Тема №2. Принцип недискримінації в роботі поліцейського
Правове регулювання заборони дискримінації
Принцип недискримінації
Дія Закону поширюється на відносини між
Дія Закону поширюється на такі сфери суспільних відносин
Дискримінація - це
Перелік ознак, за якими заборонена дискримінація (захищені ознаки):
Як розуміти фразу “інші ознаки”? Правило з пракики ЄСПЧ
Принципи визначення дискримінації
Форми дискримінації
306.00K
Category: lawlaw

Принцип недискримінації в роботі поліцейського

1. Тема №2. Принцип недискримінації в роботі поліцейського

•Заняття 2.1. Зміст недискримінації. Принцип недискримінації.
Міжнародні та національний аспекти забезпечення недискримінації.
Поняття, форми та види дискримінації: пряма дискримінація, непряма
дискримінація, утиск, підбурювання до дискримінації.

2. Правове регулювання заборони дискримінації

стаття 24 Конституції України;
Закон України «Про освіту» (ст. 3)
Закон України «Про державну службу» (ст. 4)
Закон України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»
Закон України «Про забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків
Закон України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні»

3. Принцип недискримінації

забезпечення рівності прав і свобод осіб
та/або груп осіб;
забезпечення рівності перед законом осіб
та/або груп осіб;
повагу до гідності кожної людини;
забезпечення рівних можливостей осіб
та/або груп осіб.

4. Дія Закону поширюється на відносини між

- юридичними особами публічного та
приватного права, місцезнаходження яких
зареєстровано на території України;
- фізичними особами, які перебувають на
території України;

5. Дія Закону поширюється на такі сфери суспільних відносин

громадсько-політична діяльність;
державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;
правосуддя;
трудові відносини, у тому числі застосування роботодавцем принципу
розумного пристосування;
охорона здоров’я;
освіта;
соціальний захист;
житлові відносини;
доступ до товарів і послуг;
інші сфери суспільних відносин.

6. Дискримінація - це

• «Ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження,
громадянства, сімейного та майнового стану, місця
проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та
можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки),
зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим
Законом, окрім випадків, коли таке обмеження має правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є
належними та необхідними».

7. Перелік ознак, за якими заборонена дискримінація (захищені ознаки):

Раса;
соціальне походження;
колір шкіри;
громадянство;
політичні переконання;
сімейний стан;
релігійні та інші переконання;
майновий стан;
стать;
місце проживання;
вік;
мова;
інвалідність;
або інші ознаки.
Етнічне походження

8. Як розуміти фразу “інші ознаки”? Правило з пракики ЄСПЧ

бути
невід’ємними,
вродженими, незалежними
від особи та майже або
повністю незмінними
характеристиками
(наприклад, колір шкіри,
стать, сексуальна
орієнтація)
стосуватися
визначального для
особистої або групової
ідентичності вибору
(наприклад, релігійні або
інші переконання,
національна
приналежність).

9. Принципи визначення дискримінації

1.Наявність порушення (обмеження у визнанні, реалізації
або користуванні) прав і свобод.
2.Наявність певної захищеної ознаки, на підставі якої
відбувається розрізнення.
3.Відсутність правомірної, об’єктивно обґрунтованої мети,
для досягнення якої проводиться розрізнення.
4.Недотримання принципу пропорційності (належності та
необхідності) між метою розрізнення та способами її
досягнення.

10. Форми дискримінації

1.Пряма дискримінація
2.Непряма дискримінація
3.Утиск
4.Підбурювання до дискримінації
5.Відмова від розумного пристосування
6.Віктимізація
7.Сегрегація

11.

Соціально вразливі групи
Бездомні;
родини, в яких є проблеми дитячої занедбаності,
сексуальних фізичних зловживань стосовно
дитини або одного з партнерів;
подружні пари, які мають серйозні подружні
конфлікти;
родини, в яких дитину виховує лише один із
батьків та в яких мають місце серйозні конфлікти;
ВІЛ-інфіковані люди та їхні родини;
особи, які мають низькі доходи через безробіття,
відсутність годувальника, фізичні вади, низький
рівень професійної підготовки тощо;
особи, які порушили закон і були за це покарані;
вагітні дівчата-підлітки/жінки;
гомосексуалісти/лесбіянки;
особи, які мають соматичні (тілесні)
чи психічні захворювання або
інвалідність;
залежні від алкоголю, наркотиків та
їхні родини;
особи із затримками розвитку
(інваліди розвитку) та їхні родини;
особи похилого віку, які не можуть
адекватно функціонувати;
мігранти та біженці, які мають
недостатні необхідні ресурси;
діти, які мають проблеми, пов’язані з
навчанням в школі, та їхні родини;
особи, які перебувають у стресовому
стані, пов’язаному з травмуючими
подіями (участь в АТО, зміна місця
проживання), а також діти, які
залишили сім’ю – бездомні.

12.

Інклюзивне суспільство, його складові
повага до прав
верховенства права
забезпечення
людини,
загального
свобод
доступу
і
до
громадської інфраструктури та установ
рівний доступ до публічної інформації
повага і розуміння культурного розмаїття

13.

П'ять кроків назустріч інклюзивному
суспільству
1)Видимість
2)Розгляд
3)Доступ до соціальних взаємодій
4)Права
5)Ресурси для повноцінної участі в житті
суспільства

14.

Толерантність, повага до розмаїття та рівність людей як
ключові цінності поліцейського в роботі з громадами
Протидія проявам дискримінації та упередженості в поліції
Протидія криміналізації етнічних меншин
Стандарти застосування сили з боку поліції
Використання повноважень зупинки та обшуку
Ставлення до поліції
Звернення в поліцію та процедури розгляду скарг
Реакція поліції на злочини на ґрунті нетерпимості
English     Русский Rules