Тема: Умови конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл
Наказом МОНУ № 389 від 19.06.2003
Приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл державної та комунальної форми власності здійснюється на конкурсні
Порядок приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності
Робочі групи з числа педагогічних працівників НЗ розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педа
У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання
КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
Правила конкурсного приймання оголошуються:
Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу:
Випробування:
Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць.
Для проведення конкурсних випробувань у НЗ створюється конкурсна комісія (у гімназіях, ліцеях, колегіумах – приймальна, у спеціалізованих
До участі в конкурсі допускаються діти:
Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медичн
До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації
Не дозволяється вимагати від учнів:
Адміністрація НЗ може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для:
Проведення конкурсу
Конкурсне приймання дітей до 1 класу спеціалізованої школи проводиться у терміни, визначені НЗ, у формі співбесіди з дитиною в присутності
Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи, повинна включати:
Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи та з
Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм ДНЗ
Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи,
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 класу гімназії (5 клас основної школи):
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 курсу ліцею, колегіуму (10 клас старшої школи):
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл:
Співбесіда передбачає:
Такі завдання з урахуванням спеціалізації НЗ розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психо
Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань, теми творчих робіт для конкурсних випробувань:
Не допускається
Конкурсні завдання зберігаються
Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі:
Для проведення усного випробування
Обсяг і тривалість
Письмові роботи та аркуші із записами зберігаються у НЗ протягом року. Місце їх зберігання визначає директор НЗ.
Результати конкурсних випробувань:
Звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета:
Звільняються від одного випробування (на вибір випускника):
Із зазначеними категоріями учнів:
Діти, які хворіли під час конкурсу:
Діти, які не з’явилися на конкурс без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються
Порядок зарахування
Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс:
У разі незгоди учнів, батьків, осіб, що їх замінюють, з рішенням конкурсної комісії:
У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії НЗ
Діти, які не зараховані до гімназії, ліцею, спеціалізованої школи, колегіуму:
Діти, які зараховані, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.
Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька ЗНЗ, але для зарахування до визначеного ним НЗ вступник п
Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей за його результатами
Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань, що відбуваються під час приймання до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих ш
Дякую за увагу!
184.50K
Category: educationeducation

Умови конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл

1. Тема: Умови конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл

2. Наказом МОНУ № 389 від 19.06.2003

затверджено Інструкцію про порядок
конкурсного приймання дітей (учнів,
вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів,
спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
(крім військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою)

3. Приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл державної та комунальної форми власності здійснюється на конкурсні

Приймання дітей до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл
державної та комунальної форми
власності здійснюється на конкурсній
основі.
Приймання до загальноосвітніх класів більш
ранніх ступенів навчання, що можуть входити до
складу гімназій, ліцеїв, колегіумів, відбувається
без конкурсу

4. Порядок приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності

визначається директором навчального закладу і
затверджується його засновником (власником)

5. Робочі групи з числа педагогічних працівників НЗ розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педа

Робочі групи з числа педагогічних
працівників НЗ розробляють Правила
конкурсного приймання, що
обговорюються на спільному засіданні
педагогічної ради і ради навчального
закладу, схвалюються ними та
затверджуються директором НЗ за
погодженням з відповідним органом
управління освітою

6. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання

7. КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

8. Правила конкурсного приймання оголошуються:

Не пізніше ніж за два місяці до його початку;
Оголошення щодо умов і термінів проведення
конкурсу розміщується у приміщенні
навчального закладу, що здійснює
приймання;
Зміст оголошення доводиться до відома
населення через місцеві засоби масової
інформації

9. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу:

в приміщенні навчального закладу вивішується
перелік питань з навчальних предметів, за якими
проводитимуться випробування, а також теми
творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту,
порядку оформлення та подання

10. Випробування:

В рамках основного конкурсного
приймання проводяться лише після
закінчення навчального року (червеньлипень);
За наявності вільних місць – додаткове
конкурсне приймання (серпень),
зарахування дітей – не пізніше ніж за
тиждень до початку нового навчального
року

11. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць.

Наповнюваність класів не повинна
перевищувати 30 учнів

12. Для проведення конкурсних випробувань у НЗ створюється конкурсна комісія (у гімназіях, ліцеях, колегіумах – приймальна, у спеціалізованих

школах (школах-інтернатах –
педагогічна), склад якої затверджується
наказом директора за погодженням з радою
навчального закладу
До складу конкурсної комісії залучається
практичний психолог. Головою конкурсної комісії є
директор навчального закладу або його заступник.

13.

