Тема 2 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства
Види планування:
Принципи планування:
2.Поняття та види планів
За об'єктами планування
3.Технологія планування. Дерево цілей та його побудова
Технологія планування включає:
Показники, що в загальному переліку можуть відображувати цілі організації:
4.Стратегічне планування діяльності підприємства.
Етапи стратегічного планування
Стратегічне планування є:
чотири основних види управлінської діяльності:
5.Вибір та розробка стратегії. Види стратегій.
2. метод циклу життя виробу
3. Матриця БКГ.
4. метод консультаційної групи «Мак-Кінсі».
5. Модель п’яти сил конкуренції М.Портера
6. SWOT-аналіз.
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
6.Тактичне та оперативне планування.
Оперативне планування
7.Методи планування окремих показників господарської діяльності підприємства.
8. Оцінка якості планів підприємства.
2.15M
Category: economicseconomics

Планування діяльності підприємства. (Тема 2)

1. Тема 2 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.Зміст та основні принципи планування діяльності
підприємства
2.Поняття та види планів
3.Технологія планування. Дерево цілей та його побудова
4.Стратегічне планування діяльності підприємства.
5.Вибір та розробка стратегії. Види стратегій.
6.Тактичне та оперативне планування.
7.Методи планування окремих показників господарської
діяльності підприємства.
8. Оцінка якості планів підприємства.

2. 1.Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства

3.

Планування являє собою процес
визначення цілей, яке підприємство
передбачає досягти за певний
період, а також засобів, шляхів та
умов їх досягнення.

4.

Об’єкти планування:
розробка цілей та стратегії фірми;
розподіл ресурсів та резервів;
розроблення стандартів та нормативів;
виробнича, фінансова, інноваційна
діяльність.
Суб’єкти планування: менеджери,
планові відділи та організації.
Предмет планування: планування цілей,
засобів, процесів.

5.

Етапи планування:
1. порушення мети;
2. визначення вхідних передумов;
3. виявлення альтернатив;
4. вибір найкращої альтернативи;
5. введення і виконання плану .

6. Види планування:

1. Перспективне
Довгостркоове (метод екстраполяції)
Стратегічне (комплексне обгрунтування
проблеми)
2. Середньострокове
3. Поточне

7. Принципи планування:

Єдності (системності)
Участі
Безперервності
Гнучкості
Точності

8. 2.Поняття та види планів

9.

План підприємства - це завчасно
розроблена система заходів, що
передбачає цілі, зміст, збалансовану
взаємодію ресурсів, обсяг, методи,
послідовність і строки виконання робіт
по виробництву і реалізації продукції
або наданню послуг.

10. За об'єктами планування

план виробництва;
план товарообороту;
план продажу;
фінансовий план;
план з праці та персоналу;
план матеріально-технічного забезпечення;
план витрат;
план інвестицій

11.

Бізнес-план (БП) підприємства — це
письмовий документ, в якому викладено
суть, напрямки і способи реалізації
підприємницької ідеї, охарактеризовано
ринкові, виробничі, організаційні та
фінансові аспекти майбутнього бізнесу,
а також особливості управління ним.

12.

РЕЗЮМЕ
Короткий огляд бізнес-проекту, його ключових
аспектів, повідомлення про наміри
1
2
ГАЛУЗЬ, ФІРМА ТА ЇЇ
ПРОДУКЦІЯ (ПОСЛУГИ)
· Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі
· Опис продукту · Стратегія фірми Права власності
3
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Характеристика ринку продукту Цільовий
ринок бізнесу Місцезнаходження фірми Оцінка
впливу зовнішніх чинників
4
МАРКЕТИНГ-ПЛАН
· Стратегія маркетингу · Очікувані обсяги продажу
продукту
5
ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
Основні виробничі операції Машини та
устаткування Приміщення Сировина,
матеріали, комплектуючі вироби
Типові
розділи БП
6
7
8
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Форма організації бізнесу Потреба в персоналі
Власники й менеджери бізнесу Організація
управління Кадрова політика
ОЦІНКА РИЗИКІВ
Типи можливих ризиків Способи реагування
на загрози для бізнесу
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Прибуток і збитки План руху готівки
Плановий баланс Фінансові коефіцієнти

13. 3.Технологія планування. Дерево цілей та його побудова

14. Технологія планування включає:

визначення і обґрунтування основної мети і
витікаючих з неї завдань підприємства;
установлення конкретних показників і завдань
для виконавців;
деталізацію завдання за видами й обсягами
робіт, конкретними робочими місцями і
строками виконання;
детальні розрахунки витрат й результатів

15.

Зворотній зв’язок
І. Процес розробки стратегічних,
тактичних та оперативних планів
Результати планової
діяльності
Система
планів
ІІ. Реалізація
планів
Фактичні показники діяльності
підприємства
ІІІ. Контроль
результатів
планування
Аналіз відхилень (аналіз
виконання планових завдань)
Зворотній зв’язок
Стадії процесу
планування

16.

"Дерево цілей" - це графічне
зображення взаємозв'язку і
підпорядкованості цілей, що відображає
розподіл місії і мети на цілі, під цілі,
завдання та окремі дії.

