Авторське право
Відмінності авторського від права промислової власності
Об'єктивне авторське право
Суб'єктивне авторське право
Ознаки авторсько-правових відносин
Функції авторського права
Принципи авторського права
Елементи авторсько-правових відносин
Суб'єкти авторського права
Автором може бути:
Автором не може бути:
Реалізація авторського права залежить від дієздатності особи
Співавторство
Не є співавторством колективний твір
Інші суб'єкти авторського права
Об’єкт авторського твору
Твір -
Твір може бути об'єктом охорони, якщо він є
Об’єктивні форми існування твору:
За особливостями створення:
Охорона усних творів
Літературні твори
Музика
Сценічні (театральні) твори:
Драматичний твір
Музично-драматичні твори
Хореографічний твір
Аудіовізуальні твори
Види аудіовізуального твору
Твори ужиткового мистецтва
Твори дизайну
На цьому все з авторських прав!
104.50K
Category: lawlaw

Авторське право

1. Авторське право

1.
2.
3.
Поняття, функції та принципи авторського
права
Склад авторсько-правових відносин
Види об’єктів авторського права

2.

Культура (у розумінні духовного
світосприйняття) визначає напрями
розвитку цивілізації в цілому.
Результатом такого світосприйняття є
духовна творчість.
Духовна творчість реалізується через
літературу, музику, мистецтво.

3.

Суспільні відносини, пов'язані зі
створенням та використанням результатів
духовної творчості врегульовуються
авторським правом.

4. Відмінності авторського від права промислової власності

об'єктом авторського права визнається
результат творчої діяльності незалежно від
можливості його промислового та будьякого іншого застосування;
моментом виникнення авторського права є
факт створення твору, а не визнання його
існування рішенням відповідного
державного органу.

5. Об'єктивне авторське право

- це певна система встановлених державою
загальнообов'язкових правових норм, реалізація
яких забезпечується державним примусом.
Ці норми регулюють певну категорію особистих
немайнових та майнових відносин, пов'язаних зі
створенням і використанням літературних,
художніх та інших творів, а також з
розпорядженням майновими правами
інтелектуальної власності щодо них.

6. Суб'єктивне авторське право

це сукупність особистих немайнових та
майнових прав, які належать конкретному автору
відповідно до закону:
оголосити себе автором твору,
доводити його до відома публіки,
відтворювати та розповсюджувати або
використовувати твір будь-якими іншими способами і
засобами, дозволяти іншим особам використовувати
твір певними способами), а також права, які належать
спадкоємцям автора чи іншим суб'єктам авторського
права у зв'язку з використанням конкретних творів
науки, літератури і мистецтва.

7. Ознаки авторсько-правових відносин

юридична рівнасть учасників,
вільне волевиявлення,
майнова самостійність учасників,
судовий порядок захисту.

8. Функції авторського права

Регулятивна функція – врегулювання
відносин, пов'язаних зі створенням та
використанням творів науки, літератури і
мистецтва, насамперед, у їх нормальному,
бажаному для їх учасників стані
збалансованості інтересів авторів творів і
суспільства.

9.

Охоронна функція – оберігати суб'єктивні
особисті немайнові та майнові права
автора від посягань усіх інших осіб та
забезпечувати примусовий захист при їх
порушенні.

10.

Превентивна (виховна, попереджувальновиховна) функція – стимулювання
позитивних відносин і не допущення
виникнення негативних відносин, які б
призводили до порушення авторських
прав.

11. Принципи авторського права

Принцип свободи творчості.
Принцип поєднання особистих інтересів з
інтересами суспільства.
Принцип матеріальної та моральної
заінтересованості автора.
Принцип всебічної охорони прав і
законних інтересів авторів.

12. Елементи авторсько-правових відносин

суб'єкти авторського права;
об'єкти авторського права;
суб'єктивне авторське право;
суб'єктивний авторський обов'язок.

13. Суб'єкти авторського права

Автор - це фізична особа, яка своєю
творчою працею створила твір
(ст. 1 ЗУ «Про авторське
право і суміжні права»)

14. Автором може бути:

Людина незалежно від віку;
Людина незалежно від громадянства
(громадянин України, іноземець, особа без
громадянства);
Людина незалежно від дієздатності.

15. Автором не може бути:

Юридична особа - організація, створена і
зареєстрована у встановленому законом
порядку

16. Реалізація авторського права залежить від дієздатності особи

З 14 років – самостійно;
До 14 років – через батьків (опікунів) –
майнові права;
Обмежена дієздатність – майнові права зі
згоди піклувальника;
Недієздатна особа – через опікуна

17. Співавторство

співавторами є особи, спільною творчою
працею яких створено твір;
Твір, створений у співавторстві, може мати
як одну, так і і декілька різних форм
втілення творчих задумів: письмова,
звукова, зображувальна тощо.

18.

Спільний твір має бути єдиним цілим, не
може існувати без складових частин як ціле.
Коли неможливо виокремити працю кожного
співавтора у створеному творі, таке
співавторство називається нероздільним.
У випадку, коли складові частини твору
чітко визначені, і відомо, хто зі співавторів
створив ту чи іншу частину, таке
співавторство називається роздільним.

19.

