Тема: Пасивні елементи засобів вимірювань
1. Елементи електричного кола та їх математичні моделі
2. Подільники напруги
3. Джерела струму та напруги
Ідеальне джерело напруги
Реальне джерело напруги  
4. Резистори
Класифікація резисторів
Розрізняють два основні типи резисторів
Основні параметрами резисторів
5. Конденсатори
Основними параметрами конденсаторів є :
Умовні графічні позначення конденсаторів
6. Котушки індуктивності
Котушки індуктивності поділяються на:
Параметри дроселів та котушок індуктивності
Умовні графічні позначення індуктивних елементів
7. Трансформатори
Основні параметри трансформаторів
Умовні графічні зображення трансформаторів
1.16M
Category: physicsphysics

Пасивні елементи засобів вимірювань

1. Тема: Пасивні елементи засобів вимірювань

2.

План
1. Елементи електричного кола та їх
математичні моделі
2. Подільники напруги
3. Джерела струму та напруги
4. Резистори
5. Конденсатори
6. Котушки індуктивності
7. Трансформатори
8. Вимірювальні пристрої

3. 1. Елементи електричного кола та їх математичні моделі

Електричне коло — сукупність сполучених між
собою провідниками резисторів, конденсаторів,
котушок індуктивності, джерел струму й напруги,
перемикачів тощо, через яку може проходити
електричний струм.

4. 2. Подільники напруги

Подільник напруги —
лінійна електронна схема,
напруга на виході якої (Vout)
складає частину напруги на
вході (Vin).
Найпростіший дільник напруги складається з двох
послідовно увімкнених резисторів.

5. 3. Джерела струму та напруги

Джерело струму
або генератор струму —
елемент електричного кола,
який забезпечує в ньому
протікання певного
електричного струму.

6.

Джерело напруги або генератор
напруги — елемент електричного кола,
який забезпечує на своїх клемах певне
значення напруги, яке не залежить
від струму в колі.

7. Ідеальне джерело напруги

Ідеальне джерело напруги характеризується
певним значенням електрорушійної сили і
нульовим внутрішнім опором. Сила струму, що
протікає через таке джерело, повністю
визначається (за законом Ома) колом
навантаження.
де Ɛ — електрорушійна сила,
R — електричний опір навантаження.

8. Реальне джерело напруги  

Реальне джерело напруги
Реальні джерела напруги
мають скінченні значення
внутрішнього опору.
На
графіку
справа
наведено навантажувальні
характеристики ідеального
джерела напруги (джерела
ЕРС) та реального джерела
напруги.
Рис. 1 Навантажувальна характеристика
ідеального і реального джерел напруги.

9. 4. Резистори

Резистори – це
радіоелементи,
які служать для
зміни струму та
напруги в
електричних
колах.

10.

Опір резистора знаходиться згідно
закону Ома:
Потужність резистора визначається з
виразу:

11. Класифікація резисторів

Залежно від області застосування:
• елементи загального призначення;
• елементи спеціального призначення.
За конструкцією :
плівкові,
металоплівкові,
металоокисні,
металодіелектричні,
композиційні,
напівпровідникові.
За типом провідного елемента:
• дротяні;
• недротяні.

12. Розрізняють два основні типи резисторів

Постійні резистори в
Змінні резистори
залежності від призначення
бувають:
бувають таких типів:
підлагоджувальні
прецизійні (високої
точності),
високочастотні та імпульсні,
високовольтні (вище 2 кВ),
високомегаомні (вище 10
МОм),
загального призначення.
регулювальні.

13. Основні параметрами резисторів

Номінальний опір R• це опір резистора в омах у відповідності з нормативною
документацією.
Номінальна • це максимальна потужність (Вт), яка може розсіюватись резистором на
потужність P
протязі тривалого часу при заданих умовах роботи.
Допустиме
відхилення ∆R
• це відхилення номінального опору резистора (%) в бік збільшення чи
зменшення, задане у технічній документації.
• відносна зміна електричного опору ділянки електричного кола або питомого
електричного опору матеріалу при зміні температури на 1 К, виражена у К-1. В
електроніці використовуються, зокрема, резистори із спеціальних металевих сплавів з
Темературний низьким значенням α, як манганинових чи константанових сплавів та
коефіцієнт
напівпровідникових компонентів з великими додатними чи від'ємними значеннями α
опору
(термістори). Фізичний зміст температурного коефіцієнта опору виражений рівнянням:
• де dR — зміна електричного опору R при зміні температури на dT.

14. 5. Конденсатори

Конденсатор — це система з двох електродів,
розділених між собою діелектриком, яка має здатність
запасати електричну енергію.
Конденсатори класифікують за :
• робочою напругою: низьковольтні (Uроб < 1600 В ),
високовольтні (Uроб > = 1600 В );
• областю застосування – при малих струмах і малих напругах та
при великих струмах і високих напругах;
• видом діелектрика – твердим, рідким, газоподібним, окисним,
органічним;
• діапазоном робочих частот – для постійної або пульсуючої
напруги; для напруги звукових частот ( 100 — 10000 Гц ); для
напруги радіочастотного діапазону ( вище 100 кГц );
• призначенням — широкого застосування і спеціальні.

15. Основними параметрами конденсаторів є :

Основними
конденсаторів є :
— це відношення
до прикладеної
накопиченого заряду
напруги. Ємність вимірюється у фарадах,
мікро-, нано- і пікофарадах
нФ = 1012 пФ ).
( 1Ф = 106 мкФ = 109
(%) характеризує точність значення ємності
конденсатора.

16.

Uроб – це максимальна
напруга, при якій конденсатор може
працювати на протязі мінімального часу до
відмови.
Значення
робочої
напруги
встановлюється
виріб.
технічною
документацією
на
характеризують
зміну ємності конденсатора від частоти
прикладеної змінної напруги.

17.

– це
напруга, при якій втрати енергії в
конденсаторі не перевищують допустимих.
Її значення розраховується за формулою:
U т.доп. =
English     Русский Rules