КРІОГЕННА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ
Термодинамічні засади кріогенної техніки
Поняття мінімальної роботи
Поняття мінімальної роботи
Поняття мінімальної роботи
Поняття мінімальної роботи
Термостатування
Термостатування
Термостатування
Термостатування
Охолодження
Охолодження
Розділення газової суміші
Розділення газової суміші
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Зрідження та кристалізація
Втрати у кріогенних системах
Втрати через недорекуперацію
Втрати через теплонадходження
Гідравлічні втрати
Втрати у компресорах, детандерах, насосах
Інші втрати
Показники ефективності
Показники ефективності
Показники ефективності
Показники ефективності
Дякую за увагу!
335.50K
Category: physicsphysics

Термодинамічні засади кріогенної техніки

1. КРІОГЕННА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ

Лекція 3

2. Термодинамічні засади кріогенної техніки

• Поняття мінімальної роботи
• Визначення мінімальної роботи для
різних типових процесів кріогеніки
• Втрати у кріогенних системах
• Показники ефективності кріогенних
систем

3. Поняття мінімальної роботи

Загальна витрата енергії у кріогенній
установці:
L = Lmin + ΔL
Lmin – мінімальна витрата енергії,
необхідна для здійснення ідеальних
(оборотних) процесів, тобто роботи
термодинамічно ідеальної системи;
ΔL – витрати енергії на компенсацію втрат
у реальних процесах

4. Поняття мінімальної роботи

У кріогенних системах
ΔL >> Lmin

5. Поняття мінімальної роботи

Питомі витрати роботи – на 1 кг робочого
тіла:
l = L/G = lmin + Δl
lmin – мінімальна питома робота для
термодинамічно ідеальної системи;
Δl – питомі витрати роботи на
компенсацію втрат у реальних
процесах

6. Поняття мінімальної роботи

Мінімальна робота визначається у
різний спосіб для типових процесів
кріогеніки:
Термостатування
Охолодження
Зрідження та кристалізація
Розділення газової суміші

7. Термостатування

Мета – підтримувати температуру об’єкта
чи речовини на сталому рівні (< 120 K)
Засіб – відведення теплоти від
теплонадходжень на вищий
температурний рівень, як правило, у
довкілля (близько 300 К)

8. Термостатування

Ідеальна система термостатування
К1, К2 – компресори; Д1, Д2 – детандери

9. Термостатування

Ідеальна система термостатування
у області вологої пари (ізобари = ізотерми)
К1, К2 – компресори; Т1, Т2 – теплообмінники (Р,Т=const)

10. Термостатування

Мінімальна робота циклу
lmin = (lк + l´к) – (lд + l´д)
lmin = qк – qx
qк = To(s1 – s2),
qх = Tx(s4 – s3)
З урахуванням того, що (s4 – s3) = (s1 – s2):
lmin = (To – Tx)(s1 – s2)

11. Охолодження

Мета – знизити температуру речовини
(найчастіше газу) від Tх1 до Тх2 (< 120 K)
Засіб – відведення теплоти від газу у
ізобарному теплообміннику TOA

T=const
2

2
K1
s=const
s=const
3
l'к
4
3
h x2
hx 1
1
1
Д
TOA
T 0 = const
s=const
K2
s=const

4

12. Охолодження

Якщо вважати теплообмінник ТОА
ідеальним, то
qх = hх1 – hх2 = h4 – h3
З рівняння теплового балансу системи:
lк + l`к – lд = lmin = qк – qx
звідки мінімальна робота охолодження:
lmin = To(s1 – s2) – (h4 – h3)

13. Розділення газової суміші

З термодинамічної точки зору розділення аналогічне
стисненню кожного компонента суміші від парціального
тиску рі (пропорційний молярній частці цього компонента
хі) до загального тиску суміші рс
4
x4
3
1
1
x3
x1
x2
2
pc = p1 + p2 + p3 + p4
pc
2
pc
3
pc
4
pc

14. Розділення газової суміші

Мінімальна робота розділення суміші
(на 1 моль):
n
l pmin R T0 xi ln( xi )
i 1
де Rμ = 8,31 Дж/(моль·К) — універсальна газова
стала; Т0 — початкова температура суміші, К;
xi — молярна частка у суміші і-го компонента

15. Зрідження та кристалізація

Мета – знизити температуру речовини до
температури фазового переходу та
здійснити фазовий перехід, відводячи
теплоту
Для чистої речовини фазовий перехід за
сталого тиску проходить при сталій
температурі, отже це – аналог термостатування
Для суміші зниження парціального тиску
компонента призводить до зниження
температури фазового переходу

16. Зрідження та кристалізація

Для чистої речовини фазовий перехід
за сталого тиску проходить при сталій
температурі – аналог термостатування

17. Зрідження та кристалізація

Для суміші зниження парціального тиску
компонента під час зрідження чи
кристалізації призводить до зниження
температури цього фазового переходу

