Клуб був створений в 2007 році (Офіційно зареєстрований в 2009 році). Клуб проводить різні заходи по відродженню екологічної культури суспільс
Добровільна діяльність організації “Харківська обласна громадська організація «Харківський інтернаціональний клуб» (ХІК) «Екологія суч
Проведення акцій учнями гімназії, студентами та членами клубу по захисту птахів в центральній частині мегаполісу The action school pupils, students and member
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ THE INTERNATIONAL COOPERATION
У цьому році на щорічному форумі Міжнародного Соціально дитячого екологічного руху «Зелена планета», яка проходила в м Астрахані президен
259.82K
Categories: englishenglish ecologyecology

Проект «Молодь України - майбутнє планети». Шаблон

1.

Проект
«Молодь України –
Майбутнє Планети
Project
The Youth of Ukraine - the
Maybutnian Planet
Автори проекту:
Харківська областна громадська організація
«Харківський інтернаціональний клуб (ХОГО «ХІК)
«Екологія сучасного міста»
Author of the project:
Kharkiv Regional Public Organization
"Kharkov International Club" (KhIC)
“Modern City Ecology”

2. Клуб був створений в 2007 році (Офіційно зареєстрований в 2009 році). Клуб проводить різні заходи по відродженню екологічної культури суспільс

Учасниками клубу можуть бути
громадяни, які досягли 12 років, а
також юридичні особи - громадські
об'єднання, які визнають цей Статут,
які висловили підтримку цілям Руху і
(або) його конкретних акціях, які
беруть участь в його діяльності.
Club members can be citizens over 12
years, as well as legal entities associations that recognize this Charter,
have expressed support for the objectives
of the Movement and (or) specific actions
involved in its activities.
International Kharkiv
Regional Public
Organization
"Kharkov International
Club" (KhIC)
“Modern City Ecology”
HOGO "HIK" Ecology of
a modern city "
Харківська обласна громадська організація
"Харківський
інтернаціональний
клуб
(ХОГО" ХІК) "Екологія сучасного міста" є
громадською організацією, не має основною
своєю метою отримання прибутку і не
розподіляє прибуток між засновниками і
(або)
учасниками,
є
добровільним
самоврядним громадським об'єднанням,
створеним за ініціативою громадян, що
об'єдналися на основі спільності інтересів на
принципах добровільності, рівноправності
всіх його учасників, самоврядування і
законності.
Kharkiv Regional Public Organization
"Kharkov International Club" Ecology of the
modern city "is a public organization, does not
have the main goal of extracting profits and
does not distribute profits between the
founders and (or) participants, is a voluntary
self-governing public association created on
the initiative Citizens, united on the basis of a
community of interests on the principles of
voluntariness, equality of all its participants,
self-government and legality.
2

3. Добровільна діяльність організації “Харківська обласна громадська організація «Харківський інтернаціональний клуб» (ХІК) «Екологія суч

Спрямована на екологічні і соціальні
проблеми.
Президент: Роппе – Тенеїшвілі Ольга,
викладач вищої категорії, методист,
Лауреат Харківського Фонду підтримки
молодих дарувань, Голова Харківської
обласної
громадської
організації
«Харьківський інтернаціональний клуб
" Екологія сучасного міста»
Aimed at ecological and social problems.
The leader: Olga Roppe – Teneishvili , the
teacher of the highest category, a
methodologist, a laureate of The Kharkov
Fund of Supporting Young Talents, the
President of the Kharkov Region Public
Organization « Kharkov International Club
“Ecology of Modern City”»
3

4.

Закон визначає волонтерство як будь-яку добровільну, безкорисливу, соціально-орієнтовану
некомерційну діяльність, здійснювану добровольцями і волонтерськими організаціями.
Ця діяльність включає в себе роботу того, хто прагне принести користь навколишньому
середовищу або комусь (окремих осіб або груп). Волонтерство має бути вибором, вільно
зробленим кожною людиною. Це може включати в себе формальну діяльність, проведену через
державні, приватні або громадські організації, а також участь неформального співтовариства.
Волонтерська діяльність є формою благодійництва
The law defines volunteering as any voluntary, unselfish, socially-oriented, non-profit activity
undertaken by volunteers and volunteer organizations.
This activity involves doing something that aims to benefit the environment or someone
(individuals or groups). Volunteering must be a choice freely made by each individual. This can
include formal activity undertaken through public, private or voluntary organizations as well as
informal community participation.
Volunteering is a form of charity
Ми вважаємо волонтерство питанням реальної допомоги, а
не питанням теоретичного дослідження
We consider volunteering to be the matter of REAL help, but
not the matter of a theoretical research
4

5.