Якщо умовами конкурсу передбачено
проведення випробувань із загальноосвітніх
предметів, то з кожного предмета створюється
предметна комісія зі складу членів конкурсної
комісії; її склад затверджується наказом
директора навчального закладу

14. До участі в конкурсі допускаються діти:

На підставі особистої заяви (для
неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що
їх замінюють), що подається на ім’я
директора НЗ;
Табеля успішності учня (крім дітей, які
вступають до першого класу);
Або свідоцтва про базову загальну
середню освіту, якщо учень вступає на 1
курс ліцею, колегіуму.

15. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медичн

Для участі в конкурсі дітей, які
вступають до 1 класу
спеціалізованої школи, крім заяви,
подаються копія свідоцтва про
народження та медична картка
дитини встановленого зразка

16. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації

До конкурсної комісії можна
подавати копії дипломів,
грамот, інших документів, які
підтверджують здібності
учнів з обраної спеціалізації
та відображають їх навчальні
або творчі досягнення

17. Не дозволяється вимагати від учнів:

характеристик з попереднього місця
навчання;
довідок з місця роботи батьків тощо

18. Адміністрація НЗ може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для:

Дітей-сиріт;
Дітей, позбавлених батьківського піклування;
Дітей-інвалідів;
Дітей, які постраждали від аварії на
Чорнобильській АЕС;
Інших категорій дітей.
Це має бути відображено в Правилах конкурсного
приймання до навчального закладу

19. Проведення конкурсу

20. Конкурсне приймання дітей до 1 класу спеціалізованої школи проводиться у терміни, визначені НЗ, у формі співбесіди з дитиною в присутності

Конкурсне приймання дітей до 1
класу спеціалізованої школи
проводиться у терміни, визначені НЗ,
у формі співбесіди з дитиною в
присутності її батьків або осіб, що їх
замінюють

21. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи, повинна включати:

виконання спеціальних діагностичних завдань для
перевірки рівня загального розвитку дитини, її
функціональної готовності до систематичного
навчання та здатності до вивчення дисциплін
відповідно до спеціалізації закладу.

22. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи та з

Такі завдання розробляє педагогічна
комісія на основі матеріалів,
запропонованих центрами
практичної психології і соціальної
роботи та затверджує директор НЗ за
погодженням з відповідним органом
управління освітою

23. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм ДНЗ

24. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи,

не може перевищувати трьох осіб, включаючи
практичного психолога.
Тривалість співбесіди – не більше 30 хвилин.

25. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 класу гімназії (5 клас основної школи):

Проводяться з навчальних предметів, що
відповідають спеціалізації закладу;
В усній або письмовій формах (співбесіда, диктант,
тестування, письмова робота, усне опитування за
білетами тощо);
Самостійно визначаються адміністрацією НЗ види,
форми проведення та кількість випробувань, але
не більше 2 з урахуванням співбесіди.
Чисельність приймальної та предметної комісії
самостійно визначається адміністрацією НЗ.

26. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 курсу ліцею, колегіуму (10 клас старшої школи):

Проводяться з навчальних предметів, що відповідають
спеціалізації закладу;
В усній або письмовій формах (співбесіда, диктант,
тестування, письмова робота, усне опитування за білетами,
захист творчих робіт тощо);
Самостійно визначаються адміністрацією НЗ види, форми
проведення та кількість випробувань, але не більше 3 з
урахуванням співбесіди.
Чисельність приймальної та предметної комісії самостійно
визначається адміністрацією НЗ.

27. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл:

Проводяться за умови наявності вільних місць;
Як правило, під час основного конкурсного
приймання;
Адміністрація НЗ самостійно визначає умови і
порядок конкурсного приймання;
Приймання до НЗ того самого типу та (або) за
спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше,
може відбуватися за співбесідою

28. Співбесіда передбачає:

виконання спеціальних діагностичних
завдань для виявлення здібностей і
нахилів дитини, рівня її інтелекту та
наявності творчого потенціалу.

29. Такі завдання з урахуванням спеціалізації НЗ розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психо

Такі завдання з урахуванням
спеціалізації НЗ розробляє
конкурсна комісія на основі
матеріалів, запропонованих
центрами практичної
психології та соціальної
роботи.
Затверджує директор НЗ за
погодженням з відповідним
органом управління освітою.

30. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань, теми творчих робіт для конкурсних випробувань:

Зміст повинен відповідати навчальним програмам
середньої ЗОШ відповідного класу;
Розробляються МО вчителів (методичними
комісіями, кафедрами);
Затверджуються директором НЗ за погодженням з
відповідним органом управління освітою.