18. Зрідження та кристалізація

Ідеальна система зрідження з окремим
робочим тілом

19. Зрідження та кристалізація

Ідеальна система зрідження без окремого
робочого тіла (розімкнений цикл)

20. Зрідження та кристалізація

Мінімальна робота зрідження газу виконана у
процесі 1 – 2 – f становить:
lmin = lк – lд. = То(s1-s2) – (h1 – h2) – (h2 – hf)
lmin = То(s1-sf) – (h1 – hf)
З іншого боку, для ізобарного процесу f – 3 – 1 :
lmin = qк – qх = То(s1-sf) – (h1 – hf)

21. Зрідження та кристалізація

Мінімальна робота зрідження газу:
lmin = То(s1-sf) – (h1 – hf)
Мінімальна робота зрідження
не залежить від тиску стиснення,
а залежить лише від початкових
параметрів і виду газу

22. Зрідження та кристалізація

Стискання слід вести до
ентропії s2 = sf
Для більшості газів
відповідне значення тиску
р2=100…200 ГПа
Сучасні системи працюють
з
р2=10…20 МПа
Далі ентропію знижують
охолоджуючи газ
2
1
p=const
f

23. Зрідження та кристалізація

Питомі роботи зрідження деяких газів від
стану р = 0,1 МПа, Т = 300 К, кВт год/кг
Газ
Питома робота зрідження
Мінімальна, lmin
Дійсна, l
Азот N2
0,213
1,2–1,8
Кисень O2
0,177
1,0–1,5
Водень H2
3,31
22,0–42,0

24. Втрати у кріогенних системах

Дійсна робота значно перевищує
мінімальну
Причина – різноманітні втрати:
• через недорекуперацію
• через теплонадходження з довкілля
• гідравлічні
• у компресорах, детандерах, насосах
• інші

25. Втрати через недорекуперацію

qнр=срΔTнр
Теплий потік газу
не в повній мірі
охолоджується
холодним потоком
Причина – неідеальність процесів у теплообмінниках, потреба у хоч якомусь температурному напорі.
Шляхи зменшення – збільшувати площу поверхні
теплообміну та коефіцієнт теплопередачі ТОА

26. Втрати через теплонадходження

qтн= ΣkFзовн(Тзовн-Твн)
Підвищують
ентальпію газу та
його температуру
Причина – неідеальність теплоізоляції апаратів,
різниця температур у апараті і довкілля
Шляхи зменшення – вдосконалювати
теплоізоляцію, зменшувати площу контакту з
довкіллям, знижувати температуру довкілля

27. Гідравлічні втрати

Втрати тиску у трубопроводах, каналах,
зменшують різницю тисків (p1 – p2) , знижують
фактичну холодопродуктивність
Причина – тертя рідин та газів у каналах
Шляхи зменшення – оптимізація гідравлічних
схем установок, так, щоб втрати тиску не
перевищували :
для потоку низького тиску – Δр1 = 20…40 кПа,
для потоку високого тиску – Δр2 = 100…300 кПа
(р2 > 1 МПа) або Δр2 = 30…60кПа (р2 < 1 МПа)

28. Втрати у компресорах, детандерах, насосах

Зростання ентропії газу, додаткові
тепловиділення, недоохолодження
Причина – необоротність процесів у
компресорах, детандерах, насосах (міра
необоротності визначається ККД машини)
Шляхи зменшення – вибір якомога
ефективнішого обладнання

29. Інші втрати

Причина – витікання газу через
нещільності, тепловиділення під час
деяких процесів у низькотемпературній
зоні (конверсія, відігрівання, адсорбція
тощо)
Шляхи зменшення – оптимізація
конструкцій установок та способів їх
експлуатації

30. Показники ефективності

За їх допомогою оцінюють міру
досконалості реальної кріогенної системи
1. Реальна затрата роботи на одиницю
маси стискуваного газу, lр
2. Реальна затрата роботи на одиницю
маси зрідженого газу, l 0 p
l 0p l p y
у – вихід зрідженого газу

31. Показники ефективності

3. Холодильний коефіцієнт циклу
qx
lp
qx – питома холодопродуктивність
даного циклу
lр – дійсна питома робота для даного
циклу

32. Показники ефективності

4. Термодинамічний (ексергетичний) ККД
циклу
l min
t e
lp

lmin – мінімальна питома робота для даного
процесу
lр – дійсна питома робота для даного циклу
εід – холодильний коефіцієнт ідеального циклу

33. Показники ефективності

Холодильний коефіцієнт ідеального циклу
для систем зрідження:
h1 hf
ід
l min
для рефрижераторних систем
(зворотний цикл Карно):
Tx
ід
T0 Tx
Тх, Т0 – відповідно нижній та верхній
температурні рівні циклу, К (зазвичай
верхній рівень відповідає температурі
довкілля, а нижній – температурі об’єкта).

34. Дякую за увагу!

English     Русский Rules