Основні методи синтезу та стабілізації наносистем Частина 1 Лекція №3, 27.02.16
Диспергаційні методи:
Диспергаційні методи:
Механосинтез
Застосування механосинтезу:
Ультразвукове диспергування
Детонаційний синтез
Електровибух
Розклад
Конденсаційні методи синтезу
Конденсація з газової фази
Хімічні методи:Плазмохімічний метод
Хімічні методи: 2.Метод піролізу
Фізичні методи:
Конденсаційні методи синтезу
Співосадження
Золь-гель метод: утворення міцелярних та полімерних гелів
Діаграма стану ПАР - H2O - масло
Нанореактори:
Нанореактори:
Синтез у розчині:
Синтез наночасточок у впорядкованих матрицях:
Яким шляхом піти для одержання необхідних наносистем?
Рекомендована література:
8.35M
Category: chemistrychemistry

Основні методи синтезу та стабілізації наносистем

1. Основні методи синтезу та стабілізації наносистем Частина 1 Лекція №3, 27.02.16

2.

Умови синтезу наночасточок
за Я. Фендлером (J.H. Fenfler):
Нерівноважність систем.
Вузький розподіл по розмірам. Чітка залежність
функціональних характеристик від розміру.
Однорідність складу.
Відтворюваність.
Уникнути:
-Агрегації
-Домішок (та сорбції на поверхні)
-Широкого розподілу по розмірам
-Зміни морфології наночасточок
2
Досягти:
-Необхідного розміру
-Однорідні
наночасточки
контрольованої форми
-Необхідного складу та будови
-Відтворюваності синтезу

3.

Класифікація методів синтезу:
За агрегатним станом реагентів:
• Газофазні;
• рідкофазні
• твердофазні
За фізико-хімією взаємодії:
• хімічні
• Фізичні
• ,біологічні
За зміною розміру часточок в реакції:
• диспергаційні
• конденсаційні
За енергетичними витратами:
• високоенергетичні
• низькоенергетичні
3

4.

Два підходи до синтезу:
Диспергаційний (Top-down):
Механічний помел;
механосинтез;
Електровибух, літографія
Конденсаційний (bottom-up):
Випаровування;
Синтез в нанореакторах;
Золь-гель метод;
Сольвотермальний.
4

5. Диспергаційні методи:

5
Механічний помел;
Механосинтез;
Ультразвукове диспергування;
Детонаційний синтез;
Електровибух;
Розклад.

6. Диспергаційні методи:

6
Помел за ударним
механізмом

7.

Млини: ПРИНЦИП ДІЇ
барабанний
7
вібраційний
струйний

8.

Переваги та недоліки млинів
Млин: Барабанний Вібраційний
Струйний
Матеріал
Стальні або
керамічні кульки
Стальні, керамічні або
корундові кульки
сталь
Розмір
гранул
До 30 нм
до 50 нм
не менше 80 нм
Переваги
Дрібний помел,
можливість
роботи у розчинах
Менший розкид по
розмірам, можна
молоти шаруваті
об’єкти, менші
габарити
Сильні
вібрації,
Недоліки широкий розкид
розміру, габаритність,
забруднення
енергоемкість, шумматеріалом
ність, забруднення,
устаткування, не
Матеріалом кульок, не
підходить
для
придатний
до
в’язких
шаруватих об'єктів
матеріалів
8
Мінімальне
забруднення
матеріалом
устаткування
Необхідність подачі
повітря та
використання
фільтрів, важкість у
обслуговуванні,
енергоемкість

9. Механосинтез

Використовується:
-синтез інтерметалідів;
-йонних та молекулярних кристалів
-карбідів, нітридів, фосфідів.
Постадійність:
-Початкова деформація кристалічних ґраток;
-Утворення, накопичення та взаємодія точкових та лінійних дефектів.
-Диспергування речовин на блоки.
-Утворення проміжних, метастабільних станів при контактів фаз; хімічна
гомогенізація.
-Релаксація до рівноважного стану.
9

10.

Механосинтез: недоліки
механічна
активація
прискорює
процеси
масопереносу
агрегація
частина пружної
енергії
перетворюється у
тепло
Зростає
температура в
зоні удару
Рекристалізація
речовини
10
Поява
метастабільних
дефектів
Домішка
нерівноважних
фаз

11.