Волонтерська діяльність нашого клубу
Volunteering our club
Why
do the members of our club need
volunteering?
We consider the volunteering to be one of the
basic principles in the process of educating
humane people who live healthy life and are
ready to help.
The aim of our project:
to find the ways of cooperation with other
voluntary organization of our city and help
real people.
Expected results:
to form a group of like-minded people who
support the voluntary activities, Support
ecology culture
to extend voluntary activity.
The social significance:
promoting a moral outlook among pupils,
supporting people,
to draw attention to social or environmental
problems.
Чому
членам
нашого
клубу
потрібно
волонтерство?
Ми вважаємо, що волонтерство є одним
з основних принципів в процесі
виховання людей, які живі і готові
допомогти.
Мета нашого проекту:
Реальні люди.
Очікувані результати:
Для того, щоб сформувати групу
однодумців, підтримати екологічний
культуру
Для
розширення
добровільної
діяльності.
Соціальне значення:
Розвиток морального світогляду у
школярів, підтримка людей, для того,
щоб привернути увагу до соціальних і
екологічних проблем.
5

6.

Перший етап: пошук людей в клубі, які хотіли б взяти участь в добровольчої
діяльності.
За даними опитування 83% членів клубу б хотіли бути волонтерами.
Другий етап: встановлення контактів з благодійними організаціями, щоб
вивчити механізми їх роботи.
Третій етап: допомогти потребуючим прийняти неприємне, але необхідне
лікування, ми зібрали іграшки, сувеніри, олівці, блокноти, намисто, браслети,
книги, фарбу і написали їм дружні листи
First stage: to find the people in our school who would like to take part in
volunteering.
According to the survey 83% of pupils would you like to be a volunteer.
Second stage:
to establish contacts with charity organizations, to study the
mechanisms of their work.
Third stage: to help the Needy to accept unpleasant but necessary treatment we
collected toys, souvenirs, pencils, notebooks, necklaces, bracelets, books, paints and
wrote them friendly letters.
6

7.

Волонтерські акції, які
проводять учасники клубу
Volunteer actions that carry
a club member
7

8.

КЛУБ ПРОВОДИТЬ АКЦІЇ «МИ ПРОТИ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ І ПЛЯШОК»
THE CLUB HOLDS “WE ARE AGAINST PLASTIC BAGS AND BOTTLES”
Роздача жителям міста сумок, зшитих волонтерами клубу
Distribution city dweller bags, sewn Volunteers Club
8

9.

КЛУБ ПРОВОДИТЬ АКЦІЇ «МИ ПРОТИ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ І ПЛЯШОК»
THE CLUB HOLDS “WE ARE AGAINST PLASTIC BAGS AND BOTTLES”
Протягом 10 років було
подаровано понад 100 сумок
Over 10 years, more than
100 bags were presented
9

10.

GOOD STARTS WITH YOU!!!!
10

11.

Волонтерська допомога сиротам із Маріупольського інтерната №1
Volunteer help for orphans from the Mariupol boarding school №1
11

12. Проведення акцій учнями гімназії, студентами та членами клубу по захисту птахів в центральній частині мегаполісу The action school pupils, students and member

2007 – 2017
12

13.

Акція “Милосердя”
(присвячено захисту безпритульних тварин)
The action "Mercy"
(Concerning protection of
stray animals)
13

14.

Ми знайшли інформацію про проект «Коробка Відваги» для дітей, які
проходять лікування від раку.
We have found the information about the project «The Box of Courage» for
children who undergo medical treatment against cancer.
14

15. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ THE INTERNATIONAL COOPERATION

15

16.