31. Не допускається

застосовувати ті самі варіанти
завдань для випробувань, що
відбуваються у різні дні

32. Конкурсні завдання зберігаються

у директора НЗ в запечатаному
конверті, що його відкриває в
день випробування голова
предметної комісії у присутності
її членів та вступників

33. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі:

Вступникам видається папір зі штампом НЗ;
Першу сторінку відділено від самої письмової
роботи;
Після закінчення випробування письмові роботи
шифруються головою предметної комісії та
передаються для перевірки членам цієї комісії без
титульної сторінки;
Дешифрування здійснює голова предметної комісії
після виставлення балів

34. Для проведення усного випробування

вступникам видається папір зі штампом
НЗ для підготовки до відповіді

35. Обсяг і тривалість

написання вступниками письмових
робіт, підготовки до усного
опитування за білетами, інших видів
випробувань визначає голова
конкурсної комісії для кожної вікової
групи окремо.

36. Письмові роботи та аркуші із записами зберігаються у НЗ протягом року. Місце їх зберігання визначає директор НЗ.

37. Результати конкурсних випробувань:

Оформляються у вигляді протоколів
відповідної комісії, які зберігаються в тому
самому порядку, що й протоколи ДПА учнів;
Оголошення результатів усного випробування
– в той самий день, письмового – не пізніше
ніж через три дні після його проведення;
Списки вступників з виставленими балами
вивішуються у приміщенні НЗ для загального
ознайомлення.

38. Звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета:

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів,
спортивних змагань;
Призери та учасники III-IV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад;
Учасники II та III етапів конкурсів-захистів
МАН поточного року.
Учневі виставляється до протоколу
максимальна кількість балів

39. Звільняються від одного випробування (на вибір випускника):

Учні-випускники 9-х класів, які за
результатами навчання отримали свідоцтво
про базову загальну середню освіту з
відзнакою.
До протоколу виставляється максимальна
кількість балів.

40. Із зазначеними категоріями учнів:

Допускається проведення тільки одного
випробування – співбесіди.
Якщо за її результатами учень не підтверджує
своїх попередніх досягнень, він бере участь у
конкурсних випробуваннях на загальних
умовах.

41. Діти, які хворіли під час конкурсу:

Зобов’язані подати медичну довідку;
На цій підставі їм надається право участі в
повторних конкурсних випробуваннях, терміни
проведення яких визначає директор НЗ.

42. Діти, які не з’явилися на конкурс без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються

43. Порядок зарахування

44. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс:

Зараховуються до НЗ наказом директора на
підставі рішення конкурсної комісії;
Зарахування дітей проводиться протягом 5
днів після оголошення результатів конкурсу.

45. У разі незгоди учнів, батьків, осіб, що їх замінюють, з рішенням конкурсної комісії:

Можна звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.
Апеляція подається протягом тижня після
оголошення результатів.
Розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
Створюється апеляційна комісія, чисельність та
склад якої визначаються НЗ за погодженням з
відповідним органом управління освітою.
Проведення додаткових випробувань під час
розгляду апеляції забороняється.

46. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії НЗ

Особи, які подали апеляцію, можуть
звернутися до відповідного органу управління
освітою.
УО створює свою апеляційну комісію.
Рішення АК УО є остаточним.

47. Діти, які не зараховані до гімназії, ліцею, спеціалізованої школи, колегіуму:

Продовжують навчання у закладі, де вони
навчалися до участі в конкурсі.
Діти, які не зараховані до 1 класу
спеціалізованої школи, вступають до іншого
ЗНЗ.

48. Діти, які зараховані, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

Діти, які зараховані, але не приступили
до занять без поважних причин
протягом 10 днів від їх початку,
відраховуються з навчального закладу.
На звільнені місця може проводитися
додаткове конкурсне приймання.

49. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька ЗНЗ, але для зарахування до визначеного ним НЗ вступник п

Учень має право брати участь у
конкурсних випробуваннях, що їх
проводять декілька ЗНЗ, але для
зарахування до визначеного ним НЗ
вступник повинен надати оригінал
документа про освіту (та інші
відповідні документи) не пізніше ніж
протягом 5 днів після закінчення
конкурсу в цьому закладі

50. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей за його результатами

покладається на відповідний
орган управління освітою

51. Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань, що відбуваються під час приймання до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих ш

Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань,
що відбуваються під час приймання до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл
Тип ЗНЗ
З якого класу
відбувається приймання
Кількість конкурсних
випробувань
Спеціалізована школа 1-й клас
(школа-інтернат)
Одне (співбесіда)
Гімназія
1-й клас гімназії
(5 клас основної
школи)
Не більше 2 (з
урахуванням
співбесіди)
Ліцей
I курс (10 клас старшої Не більше 3 (з
школи)
урахуванням
співбесіди)
Колегіум
I курс (10 клас старшої Не більше 3 (з
школи)
урахуванням

52. Дякую за увагу!

English     Русский Rules