Механічна активація гетерогенних реакцій:
подрібнюється
Глибоке
диспергування
Найтвердіший
компонент
Функція подрібнення
11
деформується
Найм'якіший
компонент
Функція ПАР

12. Застосування механосинтезу:

Планетарний млин,
90 хв
Cr + сажа
Низькотемпературний
відпал 600 0С
Сr3C2
Сr3C2
40-80 нм
75-80 нм
Початкова суміш
Продукт
Fe2.5N + Al = AlN + 2.5Fe
AlN
50-80 нм
3Ti + 1,25SiC + 0,75C (25 % надлишок).
Ti3SiC2
80-100 нм
Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe
Fe
(домішки Fe3O4, (Fe1-хAlx)3O4 , Fe2Al5 )
12

13. Ультразвукове диспергування

Кавітації:
Зростання
акустичної
енергії
-Р -Р
Ініціювання сонохімічної реакції:
гаряча
ділянка
T = 5000 K
P = 500-1000 атм.
Локальна
електризація
+/-
13
+/-

14. Детонаційний синтез

Переваги: розмір 2-20 нм, сферична
форма;
Недоліки:
складне
коштовне
обладнання, широкий розкид по
розмірам
Інертний
газ
Камера
вибуху
циклон
Синтез
наноалмазів:
з
сполук
P>10 ГПа , Т>3000К,
органічних
CH4 = C + 2H2
Збірник
Суспензія
первинної
суміші
Магнітна
сепарація
Суха
первинна
суміш
Фільтру
вання
В.Ю. Долматов /Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза:свойства и
14
применение//Успехи
химии (7) 2001 с.687 - 703

15. Електровибух

Електровибух – пружний імпульс струму протягом 10-5-10-7с, що
супроводжується вибухом провідного матеріалу;
++
15
-
Провідник, що вибухає під дією струму

16. Розклад

Ni(OH)2
Ni(NO3)2
Ni(OOCH3)2
16
5 нм
3500C
NiO
40 нм
50 нм

17. Конденсаційні методи синтезу

З газової фази з розчинів
-плазмохімічний
метод;
- Гідроліз у полум'ї;
- Лазерне
випаровування;
-Аерозольна
конденсація;
-кріоконденсація
17
в нанореакторах
-співосадження;
-Золь-гель метод;
-Сольвотермальний
синтез;
-Заміна розчинника;
-Мікрохвильовий;
-Швидкий термічний
розклад;
-кріохімічний метод;
-обернені міцели;
-в плівках
Ленгмюрра –
Блоджет;
-Синтез в рідких
кристалах;
-Самозбірні шари.

18. Конденсація з газової фази

Фізичне осадження
Хімічне осадження
(Physical Vapor Decomposition)
(Chemical Vapor Decomposition)
Розклад на поверхні
18

19. Хімічні методи:Плазмохімічний метод

Генерація плазми
Введення сировини
Нагрівання сировини
Реакція
Утворення та ріст
частинок
19

20. Хімічні методи: 2.Метод піролізу

агломерація
TiCl4 + 2H2O = TiO2 + 4HCl
Нуклеація та ріст
наночасточок
реакція
1 – поток газу-носія, 2 – джерело вихідних
речовин, 3 – клапани регулювання, 4 – робоча
камера, 6 – цилиндр охолодження, 7 –
коллектор 20
Вихідна
речовина
Нанокристалічний
продукт
[С2H3(B5H8)]n
B4 C
(η-C2H5)2TiMe2
TiC

21. Фізичні методи:

Розрідження у вакуумі з
наступною
конденсацією
для одержання шарів
повщиною до 10 нм;
підкладка
необхідність
високого вакууму та
дорого обладнання
Молекулярні
пучки
Джерела з
нагрівачами
21

22. Конденсаційні методи синтезу

З газової фази з розчинів
-плазмохімічний
метод;
- Гідроліз у полум'ї;
- Лазерне
випаровування;
-Аерозольна
конденсація;
-кріоконденсація
22
в нанореакторах
- співосадження;
-Золь-гель метод;
-Сольвотермальний
синтез;
-Заміна розчинника;
-Мікрохвильовий;
-Швидкий термічний
розклад;
-кріохімічний метод;
-обернені міцели;
-в плівках
Ленгмюрра –
Блоджет;
-Синтез в рідких
кристалах;
-Самозбірні шари.

23. Співосадження

Сумісне осадження
компонентів:
-гідроксидів;
-Оксалатів;
-Карбонатів.
Етапи:
-Приготування прекурсору;
-Зневоднення;
-Відпал
Розчин А
Nb2O5 + HF
1000C
12 год
pH = 12
Розчин B
Mg(NO3)2
7500С
12 год
А
B
Mg4Nb2O9
Перваги: доступність, можливість одержання широкого кола сполук.
Недоліки: широкий діапазон розмірів, включення домішок.
23

24. Золь-гель метод: утворення міцелярних та полімерних гелів

24

25.