Авторське право на твір, створений у
співавторстві, належить всім співавторам
спільно незалежно від того, чи утворює
такий твір одне нерозривне ціле або
складається із частин, кожна з яких має
самостійне значення.
Право опублікування та іншого
використання твору в цілому належить
всім співавторам.

20. Не є співавторством колективний твір

твір, який створюється за ініціативою та
під керівництвом фізичної або юридичної
особи, яка опубліковує його під своїм
іменем або назвою, використовуючи
матеріали, підготовлені авторами.

21. Інші суб'єкти авторського права

роботодавець (наймач) автора твору,
створеного у зв'язку з виконанням
трудового договору (службового твору)
особа, яка видавцем періодичних видань
(газет, журналів) та збірників
(енциклопедій, енциклопедичних
словників, періодичних збірників,
збірників наукових праць)

22. Об’єкт авторського твору

результат інтелектуальної творчої
діяльності людини, який відзначається
оригінальністю, втілено у будь-якій
об'єктивній, доступній для сприйняття та
використання формі, може бути
відтворено, доведено до загального відома,
перероблено

23. Твір -

Твір
це сукупність ідей, думок, міркувань,
образів, наукових положень, оцінок,
висновків, пропозицій тощо, які виникли у
процесі творчої діяльності автора і
знайшли своє відображення у певній
об'єктивній формі.

24. Твір може бути об'єктом охорони, якщо він є

результатом творчої праці його автора,
тобто є оригінальним, неповторним,
суспільно та історично унікальним.
Ідеї не є творами, навіть якщо вони є
новими, тому вони не охороняються
авторським правом.

25. Об’єктивні форми існування твору:

усна (виступи, лекції, промови, проповіді),
письмова (книги, брошури, статті),
звуко- або відеозапис (механічний,
магнітний),
об'ємно-просторова (скульптура, макет,
модель),
зображувальна (малюнок, ескіз, картина,
план, креслення),
цифрова форма.

26. За особливостями створення:

оригінальні або первинні, твори
(різноманітні літературні, музичні,
драматичні, художні, аудіовізуальні тощо)
похідні твори (переклади, обробки,
реферати, анотації, аранжування та інші
види переробок).

27. Охорона усних творів

Особа, яка претендує на охорону своїх
авторських прав, повинна довести факт їх
порушення.
Обов’язково необхідна будь-яка
матеріальна форма його втілення.

28. Літературні твори

художня література, публіцистика, твори
прикладного характеру, наукова література,
література для навчання, листи, інтерв'ю тощо.
Ознака літературного твору – використання
символів і знаків для закріплення твору на
матеріальному носії.
Вид і тип символів не мають значення - літери
мови, математичні символи, нотні знаки, хімічні
формули, мова програмування.
Матеріальний носій може бути виготовлено з
будь-якого матеріалу.

29. Музика

мистецтво композиції звуків людського
голосу, музичних інструментів або їх
комбінації, що впливає на почуття
слухачів.
Складові елементи – мелодія, гармонія і
ритм.
Оригінальність музичних творів полягає у
поєднанні їх складових елементів.

30. Сценічні (театральні) твори:

Драматичні твори,
музично-драматичні твори,
твори хореографії;
пантоміми.

31. Драматичний твір

це літературний твір, написаний в
діалогічній формі й призначений для
виконання акторами на сцені.
Драматичний твір відносять до двох видів
мистецтва: літератури і театру.

32. Музично-драматичні твори

включають в себе драматичний і музичний
твори як єдине ціле, що належать до різних
жанрів.
Опера, балет, оперета, мюзикл, рок-опера.

33. Хореографічний твір

композиція руху для танцю на сцені або
будь-яка інша об'єднана однією думкою
система жестів, створена для виконання.
Пантоміма – твір, що виражає почуття або
драматичні дії за допомогою жестів, поз і
міміки, не вдаючись до слів.
Охорона з моменту обнародування.

34. Аудіовізуальні твори

твір, що фіксується на певному матеріальному
носії (кіноплівці, компакт-диску тощо) у вигляді
серії послідовних кадрів (зображень) чи
аналогових або дискретних сигналів, які
відображають (закодовують) рухомі зображення,
і сприйняття якого є можливим виключно за
допомогою того чи іншого виду екрана, на якому
рухомі зображення візуально відображаються за
допомогою певних технічних засобів.

35. Види аудіовізуального твору

кінофільми,
телефільми,
відеофільми,
діафільми,
слайдофільми тощо,
Вони можуть бути ігровими, анімаційними
(мультиплікаційними), неігровими чи
іншими.

36. Твори ужиткового мистецтва

твори мистецтва, в тому числі твори
художнього промислу, створені ручним або
промисловим способом для використання
у побуті або перенесені на предмети такого
користування.

37. Твори дизайну

Дизайн – будь-яке розташування елементів, складових
частин твору мистецтва, а також попередні ескізи творів,
які мають бути створені.
Однак, в авторському праві цей термін віднесено до
промислових дизайнерських розробок (узори, орнаменти
та форми, що використовуються для виготовлення
промислових виробів і надають готовому виробу
естетичного зовнішнього вигляду).
Дизайнерські розробки підлягають охороні як художні
твори, а промислові зразки охороняються правом
промислової власності.

38. На цьому все з авторських прав!

English     Русский Rules