17.

18.

Основне правило побудови "дерева
цілей" - це "повнота редукції" - процес
зведення складного явища, процесу або
системи до більш простих складових.

19. Показники, що в загальному переліку можуть відображувати цілі організації:

загальноекономічні цілі
маркетингові цілі
цілі виробництва
фінансові цілі
науково-технологічні цілі
кадрові цілі
організаційно-управлінські цілі

20. 4.Стратегічне планування діяльності підприємства.

21.

Стратегічне планування дає
можливість акціонерам і менеджменту
компаній краще визначитися з
напрямом і темпом розвитку бізнесу,
окреслити глобальні тенденції ринку,
зрозуміти, які організаційні і структурні
треба змінити у компанії, які інструменти
необхідні їй для дальшого поступу.

22. Етапи стратегічного планування

1. Визначення місії і цілей організації.
2. Аналіз середовища, аналіз сильних і
слабких сторін фірми.
3. Вибір стратегії.
4. Виконання стратегії.
5. Оцінка і контроль виконання.

23. Стратегічне планування є:

Передбачливим
зосередженим на конкретних цілях
зі спільною стратегією
комплексним і складним
із залученням експертів
довготерміновим (понад 3 роки)

24. чотири основних види управлінської діяльності:

- розподіл ресурсів
- адаптація до зовнішнього середовища;
- внутрішня координація;
- організаційне стратегічне
передбачення.

25. 5.Вибір та розробка стратегії. Види стратегій.

26.

Стратегія — це генеральна
комплексна програма дій, яка визначає
пріоритетні для підприємства проблеми,
його місію, головні цілі та розподіл
ресурсів для їхнього досягнення.

27.

1. метод РІМS (Prоfit Impact of Marketing
Strategy)
Показники діяльності компаній
відображені приблизно в 30-ти основних
змінних, що розподілені на три групи:
конкурентна позиція бізнесу;
характеристика й привабливість ринку,
на якому діє підприємство;
виробнича структура підприємства.

28. 2. метод циклу життя виробу

29. 3. Матриця БКГ.

30. 4. метод консультаційної групи «Мак-Кінсі».

31. 5. Модель п’яти сил конкуренції М.Портера

1. Конкуренція між продавцями галузі;
2. Загрози організацій, що пропонують
товари-замінники;
3. Загрози появи нових конкурентів
усередині галузі;
4. Ринкові позиції постачальників
сировини, матеріалів і
комплектуючих;
5. Купівельна спроможність покупців

32. 6. SWOT-аналіз.

33. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Стратегія зростання (наступальна)
2. Стратегія стабілізації (наступальнооборонна)
3. Стратегія виживання (оборонна)

34. 6.Тактичне та оперативне планування.

Тактичне планування — короткочасна
економічна поведінка, лінія економічних
дій, яка розрахована на відносно
короткочасний період, виходячи з
поточної ситуації.

35.

Маркетингова
діяльність
(плани маркетингу
для основних виробів
і загальний план для всієї
продукції підприємства)
Виробнича
діяльність
(випуск продукції у
натурі і за вартістю,
обґрунтування виробничої програми
підприємства)
1
Фінансова діяльність
(баланс доходів і
витрат, взаємовідносини з бюджетом,
кредитні відносини)
Витрати, прибуток,
рентабельність
(собівартість виробів
і всього обсягу
продукції, прибуток
і рентабельність)
3
2
11
4
ОСНОВНІ
РОЗДІЛИ
10
Зовнішньо9
економічна діяльність
(показники цієї
діяльності, результати
експортно-імпортних
операцій)
8
Природоохоронна
діяльність
(заходи стосовно
охорони й раціонального використання
природних ресурсів)
Науково-дослідні,
конструкторськотехнологічні та
експериментальні
роботи
(нові технології
Та вироби)
5
7
Праця, кадри,
соціальний розвиток
колективу
(персонал, фонд
заробітної плати,
продуктивність,
умови праці
та побуту)
Капітальні вкладення та капітальне
будівництво
(інвестиції, будівельномонтажні роботи,
введення в дію
основних фондів)
6 Матеріально-технічне
забезпечення
(потреба в матеріальних
ресурсах і джерела її
задоволення)
Організація виробництва, праці та
управління
(удосконалення форм
і методів, структурна
перебудова)

36.

Оперативне планування діяльності
підприємства — це поточне виробничофінансове і виконавче планування на
короткий період часу, орієнтоване на
доповнення, деталізацію, внесення
коректив до накреслених раніше планів
і графіків робіт.

37. Оперативне планування

Календарне планування
Диспетчеризація
Міжцехове планування
Внутрішньоцехове планування

38. 7.Методи планування окремих показників господарської діяльності підприємства.

39.

Ресурсний та цільовий методи
Методи екстраполяції та інтерполяції
Дослідно-статистичний
Факторний
Нормативний
Балансовий
Матричний
Економіко-математичне моделювання

40. 8. Оцінка якості планів підприємства.

Основними характеристиками плану, що
дозволяють досить повно оцінити його
якість є:
ефективність,
надійність
напруженість.
English     Русский Rules