4.10M
Category: ukrainianukrainian

Мовні норми

1.

Мовні норми
Мовл
Презентацію
підготувала вчитель
української мови та
літератури
Пологівської СРШ
І – ІІІ ступенів №2
Штандюк С.І.

2.

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих
правил, якими користуються мовці в усному і писемному
мовленні.
ПРАВИЛЬНЕ МОВЛЕННЯ

3.

Типи мовних норм
Фонетичні й орфоепічні норми Регулюють
правильну вимову звуків, звукосполучень та
наголошення слів.
Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються як *е+
наближено до*и+ , [и+ наближено до*е+.
Ненаголошений *о+ здебільшого вимовляється чітко. Лише в деяких
словахперед складом з наголошеним *у+ у вимові наближається до *у+:
[зозуля ],[ голуб].
Тверда вимова шиплячих: чай, чому, Польща (а не чьай, чьому, Польщьа);
Приголосний *р+ вимовляється твердо в кінці складу і в кінці слова:
*комар+, *лікар+. На початку складу *р+буває м’яким: *бурак].
Літера щ передає звуки [шч]: вищий, що (а не висший, шо);
Буквосполучення дж, дз передають злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не сижу,
кукуруза);
Літера ґ передає звук ґ: обґрунтування, ґатунок (а не обгрунту вання,
гатунок)…
Приголосний *в+ не оглушується і не переходить у *ф+.

4.

Лексичні норми
Норма
Брати участь
Довідка
Мені пощастило
?
Калька
Приймати участь
Справка
Мені повезло

5.

Морфологічні норми
Правильне
визначення роду
іменнків
Укр.мова – рос.мова
Ч.р.
Ж.р.
Біль
боль
Дріб
дробь
Напис
надпись
Сибір
Сибирь
Степінь
степень
Правильне утворення
форм ступенів
порівняння прикметників
та прислівників:
дорожчий, найдорожчий
(а не більш дорожчий,
самий дорогий); швидше,
найшвидше,
якнайшвидше, (а не саме
швидше, більш швидше,
більш швидкіше і т.д.);
Кожній змінюваній
частині мови
властива певна ,
чітко встановлена
система
словозміни:
шістдесяти (а не
шестидесяти)
Вживаннязакінчень
кличного відмінка:
пане Максиме,
Андрію Івановичу,
Ольго Василівно.

6.

Синтаксичні норми
Правильно
Відпустка через хворобу
Неправильно
Відпустка по хворобі
Через помилку
По помилці
У вихідні дні
По вихідним дням
Хворий на грип
Хворий грипом
За три кілометри
В трьох кілометрах

7.

Орфографічні норми
Біла Церква(місто) –
біла церква
Фонетичний
Розрізнювальний
Принципи
українського
правопису
Морфологічний
Дівчинка Віра –
віра в людину
Історичний

8.

Пунктуаційні норми
Вживання розділових знаків: крапки, знака
питання, знака оклику, трьох крапок, коми,
крапки з комою, двокрапки, тире, дужок,
лапок.
;
!
?
_
:

9.

Види помилок, які зустрічаються у мовленні
Л
Лексичні
Вживання слова у невластивому
значенні: я вчуся на курсах
кіноапараторів
Вживання зайвих слів та
нагромадженні спільнокореневих:
письменник зобразив образ
Неправильне слововживання:
люди починають сіяти урожай.
Порушення у вживанні
фразеологізмів: відігравати
значення ( відігравати роль, мати
значення)

10.

Стилістичні
С
Неправильне вживання слів з переносним значенням:
крила поезії В.Симоненка несли читача.
Недоцільне вживання діалектизмів,штампів, емоційно
забарвлених слів: говорить файно, учень щоденно
крокує до школи.
Уживання слів іншого стильового чи емоційно –
експресивного забарвлення: механізатори достроково
полагодили степові кораблі

11.

Граматичні помилки
Морфологічні
Будинок з каменя –
будинок з каменю
Усміхаюча жінка –
жінка, яка посміхається
Ходити по хатам –
ходити по хатах
Г
Синтаксичні
Опалі листя –
опале листя
Занати поразку –
зазнати поразки
Я чекав ранку і
коли почне світати.

12.

Помилки , що зустрічаються тільки у
писемному мовленні
Орфографічні
Запоріжський запорізький
Лісос – муга

Лісо - смуга
Пунктуаційні
Які новини.–
Які новини?

13.

Помилки, що зустрічаються тільки в усному
мовленні
Помилки у
наголошуванні
Неправильно
вимовлений звук
Одинадцять
На річці =
На [р і ц : і ]
Одинадцять

14.

Усунути деформацію мови, очистити її
від спотворень, повернути нашій мові
справжню народну красу – це справа честі
всіх нас, і старших, і молодших,
обов’язок
природний
кожного
це
перед
незалежною, вільною Україною. Адже і
мовою
здоров’я
нації
визначається
народу,
кул ьтурність.
його
моральне
розвиненість,
Все це також визначатиме
образ і творчу спромогу України в сім’ї
цивілізованих демократичних держав.
Олесь Гончар
English     Русский Rules