Сольвотермальний синтез
Проводять в автоклавах, частіше футерованих тефлоном;
Дозволяє отримувати продукти різної морфології та дисперсності
залежно від варіювання температури, концентрації розчину, часу обробки.
ZnO, отриманий гідротермальним методом при різних C(Zn(NO3)2)
C(Zn(NO3)2) = 0,005M
25
C(Zn(NO3)2) = 0,04M
C(Zn(NO3)2) = 0,05M

26.

Кріохімія
26

27. Діаграма стану ПАР - H2O - масло

Кристали ПАР
Обернена гексагональна
упаковка
Кубічна упаковка
Обернена кубічна упаковка
Гексагональна упаковка
Ламелярна структура
Обернені циліндричні
міцели
Циліндричні міцели
Обернені
сферичні міцели
Сферичні
міцели
27
Неупорядковане середовище
масло

28. Нанореактори:

Нанореактор
Функція нанореакторів
Класифікація
28
упорядкована матриця, реактор для
здійснення хімічних перетворень в
обмеженому об'ємі, розмір якого не
перевищує 100 нм хоча б в одному
напрямі і обмежений фізично розмірами
елементів впорядкованої системи.
Попередження
злиття
та
росту
наночасточок при синтезі, контроль
розміру продукту
За розмірністю утворених пор виділяють:
нуль -, одно - та двомірні нанореактори

29. Нанореактори:

Обернені міцели
Синтез в рідких кристалах
Самозбірні шари
Плівки Ленгмюра - Блоджет
29

30. Синтез у розчині:

Синтез мезопористого SiO2 в середовищі рідкого кристалу
- контрольований розмір пор (1-100 нм),
- однорідність розподілу пор за розміром;
- упорядкованість пор,
- синтез анізотропних систем,
- ізольованість каналів-пор,
- вирішення проблеми агрегації та хімічної ізоляції наночасточок.
Рідкий
кристал ПАР
Композит з
SiO2
Міцела
ПАР
30
введення
SiO2
Відпал
у O2

31. Синтез наночасточок у впорядкованих матрицях:

нульвимірні
одновимірні
двовимірні
50 А
Шаруваті подвійні гідроксиди:
Цеоліти з порами чи каналами
Мm/n[(AlO2)x(SiO2)y]×zH2O
31

32.

Вибір та оптимізація методу синтезу:
Тип
Методи синтезу
Тип
Електровзривний,
плазмохімичний,
Оксидні
Метали, сплави
наночасточки лазерна абляція,
Піроліз, золь–гель,
сольвотермальний
наноалмаз
Карбіди,
нітриди
32
Електровзривний,
плазмохімичний,
механосинтез
Методы синтеза
Електровзривний,
плазмохімичний,
лазерна
абляція,
механосинтез,
кріохімія
Детонаційний
Вуглецеві
Плазмохімічний,
піроліз
наноалотропи
Кремній,
силіциди
Газосинтез,
плазмохімічний

33. Яким шляхом піти для одержання необхідних наносистем?

33

34.

Короткі нотатки:
Методи синтезу наносистем класифікують за агрегатним
станом реагентів, за фізико-хімією взаємодій, за зміною
розміру та енергетики;
за зміною розмірів часточок виділяють диспергаційний
(top-down) та конденсаційні (bottom-up) підходи.
При виборі методів синтезу враховують методи
стабілізації
часточок,
середовище

міцелах,
нанореакторах, в газовій суміші), можливість впливу
домішок.
Для певного класу наносистем е специфічні методи
одержання. Наприклад, для наноалмазів – детонаційний
34

35. Рекомендована література:

1. C.-H. Yu, Kin Tam, Edman S.C. Tsang,// Chemical Methods for Preparation of
Nanoparticles in Solution// Handbook of Metal Physics, Volume 5, 2008,
Pages 113–141.
2.
Н.А. Шабанова, В.В. Попов, П.Б. Саркисов. Химия и
технология нанодисперсных оксидов. М.: Академкнига – 2006 309с.
3.
Методы получения наноразмерных материалов. Учеб. Пособие.
– Екатеринбург – 2007.
4.
Ю.Д.
Третьяков,
А.В.
Лукашин,
А.А.
Елисеев.
Синтез
функциональных нанокомпозитов на основе твердофазных
нанореакторов – Успехи химии - 73 (9) – 2004 – с. 974-996.
5.
А.А.
35
Ремпель
Нанотехнологии,
свойства
и
применение
наноструктурированных материалов. Успехи химии - 76(5) –
English     Русский Rules