Реалізація членами клубу проектів по захисту повітряного
басейну планети
Implementation by members of the club projects to protect the air
basin of the planet
Україна. Харків
Ukraine. Charkiv
Росія. "Державний природний заповідник" Білогір'я «
Russia. "State Nature Reserve" Belogorye "
Міжнародний дитячий екологічний форум «Зелена планета»
International Children's Environmental Forum "Green Planet“
Болгарія. Кранево
Bulgaria. Kranevo
16

17.

Реалізація членами клубу проектів по захисту повітряного
басейну планети
Implementation by members of the club projects to protect the air
basin of the planet
Спільна праця дозволяє впроваджувати якісні зміни в шкільній освіті
України зсередини, що є дужеістотним в наш час. Основний вид спільної
діяльності полягає в реалізації проектів учнів, які мають відповідати таким
критеріям: проект створює певну цінність для учнів і може масштабуватися
(поширюватися) на інші класи, школи та інші освітні установи; проект
розвиває в учнях творчість,уміння працювати в команді, критичне мислення
тощо - вміння XXI століття; проект є реалістичним у виконанні (має
конкретну мету, графік реалізації, засоби вимірювання успішності), є
корисним для суспільства.
Joint cooperation allows introducing qualitative changes in the school
education of Ukraine from the inside, that is very significant nowadays. The
implementation of student projects is the main type of joint activity, and such
projects have to meet the following criteria: the project creates a certain value for
students and it can be scaled to (cover) other classes, schools and other
educational institutions; the project develops creativity of students, their ability
to work in a team, critical thinking, etc. - skills of the XXI century; it is realistic to
implement the project (it has a specific purpose, an implementation schedule,
means of measuring the success), and it is useful for society.
Величезним досягненням спільної діяльності
клубу є створення єдиного в своєму роді музею
рослин червоної книги під відкритим небом
A huge achievement of the joint activity of the club is
the creation of a unique in its kind Museum of plants
of the Red Book in the open air
Як
випливає
з
тематики
проектів, клуб ХОГО «ХІК«
Екологія сучасного міста »бачить
свою
мету
в
тому,
щоб
привернути
увагу
світової
громадськості до екологічних
проблем і створити програми,
здатні впливати на людей і
розвинути їх екологічну культуру
для збереження природи і життя
на Землі.
As follows from the projects,
HOOO HIK Ecology of the Modern
City Club seeks to attract world
attention
to
environmental
problems and create programs that
can influence people and develop
their ecological culture to preserve
nature and life on Earth.
17

18.

Співпраця з Міжнародним Соціальним дитячим екологічним рухом
«Зелена планета»
Cooperation with the International Social Children Ecological Movement
«Green Planet»
За свою добровільну роботу в області
екологічної
освіти
і
охорони
навколишнього середовища клуб був
нагороджений
численними
дипломами. Клуб відправив понад 1000
робіт до подій цього екологічного руху.
В результаті більше 200 лауреатів були
нагороджені грамотами та призами.
For his volunteer work in the field of
environmental
education
and
environmental protection club was
awarded numerous diplomas. The club has
sent more than 1,000 works to the events
of the environmental movement.
As a result, more than 200 winners were
awarded diplomas and prizes.
18

19. У цьому році на щорічному форумі Міжнародного Соціально дитячого екологічного руху «Зелена планета», яка проходила в м Астрахані президен

19

20.

Нагороди призерів клубу міжнародного проекту
«Екологічна стежка - екскурсія в природу»
Awards of the Club of the International Project
"Ecological path - excursion to nature"
20

21.

