса
іс-қимылдың жауаптылығы — заңмен
жауаптылық белгіленген іс-қимыл әкімшілік құқық
бұзушылық

4.

объектісі
субъектісі
Әкімшілік құқық
бұзушылықтың
құрамы
объективтік
жағы
субъективтік
жағы

5. Әкімшілік құқық бұзушылықтың саралануы

Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке тұлға
өзiнiң әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) құқыққа қарсы сипатын
сезiнсе, оның зиянды салдарын алдын ала бiлсе және осы
салдардың туындауын қаласа немесе оған саналы түрде жол
берсе не оларға немқұрайлы қараса, әкiмшiлiк құқық
бұзушылық қасақана жасалды деп танылады
Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке тұлға өз әрекетiнiң
(әрекетсiздiгiнiң) зиянды салдарының туындау мүмкiндiгiн алдын ала
бiлсе, бiрақ жеткiлiктi негiзсiз олардың алдын алуға болады деп
ұшқары ойласа не тиiстi назар салған және көре білген жағдайда,
олардың алдын алуға тиіс және солай ете алатын болса да осындай
салдардың туындау мүмкiндiгiн алдын ала бiлмесе, әкiмшiлiк құқық
бұзушылық абайсызда жасалды деп танылады.

6. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері 25 тарау, 592 бап (10-34 тарау, 73-681 баптар)

1) 10-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 73-100 (27 бап)
73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер
2) 11-тарау. САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫНА (РЕСПУБЛИКАЛЫҚ РЕФЕРЕНДУМҒА
ҚАТЫСУ
ҚҰҚЫҒЫНА)
ҚОЛ
СҰҒАТЫН
ӘКIМШIЛIК
ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 101-126 (26 бап)
101-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (республикалық референдум
комиссиясына) қажеттi мәлiметтер мен материалдарды ұсынбауы немесе
комиссияның шешiмдерiн орындамауы
3) 12-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН
ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 127-135 (9 бап)
127-бап. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкiлдердiң балаларды тәрбиелеу
жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
4) 13-тарау. МЕНШIККЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
136- 150 (14 бап)
136-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
5) 14-тарау. КӘСIПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 151- 189 (38 бап)
151-бап.Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан
Республикасының шегiнен тыс жергеәкету немесе жөнелту қағидаларын бұзу

7. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері

15-тарау. САУДА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 190- 268 (78 бап)
190-бап. Тұтынушыларды алдау
7) 16-тарау. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
269- 288 (19 бап)
269-бап. Мемлекеттік кіріс органында тіркеу есебiне қою мерзiмiн бұзу
8) 17-тарау. ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 289 – 297 (8 бап)
289-бап. Электр желілеріндегі қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін
сақтамау және энергия тұтынудың нормативтерін асыру
9) 18-тарау. ӨНЕРКӘСІП, ЖЫЛУ, ЭЛЕКТР ЖӘНЕ АТОМ ЭНЕРГИЯСЫН
ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 297- 309
(12 бап)
297-бап. Жарылғыш материалдармен, радиоактивтi және өзге де экологиялық
қауiптi заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзу
10)19-тарау.
ҒАРЫШ
ҚЫЗМЕТІ
САЛАСЫНДАҒЫ
ӘКІМШІЛІК
ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 310 – 311 (2 бап)
310-бап. Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы заңнамасын бұзу
6)

8. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері

11) 20-тарау. СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ, ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ
ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 312-323 (11
бап)
312-бап. Сәулет-құрылыс қызметі саласындағы заңнама мен мемлекеттiк
нормативтердiң талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестіру, жобалау,
құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектер мен
конструкцияларды шығару мен қолдану
12) 21-тарау. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 324-399 (75 бап)
324-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық-эпидемиологиялық және
экологиялық талаптарды бұзу
13) 22-тарау. ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОРҒАУ МЕН ӨСІМДІКТЕР КАРАНТИНІ, АСТЫҚ НАРЫҒЫ
МЕН АСТЫҚТЫ САҚТАУ, МАҚТА САЛАСЫ, ТҰҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ
БАҚЫЛАУ
МЕН
ҚАДАҒАЛАУ ЖӘНЕ АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, СОНДАЙ-АҚ АЗЫҚТҮЛІК ТАУАРЛАРЫНЫҢ ӨҢІРЛІК ТҰРАҚТАНДЫРУ ҚОРЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 400408 (8 бап)
400-бап. Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын
бұзу
14) 23-тарау. БІЛІМ БЕРУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР (1 бап)
409-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзу
15) 24-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚОЛ
СҰҒАТЫН ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 410-433 (23 бап)
410-бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұзу немесе орындамау

9. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері

16) 25-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТIПКЕ ЖӘНЕ ИМАНДЫЛЫҚҚА ҚОЛ СҰҒАТЫН
ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 434-450 (16 бап)
434-бап. Ұсақ бұзақылық
17) 26-тарау. БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ АҚПАРАТ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 451- 456 (6 бап)
451-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы
заңнамасын бұзу
18) 27-тарау. БАСҚАРУДЫҢ БЕЛГIЛЕНГЕН ТӘРТIБIНЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН
ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 457 – 509 (52 бап)
457-бап. Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
мәселелері
бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
19) 28-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК ШЕКАРА
РЕЖИМIНIҢ
БЕЛГIЛЕНГЕН
ТӘРТIБIНЕ
ЖӘНЕ
ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА БОЛУ ТӘРТIБIНЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН
ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 510- 520 (10 бап)
510-бап. Шекара аймағында шекара режимiн және жекелеген жерлерде болу
тәртiбiн бұзу
20) 29-тарау. КЕДЕН ІСІ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
521 – 558 (38 бап)
521-бап. Кедендік бақылау аймағының режимiн бұзу

10. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері

21) 30-тарау. КӨЛІКТЕГІ, ЖОЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 559 – 635 (76 бап)
559-бап. Темiржол көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн
қағидаларды бұзу
22) 31-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 636 – 641 (5 бап)
636-бап. Электр байланысы желiлерiне шеткі құрылғыларды (жабдықты) заңсыз
қосу
23) 32-тарау. ӘСКЕРИ МІНДЕТТІЛІК, ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ ПЕН ҚОРҒАНЫС
САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 642 – 652 (10 бап)
642-бап. Бастапқы әскери есепке қоюға не әскерге шақыру учаскелерiне тiркелуге
жататын азаматтардың тiзiмдерiн жергiлiктi әскери басқару органына ұсынбау
немесе уақтылы ұсынбау
24) 33-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК БИЛIК ИНСТИТУТЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 653 – 675 (23 бап)
653-бап. Сотты құрметтемеушілік
25) 34-тарау. ӘКIМШIЛIК СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
676 – 681 (5 бап)
676-бап. Жеке тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
English     Русский Rules