Міжнародне визнання науково - практичної і соціальної діяльності
Харківської обласної громадської організації
«Харківський інтернаціональний клуб «Екологія сучасного міста»
International recognition of the scientific - practical and social activities of
the Kharkov regional public organisation
"Kharkiv international club" Ecology modern city "
Формування екологічної свідомості, екологічної
культури може відбуватися різними шляхами і на
різних рівнях державного устрою: через політику,
економіку, освіту, і, звичайно, через систему освіти.
Реалізація стратегія освіти в галузі навколишнього
середовища названа Всесвітній екологічному форумі
«Планета Земля - XXΙ століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992
р) пріоритетний напрямок міжнародної програми з
порятунку біосфери і відновлення її життєві сили. За
рішенням Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в
Йоганнесбурзі (ПАР) Генеральна асамблея ООН
оголосила з січнем 2005 року по грудня 2014 року
Всесвітньої декади освіти для сталого розвитку.
Formation эkolohycheskoho consciousness, culture
эkolohycheskoy Can proyshodyt samыmy raznыmy
putyamy raznыh level and at state-owned Device:
through politics, economy, Education, and, of course,
through education. Implementation strategy in the field
of education okruzhayuschey environment Vsemyrnыm
эkolohycheskym forum called "Earth - XXΙ Century" (Rio
de
Janeiro,
1992h)
pryorytetnыm
direction
mezhdunarodnoy biosphere program for salvation and
recovery of EE zhyznennыh forces. For solutions to
Vsemyrnoho summit of sustainable development in
Johannesburg (South Africa) Heneralnaya assambleya
with UN announced the January 2005 to December 2014
the Year Vsemyrnuyu decade for education of sustainable21
development.

22.

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під
відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book
in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2009-2012)
2008
рік
year
22

23.

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під
відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book
in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2012-2015)
23

24.

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під
відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book
in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2014-2017)
24

25.

Етапи створення членами клубу "Музею рослин Червоної книги під
відкритим небом" в центральній частині міста Харкова
Stages of creation by members of the club "Museum of plants of the Red Book
in the open air" in the central part of the city of Kharkov
(2017)

26.

Провдення волонтерами клубу пізнавальних екскурсій в
створеному Музеї рослин Червоної книги під відкритим
небом в центральній частині міста Харкова
Volunteers of the
club of cognitive
excursions in the
created Museum of
plants of the Red
Book in the open air
in the central part of
the city of Kharkov
26

27.

Значний внесок членів клубу у розбудову нової української школи
Significant contribution of members to the club in the creation
of a new Ukrainian school
“Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток,
виховання і соціалізація особистості, яка усві- домлює себе
громадянином України, здатна до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення
і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору
та само- реалізації, трудової діяльності та громадянської активності”.
Проект Закону України “Про освіту” №3491-д від 04.04.2016
"The goal of complete secondary education is versatile development,
education and ocialization that usvidomlyuye a citizen of Ukraine, is able to
live in civilized society and interaction with nature has self-improvement and
learning for life, ready for conscious life choices and self- sales, employment
and civic actively ness. "
Draft Law of Ukraine "On Education" №3491-d on 04/04/2016
Особистісні якості, громадянську позицію, моральні підвалини
учнівська молодь клубу впроваджувала в життя за допомогою
наступних екологічних проектів: Курмаз А.О. "Визначення підвиду
бруслини
карликової (Euonymus nana Bieb.) в зібраній колекції роду
бруслинових (Euonymus)" (2017 р.); Будаков
В.А. "Еколого-біологічні
особливості ялівцю звичайного (J. communis) як основи для стійких рослинних
угруповань для озеленення міста" (2015 р.); Веремій Д.А. "Кизил звичайний
(Cornus mas L) і кизил лікарський (Cornus officinalis) як приклад екологічно
пластичного виду серед нетрадиційних плодових рослин" (2014 р.); Чепелюк
А.А. "Моніторинг біорізноманіття рідкісних рослин Харківщини і рослинчервонокнижників на створеній екостежці в центральній частині міста
Харкова" (2011 р.); Прохоров А.С. "Створення музею рослин Червоної книги під
відкритим небом в центральній частині міста Харкова« (2011 р.); Віхров Н.О.,
27

28.

Значний внесок членів клубу у розбудову нової української школи
Significant contribution of members to the club in the creation
of a new Ukrainian school
Василенко В.А. "Інтродукція Pulsatilla grandis l. (сон-трава) - рослини Червоної книги" (2010 р.); Чепелюк А.А.,
Віхров Н.О. "Адаптація рідкісних видів рослин в умовах навчальної екологічної стежки в центральній частині міста
Харкова" (2010 р.); Разумов П.А. "Екологічний моніторинг ентомофауни нагірної діброви околиць села Гайдари
Зміївського району Харківської області« (2009 р.); Чепелюк А.А. "Екологічні особливості рідкісних рослин України в
колекції ботанічного саду ХНУ імені В.Н.Каразіна та можливості їх використання в екологічному проекті
"Екологічна стежка - екскурс в природу" (2009 р.); Туктарова А.Р. "Світ рослин парку імені А. М.Горького і його
значення в житті харків'ян" (2008 р.); Дрокін Д.Г. "Регенераційна можливість живців ліщини деревовидної" (2007
р.); Дрокін Д.Г. "Еколого-біологічні особливості ліщини деревовидної і можливості її використання в геральдиці
Харківщини" (2006 р.).
Personal qualities, civic stand, moral principles, the young students of the club implemented through
the following ecological projects: A.O.Kurmaz "Definition of a Subspecies of the Dwarf Spindle (Euonymus
nana Bieb.) in the Collection of Genus Euonymus" (2017); V.A.Budakov Ecological and Biological Features of
Common Juniper (J. Communis) as the Basis for Sustainable lant Communities for City Gardening" (2015);
D.A.Veremei "Cornelian Cherry (Cornus Mas L) and Japanese Cornelian Cherry (Cornus officinalis) as Examples of
Ecologically Plastic Species of Non-Traditional Fruit Plants" (2014); A.A.Chepeliuk "Monitoring of Biological
Diversity of Rare Plants of the Kharkiv Region and Plants from the Red Book on the Ecological Path Created in the
Central Part of the City of Kharkiv" (2011); A.S.Prokhorov "Creation of an Outdoor Museum of Plants from the Red
Book in the Central Part of the City of Kharkiv" (2011); N.O.Vikhrov, V.A.Vasylenko "Introduction of Pulsatilla
grandis l.(Eastern pasqueflower) – a Plant from the Red Book" (2010); A.A.Chepeliuk, N.O.Vikhrov "Adaptation of
Rare Plants in Conditions of the Educational Ecological Path in the Central Part of the City of Kharkiv" (2010);
P.A.Razumov " Ecological Monitoring of the Entomological Fauna of the Uphill Oak Wood in the Outskirts of the
Village of Gaidary, Zmiiv District, Kharkiv Region; A.A.Chepeliuk "Ecological Features of Rare Plants of Ukraine in
the Collection of the Botanical Garden of V.N.Karazin Kharkiv National Unicersity and Possibilities of Their Use in
the Ecological Project 'Ecological Path as an Excursion into Nature'" (2009); A.R.Tuktarova "The World of Plants of
the A.M.Gorky Park and Its Significance in the Life of Citizens of Kharkiv" (2008); D.G.Drokin "Regenerative
Abilities of Propagules of Turkish Hazel" (2007); D.G.Drokin "Ecological and Biological Features of Turkish Hazel
and Possibilities of Its Use in the Heraldry of the Kharkiv Region" (2006).
28

29.

Ми - Європа
We - Europe
29

30.

Значимість соціальних і екологічних проектів в новій українській школі
Significance of social and economic projects in new Ukrainian schools
Самостійний екологічний проект дитини - допомога батьком купувати спеціальні знання про
розвиток дитини.
Співпраця між учителем, учнем і батьком.
Партнерство в дослідницьких проектах - можливість вирішення проблем в соціумі.
Волонтерство в дитячому-юнацькому віці - гарант
результативності та запорука успіху збереження таких каческтв
як сердечність, доброта, чуйність.
Взаємозв'язок дослідницької та соціальної діяльності членів клубу
- науково обгрунтоване поєднання екологічних, економічних і
соціальних інтересів людини, суспільства і держави з метою
забезпечення сталого розвитку та сприятливого навколишнього
середовища на планеті в цілому
Independent environmental project child - helping parents to buy special knowledge of child development.
Cooperation between teacher, student and parent.
Partners in research projects - an opportunity to solve problems in society.
Volunteering in childhood, adolescence - the guarantor of the effectiveness and success of conservation
kachesktv as warmth, kindness, compassion.
Relationship research and social activities club members - science-based combination of environmental,
economic and social interests of man, society and the state to ensure sustainable development and a healthy environment
on the planet as a whole
English     Русский Rules